Thứ Hai, ngày 20 tháng 01 năm 2020
Ngọn nguồn sức mạnh của Đảng là sự gắn bó mật thiết với nhân dân
(18/01/2020)
Một trong những bài học sâu sắc, xuyên suốt từ thực tiễn phong phú của cách mạng 90 năm qua luôn chỉ ra rằng, ngọn nguồn sức mạnh làm nên thắng lợi của đất nước ta qua các thời kỳ cách mạng và kháng chiến trước đây cũng như trong công cuộc đổi mới hiện nay chính là ở chỗ, Đảng biết dựa vào dân, lấy dân làm gốc, gắn bó mật thiết với nhân dân, chăm...
90 năm Ngày thành lập Đảng: Các cương lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam
(14/01/2020)
Từ ngày thành lập đến nay, dưới những hình thức và tên gọi khác nhau, Ðảng ta đã năm lần ban hành cương lĩnh hoặc những văn bản có tính cương lĩnh. Mỗi cương lĩnh đều chứa đựng những giá trị nội dung, ý nghĩa lớn lao riêng và có vai trò lịch sử trọng đại đối với vận mệnh của dân tộc ta.
Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị - thành tựu và kinh nghiệm
(13/01/2020)
Đảng Cộng sản Việt Nam xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định bảo đảm sự thành công của công cuộc đổi mới. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị là nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và cầm quyền của Đảng, tăng cường hiệu lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tính đồng...
Công đoàn xây dựng Việt Nam chăm lo phúc lợi cho người lao động trong các doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa
(11/01/2020)
Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trong ngành Xây dựng thời gian qua là một quá trình đổi mới về tư duy, nhận thức, quan điểm và tổ chức chỉ đạo thực hiện, trở thành giải pháp quan trọng, tạo chuyển biến cơ bản trong việc nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của các doanh nghiệp nhà nước; hình thành được các pháp nhân đa sở hữu, tạo điều kiện để...
Thực tiễn phúc lợi xã hội cho người lao động trên thế giới và gợi mở cho Việt Nam
(09/01/2020)
Phúc lợi xã hội là chính sách đậm chất nhân văn nhất trong bất cứ quốc gia nào với các chế độ chính trị khác nhau. Trên thế giới, tùy thuộc vào tình hình kinh tế- xã hội của mỗi nước mà chính sách phúc lợi xã hội và cơ chế đảm bảo phúc lợi xã hội cho người lao động có sự khác nhau.
Chăm lo chế độ phúc lợi xã hội cho công nhân các khu công nghiệp, khu chế xuất- Góc nhìn từ Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng
(06/01/2020)
Hải Phòng là một trong những trung tâm kinh tế của đất nước, hàng năm thu hút hàng chục dự án đầu tư đặc biệt là tại các khu công nghiệp, tạo ra 15.000 đến 20.000 việc làm mới mỗi năm. Việc phát triển nhanh về số lượng doanh nghiệp cũng như số lao động đòi hỏi tổ chức công đoàn phải có những hoạt động cụ thể nhằm đảm bảo chế độ phúc lợi xã hội cho...