Thứ Tư, ngày 24 tháng 04 năm 2019
Một số kết quả thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ  lên chủ nghĩa xã hội ở Nghệ An
(17/04/2019)
Sau gần 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011), cùng với việc thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về phương hướng phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020, đến nay, Nghệ An đã có nhiều thay đổi. So với các tỉnh phía Bắc, Nghệ An là 1/15...
Xây dựng môi trường và điều kiện để thực thi hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới
(28/01/2019)
Tính qui luật của sự hình thành Hệ giá trị và chuẩn mực xã hội mới là kế thừa, phát huy các giá trị truyền thống, bản sắc dân tộc, kết hợp với tiếp thu chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại, tính qui luật này là định hướng có tính nguyên tắc cho qui trình xác lập hệ giá trị và chuẩn mực xã hội mới
Vị trí và vai trò của văn hóa Việt Nam với việc xây dựng sức mạnh mềm Việt Nam trong bối cảnh mới
(17/01/2019)
Đối với một quốc gia, sức mạnh mềm được tạo dựng trên các yếu tố: văn hóa quốc gia; giá trị quốc gia và chính sách của quốc gia đó. Trong đó, văn hóa là là cốt lõi của sức mạnh mềm và được coi là yếu tố có vai trò quyết định giá trị quốc gia, chính sách quốc gia, qua đó thể hiện sức mạnh và vị thế quốc gia.
Hội thảo khoa học về đề tài: “Mối quan hệ giữa độc lập tự chủ và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế đối với nước ta hiện nay: Thực trạng, vấn đề và giải pháp”
(27/12/2018)
Ngày 26-12-2018, tại Hà Nội Ban Chủ nhiệm Chương trình KX.04/16-20 và Đề tài KX.04.23/16-20 đã phối hợp tổ chức hội thảo trao đổi về Dự thảo Báo cáo tổng hợp đề tài: “Mối quan hệ giữa độc lập tự chủ và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế đối với nước ta hiện nay: Thực trạng, vấn đề và giải pháp” do GS.TS Vũ Văn Hiền, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận...
Tọa đàm khoa học và khảo sát thực tế tại Quân khu 5
(23/12/2018)
Triển khai Kế hoạch tổng một số vấn đề lý luận – thực tiễn qua 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong  thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, trọng tâm là 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011, ngày 19-12-2018, tại TP Đà Nẵng, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Tọa đàm khoa học, với...