Thứ Năm, ngày 27 tháng 02 năm 2020
Việt Nam đạt nhiều thành tựu về quyền con người
(14/12/2019)
Chưa bao giờ, quyền được sống, quyền có ăn, có mặc, có nhà ở và quyền tham gia về chính trị, văn hóa, quyền về giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe, quyền tự do kinh doanh hay những quyền tự do ứng cử, thể hiện quan điểm trong xã hội, được cởi mở như bây giờ. Đó là thành quả lớn lao trong nỗ lực vì quyền con người của Việt Nam.
Lại bàn về tự do báo chí (phần 2)
(18/11/2019)
Trong suốt tiến trình cách mạng dưới sự sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, tự do báo chí và tự do ngôn luận luôn luôn là một mục tiêu nhất quán, một yêu cầu trước sau như một. Tự do báo chí và ngôn luận được xác định rõ ràng trong cương lĩnh chính trị của Đảng, được quy định chặt chẽ, rõ ràng và ngày càng đầy đủ trong...
Lại bàn về tự do báo chí (phần 1)
(17/11/2019)
Trong suốt lịch sử tồn tại, phát triển của báo chí, vấn đề tự do báo chí luôn luôn đồng hành như hình với bóng, trở thành đề tài cho vô số những bài báo, luận văn tuyên truyền, chủ đề trung tâm của những cuộc tranh luận nẩy lửa, không bao giờ dứt, thậm chí là nguyên nhân của không biết bao nhiêu vụ việc rắc rối, phức tạp, kể cả tù đày và đổ máu
Nhận dạng những biểu hiện cụ thể, mới nảy sinh hiện nay của các quan điểm sai trái, thù địch với Cương lĩnh, nghị quyết, quan điểm, đường lối của Đảng
(29/09/2019)
Việc nhận diện đầy đủ, rõ ràng những biểu hiện cụ thể, mới nảy sinh hiện nay của các thế lực thù địch với cương lĩnh, nghị quyết, quan điểm, đường lối của Đảng là yêu cầu khách quan, rất cần thiết, là khâu mở đầu cho việc nghiên cứu, phân tích, đề ra các chủ trương, biện pháp, đối sách phù hợp.
Những quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Cương lĩnh, đường lối của Đảng hiện nay  ​
(17/09/2019)
Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời  và trải qua các thời kỳ lãnh đạo cách mạng, Cương lĩnh, đường lối, quan điểm của Đảng thường bị các thế lực thù địch về chính trị và ý thức hệ chống phá, xuyên tạc, phủ định. Điều đó không có gì lạ trong cuộc đấu tranh giai cấp và đấu tranh dân tộc mà Đảng...
Tình hình mới và một số vấn đề đặt ra về xây dựng nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân
(06/06/2019)
Xây dựng “thế trận lòng dân”, củng cố vững chắc lòng tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng, Nhà nước là vấn đề cốt lõi, chiến lược trong xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân. Phát huy vai trò của đông đảo các tầng lớp nhân dân là điều kiện tiên quyết, quyết định hiệu quả xây dựng nền an ninh nhân dân và trận an...