Thứ Sáu, ngày 14 tháng 12 năm 2018
Khảo sát, tọa đàm khoa học về thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội tại tỉnh Hà Tĩnh
(23/11/2018)
Triển khai Kế hoạch tổng một số vấn đề lý luận – thực tiễn qua 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong  thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, trọng tâm là 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011, chiều 22/11, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức tọa đàm khoa học “Tổng kết một số vấn đề lý luận, thực tiễn qua 30 năm...
Khảo sát, tọa đàm khoa học về thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội tại tỉnh Nghệ An
(21/11/2018)
Triển khai Kế hoạch tổng một số vấn đề lý luận – thực tiễn qua 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong  thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, trọng tâm là 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011, sáng 21/11, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức tọa đàm khoa học về tình hình thực hiện Cương lĩnh xây dựng...
Phật giáo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước thời kỳ hội nhập quốc tế
(12/11/2018)
Với lịch sử hơn 2000 năm du nhập, Phật giáo đã thấm sâu vào trong đời sống văn hoá của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Trong quá trình phát triển, Phật giáo với tư cách là một tôn giáo, đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Đồng hành cùng dân tộc là một đặc trưng nổi bật trong truyền thống và tinh thần nhập thế của Phật giáo Việt...
Vĩnh Phúc với việc xây dựng thể chế đảm bảo cho sự phát triển nhanh, bền vững
(12/11/2018)
Vĩnh Phúc được biết tới là nơi khởi nguồn của đổi mới tư duy quản lý trong nông nghiệp, với phương thức “khoán hộ” từ những năm 60 của thế kỷ XX. Nghị quyết của Tỉnh ủy được ban hành khi đó mang tính đột phá và táo bạo, là một trong các tiền đề về cơ sở thực tiễn và lý luận cho Đảng ta ban hành các chỉ thị, nghị quyết đổi mới cơ chế quản lý kinh...
Khảo sát, tọa đàm khoa học về thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội tại tỉnh  Đồng Tháp
(03/11/2018)
Triển khai Kế hoạch tổng một số vấn đề lý luận – thực tiễn qua 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong  thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, trọng tâm là 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011, vừa qua, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức tọa đàm khoa học về tình hình thực hiện Cương lĩnh xây dựng...
Tọa đàm khoa học " Phát huy nguồn lực tôn giáo trong phát triển đất nước hiện nay"
(02/11/2018)
Thực hiện chương trình phối hợp công tác năm 2018 giữa Hội đồng Lý luận Trung ương và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, ngày 02-11-2018, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Tọa đàm khoa học "Phát huy nguồn lực tôn giáo trong phát triển đất nước hiện nay".