Chủ Nhật, ngày 17 tháng 02 năm 2019
Indonesia phát triển nguồn nhân lực cho Cách mạng Công nghiệp 4.0
Trong một hội thảo gần đây tập trung vào việc phát triển nguồn nhân lực phục vụ cách mạng Công nghiệp 4.0 tại Jakarta, Bộ trưởng Tài chính Indonesia, Sri Mulyani Indrawati kêu gọi nâng cấp hệ thống giáo dục hiện tại và cho rằng các trường nên điều chỉnh cách tiếp cận của họ để dạy các kỹ năng mềm, đào tạo giáo viên mới và đơn giản hóa chương trình...
13/02/2019
Tư duy mới về công nghiệp hóa trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
Nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội từ một nền kinh tế kém phát triển, nông nghiệp là ngành sản xuất chủ đạo, chưa qua giai đoạn công nghiệp hóa, lại bị chiến tranh tàn phá, nên việc cần phải tiến hành công nghiệp hóa để phát triển đất nước là một chủ trương, quan điểm đúng đắn, có ý nghĩa chiến lược. Đại hội III của Đảng (năm 1960) xác định công...
13/02/2019