Thứ Sáu, ngày 07 tháng 08 năm 2020

Công đoàn Việt Nam: góp phần tăng cường sức mạnh của hệ thống chính trị và sự lớn mạnh của giai cấp công nhân Việt Nam

Ngày phát hành: 27/07/2020 Lượt xem 42

 

91 năm qua, cùng với sự phát triển của giai cấp công nhân nói riêng và cách mạng Việt Nam nói chung, Công đoàn Việt Nam đã không ngừng phát triển về mọi mặt, thể hiện rõ là tổ chức duy nhất có đủ bản lĩnh và năng lực đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của giai cấp công nhân và người lao động qua mọi thời kỳ.

 


       * Chỗ dựa tin cậy của giai cấp công nhân và người lao động
91 năm trước, ngày 28-7-1929/2020, Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ, tiền thân của tổ chức Công đoàn Việt Nam chính thức được thành lập, đánh dấu bước ngoặt lớn, khẳng định sự lớn mạnh của phong trào công nhân và hoạt động công đoàn cách mạng Việt Nam; là kết quả công vận và sự truyền bá lý luận công đoàn cách mạng của Lãnh tụ thiên tài Nguyễn Ái Quốc.
       Trải qua 91 năm hình thành và phát triển, Công đoàn Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, đồng hành cùng dân tộc, là lực lượng và chỗ dựa tin cậy, trung thành của Đảng, gắn bó máu thịt, hết lòng phấn đấu vì quyền lợi của giai cấp công nhân, người lao động và đã có những đóng góp xứng đáng vào thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam là nền tảng chính trị-xã hội vững chắc của Đảng và Nhà nước ta. Công đoàn là tổ chức chính trị-xã hội tiên phong trong xây dựng, chỉnh đốn, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ; là chỗ dựa vững chắc và cầu nối giữa công nhân, người lao động với Đảng và Nhà nước. Công đoàn Việt Nam luôn là lực lượng tiên phong, đóng vai trò trung tâm trong đời sống chính trị của đất nước.
      Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam đã tiến hành những cuộc vận động cách mạng to lớn, phát động những phong trào thi đua yêu nước rộng khắp, đóng góp sức người, sức của và cả máu xương cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc. Trong bất kỳ giai đoạn lịch sử nào, giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam luôn kiên định, đoàn kết thống nhất, đổi mới sáng tạo, vận động, tổ chức, hướng dẫn công nhân và người lao động cả nước đi tiên phong trong lao động, sản xuất và đấu tranh cách mạng, kế thừa xứng đáng và làm rạng rỡ thêm truyền thống anh hùng của dân tộc ta.
      Trong thời kỳ đổi mới, giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn luôn ở tuyến đầu, là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử đạt được trong hơn 30 năm đổi mới vừa qua của đất nước có sự đóng góp rất quan trọng, to lớn của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam.
Thực tiễn 91 năm hoạt động đã chứng tỏ Công đoàn Việt Nam là tổ chức duy nhất có đủ bản lĩnh và năng lực đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của giai cấp công nhân và người lao động. Công đoàn Việt Nam là thành viên nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

          * Xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới 
          Đất nước đổi mới, Công đoàn Việt Nam lại đặt ra nhiệm vụ, mục tiêu của tổ chức mình, cùng với vai trò, nhiệm vụ của giai cấp công nhân trong một giai đoạn mới.
          Đặc biệt những năm gần đây, với tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, các cấp công đoàn đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp, tổ chức thực hiện và hoàn thành cơ bản các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ. Hoạt động công đoàn từng bước tập trung hướng về cơ sở. Tổ chức công đoàn không ngừng lớn mạnh, tiếp tục phát huy vai trò là người đại diện tin cậy của người lao động, là chỗ dựa vững chắc của Đảng và là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với người lao động.
          Trong đó, dấu ấn rõ nét nhất là hoạt động chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động đã được tập trung đầu tư với nhận thức mới, tư duy mới, bước đầu tạo sự khác biệt giữa người lao động là đoàn viên công đoàn với người lao động chưa là đoàn viên công đoàn, tạo sự lan tỏa rộng và sức thu hút của tổ chức công đoàn Việt Nam.

 

 


          Công đoàn đã tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động với hơn 520 văn bản góp ý kiến, đề xuất; thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm đại diện người lao động trong Hội đồng tiền lương quốc gia, tham mưu phương án điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng cho người lao động các năm 2018, 2019, 2020.
          Hoạt động công đoàn và phong trào công nhân luôn bám sát chủ trương của Đảng và thực tiễn cuộc sống. Công đoàn các cấp, đặc biệt là Tổng Liên đoàn đã tìm tòi, sáng tạo, đề xuất và tổ chức được nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực như “Tết Sum vầy”, “Tháng Công nhân”; xây dựng các thiết chế công đoàn, tháo gỡ những vấn đề bức xúc về nhà ở, nhà trẻ, nơi sinh hoạt văn hóa, chăm sóc sức khỏe… tại các khu công nghiệp. Tham mưu, tổ chức cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán và tổ chức gặp gỡ, đối thoại hằng năm giữa Thủ tướng Chính phủ với công nhân. Xây dựng chương trình “Công đoàn đồng hành với Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước”, phát động cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”. Quan tâm đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, góp phần bảo đảm chế độ, chính sách và từng bước nâng cao phúc lợi, lợi ích cho người lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. Chủ động, tích cực cùng hệ thống chính trị giải quyết những vụ, việc liên quan đến quyền lợi, đời sống của người lao động, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự.
Đặc biệt, trong thời gian vừa qua, Công đoàn các cấp đã tích cực, chủ động sát cánh, đồng hành với người lao động, doanh nghiệp, với Đảng, Nhà nước và toàn hệ thống chính trị phòng, chống dịch COVID-19 với tinh thần "chống dịch như chống giặc", qua đó, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta giảm thiểu thiệt hại, góp phần kiểm soát đại dịch COVID-19. Trước những diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 làm ảnh hưởng sâu sắc đến tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống, việc làm của người lao động, Công đoàn các cơ quan, đơn vị đã kịp thời tham mưu cho Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn triển khai các biện pháp phòng ngừa và có văn bản hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Ngoài ra, Công đoàn các cơ quan còn phát động ủng hộ quỹ phòng, chống dịch COVID-19 bằng hình thức nhắn tin qua tổng đài 1407 và ủng hộ bằng tiền mặt với tổng số tiền hơn 124 triệu đồng.
Tổ chức công đoàn ngày càng được củng cố và phát triển, mở rộng về quy mô và nâng cao chất lượng, khẳng định vị thế, uy tín trong hệ thống chính trị. Số lượng đoàn viên tăng nhanh; xuất hiện nhiều hình thức tập hợp công nhân, viên chức hiệu quả. Mô hình tổ chức bộ máy công đoàn tiếp tục được hoàn thiện theo hướng tinh gọn, hiện đại, hiệu quả; chất lượng đội ngũ cán bộ từng bước được nâng cao. Phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, người lao động có sự chuyển biến tích cực; xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, khẳng định sự lớn mạnh và vai trò của tổ chức công đoàn, giai cấp công nhân trong hệ thống chính trị.
Những kết quả toàn diện của hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động cả nước đã góp phần quan trọng vào những thành tựu chung của đất nước, cũng như góp phần tăng cường sức mạnh của hệ thống chính trị và sự lớn mạnh của giai cấp công nhân Việt Nam./.

 

Theo TTXVN

Tin Liên quan

Góp ý về nội dung bài viết