Thứ Bảy, ngày 04 tháng 07 năm 2020
“Định hướng chiến lược phát triển và ứng dụng KHCN & ĐMST đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đất nước trong giai đoạn mới”
(01/07/2020)
Trong những năm qua, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo (KHCN&ĐMST) đã đóng góp quan trọng trong cải thiện chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế, nâng cao rõ rệt năng suất lao động, bảo đảm quốc phòng, an ninh, góp phần phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.
Những đột phá cần có để nâng cao chất lượng giáo dục đại học
(28/06/2020)
Cho đến giờ phút này sau một thời gian phát triển quá nhanh về số lượng có thể nói chất lượng (CL) là vấn đề quan trọng nhất của giáo dục (GD) đại học (ĐH) Việt Nam, cũng là kỳ vọng của cả một dân tộc, một thế hệ người Việt Nam đối với nền giáo dục đại học nước nhà.
Sự phát triển nhận thức của Đảng ta về mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế
(26/06/2020)

Quan điểm của Đảng ta về độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế trong gần 35 năm đổi mới được thể hiện qua mỗi kỳ Đại hội của Đảng. được ghi trong các vắn kiện  Đại hội Đảng, trong các nghị quyết và văn kiện các hội nghị của Trung ương.

Đánh giá tác động của cực đoan khí hậu dưới ảnh hưởng biến đổi khí hậu với phát triển bền vững
(20/06/2020)
Biến đổi khí hậu (BĐKH) đang là một trong những thách thức lớn nhất đối với nhân loại, có tác động bất lợi trên nhiều lĩnh vực của đời sống trên cả quy mô toàn cầu, khu vực và quốc gia. Biến đổi khí hậu không những khiến nhiệt độ tăng và nước biển dâng, mà còn khiến cho các hiện tượng thời tiết, khí hậu cực đoan biến động mạnh hơn cả...
Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với nước ta: Thực trạng, những vấn đề mới đặt ra và giải pháp.
(17/06/2020)
Việt Nam là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu (BĐKH), tác động của biến đổi khí hậu thậm chí còn diễn biến nhanh hơn so với dự kiến, chính vì vậy cần phải có những đánh giá hiện trạng, dự báo chính xác để từ đó có những giải pháp phù hợp cho ứng phó với biến đổi khí hậu thích hợp, tránh được những tác động tiêu cực...
Phát huy quyền làm chủ của nhân dân góp phần kiểm soát, giám sát quyền lực ở Việt Nam hiện nay
(06/06/2020)
Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần kiểm soát, giám sát quyền lực trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) và hội nhập quốc tế là đòi hỏi cấp bách của quá trình xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh trong tình hình mới hiện nay.
Lĩnh vực khoa giáo trong tiến trình cách mạng của Đảng: Tham mưu xây dựng đường lối và những thành tựu quan trọng
(30/05/2020)
Kết quả quan trọng của công tác khoa giáo là đã góp phần tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng từ trung ương đến cơ sở, bảo đảm cho các công tác khoa giáo phát triển đúng hướng và phục vụ đắc lực nhiệm vụ và yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong từng giai đoạn