Thứ Ba, ngày 15 tháng 10 năm 2019
Suy nghĩ về hệ thống giáo dục và đào tạo nước ta trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
(14/10/2019)
Cuộc cách mạng 4.0 đang đặt ra nhiều thách thức và phát sinh thêm rất nhiều ngành nghề mới trên thị trường lao động. Sự thay đổi này đòi hỏi giáo dục phải đem lại cho người học tư duy về những kiến thức kỹ năng mới, khả năng sáng tạo, thích ứng với thách thức và những yêu cầu mới mà các phương pháp giáo dục truyền thống không thể đáp ứng được cho...
Một số vấn đề đặt ra về dân chủ cần giải quyết
(09/10/2019)
Đại hội XII của Đảng chủ trương “tiếp tục phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Dân chủ phải được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Bảo đảm để nhân dân tham gia ở tất cả các khâu của quá trình đưa ra những quyết định liên quan đến lợi ích, cuộc sống của nhân...
Dân chủ và thực trạng thực hiện dân chủ những năm qua
(08/10/2019)
Trong hơn 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, về phương diện thực hành dân chủ, nước ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tạo nên những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử của sự nghiệp đổi mới trên mọi lĩnh vực từ kinh tế, chính trị đến văn hóa và xã hội, đặc biệt là dân chủ xã hội chủ nghĩa đã được phát huy và...
Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật (phần 2)
(02/10/2019)
Một vấn đề quan trọng cần được chế định rõ, đó là xác định và phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, trách nhiệm giải trình của tổ chức đảng và các đảng viên, cán bộ chủ chốt, nhất là những người đứng đầu trong quá trình lãnh đạo xây dựng pháp luật,
Một số vấn đề về quản lý phát triển xã hội ở nước ta trong tình hình hiện nay
(02/10/2019)
Để giải quyết tốt vấn đề quản lý phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội vì con người và phát huy nhân tố con người, bảo đảm sự công bằng, bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ công dân, yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị phải vào cuộc và có trách nhiệm thực hiện, dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật (phần 1)
(01/10/2019)
Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật phải được đặt trong tổng thể nhiệm vụ đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước, đặc biệt là quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền “của dân, do dân, vì dân”.
Nhận dạng những biểu hiện cụ thể, mới nảy sinh hiện nay của các quan điểm sai trái, thù địch với Cương lĩnh, nghị quyết, quan điểm, đường lối của Đảng
(29/09/2019)
Việc nhận diện đầy đủ, rõ ràng những biểu hiện cụ thể, mới nảy sinh hiện nay của các thế lực thù địch với cương lĩnh, nghị quyết, quan điểm, đường lối của Đảng là yêu cầu khách quan, rất cần thiết, là khâu mở đầu cho việc nghiên cứu, phân tích, đề ra các chủ trương, biện pháp, đối sách phù hợp.
Phát triển hệ thống giáo dục và đào tạo ở Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0  ​
(23/09/2019)
Qua hơn 30 năm đổi mới, Việt Nam đạt được những thành tựu to lớn quan trọng về phát triển kinh tế -xã hội, tích cực chủ động hội nhập quốc tế. Hiện nay, nước ta cũng không nằm ngoài quỹ đạo chung của thế giới, tham gia và chịu tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0, điều này tạo ra những cơ hội, thời cơ và khó khăn, thách thức đối với Việt Nam...