Thứ Hai, ngày 20 tháng 01 năm 2020
Thông tin lịch nghiệm thu cấp quốc gia đề tài khoa học
(25/12/2019)
Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức nghiệm thu cấp quốc gia đề tài: "Thực hiện nguyên tắc pháp quyền trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo: Thực trạng, vấn đề đặt ra và giải pháp"
Thông tin lịch nghiệm thu cấp quốc gia đề tài khoa học
(24/12/2019)
Ngày 26 - 12 - 2019, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức nghiệm thu cấp quốc gia các đề tài: " Hệ tiêu chí nước công nghiệp theo hướng hiện đại" ; "Năng lực cạnh tranh của nền kinh tế nước ta: Thực trạng, vấn đề đặt ra và giải pháp"
Thông tin lịch nghiệm thu cấp quốc gia đề tài khoa học
(20/12/2019)
Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức nghiệm thu cấp quốc gia đề tài: " Hệ giá trị văn hóa và hệ giá trị chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế"