Thứ Tư, ngày 31 tháng 05 năm 2023
Nỗ lực đảm bảo quyền tự do tôn giáo, phản bác luận điệu xuyên tạc tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam
(22/03/2023)
Chính sách nhất quán, những nỗ lực của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân được khẳng định trên nguyên tắc Hiến định tại các bản Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980, 1992, 2013. Chưa bao giờ các tôn giáo có điều kiện hoạt động thuận lợi như hiện nay. Song, thế lực xấu chưa bao giờ từ bỏ âm mưu “diễn biến...
Phụ nữ quân đội với nhiệm vụ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình hiện nay
(18/03/2023)
Phát huy vai trò tổ chức phụ nữ các cấp trong Quân đội, đặc biệt là khuyến khích, động viên lực lượng phụ nữ công tác tại các cơ quan báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình, các học viện, nhà trường tổ chức các nhóm, các hội viên trực tiếp đấu tranh công khai trên báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng, internet, mạng xã hội.
Công tác xây dựng luận cứ khoa học, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay
(14/12/2022)
Để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng luận cứ đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch, trước hết cần coi trọng công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, củng cố vững chắc tính cách mạng, khoa học của nền tảng tư tưởng, đặc biệt là lý luận về đường lối đổi mới, lý luận về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam
Chân lý Cách mạng Tháng Mười
(26/10/2022)
105 năm đã trôi qua, kể từ tháng lợi của Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười vĩ đại - cuộc cách mạng đã làm cho mơ ước ngàn đời của quần chúng bị áp bức và bị bóc lột về cuộc sống tốt đẹp, về sự công bằng, về khả năng xây dựng xã hội xã hội nhân đạo, trở thành hiện thực. Cách mạng Tháng Mười Nga vì thế mãi mãi được ghi nhận là cuộc cách mạng...
Các cơ quan báo chí, xuất bản trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
(21/10/2022)
Không chỉ là công cụ truyền tải thông tin, báo chí, xuất bản còn đóng vai trò to lớn trong việc cổ vũ người tốt, việc tốt, phê phán cái sai, cái xấu. Đây cũng là công cụ chính, góp phần quan trọng vào việc định hướng tư tưởng, dư luận xã hội về những vấn đề lớn của đất nước, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phê phán quan điểm sai trái,...
Nhận diện và đấu tranh chống âm mưu tách rời, đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác-Lênin
(17/10/2022)
Trong âm mưu, thủ đoạn tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng, các thế lực thù địch, phản động đã rất tinh vi, xảo quyệt khi âm mưu tách rời, đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác-Lênin. Đấu tranh phản bác âm mưu này là một việc làm thiết thực để góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Vai trò của báo chí trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch  ​
(19/09/2022)
Nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch có vai trò đặc biệt quan trọng, đó là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò tiên phong, chủ công của các cơ quan báo chí.