Chủ Nhật, ngày 26 tháng 06 năm 2022
Xây dựng hệ thống phầm mềm tin học hóa hoạt động nghiệp vụ tư liệu - thư viện phục vụ Thư viện điện tử Hội đồng Lý luận Trung ương
(04/11/2021)
Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào trong hoạt động thông tin - thư viện đã và đang phát triển mạnh và ngày càng ở cấp độ sâu sắc hơn. Sự phát triển kết nối và xử lý “thông minh” hơn trong tác động của những trụ cột nền tảng bước vào nền công nghiệp lần thứ 4, các thư viện hiện đại theo hướng kết nối để chia sẻ đã chuyển dịch đa chiều...
Kiến nghị của đề tài "Đổi mới chính trị đồng bộ, phù hợp với đổi mới kinh tế ở nước ta hiện nay: Thực trạng, quan điểm và định hướng chính sách"
(16/06/2021)
Đề tài "Đổi mới chính trị đồng bộ, phù hợp với đổi mới kinh tế ở nước ta hiện nay: Thực trạng, quan điểm và định hướng chính sách", mã số KX.04.02/16-20, do PGS.TS Nguyễn Văn Vĩnh, Viện chính trị học, Học viện CTQGHCM làm chủ nhiệm đã bảo vệ thành công. Dưới đây là một số kiến nghị của Đề tài.
Thông tin lịch nghiệm thu cấp quốc gia đề tài khoa học
(18/01/2021)
Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức nghiệm thu cấp quốc gia đề tài: "Nghiên cứu, đề xuất luận cứ khoa học, thực tiễn cho đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế dựa trên khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo"
Kiến nghị của Đề tài "Những cơ sở lý luận, thực tiễn phục vụ cho việc xây dựng các văn kiện Đại hội XIII của Đảng"
(11/01/2021)
Đề tài khoa học ; mã số KX.04.29/16-20. do PGS.TS Trần Quốc Toản làm Chủ nhiệm đã bảo vệ thành công xuất sắc. Trong quá trình nghiên cứu, Đề tài đã có nhiều đóng góp vào việc chuẩn bị một số đề án trình Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, các nghị quyết của Trung ương; góp phần vào xây dựng dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Dưới đây, là một...