Thứ Bảy, ngày 20 tháng 07 năm 2024
Phê phán luận điệu xuyên tạc quan điểm "Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa" của Đảng ta
(01/07/2024)
Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy là tư tưởng nhất quán, xuyên suốt, thượng sách giữ nước của dân tộc Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử. Tư tưởng đó tiếp tục được Đảng ta kế thừa, phát triển cả trong hiện tại và tương lai xuất phát từ yêu cầu cấp thiết của nó đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chứ không phải...
"Quốc hội Việt nam chỉ là công cụ của Đảng Cộng sản" -  một luận điệu xuyên tạc lố bịch
(18/06/2024)
Theo quy định của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Qua 78 năm với 15 khóa, Quốc hội Việt Nam luôn gắn bó với nhân dân, hoàn thành những nhiệm vụ cao cả mà Hiến pháp và nhân dân trao cho.
Bác bỏ những luận điệu xuyên tạc trên môi trường mạng xã hội về cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta hiện nay[1]
(19/01/2024)
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta kiên quyết đẩy mạnh công tác đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tham nhũng, tiêu cực. Cuộc đấu tranh này được tổ chức một cách bài bản, khoa học; không có vùng cấm; xử lý thấu đáo, có lý, có tình nên đã đạt được những kết quả đáng khích...
Tự do tôn giáo ở Việt Nam qua góc nhìn lễ hội
(17/01/2024)
Theo Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), hằng năm tại nước ta diễn ra 7.966 lễ hội, trong đó có 7.039 lễ hội dân gian, 332 lễ hội lịch sử-cách mạng, 544 lễ hội tôn giáo, 10 lễ hội du nhập từ nước ngoài, 41 lễ hội văn hóa, thể thao, du lịch.
Phản bác lại quan điểm cho rằng "Cách mạng Tháng Tám năm 1945 không đem lại dân chủ, tự do thực sự cho người dân”
(23/09/2023)
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam, nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người dân một nước độc lập, tự do, dân chủ và làm chủ vận mệnh của mình. Tuy nhiên, hòng chống phá Đảng, Nhà nước ta, các thế lực thù địch, phản động luôn ra sức xuyên tạc, phủ nhận thành quả của cuộc Cách mạng,...
Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị- một lực lượng quan trọng trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
(17/09/2023)
Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta.
Đấu tranh chống âm mưu "phi chính trị hóa" quân đội - Một nhiệm vụ quan trọng, cấp bách hiện nay
(07/09/2023)
“Phi chính trị hóa” Quân đội nhân dân Việt Nam là âm mưu trong tổng thể chiến lược “Diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam. Đây là một âm mưu không mới, nhưng cực kỳ thâm độc, nguy hiểm của các thế lực thù địch kiên trì chống phá cách mạng nước ta trong suốt thời gian qua.