Thứ Năm, ngày 24 tháng 09 năm 2020
Nghiệm thu nghiệm thu cấp quốc gia đề tài khoa học KX.04.33/16-20
(22/09/2020)
Ngày 22-9-2020, Hội đồng Lý luận Trung ương đã tổ chức nghiệm thu cấp quốc gia đề tài: " Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lện chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) - Những vấn đề lý luận và thực tiễn qua 10 năm thực hiện", Mã số: KX.04.33/16-20, do GS.TS Tạ Ngọc Tấn làm Chủ nhiệm.
Thông tin lịch nghiệm thu cấp quốc gia đề tài khoa học
(18/09/2020)
Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức nghiệm thu cấp quốc gia đề tài: " Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lện chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011)- Những vấn đề lý luận và thực tiễn qua 10 năm thực hiện" 
Kiến nghị của Đề tài “ An ninh xã hội, an ninh con người trong điều kiện mới ở Việt Nam hiện nay–Thực trạng, vấn đề đặt ra và giải pháp”
(17/08/2020)
Đề tài “ An ninh xã hội, an ninh con người trong điều kiện mới ở Việt Nam hiện nay–Thực trạng, vấn đề đặt ra và giải pháp”, mã số KX.04.26/16- 20, do GS,TS Nguyễn Xuân Yêm làm Chủ nhiệm đã bảo vệ thành công xuất sắc. Dưới đây là một số kiến nghị của đề tài
Một số kiến nghị của đề tài “Những biến động của thế giới, khu vực, tác động đến Việt Nam hiện nay và định hướng chính sách”
(07/08/2020)
Đề tài “Những biến động của thế giới, khu vực, tác động đến Việt Nam hiện nay và định hướng chính sách”. Mã số: KX.04.22/16-20, do PGS.TS Chu Đức Dũng đã hoàn thành nghiệm thu cấp nhà nước. Dưới đây là một số kiến nghị của đề tài
Kiến nghị của đề tài "Văn hóa trong chính trị và văn hóa trong kinh tế ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng, vấn đề dặt ra và giải pháp"
(31/07/2020)
Kiến nghị của đề tài "Văn hóa trong chính trị và văn hóa trong kinh tế ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng, vấn đề dặt ra và giải pháp", mã số: KX.04.18/16-20, do PGS.TS Phạm Duy Đức làm Chủ nhiệm đã bảo vệ thành công xuất sắc. Dưới đây là một số kiến nghị của đề tài
Kiến nghị của đề tài "Mối quan hệ nhà nước và thị trường trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa: Thực trạng, vấn đề và định hướng chính sách"
(29/07/2020)
Đề tài "Mối quan hệ nhà nước và thị trường trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa: Thực trạng, vấn đề và định hướng chính sách", mã số KX.04.12/16-20 do PGS. TS. Vũ Văn Hà làm Chủ nhiệm đã bảo vệ thành công xuất sắc. Dưới đây là một số kiến nghị của đề tài