Thứ Bảy, ngày 20 tháng 07 năm 2024

​Danh sách các thành viên hội đồng lý luận trung ương qua các nhiệm kỳ

Ngày phát hành: 25/10/2021 Lượt xem 43231

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG LÝ LUẬN TRUNG ƯƠNG QUA CÁC NHIỆM KỲ
NHIỆM KỲ THỨ NHẤT (1996 - 2000)

 

(Theo Quyết định số 06-QĐ/TW, ngày 30-10-1996 của Bộ Chính trị)

 

01 Nguyễn Đức Bình Chủ tịch Hội đồng
02 Phạm Minh Hạc Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng
03 Nguyễn Khánh Phó Chủ tịch Hội đồng
04 Nguyễn Duy Quý Phó Chủ tịch Hội đồng
05 Hữu Thọ Phó Chủ tịch Hội đồng
06 Đặng Hữu Ủy viên
07 Nguyễn Khoa Điềm Ủy viên
08 Nguyễn Phú Trọng  Ủy viên
09 Tô Huy Rứa  Ủy viên
10 Phạm Quang Nghị Ủy viên
11 Đỗ Hoài Nam Ủy viên
12 Hà Đăng Ủy viên
13 Trần Trọng Tân Ủy viên
14 Đặng Xuân Kỳ Ủy viên

15 Nguyễn Duy Gia Ủy viên
16 Trần Xuân Trường Ủy viên
17 Phạm Xuân Nam Ủy viên
18 Lê Hữu Tầng Ủy viên
19 Đào Duy Quát Ủy viên
20 Lê Hữu Nghĩa Ủy viên
21 Phạm Tất Dong Ủy viên
22 Hà Học Hợi           Ủy viên
23 Trần Ngọc Hiên Ủy viên
24 Phan Huy Lê Ủy viên
25 Phùng Hữu Phú Ủy viên
26 Nguyễn Thanh Tuyền Ủy viên
27 Nguyễn Quang Điển Ủy viên
28 Dương Phú Hiệp Ủy viên
29 Lương Xuân Quỳ Ủy viên


NHIỆM KỲ THỨ HAI (2001 - 2005)

 
(Theo Quyết định số 13-QĐ/TW, ngày 10-11-2001 của Bộ Chính trị và Quyết

định số 24-QĐ/TW, ngày 22-01-2002 của Ban Bí thư)


01 Nguyễn Phú Trọng  Chủ tịch Hội đồng
02 Đỗ Hoài Nam Phó Chủ tịch Hội đồng
03 Lê Hữu Nghĩa Phó Chủ tịch Hội đồng
04 Đặng Xuân Kỳ Phó Chủ tịch chuyên trách
05 Hồng Hà Tổng thư ký
06 GS Nguyễn Đức Bình Ủy viên
07 GS.TS.VS Nguyễn Duy Quý Ủy viên
08 GS.TS Lê Hữu Tầng Ủy viên
09 TS Đào Duy Quát Ủy viên
10 GS.TS Nguyễn Ngọc Long Ủy viên
11 PGS.TS Nguyễn Quang Điển Ủy viên
12 GS Lê Xuân Tùng Ủy viên
13 PGS.TS Nguyễn Thị  Mơ      Ủy viên
14 GS.TS Chu Văn Cấp   Ủy viên
15 GS.TS Lương Xuân Quỳ      Ủy viên
16 Ngô Văn Dụ      Ủy viên
17 PGS.TS KH Nguyễn Văn Đặng    Ủy viên
18 TS Lê Thế Giới Ủy viên
19 GS.TS.VS Phạm Minh Hạc Ủy viên
20 TS Hồng Vinh Ủy viên
21 TS Phạm Quang Nghị Ủy viên
22 TS Lê Duy Đồng Ủy viên
23 PGS.TS Nguyễn Thị Doan Ủy viên
24 PGS.TS Phan Xuân Biên Ủy viên
25 TS Phan Hồng Giang Ủy viên
26 PGS.TS Tô Huy Rứa Ủy viên
27 Lê Đức Bình Ủy viên
28 PGS.TS Đào Trí Úc Ủy viên
29 TS Trần Hậu Ủy viên
30 TS Đỗ Quang Tuấn Ủy viên
31 PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc Ủy viên
32 PGS.TS Vũ Văn Hiền Ủy viên
33 GS.TS Dương Phú Hiệp Ủy viên
34 TS. Lê Minh Vụ Ủy viên
35 PGS.TS Lê Văn Cương Ủy viên
36 Hoàng Thụy Giang Ủy viên


