Thứ Tư, ngày 24 tháng 04 năm 2019
Những biến động của thế giới hiện nay
(23/04/2019)
Thế giới đương đại đang có những chuyển biến lớn lao với biết bao sự kiện diễn ra một cách nhanh chóng, vừa mang đến cho con người những thời cơ, vận hội và thắp sáng những hy vọng tương lai, lại vừa đặt ra trước mắt những nguy cơ, thách thức và những lo lắng bất an.
Đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao: Thực trạng và vấn đề
(21/04/2019)
Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là hướng đi đúng và tất yếu, đã và đang tạo động lực mới cho ngành nông nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế, biến đổi khí hậu và cách mạng công nghiệp lần thứ tư.Tuy nhiên, để thu hút được các nguồn lực vào nông nghiệp công nghệ cao cần sớm tháo gỡ những khó khăn về mặt cơ chế cũng như hiệu...
Quá trình phát triển nhận thức của Đảng về chính sách xã hội và giải quyết các vấn đề xã hội
(14/04/2019)
Quá trình phát triển nhận thức của Đảng về chính sách xã hội và giải quyết các vấn đề xã hội trong 30 năm "đổi mới" chính là quá trình phát triển nhận thức ngày càng sâu sắc và rõ nét hơn về giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển xã hội mà trực tiếp là thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và xây dựng chính sách xã hội dựa...
Hội thảo “Thế giới trong thập niên 2011-2020, dự báo đến năm 2030: Tác động đến Việt Nam và đề xuất chính sách"
(01/04/2019)
Việc nhận rõ cục diện và tình hình thế giới trong mỗi thời điểm nhất định luôn là vấn đề được cả cộng đồng quốc tế quan tâm. Mỗi quốc gia, dân tộc cần biết mình đang sống trong bối cảnh thế giới và khu vực như thế nào, với những tính chất, đặc điểm, nội dung và xu thế phát triển ra sao. “Biết mình, biết người” là phương thức cơ bản và rất quan...
Một số kết quả thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ  quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) tại Hà Tĩnh
(31/03/2019)
Năm 2018 GRDP bình quân đầu người đạt trên 50 triệu đồng (cả nước 57 triệu đồng), tăng 8 triệu đồng so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp; năm 2018: tỷ trọng nông nghiệp chiếm 15,29%, công nghiệp - xây dựng 42,30%, dịch vụ 42,41% . Tăng trưởng kinh tế không còn dựa vào vốn đầu tư như giai...