Thứ Ba, ngày 07 tháng 04 năm 2020
Kiến nghị của đề tài "Xu hướng biến đổi của tôn giáo và tác động đến đời sống xã hội ở Việt Nam: Những vấn đề lý luận và thực tiễn mới đang đặt ra, phương hướng giải quyết"  ​
(23/03/2020)
Đề tài "Xu hướng biến đổi của tôn giáo và tác động đến đời sống xã hội ở Việt Nam: Những vấn đề lý luận và thực tiễn mới đang đặt ra, phương hướng giải quyết" Mã số: KX04.20/16-20 do PGS.TS Nguyễn Thanh Xuân, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm Chủ nhiệm đã bảo vệ thành công xuất sắc. Dưới đây là những kiến nghị của Đề tài.
Một số kiến nghị của đề tài “Mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế đối với nước ta hiện nay: thực trạng, vấn đề và định hướng chính sách”
(14/03/2020)
Đề tài“Mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế đối với nước ta hiện nay: thực trạng, vấn đề và định hướng chính sách” mã số KX.04-23/16-20 do GS.TS Vũ Văn Hiền, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm Chủ nhiệm đã bảo vệ thành công xuất sắc. Dưới đây là những kiến nghị của Đề tài.
Một số kiến nghị của đề tài "Tư tưởng Hồ Chí Minh về đổi mới, hội nhập và phát triển: Giá trị và ý nghĩa lý luận-thực tiễn đối với sự nghiệp đổi mới của đất nước ta hiện nay"
(01/03/2020)
Đề tài "Tư tưởng Hồ Chí Minh về đổi mới, hội nhập và phát triển: Giá trị và ý nghĩa lý luận-thực tiễn đối với sự nghiệp đổi mới của đất nước ta hiện nay", mã số KX.04.01/16-20, do PGS.TS Bùi Đình Phong, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng làm Chủ nhiệm đã bảo vệ thành công xuất sắc. Kết quả nghiên cứu của đề tài có nhiều điểm mới có ý nghĩa...
Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 của Chương trình “Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2016-2020” (Mã số KX04/16-20)
(21/02/2020)
Ngày 21-02-2020, tại Hà Nội, Ban Chủ nhiệm Chương trình “Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2016-2020” (Mã số KX04/16-20) đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019, bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ...
Hội thảo “Phê phán các quan điểm sai trái, bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin về mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong giai đoạn hiện nay”
(17/02/2020)
Vừa qua, tại Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban Chủ nhiệm Đề tài KX02.13/16-20  đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Phê phán các quan điểm sai trái, bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin về mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong giai đoạn hiện nay”.