Thứ Ba, ngày 07 tháng 04 năm 2020
Bảo vệ Tổ quốc bằng phương pháp hòa bình-chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước ta
Bảo vệ Tổ quốc là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Ðảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa an ninh...
06/04/2020
Sự hội tụ công nghệ và trách nhiệm của các chính phủ
Công nghệ được phát minh không phải bởi những tiến bộ trong một ngành khoa học riêng lẻ, mà bởi sự hội nhập giữa những lĩnh vực khác nhau và sự tương tác với các cấu trúc xã hội. Với tư tưởng này, trách nhiệm của các chính phủ sẽ bị tác động thế nào bởi những thay đổi do công nghệ tạo ra trong hệ thống quốc tế?
06/04/2020
Nội dung, phương thức giám sát của Quốc hội đối với việc thực thi công vụ của các cơ quan hành chính nhà nước
Hoạt động giám sát của Quốc hội đối với việc thực thi công vụ của các cơ quan hành chính nhà nước là hoạt động quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ của các cơ quan hành chính nhà nước; hoàn thiện thể chế; bảo đảm tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước.
05/04/2020