Chủ Nhật, ngày 25 tháng 02 năm 2024
Định hướng phát triển kinh tế nhanh và bền vững ở Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045
(18/02/2024)
Cùng với xu thế phát triển kinh tế nhanh nhân loại ngày càng phải đối diện với đòi hỏi phải giải quyết những vấn đề xã hội, môi trường vô cùng bức xúc nảy sinh, nhất là từ cuối thế kỷ XX, đầu thế kỷ XXI, từ đó đã hình thành nhận thức chung của nhân loại về yêu cầu phát triển bền vững nói chung và phát triển bền vững về kinh tế nói riêng.
Xây dựng xã hội học tập ở Thành phố Hồ Chí Minh
(18/02/2024)
Thành phố Hồ Chí Minh vừa được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là thành viên “Mạng lưới các thành phố học tập toàn cầu”. Đây là niềm tự hào, cũng là sự ghi nhận của quốc tế đối với những nỗ lực xuất sắc của Thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình thúc đẩy học tập suốt đời cho mọi người dân.
Xây dựng Chính phủ số, dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia
(15/02/2024)
Việt Nam lần đầu phát động chương trình chuyển đổi số quốc gia vào năm 2022, nhưng đã gặt hái được rất nhiều thành công trên lĩnh vực công nghệ số. Để đạt được kết quả đó, một phần rất lớn nằm ở chiến lược chuyển đổi số đúng đắn của Chính phủ với 3 trụ cột chuyển đổi số chính: Chính phủ số, Kinh tế số và Xã hội số.
Vận dụng quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về xây dựng quân đội kiểu mới trong xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay
(14/02/2024)
Xây dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh”, tiến lên hiện đại là chủ trương đúng đắn, nhất quán của Đảng, Nhà nước. Thực hiện chủ trương này sẽ bảo đảm cho Quân đội có đủ sức mạnh, hoàn thành tốt vai trò là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn phát triển mới (phần 2)
(09/02/2024)
Hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách hội nhập kinh tế quốc tế theo những quy tắc và chuẩn mực cao, đáp ứng các yêu cầu của các FTA thế hệ mới, nhằm thúc đẩy phát triển và phát huy tối đa nội lực, tận dụng các cơ hội và kết hợp có hiệu quả với các xu thế phát triển của thế giới