Thứ Năm, ngày 09 tháng 12 năm 2021
Việt Nam đạt nhiều thành tựu về quyền con người
(08/12/2021)
Trong mọi giai đoạn lịch sử, Việt Nam luôn nhất quán mục tiêu, chính sách tất cả vì con người. Đảng và Nhà nước Việt Nam đã không ngừng nỗ lực để người dân được thụ hưởng đầy đủ nhất các quyền con người, quyền cơ bản của công dân. Đồng thời, coi trọng thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nhân quyền trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng và hiểu biết...
Để văn học nghệ thuật Việt Nam thực sự góp phần trực tiếp vào  sự nghiệp “Trồng Người” trong thời kỳ mới.
(07/12/2021)
Một trong những quan diểm chỉ đạo cốt lõi và xuyên suốt trong thời kỳ mới của Đại hội XIII là: “ Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc. Phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, của nền văn hóa và con người Việt Nam … Kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại,...
Thời đại với những chuyển biến lớn lao
(06/12/2021)
Nhận thức rõ đặc điểm và xu hướng phát triển của thời đại cũng như cục diện và tình hình thế giới là một công việc rất cần thiết. Mỗi quốc gia, dân tộc cần biết mình đang sống trong thời đại gì và bối cảnh thế giới nào, với những tính chất, đặc điểm, nội dung và xu thế phát triển ra sao.
Để Việt Nam đi nhanh hơn trên hành trình chuyển đổi số quốc gia
(03/12/2021)
Diễn đàn cấp cao Chuyển đổi số Việt Nam 2021 (Vietnam DX Summit 2021) diễn ra trực tuyến tại Hà Nội từ ngày 1 đến 4/12/2021, với chủ đề “Tăng tốc chuyển đổi số hướng tới một Việt Nam số”. Diễn đàn là cơ hội để các bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp cùng trao đổi, thảo luận, đề xuất các giải pháp thúc đẩy, tăng tốc, để Việt Nam có thể đi nhanh...
Ngoại giao văn hóa Việt Nam - nâng cao vị thế, củng cố sức mạnh mềm của đất nước
(01/12/2021)
Nếu như văn hóa là sức mạnh mềm của quốc gia thì ngoại giao văn hóa chính là lực lượng xung kích để hiện thực hóa sức mạnh ấy trên phạm vi thế giới, mở đường cho không chỉ ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, mà còn cho sự phát triển sức mạnh hiện thực của đất nước ra ngoài biên giới quốc gia. Trong điều kiện toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế...
Bình đẳng giới - cốt lõi của sự phát triển bền vững
(30/11/2021)
Việt Nam được thế giới công nhận là một trong 10 quốc gia thực hiện tốt nhất mục tiêu số 5 về thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho tất cả phụ nữ và trẻ em gái trong các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc.
Giá trị vững bền trong tư tưởng Ph. Ăng-ghen
(28/11/2021)
Ngày 28/11/2021, giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới kỷ niệm 201 năm Ngày sinh Phơ-ri-đơ-rích Ăng-ghen (Friedrich Engels) - nhà cách mạng, nhà triết học, nhà tư tưởng, nhà lý luận chính trị, nhà giáo dục người Đức, người đã cùng Các Mác (Karl Marx) sáng lập, phát triển học thuyết về chủ nghĩa cộng sản, lý luận về con đường...