Chủ Nhật, ngày 04 tháng 12 năm 2022
Về vấn đề xây dựng chuẩn mực con người Việt Nam
Xây dựng chuẩn mực con người Việt Nam là nhiệm vụ không tách rời với xây dựng hệ giá trị gia đình, hệ giá trị văn hoá và hệ giá trị quốc gia. Về thực chất, đó là sự tìm kiếm một tổng thể các giá trị tin cậy với chuẩn mực lý tưởng về con người, nhằm khơi dậy ý chí phát triển, định hướng để từng con người và toàn xã hội phát triển lành mạnh
02/12/2022
Việt Nam - Trung tâm sản xuất mới
Việt Nam hiện là trung tâm sản xuất mới về điện tử, may mặc, cùng các ngành thâm dụng lao động khác. Với việc gia nhập WTO từ năm 2007, Việt Nam nhanh chóng trở thành quốc gia đi đầu trong thu hút đầu tư nước ngoài và hội nhập vào chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.
02/12/2022
Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về quyền con người
Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam ban hành theo Quyết định số 1079/QĐ-TTg. Để triển khai thực hiện thống nhất, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản hướng dẫn, đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cơ quan Trung ương của các...
30/11/2022
IMF và WTO cảnh báo những nguy cơ của phi toàn cầu hóa
Theo Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva, đến năm 2023, hơn 30% số nền kinh tế toàn cầu và 50% số nền kinh tế Liên minh châu Âu (EU) có thể rơi vào suy thoái. Hiện nay, lạm phát được dự đoán sẽ kéo dài hơn, tuy nhiên năm 2023 có thể từng bước giảm xuống mức 6,5%./.
30/11/2022