Thứ Hai, ngày 16 tháng 05 năm 2022
Phát triển kinh tế hợp tác xã và vấn đề hoàn thiện thể chế đất đai trong nông nghiệp (phần 2)
(06/05/2022)
Hạt nhân cơ bản nhất, chủ yếu nhất trong quyết định của các hộ nông dân sử dụng ruộng đất chính là ý nghĩa kinh tế, giá trị kinh tế của ruộng đất mang lại đối với sự tồn tại và phát triển kinh tế của kinh tế hộ nông dân trong cơ chế thị trường ở nước ta hiện nay.
Một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên trong thời kỳ mới  ​
(06/05/2022)
Trong quá trình lãnh đạo xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, đổi mới mới và phát triển đất nước, Đảng ta luôn luôn chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên để đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
Phục hồi, phát triển kinh tế khi đất nước chuyển sang trạng thái bình thường mới
(05/05/2022)
Việc lãnh đạo, chỉ đạo phục hồi, phát triển kinh tế cần phải hết sức linh hoạt, bám sát diễn biến tình hình dịch COVID trên cả nước, cũng như từng vùng, từng địa phương mà có sự điều chỉnh linh hoạt, kịp thời; cũng như cần theo dõi sát tình hình dịch COVID, biến động giá cả hàng hóa, lạm phát, sự phục hồi kinh tế ở nước trên thế giới, nhất là...
Phát triển kinh tế hợp tác xã và vấn đề hoàn thiện thể chế đất đai trong nông nghiệp (phần 1)
(05/05/2022)
Thực tiễn phát triển các nền nông nghiệp trên thế giới cho thấy, trong cấu trúc của hệ thống các chủ thể tham gia sản xuất nông nghiệp, dù đạt tới nền nông nghiệp tiên tiến, hiện đại, thì đơn vị kinh tế hộ nông dân vẫn là những đơn vị cơ sở và chiếm số lượng lớn nhất. Sự phát triển của các loại hình HTX và các loại hình doanh nghiệp về cơ bản đều...
Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin  và tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác xã nông nghiệp
(04/05/2022)
Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, HTX, trong đó đặc biệt là HTX nông nghiệp là hình thức của kinh tế tập thể dựa trên sở hữu và lao động tập thể được hình thành rất sớm trong lịch sử phát triển kinh tế của nhân loại, có khả năng tồn tại và phát triển trong kinh tế thị trường và đặc biệt có vị trí vai trò vô cùng to...
Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ
(02/05/2022)
Hội nghị Trung ương 4, khoá XIII đã ban hành Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”