Chủ Nhật, ngày 26 tháng 06 năm 2022
Nâng cao hiệu quả phối hợp hoạt động giữa CAND và QĐND trong đấu tranh phòng, chống "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
(20/06/2022)
Để tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cần phải huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội, tổ chức phối hợp lực lượng thật chặt chẽ, hiệu quả, phát huy vai trò xung kích của lực lượng vũ trang nhân dân, nòng cốt là Công an nhân dân và Quân đội nhân dân.
Quân đội tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm xuyên tạc, phủ nhận lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng và lịch sử cách mạng
(17/06/2022)
“Diễn biến hòa bình” là chiến lược tiến công toàn diện, thâm độc của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong đó, chúng xác định chống phá về chính trị, tư tưởng, văn hóa là mặt trận quan trọng hàng đầu, là khâu đột phá; tiến công vào lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng,...
Phê phán các quan điểm sai trái về chính sách quốc phòng ở Việt Nam hiện nay
(12/06/2022)
Chính sách quốc phòng Việt Nam - đó là nền quốc phòng mang tính chất chính nghĩa, hoà bình và tự vệ, với chủ trương không tham gia liên minh quân sự; không liên kết với nước này để chống nước kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác; không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong...
Tăng cường vai trò của báo chí Quân đội trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
(08/06/2022)
Bằng chiến lược “diễn biến hòa bình”, mũi nhọn mà các thế lực thù địch chống phá Việt Nam chủ công là trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa. Mục đích của họ là chống phá nền tảng tư tưởng của chế độ nhà nước ta, đó là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm làm cho hệ tư tưởng ấy không còn sức sống, từ đó phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng...
Tăng cường củng cố, bảo vệ trận địa văn hóa-tư tưởng của Đảng hiện nay  ​
(05/06/2022)
Thực tiễn cách mạng Việt Nam hơn 92 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chứng minh rằng: Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; là truyền thống văn hóa quý báu của dân tộc Việt Nam được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử.
Sự lừa bịp của luận điểm "Quân đội phải trung lập về chính trị"
(01/06/2022)
Đấu tranh vạch trần sự lừa bịp của luận điểm “Quân đội phải trung lập về chính trị” và tăng cường các biện pháp xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị là hai nhiệm vụ gắn bó chặt chẽ với nhau trong quá trình xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.