Chủ Nhật, ngày 02 tháng 10 năm 2022
Vai trò của báo chí trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch  ​
(19/09/2022)
Nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch có vai trò đặc biệt quan trọng, đó là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò tiên phong, chủ công của các cơ quan báo chí.
Phê phán luận điểm sai trái của các thế lực thù địch về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
(23/07/2022)
Bài viết tập trung phê phán các luận điệu, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch phủ nhận thành tựu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; phủ nhận quan điểm có tính nguyên tắc “Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà...
Nhận diện quan điểm sai trái "Quân đội không thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội"
(23/07/2022)
Một trong những thủ đoạn các thế lực thù địch lợi dụng nhằm thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội là đưa ra luận điểm kích động: “Quân đội không cần thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”. Bài viết tập trung phân tích nhằm góp phần nhận diện rõ quan điểm sai trái đó,
Tình hình mới và yêu cầu đặt ra đối với việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
(30/06/2022)
Trong cuộc đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ, có những vấn đề nổi bật cần được quan tâm trước tiên. Đó là cần nhận rõ tình hình mới, nhận diện đúng các quan điểm sai trái, thù địch và khó hơn nữa là xác định được những yêu cầu cần thiết để xây dựng các luận cứ đấu tranh có sức...
Nâng cao hiệu quả phối hợp hoạt động giữa CAND và QĐND trong đấu tranh phòng, chống "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
(20/06/2022)
Để tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cần phải huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội, tổ chức phối hợp lực lượng thật chặt chẽ, hiệu quả, phát huy vai trò xung kích của lực lượng vũ trang nhân dân, nòng cốt là Công an nhân dân và Quân đội nhân dân.
Quân đội tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm xuyên tạc, phủ nhận lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng và lịch sử cách mạng
(17/06/2022)
“Diễn biến hòa bình” là chiến lược tiến công toàn diện, thâm độc của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong đó, chúng xác định chống phá về chính trị, tư tưởng, văn hóa là mặt trận quan trọng hàng đầu, là khâu đột phá; tiến công vào lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng,...
Phê phán các quan điểm sai trái về chính sách quốc phòng ở Việt Nam hiện nay
(12/06/2022)
Chính sách quốc phòng Việt Nam - đó là nền quốc phòng mang tính chất chính nghĩa, hoà bình và tự vệ, với chủ trương không tham gia liên minh quân sự; không liên kết với nước này để chống nước kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác; không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong...