Thứ Tư, ngày 19 tháng 06 năm 2019

Kỳ họp thứ 9 Hội đồng Lý luận Trung ương

Ngày phát hành: 09/01/2019 Lượt xem 135

Quang cảnh hội nghị

 

Thực hiện Chương trình làm việc toàn nhiệm kỳ, ngày 9-1-2019, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 9, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phát biểu khai mạc và kết luận.

Kỳ họp thứ 9 Hội đồng Lý luận Trung ương tập trung thảo luận về 3 nội dung: (1)Tổng kết công tác năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; (2) Thảo luận Dự thảo Báo cáo tư vấn một số vấn đề trọng tâm phục vụ xây dựng dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng; (3) Thảo luận Dự thảo báo cáo tư vấn một số vấn đề trọng tâm phục vụ xây dựng Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ, việc xây dựng Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng và 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 là vấn đề hệ trọng, lớn và khó. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Hội đồng Lý luận Trung ương xây dựng báo cáo tư vấn bước đầu phục vụ xây dựng Báo cáo chính trị và Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011. Đề nghị các đồng chí thành viên Hội đồng tập trung trí tuệ, thật sự phát huy dân chủ phát biểu vào những vấn đề lớn, hệ trọng.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, trong không khí thật sự dân chủ, các ý kiến trao đổi tại hội trường rất phong phú, sâu sắc với tinh thần trách nhiệm cao, đã tập trung làm rõ được nhiều vấn đề:

1. Về Dự thảo Báo cáo tư vấn một số vấn đề trọng tâm phục vụ xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng. Các ý kiến tập trung vào các vấn đề sau:

Một là, đề nghị bổ sung những điểm nhấn trong đánh giá cả về ưu điểm cũng như những hạn chế, yếu kém cả về lý luận và thực tiễn qua 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), nhìn lại 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

 Hai là, các ý kiến nhất trí cần xác định mục tiêu đạt được trong 05, 10 năm tới, tầm nhìn đến 2045. Đa số các ý kiến nhất trí với mục tiêu mà dự thảo nêu ra. Cũng có một số ý kiến đề xuất cần có cách tiếp cận mới phù hợp với thế giới.

Ba là, đa số ý kiến về cơ bản nhất trí với 12 nhiệm vụ tổng quát đã nêu trong dự thảo, đồng thời bổ sung, điều chỉnh nội dung của từng nhiệm vụ.

Bốn là, đa số ý kiến về cơ bản nhất trí với các đột phá nêu trong Dự thảo, đồng thời bổ sung một số đột phá mới.

Năm là, đa số ý kiến nhất trí với các nhiệm vụ trọng tâm, nhưng bổ sung, phát triển nhiều nhiệm vụ mới. Một ý kiến đề xuất một nhiệm vụ trọng tâm mới.

2. Về Báo cáo tư vấn một số trọng tâm phục vụ xây dựng Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011. Các ý kiến tập trung vào các vấn đề sau:

Một là, làm rõ hơn, đầy đủ hơn, sâu sắc hơn sự phát triển nhận thức và thực tiễn đạt được trong 10 năm qua, đã bổ sung những hạn chế, yếu kém vả trong nhận thức và thực hiện Cương lĩnh 2011.

Hai là, bổ sung những đánh giá về nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta về ưu điểm và khuyết điểm; nhấn mạnh những thành tựu và hạn chế, yếu kém trong tổ chức thực hiện Cương lĩnh; các bài học và những vấn đề đặt ra qua 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, trọng tâm là 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011).

Ba là, đề xuất, bổ sung, phát triển nhận thức lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; một số giải pháp mới có để đột phá khả thi để tiếp tục thực hiện thắng lợi Cương lĩnh của Đảng.

3. Về Báo cáo tổng kết công tác năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

Các ý kiến phát biểu về cơ bản nhất trí với dự thảo, đồng thời bổ sung một số ý kiến xác đáng.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng phát biểu kết luận hội nghị

 

Sau một ngày làm việc nghiêm túc, cởi mở, thẳng thắn, Kỳ họp thứ 9 Hội đồng Lý luận Trung ương đã hoàn thành chương trình đề ra. Phát biểu kết luận kỳ họp, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh các ý kiến phát biểu tại kỳ họp rất phong phú và xác đáng. Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương sẽ tiếp thu nghiêm túc ý kiến của các đồng chí tham dự Kỳ họp, hoàn thiện các Báo cáo để kịp thời tư vấn bước đầu phục vụ việc xây dựng các báo cáo trình Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cảm ơn các đại biểu tham dự và cảm ơn sự phối hợp, giúp đỡ có hiệu quả của Văn phòng Trung ương, của Nhà khách Hồ Tây.

Nhân dịp năm mới 2019 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc - Tết Kỷ hợi, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đã gửi lời chúc tới toàn thể các đại biểu tham dự kỳ họp và gia đình một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong công việc./.

Nguyễn Tiến

 

Tin Liên quan

Góp ý về nội dung bài viết