Thứ Tư, ngày 24 tháng 04 năm 2019
Tìm hiểu tư tưởng của C.Mác và Ph.Ăngghen  về nguồn gốc và quá trình hình thành các hình thức sở hữu tư nhân
(13/04/2019)
Để hiểu rõ bản chất và tính thực tiễn của vấn đề sở hữu, cần phải nhìn lại toàn bộ quá trình lịch sử phát triển của các hình thức và chế độ sở hữu của nhân loại đã trải qua trên thế giới. Đây là nội dung được C.Mác và Ph.Ăngghen nghiên cứu rất sâu, được để cập trong nhiều tác phẩm, trong đó có tác phẩm “Nguồn gốc gia đình, chế độ tư hữu và nhà...
Sự phát triển nhận thức của Đảng về vai trò của văn hóa trong phát triển xã hội
(05/04/2019)
Sự phát triển lý luận của Đảng ta về văn hóa nói chung và vai trò của văn hóa nói riêng là một quá trình. Quá trình đó đi từ nhận thức chưa đầy đủ đến đầy đủ và ngày càng đúng đắn, toàn diện và sâu sắc về vai trò của văn hóa đối với sự phát triển của xã hội. Khẳng định vai trò của văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội, vừa là mục tiêu, vừa...
Một số vấn đề về nhận thức trong quá trình thực hiện nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam
(26/03/2019)
Mặc dù quan điểm phát triển nền kinh tế thị trường đã được Đảng, Nhà nước khẳng định từ nhiều năm, nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã được bổ sung, phát triển, ngày càng hoàn thiện, được đồng tình, thống nhất cao trong Đảng và xã hội.
Nhận thức về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa qua những năm đổi mới
(22/03/2019)
Trong hơn 30 năm đổi mới, nhận thức, quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã từng bước hình thành, được bổ sung, phát triển ngày càng hoàn thiện, phù hợp với quy luật khách quan, thực tiễn của đất nước và xu hướng chung của thế giới, của thời đại.
Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác phụ nữ trong tình hình hiện nay
(11/03/2019)
Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng xác định rõ nội dung lãnh đạo công tác phụ nữ là: “Nâng cao trình độ mọi mặt về đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ, thực hiện tốt bình đẳng giới, tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển tài năng".
Một số vấn đề đặt ra trong giải quyết mối quan hệ giữa đổi mới, ổn định và phát triển ở nước ta hiện nay
(09/03/2019)
Trong giai đoạn mới, xét cả bối cảnh trong nước và quốc tế, bản chất, nội dung, hình thức thể hiện về đổi mới, ổn định và phát triển đều đã có sự thay đổi về chất, với những yêu cầu mới đặt ra, không thể chỉ bó hẹp trong những nhận thức trước đây. Do đó phải nâng tầm tư duy phát triển để xây dựng được hệ quan điểm mới về đổi mới: đổi mới dựa chủ...