Chủ Nhật, ngày 01 tháng 08 năm 2021
Kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo - Suy nghĩ về một phương châm, một nguyên tắc công tác tư tưởng của Đảng
(31/07/2021)
Công tác tư tưởng là một bộ phận cấu thành rất quan trọng trong toàn bộ hoạt động cách mạng của Đảng, công tác tư tưởng có nhiệm vụ trực tiếp xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức, công tác tư tưởng cùng với công tác tổ chức góp phần xây dựng Đảng thành đội tiên phong của giai cấp công nhân đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao...
Cả nước đồng lòng, chung sức chống "giặc Covid-19"
(29/07/2021)
“Chống dịch như chống giặc”; “Nhiệm vụ trên hết, trước hết là bảo vệ sinh mạng, sức khỏe của người dân, bảo đảm an sinh xã hội” – đó là khẩu hiệu hành động hiện nay đang đặt ra đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ở nước ta.
Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ
(27/07/2021)
Độc lập, tự chủ của quốc gia đòi hỏi Việt Nam phải có một nền kinh tế độc lập, tự chủ. Đó là nền kinh tế có cơ cấu kinh tế hợp lý, hiệu quả và bảo đảm độ an toàn cần thiết; nền kinh tế phát triển bền vững và có năng lực cạnh tranh cao; cơ cấu xuất, nhập khẩu cân đối; đầu tư trực tiếp của nước ngoài trong một số ngành kinh tế, nhất là những ngành...
Một số đề xuất nhằm phát triển kinh tế số ở Việt Nam
(26/07/2021)
Cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Luật Công nghệ thông tin, Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách để khuyến khích đầu tư nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ phát triển mạnh công nghiệp công nghệ thông tin truyền thông, lực lượng nòng cốt trong phát triển hạ tầng số, nền tảng số, dịch vụ số, thúc đẩy chuyển đổi số, phát...
Đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2021 để có cơ sở thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025
(24/07/2021)
Nhìn tổng thể, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 5 năm 2016-2020 đã thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra đạt những thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật trên nhiều mặt của kinh tế - xã hội.
Một số kết quả bước đầu trong kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học năm 2021
(22/07/2021)
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 (đợt 1) diễn ra  trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp tại nhiều địa phương, nhất là Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam bộ và Tây Nam bộ. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc đồng bộ, hiệu quả của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là...
Tổ chức đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về nông nghiệp vào cuộc sống
(22/07/2021)
Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định rõ phương hướng “Phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung quy mô lớn theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững…”. Vấn đề quan trọng là làm gì để đưa nghị quyết vào thực tế cuộc sống có hiệu quả nhất.