Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019
Tình hình mới và một số vấn đề đặt ra về xây dựng nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân
(06/06/2019)
Xây dựng “thế trận lòng dân”, củng cố vững chắc lòng tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng, Nhà nước là vấn đề cốt lõi, chiến lược trong xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân. Phát huy vai trò của đông đảo các tầng lớp nhân dân là điều kiện tiên quyết, quyết định hiệu quả xây dựng nền an ninh nhân dân và trận an...
Xây dựng nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân
(05/06/2019)
Những năm tới, tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục có những diễn biến mới phức tạp, khó lường tác động đến sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, đặt ra những yêu cầu cấp thiết trong đổi mới cả về nhận thức và hành động thực tiễn về xây dựng nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân. 
Phải chăng "Chỉ có chế độ đa đảng thì nạn tham nhũng mới được dẹp bỏ" ?
(29/12/2018)
Bản chất của tham nhũng gắn liền với quyền lực chính trị và quyền lực kinh tế và cho dù chế độ chính trị nào, chủ nghĩa xã hội hay tư bản chủ nghĩa, chế độ một đảng cầm quyền hay đa đảng thay nhau cầm quyền thì vẫn có xảy ra nạn tham nhũng. Vấn đề đặt ra là quan điểm và cách phòng chống "vấn nạn" này như thế nào?