Thứ Bảy, ngày 04 tháng 07 năm 2020

Hội thảo “Phê phán các quan điểm sai trái, bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin về mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong giai đoạn hiện nay”

Ngày phát hành: 17/02/2020 Lượt xem 386

Vừa qua, được phép của Ban Chủ nhiệm Chương trình Khoa học cấp Nhà nước KX02/16-20 và Cơ quan chủ trì Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban Chủ nhiệm Đề tài KX02.13/16-20, tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Phê phán các quan điểm sai trái, bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin về mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong giai đoạn hiện nay”. GS. TS Vũ Văn Hiền, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, PGS.TS Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ nhiệm đề tài KX02.13/16-20  chủ trì Hội thảo.

Đến dự Hội thảo có đông đủ các chuyên gia, các nhà khoa học đến từ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Tạp chí Cộng sản; Học Viện Quốc phòng; Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, Học viện Chính trị Công an nhân dân, cùng các đồng chí Thường trực, Ban Thư ký khoa học của Hội đồng Lý luận Trung ương.

Phát biểu Đề dẫn Hội thảo, PGS,TS. Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương – Chủ nhiệm Đề tài KX02.13/16-20 nhấn mạnh: Chủ nghĩa Mác – Lênin đã chỉ ra mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất là một trong những nguyên lý cơ bản, cốt lõi của chủ nghĩa duy vật lịch sử, là quan hệ cơ bản của toàn xã hội, quyết định sự vận động phát triển của xã hội loài người, như là một quá trình lịch sử tự nhiên. Tuy nhiên, chủ nghĩa Mác – Lênin ngay từ khi ra đời đến nay, luôn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Thực tiễn những thăng trầm của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; những thành công và hạn chế trong xây dựng CNXH ở một số nước, đặc biệt là từ sau khi CNXH ở Liên Xô Đông Âu sụp đổ..các thế lực cơ hôi, thù địch càng tập trung xuyên tạc, chống phá đòi xóa bỏ chủ nghĩa Mác-Lênin, quy luật về quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất; xóa bỏ chủ nghĩa xã hội. Trong bối cảnh đó và nhất là khi toàn Đảng đang chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, vấn đề bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, trong đó có vấn đề cốt lõi - phê phán các quan điểm sai trái, bảo vệ và phát triển mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất, là một yêu cầu cấp bách của cuộc sống.

Tại Hội thảo, các nhà khoa học, các chuyên gia tập trung thảo luận vào ba nhóm vấn đề chính: (1) Những vấn đề chung về nhận dạng các quan điểm sai trái, cơ hội, thù địch; những nhận thức giáo điều nhìn từ mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất; (2)  Những vấn đề cụ thể liên quan đến lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất và quan hệ giữa chúng; (3) Phê phán các quan điểm sai trái, lệch lạc trong thực tiễn vận dụng mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất qua từng giai đoạn, dưới tác động của cách mạng 4.0

 Sau Báo cáo Đề dẫn, Hội thảo đã nghe 4 báo cáo: (1) Nhận dạng các quan điểm sai trái về mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong giai đoạn hiện nay và định hướng xây dựng các luận cứ phê phán các quan điểm sai trái; (2)  Phải chăng sở hữu xã hội chủ nghĩa là mục tiêu của xây dựng chủ nghĩa xã hội; (3) Điều chỉnh quan hệ sản xuất liệu có tạo ra một chủ nghĩa tư bản mới về chất; (4) Nhận thức rõ hơn mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất từ thực tiễn Việt Nam.

Các tham luận tại Hội thảo tập trung phê phán các quan điểm sai trái, thù địch về học thuyết hình thái kinh tế - xã hội, học thuyết giá trị thặng dư và quy luật giá trị; về mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất; làm rõ bối cảnh mới trong phát triển LLSX và QHSX như: vai trò của khoa học-kỹ thuật, vai trò của con người, nguồn nhân lực...Từ đó nêu bật những giá trị cốt lõi, còn nguyên giá trị trong lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin về mối quan hệ giữa LLSX và QHSX.

Phát biểu kết luận Hội thảo, GS,TS. Vũ Văn Hiền khẳng định, Hội thảo đã được tổ chức công phu, nghiêm túc, hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra. Đồng chí trân trọng cảm ơn và đánh giá cao sự tâm huyết, giá trị khoa học mà các đại biểu thể hiện trong các tham luận. Đề nghị Ban chủ nhiệm đề tài tiếp thu cao nhất những hạt nhân hợp lý từ các bài tham luận và các ý kiến trực tiếp trao đổi trong Hội thảo./.

P.V

 

Tin Liên quan

Góp ý về nội dung bài viết