Chủ Nhật, ngày 10 tháng 12 năm 2023
Một số đề xuất  của đề tài "Mối quan hệ giữa phát triển LLSX và hoàn thiện QHSX ở Việt Nam  trong điều kiện kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế"
(13/07/2020)
Đề tài "Mối quan hệ giữa phát triển lực lượng sản xuất và hoàn thiện quan hệ sản xuất ở Việt Nam  trong điều kiện kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế". Mã số KX.04.08/16-20, do PGS.TS Ngô Tuấn Nghĩa làm Chủ nhiệm đã bảo vệ thành công xuất sắc. Dưới đây là một số đề xuất về các chính sách của Đề tài
Một số kinh nghiệm của New Zealand về phòng, chống tham nhũng; phát triển kinh tế biển; quản lý, phát triển văn hóa, xã hội
(24/08/2018)
Vừa qua Ban Chủ nhiệm Chương trình “Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2016-2020”, đã tổ chức đợt khảo sát thực tế tại New Zealand về các nội dung: chính sách, tổ chức thực thi phòng, chống tham nhũng; kinh nghiệm phát triển kinh tế biển; quản lý, phát triển văn hóa, xã hội. Dưới đây là một số kết quả thu được từ đợt khảo sát.