Thứ Hai, ngày 16 tháng 09 năm 2019
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: 70 năm chăm lo “gốc” của Đảng
(11/09/2019)
Trải qua 70 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh luôn khẳng định và giữ vững bản sắc Trường Đảng Trung ương, với các sứ mệnh quan trọng: Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, lãnh đạo, quản lý trung, cao cấp của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị; Trung tâm nghiên cứu...
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng
(06/09/2019)
Sáng 6/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã chủ trì Cuộc họp của Tiểu ban, cho ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo Chính trị và dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, bổ sung, phát triển năm 2011 (Cương lĩnh...
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh soi sáng con đường đi tới tương lai dân tộc Việt Nam
(30/08/2019)
Ngày 30/8/2019, tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (2/9/1969 - 2/9/2019)