Thứ Hai, ngày 18 tháng 10 năm 2021
Một luận điệu ngày càng trở nên lỗi thời
(07/09/2021)
Để phủ nhận thành quả Cách mạng tháng Tám năm 1945, các thế lực thù địch đưa ra một loạt quan điểm như: “Cách mạng tháng Tám năm 1945 là sai lầm lịch sử”, “không có gì thay đổi chế độ xã hội ở Việt Nam, chẳng qua chỉ là thay từ chế độ “vua trị” sang chế độ “đảng trị””...Có thể vạch ra tính chất lỗi thời của các quan điểm phủ nhận thành quả của...
Tận cùng của sự thâm độc!
(05/09/2021)
Sau chuỗi ngày dài thực hiện giãn cách xã hội, TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố phía Nam đang cần lắm sự ủng hộ, giúp đỡ của cả nước để vượt qua làn sóng thứ 4 của dịch COVID-19.
Thành công của cuộc bầu cử: Sức mạnh từ lòng dân
(26/05/2021)
Kết quả đáng tự hào này chính là minh chứng sống động, một lần nữa khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đập tan những âm mưu, thủ đoạn của các phần tử cơ hội chính trị, thù địch, phản động rắp tâm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, gây mất niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, phá hoại cuộc bầu cử.
Đổi mới chính trị không làm thay đổi chế độ chính trị
(10/05/2021)
Đổi mới chính trị ở Việt Nam những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chẳng những không làm thay đổi chế độ chính trị, trái lại, làm cho chế độ chính trị ngày càng thể hiện rõ hơn sự tiến bộ và phù hợp với điều kiện, đặc điểm của đất nước Việt Nam.
Phê phán các quan điểm sai trái về bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
(05/05/2021)
Cũng như các kỳ Đại hội và bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các thế lực thù địch đưa ra nhiều quan điểm chống phá, như: “Đảng lãnh đạo bầu cử là không dân chủ”, “Bầu cử Quốc hội ở Việt Nam là hình thức”; “Đảng cử - dân bầu”; “Bầu cử chỉ là “màn...
Đường lối, chính sách phát triển kinh tế trong Văn kiện Đại hội XIII có phải là  chủ quan, duy ý chí ?
(25/04/2021)
Đường lối, chính sách phát triển kinh tế trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, khoa học, kết tinh trí tuệ và sức sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Những đường lối, chính sách này có tính khái quát cao; vừa có tính tổng kết lý luận, vừa có ý nghĩa thực tiễn, phản ánh ý chí và nguyện vọng của toàn Đảng...
Những mục tiêu phát triển đất nước do Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng đưa ra có đầy đủ cơ sở lý luận và thực tiễn  ​
(23/04/2021)
Đại hội XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Tuy nhiên, sau khi những mục tiêu của Đại hội đưa ra, đã có những quan điểm cho rằng những mục tiêu chính của Đại hội XIII là chủ quan, duy ý chí, không thực hiện được. Thực chất của luận điểm này là đòi dân tộc ta phải từ bỏ mục tiêu, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà toàn Đảng, toàn dân ta đã...