Thứ Sáu, ngày 05 tháng 06 năm 2020

Ý kiến kết luận của đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tại buổi làm việc với Hội đồng Lý luận Trung ương

Ngày phát hành: 25/10/2019 Lượt xem 680

Ngày 15/10/2019, đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm việc với Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Đối ngoại Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Ban cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ.
Sau khi nghe báo cáo kết quả công tác của Hội đồng Lý luận Trung ương trong hơn 3 năm qua từ sau Đại hội XII đến nay; ý kiến phát biểu của các cơ quan, đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã có ý kiến kết luận như sau: 
1. Trong hơn 3 năm qua, trong điều kiện thành viên chủ yếu là cán bộ kiêm nhiệm, Hội đồng Lý luận Trung ương đã hoàn thành một khối lượng lớn công việc, theo đúng chức năng, nhiệm vụ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao. Nổi bật là: Đã hoàn thành có chất lượng nhiều báo cáo tư vấn, chuyên đề được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII tiếp thu đưa vào nội dung các đề án, các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khoá XII và xây dựng dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Chủ trì triển khai, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ, nội dung nghiên cứu theo kế hoạch 33 đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học lý luận chính trị. Tích cực tham gia tư vấn, thẩm định một số đề án, báo cáo của các cơ quan, ban, ngành trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trong đó có các báo cáo có giá trị như báo cáo về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về tổ chức công đoàn trong bối cảnh nước ta tham gia CPTPP và các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới… Các đồng chí Thường trực Hội đồng và một số thành viên Hội đồng đã tham gia và đóng vai trò nòng cốt trong Tổ Biên tập của Tiểu ban Văn kiện, trực tiếp tham gia xây dựng các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Hội đồng cũng đã chủ động phối hợp với các cơ quan tổ chức hội thảo khoa học, xuất bản sách, viết nhiều bài góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh với các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, quan điểm của Đảng; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai tổ chức hội thảo, trao đổi, đối thoại lý luận với một số đảng cộng sản và đảng cầm quyền trên thế giới. Hội đồng và Cơ quan Hội đồng đã có nhiều đổi mới về cách thức hoạt động, đề cao vai trò và hoạt động của các tiểu ban; đẩy mạnh và đổi mới khảo sát thực tế, gắn kết chặt chẽ nghiên cứu lý luận với định hướng chính sách. Chú trọng công tác xây dựng, hoàn thiện các quy chế, quy định, quy trình công việc. 
Những kết quả đạt được trong hơn 3 năm qua của Hội đồng Lý luận Trung ương, tiếp tục khẳng định chủ trương của Bộ Chính trị thành lập, phát triển Hội đồng Lý luận Trung ương là cần thiết, đúng đắn, đáp ứng yêu cầu xây dựng Đảng về tư tưởng, lý luận. 
2. Sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đảng và nhân dân ta đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực thay đổi nhanh chóng, diễn biến rất phức tạp, đặt ra nhiều vấn đề đòi hỏi phải sáng tỏ về lý luận. Do đó, công tác lý luận có tầm quan trọng đặc biệt; là công việc vừa có tính cấp bách, vừa có tính chiến lược, lâu dài. Hội đồng Lý luận Trung ương cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, nội dung, phương thức hoạt động lý luận theo tinh thần kiên định và sáng tạo, phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, chất lượng tư vấn cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, phục vụ việc xây dựng, hoàn thiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng. Trong thời gian tới, Hội đồng Lý luận Trung ương cần tập trung tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau: 
- Giúp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến của Ban Chấp hành Trung ương, của các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân; chắt lọc kết quả nghiên cứu của các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học lý luận chính trị, các cơ quan nghiên cứu, các nhà khoa học để góp phần hoàn thiện Dự thảo Báo cáo chính trị, Dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011). Trong quá trình hoàn thiện các văn kiện Đại hội XIII của Đảng cần tập trung vào một số vấn đề như: Tiếp tục cập nhật tình hình để làm sâu sắc hơn, sát thực tế hơn phần dự báo bối cảnh thế giới, tình hình khu vực và trong nước trong những năm sắp tới; làm rõ các tiêu chí của nước phát triển, nước công nghiệp hiện đại, tiêu chí về thu nhập bình quân đầu người để xác định mục tiêu phát triển đến năm 2025, 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 sao cho phù hợp, khoa học; làm rõ nội hàm 3 đột phá chiến lược; về vai trò, chức năng của kinh tế nhà nước, doanh nghiệp nhà nước và cơ chế quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước, quản trị doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về vấn đề cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước…
- Chủ động, tăng cường và nâng cao chất lượng đấu tranh chống các quan điểm sai trái, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, tăng cường sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước.
- Tiếp tục duy trì, mở rộng và nâng cao chất lượng hợp tác, trao đổi lý luận với các đảng cộng sản, công nhân và các đảng cầm quyền trên thế giới để chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau; mở rộng hợp tác nghiên cứu, trao đổi với các tổ chức nghiên cứu có uy tín trên thế giới để cập nhật các thành tựu nghiên cứu lý luận chính trị hiện đại, góp phần xây dựng cơ sở khoa học cho việc hoạch định đường lối của Đảng.
- Chủ động đề xuất việc tổ chức chương trình học tập, nghiên cứu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; các chuyên đề cần gắn và phục vụ thiết thực cho hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. 
3. Đồng ý với các đề xuất, kiến nghị của Hội đồng về đầu tư kinh phí, thực hiện cơ chế đặc thù, nâng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, thư viện điện tử, trang thông tin điện tử của Hội đồng, Văn phòng Trung ương Đảng và các ban, bộ, ngành liên quan, các cấp uỷ địa phương tăng cường phối hợp, giúp đỡ, tạo điều kiện tốt nhất có thể để Hội đồng Lý luận Trung ương hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao./.

Tin Liên quan

Góp ý về nội dung bài viết