Thứ Ba, ngày 13 tháng 04 năm 2021

Xuất bản cuốn sách “Những điểm mới trong các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”

Ngày phát hành: 08/04/2021 Lượt xem 89

 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là một sự kiện chính trị trọng đại của Đảng ta, đất nước và dân tộc ta, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước. Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện: Báo cáo chính trị; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

Các văn kiện được thông qua tại Đại hội XIII được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn; kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Báo cáo chính trị đã tổng kết, đánh giá thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, cơ đồ đất nước sau 35 năm đổi mới; xác định tầm nhìn và định hướng phát triển (đề ra quan điểm chỉ đạo, mục tiêu phát triển, định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030); xác định nhiệm vụ, giải pháp trên các vấn đề trong 5 năm 2021-2025: (1) Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển đất nước nhanh, bền vững; (2) Hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; (3) Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao, ứng dụng và phát triển mạnh khoa học và công nghệ; (4) Quản lý, phát triển xã hội bền vững, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội; (5) Quản lý và sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; (6) Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; (7) Triển khai đồng bộ, sáng tạo hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; (8) Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân; (9) Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; (10) Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Xác định những nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIII.

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 xác định chủ để của Chiến lược, bối cảnh quốc tế và tình hình đất nước; quan điểm phát triển; mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trên 10 vấn đề trong 10 năm 2021-2030.

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 đã đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, chỉ rõ thành tựu, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; xác định mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu; các cân đối lớn; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trên 12 vấn đề trong 5 năm 2021-2025.

Báo cáo tổng kết xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ Đại hội XIII; tổng kết thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Để phục vụ thiết thực, hiệu quả việc nghiên cứu, quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, Hội đồng Lý luận Trung ương biên soạn tài liệu “Những điểm mới trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”.  Cuốn sách chắt lọc, tổng hợp những nhận thức mới trong các văn kiện, trọng tâm và chủ yếu là Báo cáo chính trị; đối chiếu, so sánh với văn kiện Đại hội XI, XII và một số đại hội thời kỳ đổi mới, trên cơ sở đó làm rõ sự phát triển lý luận và những bước tiến trong chỉ đạo thực tiễn của Đảng.

 

P.V

Tin Liên quan

Góp ý về nội dung bài viết