Thứ Tư, ngày 31 tháng 05 năm 2023
Lời dạy của Bác về tinh thần trách nhiệm
(31/05/2023)
Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân là tư tưởng xuyên suốt trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Bài học về ứng phó chính sách trong bối cảnh bất thường
(31/05/2023)
Phản ứng chính sách trong tình huống bất thường khó có thể dựa vào các kịch bản chính sách có sẵn, chúng ta chỉ có thể phản ứng tốt khi có sự chuẩn bị tốt về tiềm lực kinh tế, tâm lý, nguồn lực con người, sự đồng lòng, thông suốt từ trên xuống dưới, sự hợp tác, hỗ trợ của các tổ chức quốc tế và các quốc gia trên thế giới.
Mối quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội ở Việt Nam trong bối cảnh mới
(28/05/2023)
Nhận thức lý luận về mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội đã được thể hiện cô đọng, mới nhất trong tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Tuy nhiên, trước bối cảnh mới toàn diện và sâu sắc trong nước cũng như trên thế giới hiện  nay, việc giải quyết mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội đang gặp nhiều rào cản cần tiếp tục...
Nâng cao vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp hiện đại và xây dựng nông thôn văn minh (Phần 2)
(24/05/2023)
Vai trò chủ thể của nông dân cần được hiểu đầy đủ ở tầm cao ý nghĩa và vai trò trọng yếu tham gia quyết định đối với sự phát triển của đất nước, phát triển nông nghiệp nông thôn; ở việc phát triển nông dân phải là mục tiêu quy tụ của phát triển nông nghiệp - nông thôn, rộng hơn cũng là một mục tiêu trọng yếu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại...
Nâng cao vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp hiện đại và xây dựng nông thôn văn minh (phần 1)
(23/05/2023)
Bài viết nêu lên cách tiếp cận, nhận thức về bản chất và nội dung vai trò chủ thể của nông dân trong quá trình phát triển nền nông nghiệp hiện đại và xây dựng nông thôn mới. Trong đó chỉ rõ cần phải xem xét vai trò chủ thể của nông dân trong tổng thế các mối quan hệ với các chủ thể khác trong quá trình phát triển nền nông nghiệp và xây dựng xã hội...
Xây dựng hệ giá trị văn hóa con người Việt Nam trong đường lối, chính sách phát triển văn hóa của Đảng
(21/05/2023)
Bài viết này góp phần làm sâu sắc thêm nhận thức về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của xây dựng hệ giá trị văn hóa con người Việt Nam, trên cơ sở những phân tích thực tiễn và chính sách phát triển văn hóa của Đảng và Nhà nước thể hiện trong các văn kiện của Đảng về văn hóa, từ khi Đảng ra đời lãnh đạo cách mạng Việt Nam đến nay.
Việt Nam luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo
(21/05/2023)
Là một quốc gia đa dân tộc và đa tôn giáo với đời sống tín ngưỡng tôn giáo phong phú, Nhà nước Việt Nam luôn thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, quyền theo và không theo tôn giáo của người dân; bảo đảm sự bình đẳng, không phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo, tín ngưỡng; bảo hộ hoạt động của các tổ...
Chủ tịch Hồ Chí Minh: Người sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam
(16/05/2023)
Mùa Xuân năm 1930, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã tổ chức hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản thành Ðảng Cộng sản Việt Nam. Đây là đóng góp to lớn có tính bước ngoặt tìm ra con đường cách mạng đúng đắn cho Việt Nam. Không chỉ là người sáng lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xây dựng và rèn luyện Đảng ta thành một đảng kiên cường, giàu bản lĩnh và kinh...