Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019
Việt Nam-Canada trao đổi kinh nghiệm tổ chức, quản lý nhà nước
(26/07/2019)
Từ ngày 22 đến 26/7, đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương do giáo sư-tiến sỹ Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng đã có chuyến thăm và làm việc tại Canada nhằm nghiên cứu, trao đổi một số vấn đề thực tế về tổ chức, quản lý nhà nước, quản lý phát triển xã hội trong điều kiện xã hội hiện nay.
Thông tin lịch nghiệm thu cấp quốc gia đề tài khoa học
(02/07/2019)
Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức nghiệm thu cấp quốc gia các đề tài: Văn hóa trong chính trị và văn hóa trong kinh tế ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng, vấn đề đặt ra và giải pháp ";  "Tư tưởng Hồ Chí Minh về đổi mới, hội nhập và phát triển: Giá trị và ý nghĩa lý luận-thực tiễn đối với sự nghiệp đổi mới của nước ta hiện nay"
Những vấn đề đặt ra và giải pháp phát triển giáo dục và đào tạo ở Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0
(09/06/2019)
Cuộc cách mạng 4.0 đã và đang tác động mãnh mẽ đến sự phát triển đất nước, đến mọi khía cạnh của đời sống kinh tế - xã hội và thậm chí đến từng con người, bất kể họ đang sống ở đâu và nhiều khi phương pháp trao đổi thông tin qua kết nối mạng sẽ đưa họ có được cơ hội phát triển, thậm chí cả sự nguy hiểm.
Tọa đàm khoa học về thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội tại tỉnh Ninh Bình
(19/04/2019)
Chiều ngày 19/4, tại Thành phố Ninh Bình, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức Tọa đàm khoa học "Tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, trọng tâm là 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011"...