Thứ Ba, ngày 12 tháng 11 năm 2019
Thực tiễn đổi mới và hoàn thiện mô hình tổ chức hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII  ​
(10/11/2019)
Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn về tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và vận hành thông suốt của các tổ chức trong hệ thống chính trị, tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành rà soát, đánh giá khách quan, toàn diện tổng thể hệ thống chính trị và chủ động thực hiện việc sắp xếp trước khi có chủ trương của Trung ương
Đổi mới và hoàn thiện mô hình tổ chức hệ thống chính trị ở Quảng Ninh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII
(06/11/2019)
Đổi mới tổ chức bộ máy hệ thống chính trị là một điều kiện hàng đầu bảo đảm cho việc nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Đó cũng chính là điều kiện để có thể xây dựng, hoàn thiện và thực thi hệ thống thể chế nhằm giữ vững ổn định chính trị - xã hội, khai thác và phát huy những tiềm năng,...
Phúc lợi xã hội nhìn từ thực tiễn hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam.
(05/11/2019)
Bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội không chỉ là bảo vệ quyền của mỗi người dân, như đã nêu trong Tuyên ngôn thế giới về quyền con người mà còn là một nhiệm vụ quan trọng của mỗi quốc gia trong quá trình phát triển. Tuy nhiên, mức độ, quy mô, phạm vi an sinh xã hội và phúc lợi xã hội của các nước có sự khác nhau, tùy thuộc vào quan niệm, chế...
Một số vấn đề về nhận thức, thực tiễn thực hiện phúc lợi xã hội ở thủ đô Hà Nội thời gian qua  ​
(01/11/2019)
Đối với  thủ đô Hà Nội, bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội luôn là một trong những chủ trương, nhiệm vụ lớn của Đảng, Nhà nước và của Thành phố; có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự ổn định chính trị - xã hội và phát triển bền vững của đất nước nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng.
Nhận thức, thực tiễn và giải pháp về phúc lợi xã hội ở Việt Nam trong giai đoạn mới
(31/10/2019)
Phúc lợi xã hội (PLXH) là một bộ phận thu nhập quốc dân được sử dụng nhằm thoả mãn những nhu cầu vật chất và tinh thần của các thành viên trong xã hội, chủ yếu được phân phối lại, ngoài phân phối theo lao động. Ba thành tố cơ bản trong việc đảm bảo phúc lợi xã hội là Nhà nước, thị trường lao động và dân cư
Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa - những vấn đề từ thực tiễn (phần 2)
(30/10/2019)
Thực tiễn cho thấy không thể hoàn thiện được thể chế kinh tế thị trường nếu không được triển khai đồng bộ với hoàn thiện thể chế phát triển đất nước về phương diện chính trị và phương diện xã hội; giữa đổi mới hệ thống chính trị với xây dựng nhà nước pháp quyền, xã hội công dân, phát triển nền dân chủ với thể chế kinh tế thị trường.
Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa - những vấn đề từ thực tiễn (phần 1)
(29/10/2019)
Xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN  cần phải có cách tiếp cận từ thực tiễn: Thực tiễn sự phát triển kinh tế thị trường trên thế giới và thực tiễn sự phát triển kinh tế thị trường của Việt Nam trong mối quan hệ biện chứng
Quán triệt và xử lý tốt các mối quan hệ lớn (phần 1)
(27/10/2019)
Qua gần 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Cùng với những thành tựu thực tiễn đạt được trên các lĩnh vực, nhận thức của Đảng ta về chủ nghĩa xã hội, về con đường đi lên CNXH ngày càng được bổ sung, hoàn thiện. Trong đó, những quan điểm, nhận thức về những mối quan hệ lớn cần phải...