Chủ Nhật, ngày 25 tháng 02 năm 2024
Góp ý dự thảo báo cáo tổng hợp nội dung 5: Các vấn đề quốc phòng, an ninh, đối ngoại
Chiều 22-2, Nhóm tổng kết 4, Ban Chỉ đạo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn công cuộc đổi mới theo định hướng Xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam, tổ chức Tọa đàm khoa học “Góp ý dự thảo báo cáo tổng hợp nội dung 5: Các vấn đề quốc phòng, an ninh, đối ngoại (lần 2)”.
23/02/2024