Thứ Tư, ngày 31 tháng 05 năm 2023
Đoàn công tác Hội đồng Lý luận Trung ương làm việc với lãnh đạo tỉnh Yên Bái
(24/03/2023)
Ngày 24/3, Đoàn công tác của Hội đồng Lý luận Trung ương do Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn – Phó Chủ tịch Hội đồng làm Trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Yên Bái nhằm khảo sát, tọa đàm, trao đổi để phục vụ đánh giá quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và xây dựng Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.
Sự phát triển nhận thức của Đảng về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
(23/03/2023)
Quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội là quá độ từ một xã hội dựa trên chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa, áp bức, bóc lột, bất công lên một xã hội tiến bộ hơn, tốt đẹp hơn, văn minh hơn. Chủ nghĩa xã hội mà chúng ta nói ở đây không phải là chủ nghĩa xã hội theo mô hình cũ, mà là chủ nghĩa xã hội đã được đổi mới, là chủ nghĩa xã hội thực sự...
Hội thảo khoa học: “Kinh tế Việt Nam qua 50 năm thống nhất xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”
(21/03/2023)
Ngày 21-3-2023, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Trường Đại học Kinh tế quốc dân tổ chức Hội thảo khoa học "Kinh tế Việt Nam qua 50 năm thống nhất xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn".
Hội thảo khoa học “Lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam trước đổi mới
(30/07/2022)
Vừa qua, tại Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban Chủ nhiệm Đề tài KX.04.02/21-25  thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học lý luận giai đoạn 2021 - 2025, mã số KX.04/21-25 đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ...
Hội thảo khoa học "Một số vấn đề lý luận - thực tiễn về chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"
(28/06/2022)
Nhằm góp phần tổng kết quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước qua 35 năm đổi mới, phục vụ nhiệm vụ tư vấn cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trong quá trình chuẩn bị Hội nghị Trung ương 6, khoá XIII, ngày 28-6-2022, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Trường Đại học Kinh tế quốc dân tổ chức Hội thảo khoa học “Một số vấn đề lý...