Thứ Sáu, ngày 05 tháng 06 năm 2020
Nhận thức và giải quyết mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
Giải quyết mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là một vấn đề hệ trọng không chỉ của Việt Nam mà của tất cả các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là các nước xã hội chủ nghĩa. Đây là vấn đề có tính quy luật, dựng nước phải đi đôi với giữ nước. Do vậy, các thế lực cơ hội, thù địch cũng luôn tìm cách chống phá, gây mất ổn định, mong muốn chúng...
04/06/2020
Tọa đàm khoa học "Một số vấn đề lý luận-thực tiễn về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng"
Nhằm góp phần vào việc tiếp tục bổ sung, hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng, ngày 02-6-2020, Tiểu ban Chính trị Hội đồng Lý luận Trung ương đã tổ chức tọa đàm chuyên gia về chủ đề "Một số vấn đề lý luận-thực tiễn về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng".
02/06/2020
Xu hướng làm việc từ xa hậu đại dịch COVID-19 tại Pháp
Thời gian qua, đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã gây ra những thiệt hại khủng khiếp về nhân mạng, sức khỏe con người và kinh tế. Trong khi đó, các biện pháp phong tỏa đất nước, hạn chế đi lại do COVID-19 đã góp phần giúp phương thức làm việc từ xa được triển khai rộng khắp tại Pháp.
01/06/2020