Thứ Ba, ngày 11 tháng 05 năm 2021
Thông tin lịch nghiệm thu cấp quốc gia đề tài khoa học
(18/01/2021)
Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức nghiệm thu cấp quốc gia đề tài: "Nghiên cứu, đề xuất luận cứ khoa học, thực tiễn cho đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế dựa trên khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo"
Kiến nghị của Đề tài "Những cơ sở lý luận, thực tiễn phục vụ cho việc xây dựng các văn kiện Đại hội XIII của Đảng"
(11/01/2021)
Đề tài khoa học ; mã số KX.04.29/16-20. do PGS.TS Trần Quốc Toản làm Chủ nhiệm đã bảo vệ thành công xuất sắc. Trong quá trình nghiên cứu, Đề tài đã có nhiều đóng góp vào việc chuẩn bị một số đề án trình Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, các nghị quyết của Trung ương; góp phần vào xây dựng dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Dưới đây, là một...
Thông tin lịch nghiệm thu cấp quốc gia đề tài khoa học
(14/12/2020)
Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức nghiệm thu cấp quốc gia đề tài: "Nghiên cứu, đề xuất luận cứ khoa học, thực tiễn cho đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế dựa trên khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo"
Kiến nghị của Đề tài  "Những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp thiết phục vụ trực tiếp cho yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước"
(01/12/2020)
Đề tài khoa học "Những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp thiết phục vụ trực tiếp cho yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước", mã số KX.04.30/16-20, do PGS.TS Nguyễn Văn Thạo làm Chủ nhiệm đã bảo vệ thành công xuất sắc. Dưới đây là một số kiến nghị của đề tài.
Thông tin lịch nghiệm thu cấp quốc gia đề tài khoa học
(27/11/2020)
Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức nghiệm thu cấp quốc gia đề tài: "Những cơ sở lý luận, thực tiễn phục vụ cho việc xây dựng các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030"
Hội thảo khoa học “Xây dựng hệ chỉ tiêu thực hiện mục tiêu phát triển đất nước  đến năm 2025, năm 2030 và tầm nhìn 2045”
(13/11/2020)
Nhằm tiếp tục làm rõ những cơ sở lý luận thực tiễn của việc xây dựng hệ chỉ tiêu thực hiện mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025, năm 2030 và tầm nhìn 2045, xác định các định hướng giải pháp chủ yếu thực hiện các chỉ tiêu phát triển đất nước đã đề ra góp phần chuẩn bị và bước đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Sáng 13 -...
Kiến nghị của Đề tài: “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011) - Những vấn đề lý luận và thực tiễn qua 10 năm thực hiện”
(22/10/2020)
Đề tài: “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011) - Những vấn đề lý luận và thực tiễn qua 10 năm thực hiện”, mã số KX.04.33/16-20, do GS.TS Tạ Ngọc Tấn làm Chủ nhiệm đã bảo vệ thành công xuất sắc. Dưới đây là một số kiến nghị của Đề tài