NHIỆM KỲ THỨ BA (2006 - 2010)

 

(Theo Quyết định số 40-QĐ/TW, ngày 15-3-2007 của Ban Bí thư)


01 PGS.TS Tô Huy Rứa Chủ tịch Hội đồng
02 GS.TS Lê Hữu Nghĩa Phó Chủ tịch kiêm nhiệm Hội đồng
03 GS,TS Đỗ Hoài Nam Phó Chủ tịch kiêm nhiệm Hội đồng
04 PGS.TSKH Nguyễn Văn Đặng Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng
05 TS Nguyễn Viết Thông Tổng thư ký
06 GS.TS Hoàng Chí Bảo Ủy viên
07 PGS.TS Phan Xuân Biên Ủy viên
08 TS Tạ Minh Châu           Ủy viên
09 Ths Nguyễn Quang Chiến Ủy viên
10 GS.TS Nguyễn Thị  Doan Ủy viên
11 Ngô Văn Dụ        Ủy viên
12 PGS.TS Nguyễn Quang  Điển Ủy viên
13 PGS.TS Phạm Văn Đức Ủy viên
14 GS.TSKH Vũ Minh Giang Ủy viên
15 PGS.TS Lê Thế Giới Ủy viên
16 PGS.TS Phạm Xuân Hằng Ủy viên
17 GS.TS Vũ Văn Hiền Ủy viên
18 GS.TS Nguyễn Văn Huyên Ủy viên
19 TS Đinh Thế Huynh Ủy viên
20 TS Trần Du Lịch Ủy viên
21 PGS.TS Lê Bộ Lĩnh Ủy viên
22 PGS.TS Ngô Quang Minh Ủy viên
23 GS.TS Phùng Hữu Phú Ủy viên(1)
24 PGS.TS Tạ Ngọc Tấn Ủy viên
25 GS.TS Mạch Quang Thắng Ủy viên
26 PGS.TS Lê Minh Thông Ủy viên
27 GS.TS Nguyễn Văn Thường Ủy viên
28 TS Lê Đình Tiến Ủy viên
29 TS Nguyễn Thanh Tuyền Ủy viên
30 GS.TSKH Đào Trí Úc Ủy viên
31 PGS.TS Ngô Doãn Vịnh Ủy viên
32 PGS.TS Lê Minh Vụ Ủy viên
33 TS Trương Như Vương Ủy viên
34 PGS.TS Trần Quốc Toản Ủy viên(2)
35 TS Nguyễn Mạnh Hùng Ủy viên(3)
36 TS Nguyễn Văn Hùng Ủy viên(4)
37 PGS.TS Dương Văn Quảng Ủy viên(5)
38 TS Nguyễn Văn Thạo Ủy viên(6)


(1) Theo Quyết định số 628-QĐNS/TW, ngày 09-11-2007 của Bộ Chính trị, đồng chí Phùng Hữu Phú, Ủy viên HĐLLTW, kiêm giữ chức Phó Chủ tịch thường trực HĐLLTW nhiệm kỳ 2006 – 2010. 
(2), (3), (4), (5), (6) Bổ sung sau khi có Quyết định số 40-QĐ/TW, ngày 15-3-2007 của Ban Bí thư.


NHIỆM KỲ THỨ TƯ (2011-2015)

 

(Theo Quyết định số 35-QĐ/TW, ngày 08-9-2011 của Bộ Chính trị)


