Thứ Bảy, ngày 20 tháng 07 năm 2024
Phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn và nông dân qua 40 năm đổi mới - thực trạng và những vấn đề đặt ra (Phần 1)
(14/04/2024)
Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm (i) Đánh giá thực trạng phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và nông dân Việt Nam; (ii) Xác định những cơ hội và những thách thức trong việc phát triển bền vững nông nghiệp, kinh tế nông thôn và nông dân; và (iii) Đề xuất giải pháp và kiến nghị để tiếp tục đẩy mạnh phát triển bền vững nông nghiệp, kinh tế nông...
Định hướng hoàn thiện và phát huy nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045 [1]
(06/02/2024)
Đặc trưng của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là quyền dân chủ của công dân sẽ không ngừng được được mở rộng trong tất cả lĩnh vực hoạt động của xã hội: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và các thiết chế chính trị, trong đó trước hết là nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội, đảng cầm quyền.
94 năm Đảng ta tạo dựng cơ đồ đất nước
(03/02/2024)
Văn kiện Đại hội XIII của Đảng khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ được cơ đồ, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.  Nhân kỷ niệm 94 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, chúng ta cùng tìm hiểu về việc tạo dựng, bảo vệ cơ đồ đất nước và sự lớn lao, tươi sáng của cơ đồ đất nước hiện nay.
Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024 của Chương trình Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2021-2025, mã số KX.04/21-25
(26/01/2024)
Ngày 25/1, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024 của Chương trình Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2021-2025, mã số KX.04/21-25.
Hội thảo “Một số vấn đề lý luận, thực tiễn đặt ra trên một số lĩnh vực giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, phục vụ xây dựng văn kiện Đại hội XIV của Đảng”
(26/12/2023)
Chiều 26-12, tại Thành phố Đà Nẵng, Hội thảo “Một số vấn đề lý luận, thực tiễn đặt ra trên một số lĩnh vực giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, phục vụ xây dựng văn kiện Đại hội XIV của Đảng” do Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Thành ủy Đà Nẵng đã được tổ chức.