Thứ Sáu, ngày 27 tháng 11 năm 2020
Những giá trị chung của nhân loại và Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng
(23/11/2020)
Trước thềm Đại hội XIII của Đảng có quan điểm cho rằng: "Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng vẫn như cũ, vẫn bảo thủ, thiếu sự đổi mới, sáng tạo, không chấp nhận những giá trị chung của nhân loại". Đây là một quan điểm hoàn toàn sai trái, cố tình xuyên tạc, phủ nhận những điểm mới, những nội dung mới được bổ sung vào đường lối đổi mới...
Kiên định con đường Chủ tich Hồ Chí Minh, Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn
(16/11/2020)
Trong 90 năm qua, ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội do Đảng ta giương cao đã đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Lựa chọn con đường quá độ bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa đi lên chủ nghĩa xã hội là con đường cách mạng duy nhất đúng đắn, là sự lựa chọn của chính lịch sử dân tộc ta, phù hợp với xu thế phát triển...
Vai trò của Nhà nước trong quản lý phát triển xã hội
(12/11/2020)
Quản lý xã hội của Nhà nước ta là một quá trình, với nghĩa rộng là bao hàm chủ yếu về quản lý giáo dục, y tế, văn hoá, khoa học nói chung và một số lĩnh vực liên quan, ảnh hưởng cũng như tác động không nhỏ đến chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, dân tộc, tôn giáo của đất nước. Theo chiều hướng phát triển đất nước, quản lý xã hội...
"Cách mạng Tháng Mười Nga là một sai lầm lịch sử" - một luận điệu ngày càng lỗi thời
(10/11/2020)
Cách mạng Tháng Mười Nga có ý nghĩa lịch sử sâu sắc, nó cung cấp những giá trị to lớn định hướng cho quá trình hiện thực hóa lý tưởng cộng sản trên thế giới. Theo đó, "Tất cả các dân tộc đều đi lên chủ nghĩa xã hội, đó là điều không tránh khỏi, nhưng tất cả các dân tộc đều tiến tới chủ nghĩa xã hội không phải một cách hoàn toàn giống nhau; mỗi dân...
Về xác định đột phá chiến lược trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030
(09/11/2020)
Muốn phát triển và thịnh vượng, nhà nước cần xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội với các mục tiêu, quan điểm và giải pháp tổng thể. Với ý nghĩa đó, đột phá chiến lược phản ánh các lựa chọn ở tầm vĩ mô, có ý nghĩa quyết định, chiến lược. Đồng thời, đột phá chiến lược cũng hàm nghĩa tác động vào các khâu, các vấn đề, nội dung then chốt,...
Kinh tế tư nhân vùng Tây Nguyên hiện nay: Rào cản và giải pháp  ​
(06/11/2020)
Khả năng phát triển của kinh tế tư nhân ở Tây Nguyên đến dâu và như thế nào, bằng giải pháp nào để kinh tế tư nhân vùng Tây Nguyên vươn lên đủ năng lực cạnh tranh, tham gia nhiều hơn vào chuỗi giá trị hàng hóa, vào mạng lưới sản xuất quốc gia, toàn cầu, vào nền kinh tế tri thức,… đang là vấn đề thu hút sự quan tâm của các cấp, các ngành, của nhiều...