Chủ Nhật, ngày 04 tháng 12 năm 2022
Hội thảo khoa học “Lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam trước đổi mới
(30/07/2022)
Vừa qua, tại Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban Chủ nhiệm Đề tài KX.04.02/21-25  thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học lý luận giai đoạn 2021 - 2025, mã số KX.04/21-25 đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ...
Hội thảo khoa học "Một số vấn đề lý luận - thực tiễn về chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"
(28/06/2022)
Nhằm góp phần tổng kết quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước qua 35 năm đổi mới, phục vụ nhiệm vụ tư vấn cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trong quá trình chuẩn bị Hội nghị Trung ương 6, khoá XIII, ngày 28-6-2022, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Trường Đại học Kinh tế quốc dân tổ chức Hội thảo khoa học “Một số vấn đề lý...
Hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước bằng sức mạnh niềm tin của nhân dân
(16/11/2021)
Khát vọng dân tộc có vai trò rất quan trọng, nó là động lực trung tâm tạo nên sức mạnh vô song cho dân tộc. Khát vọng dân tộc, nếu được định hướng và hình thành dựa trên những đường lối, chủ trương đúng đắn sẽ trở thành nguồn năng lượng nội sinh tiềm tàng và sống động cho toàn bộ quá trình phát triển
Xây dựng hệ thống phầm mềm tin học hóa hoạt động nghiệp vụ tư liệu - thư viện phục vụ Thư viện điện tử Hội đồng Lý luận Trung ương
(04/11/2021)
Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào trong hoạt động thông tin - thư viện đã và đang phát triển mạnh và ngày càng ở cấp độ sâu sắc hơn. Sự phát triển kết nối và xử lý “thông minh” hơn trong tác động của những trụ cột nền tảng bước vào nền công nghiệp lần thứ 4, các thư viện hiện đại theo hướng kết nối để chia sẻ đã chuyển dịch đa chiều...
Đổi mới mô hình tổ chức bộ máy hệ thống chính trị trong giai đoạn mới
(26/08/2021)
Nguyên tắc bao trùm là đổi mới và xây dựng mô hình tổ chức bộ máy của HTCT theo các nguyên tắc pháp quyền được nêu trong Cương lĩnh của Đảng và được hiến định trong Hiếp pháp 2013; đảm bảo HTCT hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phát huy cao nhất vai trò chủ thể của nhân dân - quyền làm chủ của nhân dân; tôn trọng, bảo vệ và phát triển các lợi ích...