Chủ Nhật, ngày 26 tháng 05 năm 2024
Tăng trưởng xanh và phát triển kinh tế biển trong bối cảnh biến đổi khí hậu: Thách thức và cơ hội
(18/04/2024)
Phát triển bền vững (PTBV) theo hướng tăng trưởng xanh (TTX) là xu thế tất yếu trong bối cảnh biến đổi khí hậu (BĐKH) không chỉ ở Việt Nam mà ở hầu khắp các quốc gia trên thế giới. Để duy trì phát triển kinh tế-xã hội (KTXH) một cách bền vững trong bối cảnh BĐKH đòi hỏi phải thích ứng với BĐKH và giảm thiểu BĐKH, trong đó giảm thiểu BĐKH là giải...
Phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn và nông dân qua 40 năm đổi mới-Thực trạng và những vấn đề đặt ra (Phần 2)
(15/04/2024)
Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm (i) Đánh giá thực trạng phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và nông dân Việt Nam; (ii) Xác định những cơ hội và những thách thức trong việc phát triển bền vững nông nghiệp, kinh tế nông thôn và nông dân; và (iii) Đề xuất giải pháp và kiến nghị để tiếp tục đẩy mạnh phát triển bền vững nông nghiệp, kinh tế nông...
Phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn và nông dân qua 40 năm đổi mới - thực trạng và những vấn đề đặt ra (Phần 1)
(14/04/2024)
Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm (i) Đánh giá thực trạng phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và nông dân Việt Nam; (ii) Xác định những cơ hội và những thách thức trong việc phát triển bền vững nông nghiệp, kinh tế nông thôn và nông dân; và (iii) Đề xuất giải pháp và kiến nghị để tiếp tục đẩy mạnh phát triển bền vững nông nghiệp, kinh tế nông...
Định hướng hoàn thiện và phát huy nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045 [1]
(06/02/2024)
Đặc trưng của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là quyền dân chủ của công dân sẽ không ngừng được được mở rộng trong tất cả lĩnh vực hoạt động của xã hội: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và các thiết chế chính trị, trong đó trước hết là nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội, đảng cầm quyền.
Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024 của Chương trình Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2021-2025, mã số KX.04/21-25
(26/01/2024)
Ngày 25/1, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024 của Chương trình Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2021-2025, mã số KX.04/21-25.
Đặc điểm và xu hướng phát triển xã hội của các nước tư bản phát triển và một số kinh nghiệm gợi mở
(21/01/2024)
Với quan điểm xuyên suốt lấy con người là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và động lực phát triển xã hội, Việt Nam sẽ xây dựng thành công nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh
Nhận thức mới về bối cảnh phát triển đất nước trong giai đoạn mới (phần 2)
(08/01/2024)
Sau gần 40 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử: đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, bước vào nhóm nước có thu nhập trung bình; thế và lực của đất nước được nâng lên đáng kể; vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng lên… Đó là những điều kiện, cơ sở quan trọng để đất nước...