Thứ Ba, ngày 15 tháng 10 năm 2019
Những điểm mới của đề tài " Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng, vấn đề và định hướng
(02/10/2019)
Kết quả nghiên cứu của đề tài đã nêu ra nhiều điểm mới tập trung vào các khía cạnh: hoàn thiện cơ sở lý luận và nội hàm đánh giá mối quan hệ; thực trạng thông qua phát hiện các vấn đề tồn tại trong giải quyết mối quan hệ; Quan điểm và định hướng hoàn thiện mối quan hệ và cuối cùng là các giải pháp nhằm giải quyết tốt mối quan hệ giữa tăng trưởng...
Thông tin lịch nghiệm thu cấp quốc gia đề tài khoa học
(27/08/2019)
Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức nghiệm thu cấp quốc gia đề tài: "Mối quan hệ giữa nhà nước và thị trường trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa: Thực trạng, vấn đề và định hướng chính sách"
Việt Nam-Canada trao đổi kinh nghiệm tổ chức, quản lý nhà nước
(26/07/2019)
Từ ngày 22 đến 26/7, đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương do giáo sư-tiến sỹ Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng đã có chuyến thăm và làm việc tại Canada nhằm nghiên cứu, trao đổi một số vấn đề thực tế về tổ chức, quản lý nhà nước, quản lý phát triển xã hội trong điều kiện xã hội hiện nay.
Thông tin lịch nghiệm thu cấp quốc gia đề tài khoa học
(02/07/2019)
Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức nghiệm thu cấp quốc gia các đề tài: Văn hóa trong chính trị và văn hóa trong kinh tế ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng, vấn đề đặt ra và giải pháp ";  "Tư tưởng Hồ Chí Minh về đổi mới, hội nhập và phát triển: Giá trị và ý nghĩa lý luận-thực tiễn đối với sự nghiệp đổi mới của nước ta hiện nay"