Thứ Bảy, ngày 18 tháng 09 năm 2021
Lễ ra mắt và Kỳ họp thứ nhất Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026  ​

Lễ ra mắt và Kỳ họp thứ nhất Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 ​

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận TW, Giám đốc HVCTQG Hồ Chí Minh làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận TW, Giám đốc HVCTQG Hồ Chí Minh làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ

Lễ công bố quyết định về công tác cán bộ của Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026

Lễ công bố quyết định về công tác cán bộ của Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026

Hội đồng Lý luận Trung ương tổng kết nhiệm kỳ 2016 -2021

Hội đồng Lý luận Trung ương tổng kết nhiệm kỳ 2016 -2021

Hội thảo khoa học “Một số luận cứ phản bác quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đại hội XIII của Đảng”

Hội thảo khoa học “Một số luận cứ phản bác quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đại hội XIII của Đảng”

Đoàn thanh niên Hội đồng Lý luận TW hưởng ứng phong trào Kết nối dòng máu Việt

Đoàn thanh niên Hội đồng Lý luận TW hưởng ứng phong trào "Kết nối dòng máu Việt"

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát động Tết trồng cây tại Cần Thơ

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát động Tết trồng cây tại Cần Thơ

Hội thảo khoa học: “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của Đảng đối với công tác lý luận trong giai đoạn tới”

Hội thảo khoa học: “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của Đảng đối với công tác lý luận trong giai đoạn tới”

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII

Một số hình ảnh phiên họp trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Một số hình ảnh phiên họp trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Hội nghị cộng tác viên Hội đồng Lý luận Trung ương năm 2020

Hội nghị cộng tác viên Hội đồng Lý luận Trung ương năm 2020

Hội nghị Tổng kết Chương trình nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2016-2020

Hội nghị Tổng kết "Chương trình nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2016-2020"

123