Thứ Sáu, ngày 14 tháng 12 năm 2018
Một số vấn đề về cơ chế tự chủ của các trường đại học
(13/12/2018)
Trong những năm gần đây, trong văn kiện Đại hội XI, Đại hội XII, trong Luật Giáo dục Đại học (2013, 2018) và một số văn bản dưới luật của Chính phủ đã nhấn mạnh và quy định rõ hơn những nội dung liên quan đến vấn đề cơ chế tự chủ của các trường đại học. Trên thực tế cơ chế tự chủ cũng đã được thực hiện ở những mức độ khác nhau trong một số trường...
Vì sao châu Âu luôn đối mặt với các cuộc khủng hoảng?
(13/12/2018)
Những khiếm khuyết về cấu trúc trong Liên minh châu Âu (EU) khiến liên minh này luôn phải đối mặt với các cuộc khủng hoảng dai dẳng. Nhưng để xử lý được điều này, cần phải có những thay đổi bước ngoặt - điều mà EU vẫn chưa sẵn sàng trong thời điểm hiện nay, mạng Foreign Affairs ngày 10/12 bình luận.
Đảng lãnh đạo công tác đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động "điễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch
(11/12/2018)
Đảng Cộng sản Việt Nam nhận thức sâu sắc tác hại vô cùng to lớn của âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” mà các thế lực thù địch đã làm cho chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô, Đông Âu sụp đổ; phong trào cộng sản và công nhân quốc tế tạm thời lâm vào thoái trào và chính nó đã và đang gây không ít khó khăn, cản trở công cuộc cải tổ, cải cách, đổi mới của...
Thực tiễn và kinh nghiệm giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam
(08/12/2018)
Từ khi ra đời đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đặc biệt coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài nhằm bồi đắp lý tưởng cách mạng, củng cố niềm tin khoa học, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn Đảng để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của đất...
Đổi mới tư duy về hội nhập kinh tế quốc tế
(06/12/2018)
Vấn đề phát triển bền vững, sáng tạo, bao trùm đang nổi lên như một lời hiệu triệu có sức hấp dẫn lôi cuốn và lan tỏa khắp thế giới. Điều này thật dễ hiểu bởi cho đến nay chưa một quốc gia nào có thể khẳng định đã phát triển một cách bền vững, sáng tạo và bao trùm.