Thứ Ba, ngày 15 tháng 10 năm 2019

Nhiệm vụ thường xuyên nhằm tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưỏng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Ngày phát hành: 12/04/2019 Lượt xem 2344

 

Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khoá XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, ngày 25 tháng 3 năm 2019 Ban Bí thư ban hành Kế hoạch số 14-KH/TW thực hiện Nghị quyết 35. Theo Kế hoạch 14-KH/TW, việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 35 cần gắn với tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng có liên quan.

Về nhiệm vụ thường xuyên, Kế hoạch 14-KH/TW xác định rõ:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường thông tin tích cực

- Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành kế hoạch hằng năm về đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng về những vấn đề nền tảng tư tưởng của Đảng đối với hệ thống báo chí từ Trung ương tới địa phương và hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên; hướng dẫn tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin tích cực trên hệ thống thông tin đại chúng, Internet và mạng xã hội.

- Quân uỷ Trung ương, Đảng uỷ Công an Trung ương xây dựng kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam phù hợp với đặc thù của các lực lượng.

- Các cơ quan báo chí, truyền thông chủ lực: Mở chuyên trang, chuyên mục, bố trí thời gian, thời lượng, chương trình, nội dung phù hợp, lý luận sắc bén để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch.

- Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Văn học, nghệ thuật Việt Nam tăng cường sự lãnh đạo, đổi mới phương thức tuyên truyền, động viên trí thức, văn nghệ sĩ nâng cao trách nhiệm trong xây dụng Đảng, đấu tranh với các biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; tích cực đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

- Uỷ ban Trung ưong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương các đoàn thể chính trị - xã hội chủ trì, phối hợp với các địa phương, bộ, ngành xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giáo dục đối với các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nhằm nâng cao sức "đề kháng", khả năng chủ động đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch trên Internet và mạng xã hội; khai thác, sử dụng Internet, mạng xã hội một cách hiệu quả, thiết thực và lành mạnh.

- Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối họp với Ban Đối ngoại Trung ương, Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao, Ban Chỉ đạo Thông tin đối ngoại Trung ương và các cơ quan báo chí chủ lực xây dựng kế hoạch tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

2. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, hoàn thiện hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đưòng lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong tình hình mới

Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tiếp tục làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, hoàn thiện hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong tình hình mới và những định hướng nghiên cứu đã xác định rõ trong Nghị quyết 35; hệ thống hoá, phổ biến thành tựu lý luận của Đảng ta.

3. Đổi mói, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thửc lý luận chính trị

- Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương tiếp tục đổi mới, hoàn thiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng, phổ biến cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên.

- Các cấp uỷ, tổ chức đảng và các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, giáo dục chính trị, tư tưởng thường xuyên và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động cho cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng, thành tựu của công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân.

- Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì tổ chức thí điểm việc phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên Internet, phù hợp với từng đối tượng.

4. Tăng cường quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên, xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm

- Các cấp uỷ, tổ chức đảng xây dựng kế hoạch tăng cường công tác quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn và bảo vệ bí mật của Đảng và Nhà nước, nghiêm cấm để lộ bí mật của Đảng và Nhà nước, lan truyền những thông tin sai lệch hoặc tán phát những đơn, thư nặc danh, mạo danh, thư có danh nhưng nội dung xấu, mang tính xuyên tạc, vu khống, kích động, gây rối.

- Uỷ ban Kiểm tra Trung ương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng.

- Các cấp uỷ, tổ chức đảng xây dựng kế hoạch và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, rà soát kỹ nhân sự, không để trong danh sách dự kiến bầu vào các cấp uỷ những cá nhân có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các đối tượng chống đối, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị; kiên quyết phê phán, bác bỏ những nội dung xuyên tạc, vu khống và kịp thời báo cáo các cấp có thẩm quyền để ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh.

- Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối họp với Hội Nhà báo Việt Nam xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam, xây dựng và thực hiện các quy định về nghiệp vụ báo chí và đạo đức nhà báo.

- Xây dựng cơ chế phối hợp chỉ đạo đấu tranh, gỡ bỏ thông tin xấu độc trên Internet, mạng xã hội phù hợp với quy định của pháp luật gồm lãnh đạo Ban Tuyên giáo ,Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, do đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đứng đầu trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo; đấu tranh, loại bỏ, ngăn chặn, xử lý theo pháp luật đối với các nhà cung cấp dịch vụ Internet, dịch vụ mạng, cơ quan báo chí, trang thông tin điện từ... và các cá nhân lưu trữ, cung cấp, đăng tải, phát tán thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, nói xấu, kích động, chống phá trên Internet, mạng xã hội./.

Tin Liên quan

Góp ý về nội dung bài viết