Chủ Nhật, ngày 25 tháng 02 năm 2024

Hệ thống các đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu lý luận chính trị, mã số KX.04/16-20

Ngày phát hành: 11/08/2018 Lượt xem 5674

1- Tư tưởng Hồ Chí Minh về đổi mới, hội nhập và phát triển: Giá trị và ý nghĩa lý luận – thực tiễn đối với sự nghiệp Đổi mới của nước ta hiện nay.


2- Đổi mới chính trị đồng bộ, phù hợp với đổi mới kinh tế ở nước ta hiện nay: Thực trạng, quan điểm và định hướng chính sách


3- Nội dung, phương thức cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tình hình mới


4- Ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ở nước ta hiện nay: Thực trạng, vấn đề đặt ra và định hướng giải pháp


5- Vấn đề kiểm soát quyền lực trong hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng, vấn đề và định hướng chính sách


6- Thực hiện nguyên tắc pháp quyền trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo: Thực trạng, vấn đề đặt ra và giải pháp


7- Vấn đề phát huy dân chủ trong điều kiện một đảng lãnh đạo: Thực trạng, vấn đề đặt ra và giải pháp

 

8- Mối quan hệ giữa phát triển lực lượng sản xuất và hoàn thiện quan hệ sản xuất ở Việt Nam  trong điều kiện kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế: Thực trạng, vấn đề và định hướng chính sách


9- Các thành phần kinh tế Việt Nam hiện nay: Thực trạng, xu hướng phát triển và định hướng chính sách


10- Phát triển nhanh và bền vững: Kinh nghiệm thành công của thế giới và định hướng chính sách của Việt Nam trong điều kiện mới


11- Năng lực cạnh tranh của nền kinh tế nước ta: Thực trạng, vấn đề đặt ra và giải pháp


12- Mối quan hệ giữa nhà nước và thị trường trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa: Thực trạng, vấn đề và định hướng chính sách


13- Hệ tiêu chí nước công nghiệp theo hướng hiện đại


14- Phân bổ nguồn lực trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Thực trạng, vấn đề đặt ra và định hướng giải pháp


15- Quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam: Thực trạng, vấn đề đặt ra và định hướng chính sách


16- Mô hình an sinh xã hội ở Việt Nam: Thực trạng, vấn đề đặt ra và giải pháp


17- Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng, vấn đề và định hướng chính sách


18- Văn hóa trong chính trị và văn hóa trong kinh tế ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng, vấn đề đặt ra và giải pháp


19- Hệ giá trị văn hóa và hệ giá trị chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế


20- Xu hướng biến đổi của tôn giáo và tác động đến đời sống xã hội ở Việt Nam: Những vấn đề lý luận và thực tiễn mới đang đặt ra, phương hướng giải quyết


21- Xu hướng biến đổi quan hệ dân tộc: Những vấn đề đặt ra và định hướng chính sách


22- Những biến động của thế giới, khu vực, tác động đến Việt Nam hiện nay và định hướng chính sách


*23- Mối quan hệ giữa độc lập tự chủ và tích cực, chủ động hội nhập quốc tế đối với Việt Nam  hiện nay: Thực trạng, vấn đề và định hướng chính sách


24- Cách mạng màu: Thực tế trên thế giới và vấn đề đặt ra với Việt Nam


25- An ninh thông tin của Việt Nam trong điều kiện hiện nay: Thực trạng, vấn đề đặt ra và giải pháp


26- An ninh xã hội, an ninh con người trong điều kiện mới ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng, vấn đề đặt ra và giải pháp


27- Đối ngoại đa phương của Việt Nam: Thực trạng, vấn đề đặt ra và giải pháp


28- Chiến lược của các nước lớn tác động đến Việt Nam và xử lý đúng đắn mối quan hệ của Việt Nam với các nước lớn


29- Những cơ sở lý luận, thực tiễn phục vụ cho việc xây dựng các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Chiến lược  phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2030


30- Những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp thiết phục vụ trực tiếp cho yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước.


31- Cơ sở lý luận, thực tiễn về xây dựng mô hình tổ chức tổng thể hệ thống chính trị ở Việt Nam phù hợp với điều kiện mới.


32- Phòng ngừa và xử lý mâu thuẫn xung đột xã hội ở Việt Nam góp phần bảo vệ an ninh quốc gia.


33- Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung và phát triển năm 2011) - Những vấn đề lý luận, thực tiễn qua 10 năm thực hiện./.

Tin Liên quan

Góp ý về nội dung bài viết