Chủ Nhật, ngày 01 tháng 08 năm 2021
Hội đồng Lý luận Trung ương tổng kết nhiệm kỳ 2016 -2021

Hội đồng Lý luận Trung ương tổng kết nhiệm kỳ 2016 -2021

Hội thảo khoa học “Một số luận cứ phản bác quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đại hội XIII của Đảng”

Hội thảo khoa học “Một số luận cứ phản bác quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đại hội XIII của Đảng”

Đoàn thanh niên Hội đồng Lý luận TW hưởng ứng phong trào Kết nối dòng máu Việt

Đoàn thanh niên Hội đồng Lý luận TW hưởng ứng phong trào "Kết nối dòng máu Việt"

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát động Tết trồng cây tại Cần Thơ

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát động Tết trồng cây tại Cần Thơ

Hội thảo khoa học: “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của Đảng đối với công tác lý luận trong giai đoạn tới”

Hội thảo khoa học: “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của Đảng đối với công tác lý luận trong giai đoạn tới”

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII

Một số hình ảnh phiên họp trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Một số hình ảnh phiên họp trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Hội nghị cộng tác viên Hội đồng Lý luận Trung ương năm 2020

Hội nghị cộng tác viên Hội đồng Lý luận Trung ương năm 2020

Hội nghị Tổng kết Chương trình nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2016-2020

Hội nghị Tổng kết "Chương trình nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2016-2020"

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 của 4 Văn phòng Trung ương

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 của 4 Văn phòng Trung ương

Hội đồng Lý luận Trung ương và Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam sơ kết công tác phối hợp năm 2019 và triển khai nhiệm vụ phối hợp năm 2020

Hội đồng Lý luận Trung ương và Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam sơ kết công tác phối hợp năm 2019 và triển khai nhiệm vụ phối hợp năm 2020

Kỳ họp thứ 12 Hội đồng Lý luận Trung ương

Kỳ họp thứ 12 Hội đồng Lý luận Trung ương

123