Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019
Phương pháp luận tiếp cận về sự phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa
(22/08/2019)
Hiện nay, trong các văn kiện của Đảng và Nhà nước đều xác định “Nước ta đang trong thời kỳ quá độ lên CNXH”, “Nước ta phát triển theo định hướng XHCN”. Tuy nhiên sự phát triển theo định hướng XHCN là như thế nào lại đang còn không ít những ý kiến khác nhau cả về lý luận và thực tiễn, cần được tiếp tục nghiên cứu làm rõ ?
Giải quyết một số vấn đề xã hội cơ bản trong quá trình đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
(20/08/2019)
Trong quá trình đi lên chủ nghĩa xã hội, gần 35 năm đổi mới vừa qua (1986-2019) là chặng đường quá độ rất quan trọng đối với sự phát triển toàn diện của Việt Nam. Trên thực tế, qua hơn ba thập kỷ đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu lớn trên nhiều phương diện.