Thứ Tư, ngày 19 tháng 06 năm 2024

Xuất bản Niên giám khoa học năm 2017 của Hội đồng Lý luận Trung ương

Ngày phát hành: 14/08/2018 Lượt xem 12246

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, hằng năm, Hội đồng Lý luận Trung ương biên soạn nhiều công trình khoa học có giá trị về lý luận chính trị trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

 

 

Nhằm xây dựng kho tư liệu tri thức khoa học, góp phần năng cao chất lượng nghiên cứu khoa học lý luận chính trị; phổ biến rộng rãi các kết quả nghiên cứu khoa học về lý luận chính trị, làm cơ sở cho việc nghiên cứu khoa học, hoạch định, hoàn thiện, phát triển và triển khai thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phục vụ vụ trực tiếp công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản thường niên bộ sách Niên giám khoa học với 4 tập (Tập I - Những vấn đề về chính trị; Tập II - Những vấn đề kinh tế; Tập III - Những vấn đề về văn hóa, xã hội và con người; Tập IV - Những vấn đề về quốc phòng, an ninh đối ngoại). Tháng 6 năm 2018, bộ Niên giám khoa học đầu tiên của Hội đồng, Niên giám khoa học năm 2017 đã ra mắt bạn đọc.

Nội dung bộ sách bao gồm các báo cáo tư vấn, báo cáo chuyên đề phục vụ cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các đảng bạn; kết quả các kỳ họp; các kết quả nghiên cứu khoa học lý luận chính trị tiêu biểu của Hội đồng Lý luận Trung ương; các kết quả chắt lọc, tổng thuật từ các công trình, đề tài, đề án nghiên cứu khoa học lý luận chính trị có giá trị, do Hội đồng trực tiếp chủ trì (Chương trình KX.04/16-20) hoặc do các cơ quan, địa phương khác có trách nhiệm hoặc được yêu cầu gửi đến Hội đồng; các kết quả nghiên cứu, các chuyên đề đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ Cương lĩnh, Hiến pháp, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các báo cáo trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các kết quả nghiên cứu từ các cuộc hội thảo, trao đổi lý luận với các đảng cộng sản và đảng cầm quyền trên thế giới; các kết quả nghiên cứu, hoạt động khảo sát tổng kết thực tiễn của các tiểu ban chuyên môn của Hội đồng./.

 

Nguyễn Tiến

Tin Liên quan

Góp ý về nội dung bài viết