Chủ Nhật, ngày 27 tháng 09 năm 2020
Thống nhất nhận thức, tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
(24/09/2020)
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa không phải là sự gán ghép chủ quan giữa kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa, hai yếu tố mâu thuẫn, trái ngược nhau như nhận thức, quan điểm của một số người, mà là một mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện đặc thù của Việt Nam và xu hướng của thời đại
Tác động của đại dịch Covid - 19 và những vấn đề phát triển đặt ra ​(phần 2)
(17/09/2020)
Đã có những đánh giá cho rằng, do tác động của đại dịch Covid, nền kinh tế thế giới đang bước vào thời kỳ suy thoái rất nghiêm trọng, có thể vượt quá mức độ nghiêm trọng không chỉ của cuộc khủng hoảng 2008, mà còn vượt quá cuộc Đại khủng hoảng 1929-1933. Sự tác động của đại dịch Covid - 19, có thể là ngắn hạn, trung hạn và dài hạn; một mặt làm bộ...
Những vấn đề đặt ra đối với việc xây dựng và thực thi thể chế  phát triển nhanh – bền vững của Việt Nam trong giai đoạn mới  qua tác động của đại dịch COVID-19
(10/09/2020)
Đại dịch Covid-19 làm xáo trộn hoạt động bình thường của thế giới. Lần đầu tiên, Kinh tế học Y tế trở thành một đề tài không thể không đem ra mổ xẻ một cách chi tiết. Đây là vấn đề không mới, nhưng cách nhìn nhận về vấn đề này không nên chỉ dừng lại theo cách truyền thống, cả ở khía cạnh vi mô lẫn vĩ mô.
Đẩy mạnh quá trình phát triển đất nước trên nền tảng số qua thực tiễn phòng, chống dịch Covid_19 và trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
(06/09/2020)
Từ thực tiễn phòng, chống đại dịch Covid-19 của Việt Nam thời gian qua, bài viết đưa ra một số nghiên cứu ban đầu về những kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn phòng chống dịch Covid-19 của Việt Nam, sơ bộ những vấn đề lý luận – thực tiễn đặt ra đối với phát triển nhanh, bền vững của Việt Nam trên nền tảng số và đề xuất một số giải pháp làm cơ sở góp...
Phát huy vai trò của Quân đội trong phòng, chống đại dịch Covid-19, góp phần bảo đảm an ninh phi truyền thống  ​
(01/09/2020)
Toàn quân quán triệt sâu sắc tinh thần “chống dịch như chống giặc”; coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, nhiệm vụ chiến đấu của Quân đội trong thời bình; bất luận trong tình huống nào, Quân đội cũng phải là lực lượng xung kích, đi đầu trong phòng, chống dịch Covid-19.
Bảo đảm hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật liên quan đến việc thực hiện chức năng quản lý kinh tế của Nhà nước
(28/08/2020)
Hoàn thiện và bảo đảm thực hiện chức năng quản lý kinh tế của Nhà nước ta chính là góp phần hoàn thiện thể chế KTTT định hướng XHCN và điều này còn có ý nghĩa thực tiễn quan trọng trong việc nâng cao quản lý nhà nước và khắc phục triệt để tình trạng kỷ luật, kỷ cương không nghiêm hiện nay.