Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019
Việt Nam-Canada trao đổi kinh nghiệm tổ chức, quản lý nhà nước
(26/07/2019)
Từ ngày 22 đến 26/7, đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương do giáo sư-tiến sỹ Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng đã có chuyến thăm và làm việc tại Canada nhằm nghiên cứu, trao đổi một số vấn đề thực tế về tổ chức, quản lý nhà nước, quản lý phát triển xã hội trong điều kiện xã hội hiện nay.
Thông tin lịch nghiệm thu cấp quốc gia đề tài khoa học
(02/07/2019)
Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức nghiệm thu cấp quốc gia các đề tài: Văn hóa trong chính trị và văn hóa trong kinh tế ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng, vấn đề đặt ra và giải pháp ";  "Tư tưởng Hồ Chí Minh về đổi mới, hội nhập và phát triển: Giá trị và ý nghĩa lý luận-thực tiễn đối với sự nghiệp đổi mới của nước ta hiện nay"
Những vấn đề đặt ra và giải pháp phát triển giáo dục và đào tạo ở Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0
(09/06/2019)
Cuộc cách mạng 4.0 đã và đang tác động mãnh mẽ đến sự phát triển đất nước, đến mọi khía cạnh của đời sống kinh tế - xã hội và thậm chí đến từng con người, bất kể họ đang sống ở đâu và nhiều khi phương pháp trao đổi thông tin qua kết nối mạng sẽ đưa họ có được cơ hội phát triển, thậm chí cả sự nguy hiểm.
Một số kết quả thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ  lên chủ nghĩa xã hội ở Nghệ An
(17/04/2019)
Sau gần 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011), cùng với việc thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về phương hướng phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020, đến nay, Nghệ An đã có nhiều thay đổi. So với các tỉnh phía Bắc, Nghệ An là 1/15...