Thứ Ba, ngày 07 tháng 04 năm 2020
Bảo vệ Tổ quốc bằng phương pháp hòa bình-chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước ta
(06/04/2020)
Bảo vệ Tổ quốc là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Ðảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa an ninh...
Nội dung, phương thức giám sát của Quốc hội đối với việc thực thi công vụ của các cơ quan hành chính nhà nước
(05/04/2020)
Hoạt động giám sát của Quốc hội đối với việc thực thi công vụ của các cơ quan hành chính nhà nước là hoạt động quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ của các cơ quan hành chính nhà nước; hoàn thiện thể chế; bảo đảm tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước.
Đảng cầm quyền và đảng lãnh đạo; quan hệ giữa phương thức lãnh đạo và phương thức cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam
(04/04/2020)
Trong hệ thống chính trị nước ta, Đảng là chủ thể lãnh đạo, nhà nước là trụ cột và thực hiện chức năng quản lý xã hội. Đảng cầm quyền và lãnh đạo, có nghĩa là đảng không chỉ sử dụng quyền lực chính trị của đảng để lãnh đạo Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội. Điều quan trọng hơn là, cùng với  sức mạnh quyền lực chính trị của...
Những định hướng lớn trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng thông qua đảng viên trong hệ thống chính trị
(03/04/2020)
Quy định vị trí, vai trò,quyền và nhiệm vụ của người đảng viên là yếu tố quan trọng, quyết định đến sự mạnh, yếu, tồn vong của Đảng cũng như Đảng có uy tín hay không tùy thuộc trước hết vào uy tín của từng đảng viên và chất lượng đội ngũ đảng viên trước nhân dân và xã hội.
Một số nội dung và nguyên tắc cơ bản về xây dựng mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị ở nước ta trong giai đoạn mới
(02/04/2020)
Đây là vấn đề rất lớn, rất quan trọng, có ý nghĩa chiến lược liên quan mật thiết đến những vấn đề lý luận cơ bản về phương thức lãnh đạo, phương thức cầm quyền của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng sáng tạo và phát triển tư tưởng của V.I.Lênin về liên minh giai cấp, tầng lớp
(01/04/2020)
Kế thừa, bổ sung và phát triển quan điểm của C.Mác và Ph.Ăngghen về vị trí, vai trò, nội dung của liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân, V.I.Lênin cho rằng, liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức là nguyên tắc tối cao của chuyên chính vô sản
Xu thế toàn cầu của dạy-học trực tuyến trên thiết bị di động và vấn đề đặt ra đối với Việt Nam  ​
(19/03/2020)
Mục đích bài viết là cung cấp thông tin, đề xuất một số giải pháp trong việc đổi mới phương thức dạy-học bằng hình thức trực tuyến trên cơ sở phân tích xu thế và thực trạng học tập trực tuyến qua thiết bị di động trên thế giới và khu vực châu Á trong bối cảnh hội nhập và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với tác động mạnh mẽ của công nghệ số...