Thứ Năm, ngày 27 tháng 02 năm 2020
Mô hình tổng thể tổ chức bộ máy hệ thống chính trị: Thực trạng và một số giải pháp nhằm hướng tới tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu
(10/02/2020)
Xây dựng mô hình tổ chức bộ máy hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là nội dung, nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng. Đây là nhiệm vụ lớn, quan trọng và phức tạp, có tác động toàn diện đến cơ cấu, tổ chức bộ máy hệ thống chính trị nước ta; đòi hỏi tính đồng bộ về giải pháp, quyết...
Những thành tựu về nhận thức lý luận của Đảng trong đổi mới
(31/01/2020)
Nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong 90 năm qua chính là sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, trong đó trước hết là khả năng “nắm vững, vận dụng sáng tạo, góp phần phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng làm giàu trí tuệ, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực tổ chức để đủ...
Hoàn thiện thể chế thị trường đất đai ở nước ta trong giai đoạn mới (phần 2)
(28/01/2020)
Để đẩy mạnh việc khắc phục những yếu kém, bất cập, và chủ động xây dựng,hoàn thiện thể chế thị trường đất đai ở Việt Nam theo hướng hiện đại, minh bạch và hiệu quả, góp phần quan trọng vào sự phát nhanh và bền vững đất nước, cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp phù hợp với điều kiện và trình độ phát triển của Việt Nam, đồng thời tiếp cận với xu...