Thứ Hai, ngày 16 tháng 05 năm 2022
Hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước bằng sức mạnh niềm tin của nhân dân
(16/11/2021)
Khát vọng dân tộc có vai trò rất quan trọng, nó là động lực trung tâm tạo nên sức mạnh vô song cho dân tộc. Khát vọng dân tộc, nếu được định hướng và hình thành dựa trên những đường lối, chủ trương đúng đắn sẽ trở thành nguồn năng lượng nội sinh tiềm tàng và sống động cho toàn bộ quá trình phát triển
Xây dựng hệ thống phầm mềm tin học hóa hoạt động nghiệp vụ tư liệu - thư viện phục vụ Thư viện điện tử Hội đồng Lý luận Trung ương
(04/11/2021)
Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào trong hoạt động thông tin - thư viện đã và đang phát triển mạnh và ngày càng ở cấp độ sâu sắc hơn. Sự phát triển kết nối và xử lý “thông minh” hơn trong tác động của những trụ cột nền tảng bước vào nền công nghiệp lần thứ 4, các thư viện hiện đại theo hướng kết nối để chia sẻ đã chuyển dịch đa chiều...
Đổi mới mô hình tổ chức bộ máy hệ thống chính trị trong giai đoạn mới
(26/08/2021)
Nguyên tắc bao trùm là đổi mới và xây dựng mô hình tổ chức bộ máy của HTCT theo các nguyên tắc pháp quyền được nêu trong Cương lĩnh của Đảng và được hiến định trong Hiếp pháp 2013; đảm bảo HTCT hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phát huy cao nhất vai trò chủ thể của nhân dân - quyền làm chủ của nhân dân; tôn trọng, bảo vệ và phát triển các lợi ích...
Kiến nghị của đề tài "Đổi mới chính trị đồng bộ, phù hợp với đổi mới kinh tế ở nước ta hiện nay: Thực trạng, quan điểm và định hướng chính sách"
(16/06/2021)
Đề tài "Đổi mới chính trị đồng bộ, phù hợp với đổi mới kinh tế ở nước ta hiện nay: Thực trạng, quan điểm và định hướng chính sách", mã số KX.04.02/16-20, do PGS.TS Nguyễn Văn Vĩnh, Viện chính trị học, Học viện CTQGHCM làm chủ nhiệm đã bảo vệ thành công. Dưới đây là một số kiến nghị của Đề tài.