Thứ Tư, ngày 19 tháng 06 năm 2019
Những xu thế mới của công nghệ trong giáo dục
Tiếp cận giáo dục, dạy học thông minh được nhắc đến từ những năm đầu thế kỉ XXI và ngày càng được nghiên cứu và phát triển theo các mô hình đa dạng, trong đó nhấn mạnh đến sự chuyển đổi từ cách dạy học truyền thống sang một phương thức mới theo tiếp cận công nghệ với các mô hình dạy học phi truyền thống.
18/06/2019
Quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế
Trên cơ sở xác định hội nhập quốc tế là định hướng chiến lược để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế là sự nghiệp của toàn dân và của cả hệ thống chính trị, Đảng ta nhận thức sâu sắc hơn yêu cầu giải quyết một cách thấu đáo mối quan hệ giữa hội nhập quốc tế và giữ vững độc lập, tự chủ, chủ quyền quốc gia.
17/06/2019
Hoàn thiện nhận thức và giải pháp về xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân  ​
Để đảm đương được vai trò lãnh đạo, năng lực cầm quyền, Đảng phải vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, ra sức nâng cao trình độ trí tuệ, bản lĩnh chính trị và năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền
16/06/2019
Giáo dục Việt Nam nhìn từ yêu cầu sẵn sàng cho tương lai
Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN4) đã và đang tác động tới mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế-xã hội. Những tác động này không chỉ giới hạn ở những cái chúng ta làm gì và làm như thế nào mà còn tới vấn đề chúng ta là ai.
15/06/2019