Thứ Tư, ngày 19 tháng 06 năm 2019
Những vấn đề đặt ra và giải pháp phát triển giáo dục và đào tạo ở Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0
(09/06/2019)
Cuộc cách mạng 4.0 đã và đang tác động mãnh mẽ đến sự phát triển đất nước, đến mọi khía cạnh của đời sống kinh tế - xã hội và thậm chí đến từng con người, bất kể họ đang sống ở đâu và nhiều khi phương pháp trao đổi thông tin qua kết nối mạng sẽ đưa họ có được cơ hội phát triển, thậm chí cả sự nguy hiểm.
Tọa đàm khoa học về thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội tại tỉnh Ninh Bình
(19/04/2019)
Chiều ngày 19/4, tại Thành phố Ninh Bình, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức Tọa đàm khoa học "Tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, trọng tâm là 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011"...
Một số kết quả thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ  lên chủ nghĩa xã hội ở Nghệ An
(17/04/2019)
Sau gần 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011), cùng với việc thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về phương hướng phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020, đến nay, Nghệ An đã có nhiều thay đổi. So với các tỉnh phía Bắc, Nghệ An là 1/15...
Tọa đàm khoa học về việc thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội tại tỉnh Hòa Bình
(29/03/2019)
Thực hiện chương trình công tác năm 2019, chiều 29/3, Hội đồng lý luận Trung ương đã phối hợp với Tỉnh ủy tỉnh Hòa Bình tổ chức tọa đàm về việc thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội tại tỉnh Hòa Bình. Đồng chí Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư...
Hội thảo “Giá trị cốt lõi của chủ nghĩa Mác – Lênin về mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong điều kiện mới hiện nay”
(12/03/2019)
Ngày 12/3/2019, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật và Ban Chủ nhiệm đề tài KX02.13/16-20 phối hợp tổ chức Hội thảo “Giá trị cốt lõi của chủ nghĩa Mác – Lênin về mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong điều kiện mới hiện nay”