Thứ Bảy, ngày 20 tháng 07 năm 2024
Đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ là nguyên khí quốc gia, là vốn quý của dân tộc
(28/02/2024)
Nói đến các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ là nói đến tài năng, tâm huyết, lòng yêu nước, sự mẫn cảm với thời cuộc, tinh thần trách nhiệm với quốc gia, dân tộc, với nhân dân. Đảng, Nhà nước ta luôn chăm lo, tạo mọi điều kiện tốt nhất trong khả năng để đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ trong và ngoài nước phát huy năng lực nghiên cứu...
Một số đề xuất  của đề tài "Mối quan hệ giữa phát triển LLSX và hoàn thiện QHSX ở Việt Nam  trong điều kiện kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế"
(13/07/2020)
Đề tài "Mối quan hệ giữa phát triển lực lượng sản xuất và hoàn thiện quan hệ sản xuất ở Việt Nam  trong điều kiện kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế". Mã số KX.04.08/16-20, do PGS.TS Ngô Tuấn Nghĩa làm Chủ nhiệm đã bảo vệ thành công xuất sắc. Dưới đây là một số đề xuất về các chính sách của Đề tài
Một số kinh nghiệm của New Zealand về phòng, chống tham nhũng; phát triển kinh tế biển; quản lý, phát triển văn hóa, xã hội
(24/08/2018)
Vừa qua Ban Chủ nhiệm Chương trình “Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2016-2020”, đã tổ chức đợt khảo sát thực tế tại New Zealand về các nội dung: chính sách, tổ chức thực thi phòng, chống tham nhũng; kinh nghiệm phát triển kinh tế biển; quản lý, phát triển văn hóa, xã hội. Dưới đây là một số kết quả thu được từ đợt khảo sát.