Thứ Bảy, ngày 23 tháng 03 năm 2019
Nhận thức về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa qua những năm đổi mới
Trong hơn 30 năm đổi mới, nhận thức, quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã từng bước hình thành, được bổ sung, phát triển ngày càng hoàn thiện, phù hợp với quy luật khách quan, thực tiễn của đất nước và xu hướng chung của thế giới, của thời đại.
22/03/2019
Cuộc chiến chống các tin tức giả mạo trên thế giới
Vấn nạn tin giả với dụng ý bóp méo sự thật đang ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống chính trị-xã hội của nhiều quốc gia trên thế giới. Đế đối phó, Nga vừa ban hành hai đạo luật hạn chế sự phát tán các thông tin giả mạo. Nhiều quốc gia khác cũng không đứng ngoài “cuộc chiến” này.
20/03/2019
Phát triển thị trường bán lẻ trong nước gắn với phát triển bền vững
Thời gian gần đây, có thể thấy thị trường bán lẻ đã có sự phát triển mạnh mẽ do nền kinh tế được phục hồi và đang trên đà lấy lại tốc độ tăng trưởng cao. Số lượng doanh nghiệp tăng cao, ngành sản xuất phục hồi, kiều hối tăng, lãi suất cho vay giảm… là những nhân tố chính góp phần làm tăng thu nhập khả dụng của người...
19/03/2019
Hội nhập kinh tế đối với quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước
Hội nhập kinh tế quốc tế thời gian qua đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, làm gia tăng sức mạnh tổng hợp quốc gia, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; cải thiện đời sống nhân dân, củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào công cuộc đổi mới; nâng...
18/03/2019
Phát triển bền vững ngành Cao su Việt nam
Từ năm 2013, Chính phủ đã ban hành Quyết định (899/QĐ-TTg ngày 10/6/2013) phê duyệt đề án Tái cơ cấu Ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Tại Quyết định 419/QĐ-TTg ngày 05/4/2017 về Chương trình quốc gia giảm phát thải khí nhà kính thông qua hạn chế mất và suy thoái rừng, trong đó, cao su là 1 trong 4 nông...
16/03/2019