Thứ Năm, ngày 02 tháng 02 năm 2023
Lễ ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
(02/02/2023)
Sáng 2/2/2023, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có tiêu đề “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên...
Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023
(01/02/2023)
Sáng 1/2, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Họp báo phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023. Cuộc họp báo được kết...
Hội nghị triển khai Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2023
(01/02/2023)
Ngày 1/2/2023, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã chủ trì Hội nghị với các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng, các đảng uỷ trực thuộc Trung ương về tình hình thực hiện Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021, năm 2022 và việc xây dựng, tổ chức thực hiện Chương...
Một số giải pháp chủ yếu xây dựng nguồn lực văn hóa cho phát triển bền vững đất nước
(01/02/2023)
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn coi trọng vai trò của văn hóa và hết sức quan tâm đến công tác văn hóa. “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”. Văn hóa có vai trò to lớn, quan trọng trong mọi mặt của đời sống xã hội.
Mối quan hệ gắn bó “máu thịt” giữa Đảng và nhân dân
(31/01/2023)
Lịch sử đã chứng minh mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân là mối quan hệ gắn bó trong một chỉnh thể thống nhất. Sự thống nhất đó là nhân tố cơ bản làm nên những thắng lợi vĩ đại của dân tộc Việt Nam trong cách mạng giải phóng dân tộc, kháng chiến chống xâm lược; cũng như làm nên những thắng lợi to lớn có ý nghĩa lịch sử trong sự...
Tổng Bí thư chủ trì cuộc họp của Ban Bí thư đánh giá công tác tổ chức Tết Quý Mão
(31/01/2023)
Ngày 31/1/2023, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp của Ban Bí thư Trung ương Đảng nhằm đánh giá tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW về tổ chức Tết Quý Mão năm 2023; Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm của Trung ương, các cấp uỷ trong thời gian tới.