Thứ Tư, ngày 19 tháng 06 năm 2024
Sứ mệnh, vai trò của báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
(18/06/2024)
Với vai trò là vũ khí sắc bén của Đảng trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, báo chí cách mạng Việt Nam đã đồng hành cùng đất nước và dân tộc trong suốt gần một thế kỷ qua, trở thành lực lượng nòng cốt, giữ vai trò tiên phong trên trận địa tư tưởng, bảo vệ Ðảng, Nhà nước, Nhân dân, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc.
"Quốc hội Việt nam chỉ là công cụ của Đảng Cộng sản" -  một luận điệu xuyên tạc lố bịch
(18/06/2024)
Theo quy định của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Qua 78 năm với 15 khóa, Quốc hội Việt Nam luôn gắn bó với nhân dân, hoàn thành những nhiệm vụ cao cả mà Hiến pháp và nhân dân trao cho.