Chủ Nhật, ngày 10 tháng 12 năm 2023
Hội thảo KH “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về văn hoá, xã hội, con người Việt Nam qua 50 năm thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (từ 1975 đến nay)
(24/06/2023)
Ngày 21/6/2023, tại Học viện Chính trị khu vực II, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị khu vực II tổ chức Hội thảo khoa học “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về văn hoá, xã hội, con người Việt Nam qua 50 năm thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (từ 1975 đến nay)". Đây là cuộc Hội thảo nằm trong...
Hội thảo khoa học “50 năm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc: một số vấn đề lý luận và thực tiễn”
(08/06/2023)
Ngày 8/6/2023, tại Hà Nội, Đề tài KX.04.03/21-25 tổ chức Hội thảo về chủ đề: “50 năm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc: một số vấn đề lý luận và thực tiễn”. PGS.TS Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ nhiệm đề tài chủ trì hội thảo.
Hội thảo khoa học: “Kinh tế Việt Nam qua 50 năm thống nhất xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”
(21/03/2023)
Ngày 21-3-2023, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Trường Đại học Kinh tế quốc dân tổ chức Hội thảo khoa học "Kinh tế Việt Nam qua 50 năm thống nhất xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn".
Hội thảo khoa học “Lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam trước đổi mới
(30/07/2022)
Vừa qua, tại Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban Chủ nhiệm Đề tài KX.04.02/21-25  thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học lý luận giai đoạn 2021 - 2025, mã số KX.04/21-25 đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ...
Hội thảo khoa học "Một số vấn đề lý luận - thực tiễn về chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"
(28/06/2022)
Nhằm góp phần tổng kết quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước qua 35 năm đổi mới, phục vụ nhiệm vụ tư vấn cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trong quá trình chuẩn bị Hội nghị Trung ương 6, khoá XIII, ngày 28-6-2022, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Trường Đại học Kinh tế quốc dân tổ chức Hội thảo khoa học “Một số vấn đề lý...