Thứ Bảy, ngày 04 tháng 07 năm 2020
Nhận thức và giải quyết mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ
Cương lĩnh năm 1991 đã khẳng định: “Toàn bộ tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị nước ta trong giai đoạn mới là nhằm xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền lực thuộc về nhân dân. Dân chủ gắn liền với công bằng xã hội phải đựơc thực hiện trong thực tế cuộc sống trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế...
02/07/2020
“Định hướng chiến lược phát triển và ứng dụng KHCN & ĐMST đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đất nước trong giai đoạn mới”
Trong những năm qua, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo (KHCN&ĐMST) đã đóng góp quan trọng trong cải thiện chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế, nâng cao rõ rệt năng suất lao động, bảo đảm quốc phòng, an ninh, góp phần phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.
01/07/2020
Tọa đàm "Định hướng chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh-bền vững đất nước trong giai đoạn mới"  ​
Nhằm tiếp tục làm rõ và bổ sung những căn cứ lý luận, thực tiễn về định hướng chiến lược phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ trong giai đoạn mới, phục vụ hoàn thiện Dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, sáng 01- 7 - 2020, Tiểu ban Văn hóa-Xã hội và Con người Hội đồng Lý luận Trung ương đã tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề "Định...
01/07/2020