Thứ Năm, ngày 21 tháng 01 năm 2021
Một số bài học về đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ hội nhập quốc tế
(19/01/2021)
Nhận thức đúng đắn tính chất, thực chất và bản chất đối kháng của cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng- lý luận- chính trị là không khoan nhượng, phải hết sức kiên trì, kiên định, thường xuyên, liên tục, sáng tạo, mang tính trí tuệ và tính chiến đấu cao, Đảng ta luôn nêu cao ý thức chính trị và bản lĩnh, lập trường giai cấp, đồng thời xác định và...
Công tác thông tin đối ngoại góp phần đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
(17/01/2021)
Hiện nay, không gian mạng đang bị các thế lực thù địch, cơ hội triệt để lợi dụng để tiến hành các hoạt động gây ảnh hưởng tới an ninh quốc gia, trật tự xã hội, đặc biệt là tuyên truyền chống phá. Chính vì vậy, trong thời gian tới, công tác thông tin đối ngoại cần thực sự có sự đổi mới trong tư duy, cách thức để giành được thế chủ động và đấu tranh...
Cương lĩnh 2011 - ngọn cờ lý luận dẫn dắt dân tộc vững vàng trên con đường đổi mới
(16/01/2021)
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) của Đảng không chỉ tiếp tục khẳng định con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội mà còn bao hàm những nội dung mới, phù hợp với những xu thế lớn của thời đại; đề ra mục tiêu, phương hướng và định hướng lớn phát triển đất nước. Sau 10 năm thực hiện Cương...
Trong mọi công việc phải luôn lấy dân làm gốc
(11/01/2021)
“Lấy dân làm gốc” là bài học lớn được đúc kết qua lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc và đã được Đảng ta kế thừa và vận dụng thành công. Từ khi ra đời cho đến nay, Đảng ta luôn xác định cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý, tiếp thu các vấn đề lý luận của Đảng trước yêu cầu đổi mới
(09/01/2021)
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn đánh giá cao vai trò của lý luận, công tác nghiên cứu lý luận và đã ban hành nhiều văn bản có tính pháp lý cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác lý luận. Từ Đại hội VI đến nay, mỗi nhiệm kỳ Đại hội đều ban hành nghị quyết chuyên đề về công tác lý luận hoặc đưa ra giải pháp đẩy mạnh nghiên...
Hướng tới Đại hội XIII của Đảng: Phát huy tinh thần đại đoàn kết trong thời đại mới
(08/01/2021)
Đoàn kết không chỉ là mục tiêu, mục đích, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng, mà còn là mục tiêu, mục đích, nhiệm vụ hàng đầu của toàn dân tộc. Do đó, trong suốt quá trình lãnh đạo của mình, Đảng ta luôn coi đoàn kết, thống nhất trong Đảng là một trong những nguyên tắc cơ bản nhất trong xây dựng Đảng, là cơ sở để xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn...