Thứ Ba, ngày 13 tháng 04 năm 2021
Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là quan điểm nhất quán, xuyên suốt của cách mạng Việt Nam
(12/04/2021)
Trong âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" chống phá cách mạng Việt Nam, luận điệu ở "Việt Nam không thể có độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội" luôn được các thế lực thù địch, cơ hội chính trị và các phần tử chống chủ nghĩa xã hội sử dụng  nhằm phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bài viết này...
Tính khoa học, hiện thực và khả thi của các quan điểm chỉ đạo và giải pháp của Đại hội XIII
(09/04/2021)
Đại hội XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp, các văn kiện Đại hội được thông qua và công bố. Tuy nhiên các hoạt động tuyên truyền xuyên tạc nội dung quan điểm của Đảng, phá hoại thành quả của Đại hội lại tiếp tục được các thế lực thù địch và một số ít người đẩy mạnh. Họ cho rằng: Các quan điểm và giải pháp của Đại hội XIII đưa ra dày như gai...
Về mô hình  giáo dục mở theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng
(07/04/2021)
Trước các thách thức của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Việt Nam sẽ đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng dựa chủ yếu vào khoa học - công nghệ, đổi mới và sáng tạo nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, bảo đảm để đất nước có thể cạnh tranh trong nền kinh tế của tương lai. Điều đó mở ra cơ hội để giáo dục...
Quyền lực thực sự của nhân dân thông qua bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp
(06/04/2021)
Trước thềm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, các thế lực thù địch, các đối tượng phản động, chống đối, cơ hội chính trị đã và đang tiến hành nhiều hoạt động chống phá cuộc bầu cử với tính chất hết sức quyết liệt, manh động với mục đích hướng lái dư luận theo hướng tiêu cực, gieo rắc nhận...
Những điểm mới về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng
(02/04/2021)
Văn kiện Đại hội XIII tiếp tục khẳng định trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, giữa Nhà nước, thị trường và xã hội có mối quan hệ chặt chẽ và tiếp tục yêu cầu phải nắm vững và xử lý tốt mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội trong quản lý nền kinh tế
Thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, sớm đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình cao  ​
(01/04/2021)
Việc xác định mục tiêu phát triển trong ngắn hạn, trung hạn, dài hạn của một quốc gia luôn có vị trí quan trọng hàng đầu đối với các chính phủ, là cơ sở để xây dựng các chính sách, giải pháp thực hiện, vừa thể hiện trọng tâm ưu tiên, thông qua vai trò Nhà nước và sự vận động của cơ chế thị trường để phân bổ có hiệu quả các nguồn lực.
Cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước ta hiện nay
(01/04/2021)
Việc xác định cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước hiện nay có ý nghĩa rất sâu sắc và quan trọng. Báo cáo chính trị Đại hội XIII xác định: “Đây là niềm tự hào, là động lực; nguồn lực quan trọng, là niềm tin để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức; tiếp tục vững bước trên con đường đổi mới toàn...