01 TS. Đinh Thế Huynh Chủ tịch Hội đồng
02 GS.TS Phùng Hữu Phú Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng
03 GS.TS Lê Hữu Nghĩa Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng
04 GS.TS Vũ Văn Hiền Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng
05 GS.TS Tạ Ngọc Tấn Phó Chủ tịch Hội đồng
06 GS.TS Nguyễn Xuân Thắng Phó Chủ tịch Hội đồng
07 PGS.TS Nguyễn Viết Thông Tổng thư ký
08 GS.TS Đỗ Hoài Nam Ủy viên
09 GS.TS Nguyễn Thị Doan Ủy viên
10 GS.TS Phạm Vũ Luận Ủy viên
11 PGS.TS Tô Lâm Ủy viên
12 GS.TS Hoàng Chí Bảo Ủy viên
13 PGS.TS Ngô Quang Minh Ủy viên
14 PGS.TS Trần Văn Phòng Ủy viên
15 PGS.TS Phạm Văn Đức Ủy viên
16 PGS.TS Nguyễn Văn Thạo Ủy viên
17 PGS.TS Trần Đình Thiên Ủy viên
18 TS Đinh Xuân Thảo Ủy viên
19 PGS.TS Trần Quốc Toản   Ủy viên
20 PGS.TS Phạm Văn Linh Ủy viên
21 PGS.TS Vũ Văn Phúc Ủy viên
22 TS Nguyễn Mạnh Hùng Ủy viên
23 TS. Lê Đình Tiến           Ủy viên
24 TS . Đặng Kim Sơn Ủy viên
25 ThS Bùi Thanh Sơn Ủy viên
26 PGS.TS Lê Xuân Bá Ủy viên
27 PGS.TS Nguyễn Chí Bền Ủy viên
28 GS.TS Nguyễn Văn Khánh Ủy viên
29 GS.TS Trần Ngọc Thêm Ủy viên
30 PGS.TS Phạm Quang Long Ủy viên
31 TS Trần Du Lịch Ủy viên
32 GS,TS Trương Bá Thanh   Ủy viên
33 GS.TS Nguyễn Văn Nam   Ủy viên
34 Mai Quang Phấn Ủy viên(1)
35 GS.TSKH. Phan Xuân Sơn Ủy viên
36 PGS.TS. Nguyễn Viết Thảo Ủy viên
37 PGS.TS Nguyễn Đăng Thành Ủy viên
38 GS.TS Đinh Xuân Dũng Ủy viên
39 GS.TS Đỗ Quang Hưng Ủy viên
40 TS. Trần Hồng Hà Ủy viên (2)
41 GS.TSKH Vũ Minh Giang Ủy viên (3)
42 PGS.TS Phan Xuân Biên     Ủy viên (4)

 

(1) Thay đồng chí Nguyễn Tuấn Dũng theo Quyết định số 593-QĐNS/TW, ngày
10-9-2012 của Ban Bí thư.
(2) Bổ sung theo Quyết định số 484-QĐNS/TW, ngày 23-3-2012 của Ban Bí thư
(3, 4) Bổ sung theo Quyết định số 487-QĐNS/TW, ngày 27-3-2012 của Ban Bí thư.


NHIỆM KỲ THỨ NĂM (2016-2021)

 

(Theo Quyết định Số 35-QĐ/TW, ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Ban Bí thư)

 

1- Chủ tịch Hội đồng:


Đồng chí TS Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.

 

2- Phó Chủ tịch Hội đồng:

 

- Đồng chí GS.TS Phùng Hữu Phú, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng.
- Đồng chí GS.TS Tạ Ngọc Tấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng.
- Đồng chí GS.TS Vũ Văn Hiền, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng.
- Đồng chí PGS.TS Nguyễn Văn Thạo, nguyênTrợ lý Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng.
- Đồng chí GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng(1).
- Đồng chí PGS.TS Phạm Văn Linh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng.
- Đồng chí GS.TS Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng.

 

3- Tổng thư ký kiêm Ủy viên thường trực Hội đồng: Đồng chí PGS.TS Nguyễn Viết Thông.

 

4- Ủy viên Hội đồng:


- Đồng chí GS.TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước.
- Đồng chí Thượng tướng, PGS.TS Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương
Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.
- Đồng chí Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.
- Đồng chí PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương
Đảng, Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng Sản.
- Đồng chí GS.TS Lê Hữu Nghĩa, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. 
- Đồng chí TS Vũ Ngọc Hoàng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên
Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương.
- Đồng chí Nguyễn Thế Trung, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên
Phó Trưởng ban thường trực Ban Dân vận Trung ương.
- Đồng chí ThS Lê Quang Vĩnh, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.
- Đồng chí PGS.TS Lê Bộ Lĩnh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.
- Đồng chí TS Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Đồng chí TS Đặng Đình Quý, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.
- Đồng chí PGS.TS Trần Quốc Toản, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
- Đồng chí PGS.TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
- Đồng chí PGS.TS Phạm Văn Đức, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam.
- Đồng chí Thiếu tướng, GS.TS Trương Giang Long, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân.
- Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Bá Dương, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội và Nhân văn quân sự, Bộ Quốc phòng.
- Đồng chí PGS.TS Đinh Xuân Thảo, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
- Đồng chí PGS.TS Trương Ngọc Nam, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
- Đồng chí PGS.TS Trần Văn Phòng, Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
- Đồng chí TS Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
- Đồng chí PGS.TS Bùi Văn Huyền, Viện trưởng Viện Kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
- Đồng chí TS Nguyễn Quốc Tuấn, Viện trưởng Viên nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
- Đồng chí PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu
Châu Phi và Trung Đông, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
- Đồng chí TS Nguyễn Duy Thụy, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
- Đồng chí TS Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 
- Đồng chí GS.TS Trần Công Phong, Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Đồng chí PGS.TS Nguyễn Thế Chinh, Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên - Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- Đồng chí TS Đặng Kim Sơn, nguyên Viện trưởng  Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Đồng chí PGS.TS Phạm Quang Minh, Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
- Đồng chí PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.
- Đồng chí GS.TS Trần Thọ Đạt, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội.
- Đồng chí PGS.TS Võ Văn Sen, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
- Đồng chí PGS.TS Nguyễn Mạnh Toàn, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
- Đồng chí PGS.TS Phan Xuân Biên, Phó Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.
- Đồng chí TS Nguyễn Văn Phong, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.


