Thứ Tư, ngày 12 tháng 08 năm 2020
Một số kiến nghị của đề tài “Những biến động của thế giới, khu vực, tác động đến Việt Nam hiện nay và định hướng chính sách”
(07/08/2020)
Đề tài “Những biến động của thế giới, khu vực, tác động đến Việt Nam hiện nay và định hướng chính sách”. Mã số: KX.04.22/16-20, do PGS.TS Nguyễn Bá Dương đã hoàn thành nghiệm thu cấp nhà nước. Dưới đây là một số kiến nghị của đề tài
Kiến nghị của đề tài "Văn hóa trong chính trị và văn hóa trong kinh tế ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng, vấn đề dặt ra và giải pháp"
(31/07/2020)
Kiến nghị của đề tài "Văn hóa trong chính trị và văn hóa trong kinh tế ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng, vấn đề dặt ra và giải pháp", mã số: KX.04.18/16-20, do PGS.TS Phạm Duy Đức làm Chủ nhiệm đã bảo vệ thành công xuất sắc. Dưới đây là một số kiến nghị của đề tài
Kiến nghị của đề tài "Mối quan hệ nhà nước và thị trường trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa: Thực trạng, vấn đề và định hướng chính sách"
(29/07/2020)
Đề tài "Mối quan hệ nhà nước và thị trường trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa: Thực trạng, vấn đề và định hướng chính sách", mã số KX.04.12/16-20 do PGS. TS. Vũ Văn Hà làm Chủ nhiệm đã bảo vệ thành công xuất sắc. Dưới đây là một số kiến nghị của đề tài
Nghiên cứu khảo sát thực tế phục vụ nhiệm vụ tư vấn của Hội đồng Lý luận Trung ương thời gian qua
(27/07/2020)
Hội đồng Lý luận Trung ương là cơ quan tư vấn cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về những vấn đề lý luận chính trị trong việc xây dựng đường lối, nghị quyết và tổ chức thực hiện đường lối, nghị quyết của Đảng. Để làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, Hội đồng cần phải thường xuyên nghiên cứu, khảo sát thực tiễn.
Một số đề xuất  của đề tài "Mối quan hệ giữa phát triển LLSX và hoàn thiện QHSX ở Việt Nam  trong điều kiện kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế"
(13/07/2020)
Đề tài "Mối quan hệ giữa phát triển lực lượng sản xuất và hoàn thiện quan hệ sản xuất ở Việt Nam  trong điều kiện kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế". Mã số KX.04.08/16-20, do PGS.TS Ngô Tuấn Nghĩa làm Chủ nhiệm đã bảo vệ thành công xuất sắc. Dưới đây là một số đề xuất về các chính sách của Đề tài
Thông tin lịch nghiệm thu cấp quốc gia đề tài khoa học
(06/07/2020)
Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức nghiệm thu cấp quốc gia đề tài: " Phân bổ nguồn lực trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Thực trạng, vấn đề đặt ra và định hướng giải pháp "