Thứ Ba, ngày 15 tháng 10 năm 2019
Suy nghĩ về hệ thống giáo dục và đào tạo nước ta trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
(14/10/2019)
Cuộc cách mạng 4.0 đang đặt ra nhiều thách thức và phát sinh thêm rất nhiều ngành nghề mới trên thị trường lao động. Sự thay đổi này đòi hỏi giáo dục phải đem lại cho người học tư duy về những kiến thức kỹ năng mới, khả năng sáng tạo, thích ứng với thách thức và những yêu cầu mới mà các phương pháp giáo dục truyền thống không thể đáp ứng được cho...
10 năm xây dựng ngành điện lực phục vụ phát triển đất nước
(14/10/2019)
Thực tế hoạt động những năm qua khẳng định ngành điện đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Chính phủ và nhân dân giao phó; đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu điện tăng cao của đất nước; đã thực hiện tốt vai trò là công cụ điều tiết vĩ mô và thực hiện an sinh xã hội của Chính phủ; sản xuất kinh doanh có lãi, đảm bảo nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước,...
Bộ Chính trị yêu cầu công khai kết quả xử lý cán bộ vi phạm
(11/10/2019)
Đây là một trong những yêu cầu Bộ Chính trị đề ra để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Bộ Chính trị yêu cầu tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc kiểm tra, giám sát. Công khai kết quả kiểm tra, giám sát và xử lý kỷ luật đối với tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên có vi phạm…
Việt Nam tăng 10 bậc năng lực cạnh tranh trong đánh giá của WEF
(09/10/2019)
Trong "Báo cáo Năng lực cạnh tranh toàn cầu 2019", Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) đã ghi nhận sự tiến bộ vượt bậc của một số nền kinh tế, trong đó có Việt Nam, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và thương mại đang khiến kinh tế thế giới trở nên bất ổn, và có thể làm giảm tốc thương mại toàn cầu.
Một số vấn đề đặt ra về dân chủ cần giải quyết
(09/10/2019)
Đại hội XII của Đảng chủ trương “tiếp tục phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Dân chủ phải được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Bảo đảm để nhân dân tham gia ở tất cả các khâu của quá trình đưa ra những quyết định liên quan đến lợi ích, cuộc sống của nhân...
Dân chủ và thực trạng thực hiện dân chủ những năm qua
(08/10/2019)
Trong hơn 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, về phương diện thực hành dân chủ, nước ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tạo nên những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử của sự nghiệp đổi mới trên mọi lĩnh vực từ kinh tế, chính trị đến văn hóa và xã hội, đặc biệt là dân chủ xã hội chủ nghĩa đã được phát huy và...