(1) Ngày 02/3/2018, Bộ Chính trị quyết định, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021 thôi giữ chức Thường trực Ban Bí thư và Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021 để tiếp tục chữa bệnh dài hạn. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch phụ trách Hội đồng Lý luận Trung ương được phân công giữ chức Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

 

 

NHIỆM KỲ THỨ SÁU (2021-2026)

(Theo Công văn số 1484-CV/VPTW, ngày 06 tháng 8 năm 2021

của Văn phòng Trung ương Đảng)

Số TT

Họ và tên

Chức danh trong Hội đồng

1

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng

Chủ tịch Hội đồng

2

GS.TS. Tạ Ngọc Tấn

Phó Chủ tịch Thường trực

3

Thượng tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thành

Phó Chủ tịch chuyên trách

4

GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

Phó Chủ tịch chuyên trách

5

PGS.TS. Phạm Văn Linh

Phó Chủ tịch chuyên trách

6

PGS.TS. Bùi Nhật Quang

Phó Chủ tịch

7

TS. Bùi Trường Giang

Phó Chủ tịch chuyên trách, kiêm Tổng Thư ký

8

TS. Võ Văn Dũng

Thành viên

9

PGS.TS. Đoàn Minh Huấn

Thành viên

10

Trung tướng Trịnh Văn Quyết

Thành viên

11

Trung tướng, PGS.TS. Trần Quốc Tỏ

Thành viên

12

TS. Lê Hoài Trung

Thành viên

13

TS. Nguyễn Anh Tuấn

Thành viên

14

TS Lê Hải Bình

Thành viên

15

TS. Nguyễn Minh Vũ

Thành viên

16

TS. Cao Đức Phát,

Thành viên

17

GS.TS. Đặng Nguyên Anh

Thành viên

18

PGS.TS. Nguyễn Quốc Dũng

Thành viên

19

PGS.TS. Trần Vi Dân

Thành viên

20

Thiếu tướng PGS.TS. Nguyễn Bá Dương

Thành viên

21

GS.TS. Trần Thọ Đạt

Thành viên

22

GS.TS. Phạm Văn Đức

Thành viên

23

TS. Nguyễn Hoàng Giang

Thành viên

24

PGS.TS. Vũ Thị Phương Hậu

Thành viên

25

TS. Nguyễn Quốc Hiệp

Thành viên

26

GS.TS. Trần Thị Vân Hoa

Thành viên

27

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hùng

Thành viên

28

PGS.TS. Bùi Văn Huyền

Thành viên

29

PGS.TS. Lại Quốc Khánh

Thành viên

30

PGS.TS. Lê Bộ Lĩnh

Thành viên

31

PGS.TS. Đoàn Triệu Long

Thành viên

32

TS. Nguyễn Việt Long

Thành viên

33

PGS.TS. Lê Văn Lợi

Thành viên

34

GS.TS. Phan Trung Lý

Thành viên

35

TS. Ngô Đức Mạnh

Thành viên

36

TS. Nguyễn Văn Phong

Thành viên

37

GS.TS. Trần Văn Phòng

Thành viên

38

ThS. Bùi Tuấn Quang

Thành viên

39

GS.TS. Lê Quân

Thành viên

40

GS.TS. Hồ Sỹ Quý

Thành viên

41

PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn

Thành viên

42

PGS.TS. Bùi Hoài Sơn

Thành viên

43

PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu

Thành viên

44

GS.TS. Trần Hồng Thái

Thành viên

45

PGS.TS. Nguyễn Viết Thảo

Thành viên

46

TS. Bùi Văn Thạch

Thành viên

47

TS. Vũ Chiến Thắng

Thành viên

48

PGS.TS. Lê Minh Thông,

Thành viên

49

TS. Nguyễn Duy Thụy

Thành viên

50

PGS.TS. Phạm Minh Tuấn

Thành viên

 

 

Góp ý về nội dung bài viết