Thứ Ba, ngày 02 tháng 03 năm 2021
115 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Văn Đồng (1906-2021): Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng
(28/02/2021)
94 tuổi đời, 75 năm hoạt động cách mạng liên tục, 41 năm là Ủy viên Trung ương Đảng, 35 năm là Ủy viên Bộ Chính trị, 32 năm là Thủ tướng Chính phủ, 10 năm là Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương, đồng chí Phạm Văn Đồng đã cống hiến trọn đời cho đất nước, mang hết nhiệt tình, tài năng và trí tuệ phục vụ cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng...
Giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế
(26/02/2021)
Đối với Việt Nam, định hướng xã hội chủ nghĩa là nội dung chủ yếu và là nguyên tắc trong xây dựng nền kinh tế thị trường. Thực hiện đúng định hướng xã hội chủ nghĩa cũng đồng thời là chủ trương lớn và giải pháp hữu hiệu để giữ vững độc lập, tự chủ trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
Cơ hội tận dụng công nghệ mới ở các nước đang phát triển
(26/02/2021)
Báo cáo Công nghệ và Đổi mới năm 2021 của Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) đã nhấn mạnh đến cơ hội để các chính phủ, cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các nước đang phát triển tận dụng công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật, dữ liệu lớn (big data), chuỗi khối (blockchain), 5G, in 3D, người máy (robot),...
35 năm đổi mới: Bước phát triển ngoạn mục của nền kinh tế
(24/02/2021)
35 năm kể từ khi thực hiện công cuộc đổi mới, nền kinh tế Việt Nam đã có những bước phát triển ngoạn mục. Từ chỗ là một nước nghèo, lạc hậu, thiếu ăn, Việt Nam đã vươn lên đáp ứng nhu cầu trong nước, có dự trữ và xuất khẩu. Tất cả các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ đều ngày càng phát triển, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung...
35 năm đổi mới: Thực hiện tốt các chính sách xã hội
(22/02/2021)
Sau khi thống nhất đất nước, đặc biệt kể từ khi thực hiện công cuộc đổi mới, nhiều chính sách về lao động, việc làm, bảo vệ quyền của người lao động, chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ đã được ban hành và triển khai thực hiện. Đến nay, hệ thống chính sách xã hội đã ngày càng hoàn thiện, góp phần đem lại cuộc sống tốt hơn cho người...
Dấu ấn ngoại giao Việt Nam trong thúc đẩy vai trò và trao quyền cho phụ nữ
(16/02/2021)
Thúc đẩy bình đẳng giới và tăng cường vai trò, đóng góp của phụ nữ trong xây dựng hòa bình là những ưu tiên chính sách quan trọng của Việt Nam. Việt Nam là một trong những nước rất tích cực thực hiện Chương trình nghị sự của Liên hợp quốc về tăng cường vai trò của phụ nữ trong hòa bình và an ninh trên cả ba bình diện: quốc gia cũng như khu vực và...
Những điểm mới trong chủ đề Đại hội XIII của Đảng
(14/02/2021)
Các đại hội của Đảng từ Đại hội IX (2001) đến Đại hội XIII (2021) đều xác định chủ đề. Vào thời điểm trước, trong và sau các đại hội các thế lực thù địch đưa ra những quan điểm sai trái, chống phá đại hội của Đảng. Trước, trong và sau Đại hội XIII của Đảng các thế lực thù địch đưa ra các quan điểm sai trái, thù địch cho rằng văn kiện Đại hội XIII,...