Thứ Ba, ngày 12 tháng 11 năm 2019
Nhận dạng những biểu hiện cụ thể, mới nảy sinh hiện nay của các quan điểm sai trái, thù địch với Cương lĩnh, nghị quyết, quan điểm, đường lối của Đảng
(29/09/2019)
Việc nhận diện đầy đủ, rõ ràng những biểu hiện cụ thể, mới nảy sinh hiện nay của các thế lực thù địch với cương lĩnh, nghị quyết, quan điểm, đường lối của Đảng là yêu cầu khách quan, rất cần thiết, là khâu mở đầu cho việc nghiên cứu, phân tích, đề ra các chủ trương, biện pháp, đối sách phù hợp.
Những quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Cương lĩnh, đường lối của Đảng hiện nay  ​
(17/09/2019)
Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời  và trải qua các thời kỳ lãnh đạo cách mạng, Cương lĩnh, đường lối, quan điểm của Đảng thường bị các thế lực thù địch về chính trị và ý thức hệ chống phá, xuyên tạc, phủ định. Điều đó không có gì lạ trong cuộc đấu tranh giai cấp và đấu tranh dân tộc mà Đảng...
Tình hình mới và một số vấn đề đặt ra về xây dựng nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân
(06/06/2019)
Xây dựng “thế trận lòng dân”, củng cố vững chắc lòng tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng, Nhà nước là vấn đề cốt lõi, chiến lược trong xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân. Phát huy vai trò của đông đảo các tầng lớp nhân dân là điều kiện tiên quyết, quyết định hiệu quả xây dựng nền an ninh nhân dân và trận an...
Xây dựng nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân
(05/06/2019)
Những năm tới, tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục có những diễn biến mới phức tạp, khó lường tác động đến sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, đặt ra những yêu cầu cấp thiết trong đổi mới cả về nhận thức và hành động thực tiễn về xây dựng nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân. 
123