Thứ Tư, ngày 13 tháng 11 năm 2019
Thông tin lịch nghiệm thu cấp quốc gia đề tài khoa học
(21/10/2019)
Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức nghiệm thu cấp quốc gia đề tài: " Xu hướng biến đổi của tôn giáo và tác động đến đời sống xã hội ở Việt Nam: Những vấn đề lý luận và thực tiễn mới dang đặt ra, phương hướng giải quyết"
Những điểm mới của đề tài " Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng, vấn đề và định hướng
(02/10/2019)
Kết quả nghiên cứu của đề tài đã nêu ra nhiều điểm mới tập trung vào các khía cạnh: hoàn thiện cơ sở lý luận và nội hàm đánh giá mối quan hệ; thực trạng thông qua phát hiện các vấn đề tồn tại trong giải quyết mối quan hệ; Quan điểm và định hướng hoàn thiện mối quan hệ và cuối cùng là các giải pháp nhằm giải quyết tốt mối quan hệ giữa tăng trưởng...
Thông tin lịch nghiệm thu cấp quốc gia đề tài khoa học
(27/08/2019)
Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức nghiệm thu cấp quốc gia đề tài: "Mối quan hệ giữa nhà nước và thị trường trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa: Thực trạng, vấn đề và định hướng chính sách"