Thứ Tư, ngày 13 tháng 11 năm 2019
Thực tiễn đổi mới và hoàn thiện mô hình tổ chức hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII  ​
Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn về tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và vận hành thông suốt của các tổ chức trong hệ thống chính trị, tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành rà soát, đánh giá khách quan, toàn diện tổng thể hệ thống chính trị và chủ động thực hiện việc sắp xếp trước khi có chủ trương của Trung ương
10/11/2019
Kỳ họp thứ 11 Hội đồng Lý luận Trung ương
Thực hiện Chương trình làm việc toàn nhiệm kỳ, ngày 09-11-2019, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương tiến hành Kỳ họp thứ 11. GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì Kỳ họp.
09/11/2019
Mô hình, cấu trúc của hệ thống chính trị trong mối quan hệ với chức năng và phương thức hoạt động của hệ thống chính trị  ​
Hệ thống chính trị có thể được coi là một hệ thống tương tác và kết nối chủ thể các quan hệ về chính trị.Hệ thống chính trị có thể được xây dựng trên cơ sở tương tác giữa phía quản lý (chính quyền) với đối tượng quản lý (người dân) theo những nguyên tắc khác nhau
07/11/2019