Thứ Ba, ngày 02 tháng 03 năm 2021
Những điểm mới trong chủ đề Đại hội XIII của Đảng
(14/02/2021)
Các đại hội của Đảng từ Đại hội IX (2001) đến Đại hội XIII (2021) đều xác định chủ đề. Vào thời điểm trước, trong và sau các đại hội các thế lực thù địch đưa ra những quan điểm sai trái, chống phá đại hội của Đảng. Trước, trong và sau Đại hội XIII của Đảng các thế lực thù địch đưa ra các quan điểm sai trái, thù địch cho rằng văn kiện Đại hội XIII,...
Các thế lực thù địch sử dụng công nghệ mới chống phá rất tinh vi
(27/01/2021)
Bên lề Đại hội XIII sáng nay 27/1, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh,  trao đổi với báo chí xung quanh việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống lại các thế lực thù địch.
Một số bài học về đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ hội nhập quốc tế
(19/01/2021)
Nhận thức đúng đắn tính chất, thực chất và bản chất đối kháng của cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng- lý luận- chính trị là không khoan nhượng, phải hết sức kiên trì, kiên định, thường xuyên, liên tục, sáng tạo, mang tính trí tuệ và tính chiến đấu cao, Đảng ta luôn nêu cao ý thức chính trị và bản lĩnh, lập trường giai cấp, đồng thời xác định và...
Phải chăng Việt Nam đang đi theo con đường tư bản chủ nghĩa và trá hình chủ nghĩa xã hội ?
(21/12/2020)
Ngay từ khi mới ra đời cho đến ngày nay, chủ nghĩa Mác - Lênin nói chung, chủ nghĩa xã hội khoa học nói riêng đã bị các thế lực thù địch chống phá quyết liệt. Đặc biệt sau khi mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, chủ nghĩa xã hội thế giới lâm vào thoái trào, không ít người cho rằng chủ nghĩa cộng sản đã cáo chung; chủ nghĩa xã hội...
Phải chăng chủ nghĩa Mác-Lênin đã lỗi thời ?
(15/12/2020)
Sự sai lầm của những người cho rằng, “chủ nghĩa Mác - Lênin đã lỗi thời”, xuất phát sự hiểu nhầm về tính chất của học thuyết - chủ nghĩa Mác - Lênin; sự nhìn nhận đánh giá thiên lệch, không đúng về thực tiễn công cuộc xây dựng phát triển của đất nước ta; sự thiếu tỉnh táo và hời hợt trong xem xét, đánh giá về bản chất của chủ nghĩa tư bản; hoặc là...
Đảng Cộng sản Việt Nam từng bước nhận thức và giải quyết hiệu quả quan hệ Nhà nước - thị trường - xã hội - sự thật không thể xuyên tạc, phủ nhận
(08/12/2020)
Trước thềm Đại hội XIII của Đảng, một số phần tử chống đối đưa ra những luận điệu xuyên tạc cho rằng ở Việt Nam không có quan hệ giữa nhà nước - thị trường - xã hội, đây chỉ là sự hoang tưởng mà ra. Rồi nữa, họ cho rằng không thể giải quyết được mối quan hệ này bởi đây là ba yếu tố rời rạc, không có liên quan gì với nhau.