Thứ Ba, ngày 15 tháng 10 năm 2019

Tọa đàm khoa học về việc thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội tại tỉnh Hòa Bình

Ngày phát hành: 30/03/2019 Lượt xem 213

Đồng chí Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

 

Thực hiện chương trình công tác năm 2019, chiều 29/3, Hội đồng lý luận Trung ương đã phối hợp với Tỉnh ủy tỉnh Hòa Bình tổ chức tọa đàm về việc thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội tại tỉnh Hòa Bình. Đồng chí Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự tọa đàm có lãnh đạo cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các ban, ngành liên quan cùng các đồng chí thành viên đoàn công tác của Hội đồng. 

Từ năm 1991 đến nay, Đảng bộ tỉnh Hòa Bình đã cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương,đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; xây dựng hệ thống chính trị, quốc phòng-an ninh. Tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt khá. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Năm 2015, tỷ trọng ngành nông nghiệp chiếm 19,4%, công nghiệp - xây dựng chiếm 54%, dịch vụ chiếm 26,6%. Đến năm 2018, tỷ trọng các ngành công nghiệp- xây dựng, dịch vụ, nông nghiệp lần lượt là: 50,21%; 28,55%; 21,24%. GRDP bình quân đầu người 50,07 triệu đồng, bằng 83% GDP bình quân đầu người cả nước. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 18%/năm; kim ngạch xuất, nhập khẩu tăng bình quân 29,47%. Tỷ lệ hộ nghèo còn 14,9%. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 96,3%. Có 63% xã đạt chuẩn NTM, chiếm 32,98% tổng số xã, đứng thứ nhất trong 6 tỉnh Tây Bắc… Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm, thực hiện tốt công tác sắp xếp, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thực tiễn quá trình thực hiện Cương lĩnh trên địa bàn tỉnh những năm qua, Tỉnh Hòa Bình đã rút ra một số kinh nghiệm sau:

Một là, phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, đoàn kết, thống nhất của Đảng bộ, sự phối hợp của các cấp, các ngành và của cả hệ thống chính trị. Tranh thủ sự giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương đi đôi với việc vận dụng sáng tạo cơ chế, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tạo ra môi trường đầu tư thuận lợi để khuyến khích thu hút nguồn lực toàn xã hội cho mục tiêu đầu tư phát triển. Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân, kịp thời giải quyết các vướng mắc, phát sinh ngay từ cơ sở.

Hai là, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong thực hiện nghị quyết, theo hướng tập trung, sâu sát, kiên quyết, dứt điểm. Xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong từng thời kỳ, lựa chọn các giải pháp thực hiện phù hợp, có hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ và ý thức trách nhiệm phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Ba là, bảo đảm sự đồng bộ, nhất quán trong cụ thể hoá chủ trương, chính sách, cơ chế và biện pháp tổ chức thực hiện. Đổi mới tư duy lãnh đạo về kinh tế, lựa chọn những vấn đề lớn vừa có tính cơ bản, cấp bách có tác dụng đột phá. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết có hiệu quả đảm bảo theo nguyên tắc, đúng Điều lệ, quy định của Đảng và quy chế làm việc của cấp ủy, xử lý công việc linh hoạt, sâu sát, sáng tạo.

Bốn là, chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; thực hiện tốt công tác sắp xếp, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;  thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có phẩm chất, đạo đức, gương mẫu, năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, sáng tạo của tỉnh trong công tác chỉ đạo thực hiện các biện pháp phát triển kinh tế - xã hội, nhất là công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Thông qua buổi làm việc với tỉnh và khảo sát thực tế tại một số địa phương, đoàn đã được cung cấp nhiều thông tin quý về thực tiễn, kinh nghiệm và những vấn đề đặt ra trong quá trình tổ chức triển khai đưa Cương lĩnh của Đảng đi vào cuộc sống. Hội đồng Lý luận Trung ương sẽ tiếp thu, tổng hợp, làm cơ sở để phục vụ tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; trọng tâm là 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011; phục vụ tham mưu, định hướng, hoạch định các chính sách, chuẩn bị các Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

 

Đoàn công tác tham quan một mô hình trồng nấm tại xã Mông Hóa - Kỳ Sơn

 

Trước đó, Đoàn công tác của Hội đồng đã có cuộc khảo sát, tìm hiểu về tình hình thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội tại xã Mông Hóa huyện Kỳ Sơn và Huyện ủy Tân Lạc   ./.

P.V

Tin Liên quan

Góp ý về nội dung bài viết