Thứ Sáu, ngày 27 tháng 11 năm 2020
Những giá trị chung của nhân loại và Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng
(23/11/2020)
Trước thềm Đại hội XIII của Đảng có quan điểm cho rằng: "Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng vẫn như cũ, vẫn bảo thủ, thiếu sự đổi mới, sáng tạo, không chấp nhận những giá trị chung của nhân loại". Đây là một quan điểm hoàn toàn sai trái, cố tình xuyên tạc, phủ nhận những điểm mới, những nội dung mới được bổ sung vào đường lối đổi mới...
Kiên định con đường Chủ tich Hồ Chí Minh, Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn
(16/11/2020)
Trong 90 năm qua, ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội do Đảng ta giương cao đã đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Lựa chọn con đường quá độ bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa đi lên chủ nghĩa xã hội là con đường cách mạng duy nhất đúng đắn, là sự lựa chọn của chính lịch sử dân tộc ta, phù hợp với xu thế phát triển...
Có phải chỉ thực hành kinh tế thị trường, tam quyền phân lập, xã hội dân sự thì nước ta mới phát triển theo dòng thời đại ?
(01/11/2020)
Đường lối phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đưa nước ta vào dòng chảy của thời đại quá độ lên chủ nghĩa xã hội để phát triển đất nước là đúng đắn, phù hợp với xu thế của thời đại và điều kiện của đất nước
Phải chăng, muốn phát triển, Đại hội XIII cần bỏ cụm từ "nền tảng tư tưởng", cứ lý thuyết nào đúng thì theo ?
(27/10/2020)
Đảng Cộng sản Việt Nam lấy Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động. Điều này được ghi trong Hiến pháp, các văn kiện quan trọng của Đảng, trở thành một tuyên ngôn tuyên bố với thế giới, định hướng cho còn đường phát triển của đất nước, là sự phản ánh ý chí, nguyên vọng của người dân, gắn liền với...
Về mối quan hệ giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng, hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất trong điều kiện hiện nay ở Việt Nam
(28/08/2020)
Hiện nay đang có một số quan điểm, nhận thức khác nhau về mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất, thậm chí có những quan điểm xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác- Lênin về mối quan hệ biện chứng của quy luật cơ bản này. Việc nhận thức, vận dụng mối quan hệ này phù hợp với thực tiễn Việt Nam sẽ góp phần thực hiện thành công mục...
Nhận thức và giải quyết mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế
(19/07/2020)
Đó là mối quan hệ biện chứng, tác động qua lại lẫn nhau. Nếu được xử lý tốt sẽ tạo tiền đề, điều kiện cho nhau, phát huy lẫn nhau, vừa thống nhất vừa thúc đẩy nhau trong việc bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia, dân tộc. Ngược lại, nếu không giải quyết tốt, hai mặt của mối quan hệ này sẽ hạn chế, cản trở lẫn nhau
Nhận thức và giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường (phần 2)
(14/07/2020)
Sau gần 35 thực hiện đường lối đổi mới, đất nước ta đã thu được những thành tựu to lớn, toàn diện có tính chất lịch sử, thúc đẩy giải quyết hài hòa, tích cực mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, cải thiện rất cơ bản và toàn diện môi trường xã hội, đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần...