Thứ Bảy, ngày 04 tháng 07 năm 2020
Kiến nghị của đề tài " Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ở VN hiện nay: Thực trạng, vấn đề và định hướng chính sách"
(21/06/2020)
Đề tài " Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ở VN hiện nay: Thực trạng, vấn đề và định hướng chính sách", Mã số: KX.04.17/16-20 do  GS,TS Ngô Thắng Lợi làm Chủ nhiệm đã bảo vệ thành công xuất sắc. Dưới đây là một số kiến nghị của Đề tài:
Một số kiến nghị của Đề tài “Thực hiện nguyên tắc pháp quyền trong xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN do Đảng CSVN lãnh đạo: thực trạng, vấn đề đặt ra và giải pháp"
(11/06/2020)
Đề tài “Thực hiện nguyên tắc pháp quyền trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo: thực trạng, vấn đề đặt ra và giải pháp” Mã số: KX.04.06/16-20, do PGS.TS Nguyễn Đức Minh, Viện Nhà nước và pháp luật, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm Chủ nhiệm đã bảo vệ thành công xuất sắc. Dưới đây là một số...
Một số kiến nghị của đề tài "Hệ giá trị văn hóa và hệ giá trị chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế"
(29/05/2020)

Đề tài  "Hệ giá trị văn hóa và hệ giá trị chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế" , Mã số: KX.04.19/16-20 do TS Nguyễn Ngọc Thiện làm Chủ nhiệm (Cơ quan chủ trì đề tài: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam) đã bảo vệ thành công xuất sắc. Dưới đây là một số kiến nghị của Đề tài.

Một số kiến nghị của đề tài "Mô hình an sinh xã hội ở Việt Nam: Thực trạng, vấn đề đặt ra và giải pháp"
(26/05/2020)
Đề tài "Mô hình an sinh xã hội ở Việt Nam: Thực trạng, vấn đề đặt ra và giải pháp" Mã số: KX.04.16/16-20, do PGS.TS Bùi Văn Huyền, Viện Kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm Chủ nhiệm đã bảo vệ thành công xuất sắc. Dưới đây là một số kiến nghị của Đề tài:
Thông tin lịch nghiệm thu cấp quốc gia đề tài khoa học
(25/05/2020)
Ngày 28 và 29 tháng 5 năm 2020, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức nghiệm thu các đề tài:  Phòng ngừa và xử lý mâu thuẫn, xung đột xã hội ở Việt Nam góp phần bảo vệ an ninh quốc gia"  và đề tài  "Ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ ở nước ta hiện...
Hội thảo khoa học "Phát triển kinh tế số ở Việt Nam"
(20/05/2020)
Ngày 20/5/2020, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban Chủ nhiệm Đề tài KHBĐ (2019)-15 tổ chức cuộc hội thảo "Phát triển kinh tế số ở Việt Nam". Dự hội thảo có đông đảo các nhà khoa học, quản lý, các chuyên gia, doanh nghiệp về lĩnh vực công nghệ thông tin, kinh tế số, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương: GS.TS Vũ Văn Hiền, PGS.TS...