Thứ Sáu, ngày 28 tháng 01 năm 2022
Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong thời kỳ mới  ​  ​  ​
(27/01/2022)
Xây dựng nhà nước pháp quyền là một xu thế tất yếu khách quan đối với tất cả các quốc gia dân chủ trong thế giới hiện đại. Ở Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong quá trình cách mạng, nhất là trong công cuộc xây dựng, đổi mới, phát triển đất nước, chúng ta không ngừng xây dựng,...
Với Đảng, mùa xuân!
(26/01/2022)
Đảng ta, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh – lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam sáng lập và rèn luyện, ra đời vào Xuân 1930 với sứ mệnh và lý tưởng giải phóng cao đẹp – giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người, giành độc lập hoàn toàn cho dân tộc, mang lại tự do, ấm no, hạnh phúc cho toàn...
Tạo đột phá thể chế về quản lý, phân bổ, sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai nhằm phát triển kinh tế trong trạng thái bình thường mới ở Quảng Ninh
(22/01/2022)
Hiện nay, vấn đề phục hồi và phát triển kinh tế trong trang thái bình thường mới đang đặt ra cấp bách trong phạm vi quốc gia và ở từng địa phương, điều này không chỉ riêng đối với Việt Nam mà tất cả các quốc gia trên thế giới, tùy theo mức độ tác động của làn sóng thứ tư, đại dịch Covid-19, đặc biệt là trước biến thể mới Omicron.
Tăng trưởng kinh tế gắn liền với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường nhằm phát triển nhanh và bền vững đất nước
(20/01/2022)
Đảng Cộng sản Việt Nam luôn quan tâm tới thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường. Quan điểm của Đảng về giải quyết mối quan hệ giữa này ngày càng được thể hiện rõ nét và được cụ thể hóa qua các kỳ Đại hội.