Thứ Bảy, ngày 30 tháng 09 năm 2023
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy vai trò đội ngũ trí thức trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn quan tâm đặc biệt đến đội ngũ trí thức yêu nước, tâm huyết với cách mạng, Người đã đưa ra những quan điểm rất cơ bản có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, định hướng cho Đảng ta xây dựng đội ngũ trí thức cách mạng
28/09/2023
Bản sắc "ngoại giao cây tre": Mở ra cục diện mới để xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước Việt Nam
Trường phái ngoại giao “Cây tre Việt Nam” là một đường lối đối ngoại mềm mại, uyển chuyển  nhưng không yếu đuối mà kiên định theo kiểu "lạt mềm buộc chặt"; kiên cường, quyết liệt nhưng không cứng nhắc; một đường lối ngoại giao không chỉ hết sức đúng đắn, sáng suốt, mà còn mang đậm bản sắc Việt Nam.
26/09/2023
Vai trò, vị thế của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong xây dựng, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa qua gần 40 năm đổi mới
Đội ngũ doanh nhân Việt Nam là tầng lớp xã hội mới với tư cách là kết quả tất yếu của quá trình đổi mới, có vị thế, vai trò đặc biệt quan trọng không những trong xây dựng, mà đặc biệt là phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
26/09/2023
Phản bác lại quan điểm cho rằng "Cách mạng Tháng Tám năm 1945 không đem lại dân chủ, tự do thực sự cho người dân”
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam, nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người dân một nước độc lập, tự do, dân chủ và làm chủ vận mệnh của mình. Tuy nhiên, hòng chống phá Đảng, Nhà nước ta, các thế lực thù địch, phản động luôn ra sức xuyên tạc, phủ nhận thành quả của cuộc Cách mạng,...
23/09/2023