Thứ Tư, ngày 24 tháng 04 năm 2019
Tọa đàm khoa học về thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội tại tỉnh Ninh Bình
(19/04/2019)
Chiều ngày 19/4, tại Thành phố Ninh Bình, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức Tọa đàm khoa học "Tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, trọng tâm là 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011"...
Một số kết quả thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ  lên chủ nghĩa xã hội ở Nghệ An
(17/04/2019)
Sau gần 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011), cùng với việc thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về phương hướng phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020, đến nay, Nghệ An đã có nhiều thay đổi. So với các tỉnh phía Bắc, Nghệ An là 1/15...
Tọa đàm khoa học về việc thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội tại tỉnh Hòa Bình
(29/03/2019)
Thực hiện chương trình công tác năm 2019, chiều 29/3, Hội đồng lý luận Trung ương đã phối hợp với Tỉnh ủy tỉnh Hòa Bình tổ chức tọa đàm về việc thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội tại tỉnh Hòa Bình. Đồng chí Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư...
Hội thảo “Giá trị cốt lõi của chủ nghĩa Mác – Lênin về mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong điều kiện mới hiện nay”
(12/03/2019)
Ngày 12/3/2019, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật và Ban Chủ nhiệm đề tài KX02.13/16-20 phối hợp tổ chức Hội thảo “Giá trị cốt lõi của chủ nghĩa Mác – Lênin về mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong điều kiện mới hiện nay”
Tọa đàm khoa học về thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội tại Bộ Giáo dục và Đào tạo
(07/03/2019)
Sáng 7-3-2019, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Bộ giáo dục và Đào tạo tổ chức Tọa đàm khoa học "Tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, trọng tâm là 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011".
Tọa đàm khoa học về thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội tại Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội
(06/03/2019)
Ngày 6/3, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã Tọa đàm khoa học Tổng kết một số vấn đề lý luận – thực tiễn qua 30 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên xã hội chủ nghĩa, trọng tâm là giai đoạn 10 năm (2011-2020) về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.