Thứ Ba, ngày 20 tháng 10 năm 2020
Thế hệ Z và gánh nặng việc làm do đại dịch COVID-19
Hàng triệu người rơi vào tình cảnh nghèo khổ, tỷ lệ thất nghiệp tăng cao nhất là trong nhóm lao động trẻ. Cũng như các cuộc khủng hoảng toàn cầu khác, các chuyên gia dự báo đại dịch lần này sẽ để lại những gánh nặng lâu dài cho thế hệ Z (Gen Z) - nhóm người sinh từ năm 1997 đến năm 2012 và hiện đang ở độ tuổi từ 10 đến 25 tuổi.
19/10/2020
Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp nhà nước
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và các tổ chức đảng, cấp ủy đảng trực thuộc chú trọng đổi mới, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, động viên cán bộ, đảng viên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh...
19/10/2020
Huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phát triển đất nước
Để tận dụng được cơ hội,  vượt qua thách thức, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, đưa nước ta trở thành nước công nghiệp hiện đại, có thu nhập cao như mục tiêu mà Đảng, nhà nước ta đề ra, thì việc huy động, phân bổ, sử dụng hợp lý, có hiệu quả các nguồn lực là một yêu cầu lớn, một nhiệm vụ cấp bách của đất nước hiện nay.
16/10/2020
Xây dựng và phát huy nguồn lực con người Việt Nam trong thời kỳ mới (Phần 2)
Xây dựng và phát huy nguồn lực con người là động lực quan trọng, một yếu tố sống còn, có ý nghĩa quyết định đối với công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ta trong thời kỳ tới. Đó cũng là công việc phức tạp, đòi hỏi cách tiếp cận vừa khoa học, vừa rất thực tế, thận trọng nhưng phải sáng tao, quyết liệt.
15/10/2020