Thứ Năm, ngày 27 tháng 02 năm 2020
Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 của Chương trình “Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2016-2020” (Mã số KX04/16-20)
(21/02/2020)
Ngày 21-02-2020, tại Hà Nội, Ban Chủ nhiệm Chương trình “Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2016-2020” (Mã số KX04/16-20) đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019, bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ...
Hội thảo “Phê phán các quan điểm sai trái, bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin về mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong giai đoạn hiện nay”
(17/02/2020)
Vừa qua, tại Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban Chủ nhiệm Đề tài KX02.13/16-20  đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Phê phán các quan điểm sai trái, bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin về mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong giai đoạn hiện nay”.
Thông tin lịch nghiệm thu cấp quốc gia đề tài khoa học
(25/12/2019)
Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức nghiệm thu cấp quốc gia đề tài: "Thực hiện nguyên tắc pháp quyền trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo: Thực trạng, vấn đề đặt ra và giải pháp"
Thông tin lịch nghiệm thu cấp quốc gia đề tài khoa học
(24/12/2019)
Ngày 26 - 12 - 2019, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức nghiệm thu cấp quốc gia các đề tài: " Hệ tiêu chí nước công nghiệp theo hướng hiện đại" ; "Năng lực cạnh tranh của nền kinh tế nước ta: Thực trạng, vấn đề đặt ra và giải pháp"