Thứ Bảy, ngày 18 tháng 01 năm 2020

Tổng kết nhiệm vụ phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa

Ngày phát hành: 24/01/2019 Lượt xem 1216

Ngày 24-1, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Hội đồng lý luận Trung ương đã tiến hành tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa từ Đại hội lần thứ XII của Đảng đến nay.

Thượng tướng Lương Cường phát biểu tại hội nghị.

 

Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đồng chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và các đồng chí Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; đại diện các cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị.

Báo cáo tổng kết công tác phối hợp cho thấy, từ sau Đại hội lần thứ XII của Đảng đến nay, Hội đồng Lý luận Trung ương luôn phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Chính trị trong nghiên cứu tình hình, tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đấu tranh, phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Hội đồng đã chủ động nghiên cứu, dự báo chiến lược về mục tiêu, âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận và những tác động đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng bảo vệ Tổ quốc; tham mưu kịp thời với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương những chủ trương, đối sách phòng, chống. Tổ chức nghiên cứu nhiều công trình, đề tài lớn, tổ chức nhiều cuộc khảo sát, hội thảo, tọa đàm khoa học trao đổi kinh nghiệm về chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận với các bộ, ngành, địa phương, in, phát hành nhiều chuyên đề, luận cứ khoa học đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch. Thông qua đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đã góp phần tăng cường sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận về chính trị và tinh thần trong nhân dân, nâng cao ý chí phấn đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, giữ vững trận địa tư tưởng xã hội chủ nghĩa, bảo vệ và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào cách mạng của nhân dân, đưa sự nghiệp đổi mới đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu kết luận hội nghị.

 

Thông qua hoạt động phối hợp, đã quy tụ được nhiều nhà khoa học, cán bộ lãnh đạo, quản lý, chuyên gia… tham gia viết bài đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch.Trên hệ thống báo chí của quân đội, nhất là Báo Quân đội nhân dân và một số cơ quan báo chí ngoài quân đội đã đăng tải hàng trăm bài viết có tính lý luận sâu sắc, tính thực tiễn phong phú, tập trung vào phân tích, làm rõ những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch hòng chống phá cách mạng Việt Nam; đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, khẳng định tính khoa học, cách mạng trong nền tảng tư tưởng của Đảng, khẳng định sự lựa chọn và đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam là hoàn toàn đúng đắn... Công tác phối hợp giữa hai cơ quan cũng đã tạo ra hiệu quả trong lĩnh vực tổng kết lý luận và thực tiễn, đẩy mạnh việc phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, phòng, chống hiện tượng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ trong nội bộ…

Tại hội nghị, các ý kiến phát biểu đã tập trung phân tích những biểu hiện mới của chiến lược “diễn biến hòa bình”, xu hướng thay đổi của hiện tượng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đồng thời đề xuất các giải pháp trong công tác phòng, chống, góp phần làm cho cuộc đấu tranh với các quan điểm sai trái ngày càng hiệu quả hơn./.

 

PV

Tin Liên quan

Góp ý về nội dung bài viết