Thứ Năm, ngày 12 tháng 12 năm 2019

Tọa đàm khoa học "Nhận dạng các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay"

Ngày phát hành: 12/08/2019 Lượt xem 150

Nhằm tiếp tục xây dựng, cung cấp các luận cứ khoa học phục vụ cho nhiệm vụ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, vừa qua, Hội đồng Lý luận Trung ương đã tổ chức tọa đàm khoa học "Nhận dạng các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay". Tham dự tọa đàm có các nhà khoa học, quản lý đến từ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và một số cơ quan khoa học khác.

 

Quang cảng buổi Tọa đàm

 

Phát biểu đề dẫn của GS.TS Vũ Văn Hiền, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh: trong thời điểm hiện nay, toàn Đảng đang triển khai những nhiệm vụ trọng đại chuẩn bị cho Đại hội XIII, đó cũng là dịp các thế lực thù địch đẩy mạnh những hoạt động chống phá cách mạng nước ta mà một trong những trọng điểm là chống phá về tư tưởng. Tình hình đó đặt ra những trách nhiệm nặng nề đối với cuộc đấu tranh tư tưởng, trong đó đấu tranh chống các luận điệu sai trái, thù địch càng trở thành một trong những nhiệm vụ bức thiết. Để thực hiện tốt trọng trách này, vấn đề nhận diện các loại luận điểm sai trái, thù địch là hết sức cần thiết. Báo cáo đề dẫn đã nêu ra 3 dạng luận điệu sai trái, thù địch để từ đó có những giải pháp xử lý cụ thể và thích hợp, đó là:

1- Những luận điệu sai trái do các thế lực thù địch tác động tuyên truyền

Có thể nêu ra một số xu hướng mà các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện truyền bá những luận điệu sai trái:

- Tấn công vào nền tảng tư tưởng của chúng ta - chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh;

- Phủ định nền tảng tư tưởng: phủ định học thuyết Mác-Lênin;

- Phủ định tư tưởng Hồ Chí Minh, cho rằng Hồ Chí Minh chỉ là người dân tộc chủ nghĩa, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm phương tiện; đưa chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam là một sai lầm lịch sử...

- Phủ định các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, cho rằng hình thái kinh tế xã hội chỉ là một lý thuyết về CNXH không tưởng, không bao giờ thực hiện được;

- Phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng CSVN, bôi nhọ lãnh đạo và xuyên tạc đường lối của Đảng;

- Phủ nhận sứ mạng lịch sử của giai cấp công nhân; phủ nhận mục tiêu, lý tưởng, con đường đi lên CNXH, phê phán triệt để, bôi đen CNXH hiện thực, bác bỏ con đường XHCN, công khai ca ngợi con đường TBCN.

- Triệt để lợi dụng vấn đề nhân quyền để chống phá Đảng và nước ta;  

2- Những luận điệu sai trái do các phần tử phản động, thoái hóa, cơ hội chính trị, bất mãn gây ra

3. Những luận điệu sai trái hình thành do trình độ nhận thức chính trị kém.

Sau báo cáo đề dẫn, các dại biểu dự Tọa đàm đã nghe báo cáo của Bộ Công an " Nhận dạng các quan điểm sai trái, thù địch trong lĩnh vực đời sống kinh tế-xã hội ở nước ta hiện nay"; báo cáo của Bộ Quốc phòng "Nhận dạng các quan điểm sai trái chống phá đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước".

Tại Tọa đàm, các nhà khoa học đã có nhiều trao đổi làm rõ hơn những dạng biểu hiện của các quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian qua; nhấn mạnh sự cần thiết phải nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả cuộc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong bối cảnh hiện nay, bước đầu đề xuất, trao đổi về những giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ đấu tranh chống các luận điệu sai trái, thù địch phục vụ thiết thực cho việc chuẩn bị tiến tới Đại hội XIII của Đảng./.

 

PV

Tin Liên quan

Góp ý về nội dung bài viết