Thứ Năm, ngày 09 tháng 12 năm 2021
Việt Nam đạt nhiều thành tựu về quyền con người
Trong mọi giai đoạn lịch sử, Việt Nam luôn nhất quán mục tiêu, chính sách tất cả vì con người. Đảng và Nhà nước Việt Nam đã không ngừng nỗ lực để người dân được thụ hưởng đầy đủ nhất các quyền con người, quyền cơ bản của công dân. Đồng thời, coi trọng thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nhân quyền trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng và hiểu biết...
08/12/2021
Quan chức WHO đánh giá Omicron không gây bệnh nặng hơn các biến thể trước
Ông Michael Ryan - giám đốc phụ trách xử lý các tình huống khẩn cấp của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) - đánh giá biến thể Omircon của virus SARS-CoV-2 có lẽ không gây bệnh nặng hơn các biến thể trước đây, cũng như "ít khả năng" biến thể này né tránh được hoàn toàn sự phòng ngừa của vaccine.
08/12/2021
Để văn học nghệ thuật Việt Nam thực sự góp phần trực tiếp vào  sự nghiệp “Trồng Người” trong thời kỳ mới.
Một trong những quan diểm chỉ đạo cốt lõi và xuyên suốt trong thời kỳ mới của Đại hội XIII là: “ Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc. Phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, của nền văn hóa và con người Việt Nam … Kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại,...
07/12/2021