Chủ Nhật, ngày 25 tháng 02 năm 2024

Nhận diện quan điểm sai trái "Quân đội không thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội"

Ngày phát hành: 23/07/2022 Lượt xem 2085

 

Các thế lực thù địch sử dụng chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam, tiến hành nhiều thủ đoạn, nhiều hướng tấn công theo phương châm đánh “mềm, ngầm, sâu” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và tác động đến mọi đối tượng bằng con đường kích động “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” làm suy yếu nội bộ bên trong nước ta và tiến tới bạo loạn lật đổ chế độ chính trị. Trong đó, các thế lực thù địch thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội, với luận điểm kích động: “Quân đội không cần thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”. Để góp phần nhận diện quan điểm sai trái đó, trong phạm vi bài viết sẽ tập trung làm rõ một số nội dung cơ bản sau đây:

 

Thứ nhất, nhận diện thực chất quan điểm sai trái, kích động “Quân đội không cần thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội” của các thế lực thù địch

Các thế lực thù địch sử dụng đòn đánh “diễn biến hòa bình” để chống phá cách mạng Việt Nam, với mục tiêu là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, làm chuyển hóa chế độ theo chủ nghĩa tư bản. Các thế lực thù địch xác định tiến hành nhiều thủ đoạn tinh vi, trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, theo lộ trình 5 hóa, trong đó có “vô hiệu hóa quân đội”. Bởi lẽ, các thế lực thù địch đã đưa ra nhận định rằng: Đảng Cộng sản Việt Nam đang nắm chắc “Quân đội, Công an” nên chưa thể lật đổ được vai trò cầm quyền, lãnh đạo xã hội được. Vì thế, chúng xác định âm mưu cơ bản, lâu dài là thực hiện “vô hiệu hóa quân đội” thì phải theo kịch bản, con đường “phi chính trị hóa” Quân đội nhân dân Việt Nam.

Bản chất của âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội là tách Quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà trước hết tập trung kích động để Quân đội không còn trung thành với mục tiêu lý tưởng “độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”, góp phần làm biến chất chính trị của đội quân cách mạng. Cho nên, kích động Quân đội không thực hiện mục tiêu “Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”, là một đòn đánh “ngầm” để thực hiện “mưu đồ sâu” là làm nhạt dần và “phi chính trị hóa” quân đội. Khi đó, Quân đội không còn là lực lượng chính trị tin cậy, tách rời khỏi sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thì sẽ không còn công cụ đắc lực để bảo vệ Đảng nên dễ lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

 

Thứ hai, nhận diện về mục đích chính trị của quan điểm sai trái cho rằng “Quân đội không cần thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”

Mục đích chính trị phản động của quan điểm sai trái là làm cho cán bộ, chiến sĩ mơ hồ ảo tưởng, rồi dần dần xa rời mục tiêu lý tưởng chiến đấu của Quân đội ta, không trung thành với mục tiêu lý tưởng chiến đấu của Đảng Cộng sản Việt Nam là: “Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”. Mỗi quân nhân nếu bị ảo tưởng, nhận thức không đúng về mục tiêu lý tưởng của Quân đội  phải phục tùng mục tiêu lý tưởng chiến đấu của Đảng Cộng sản Việt Nam thì sẽ mất phương hướng chính trị. Theo đó, Quân đội sẽ bị chuyển hóa theo hướng nhạt dần về chính trị, không trung thành với Đảng, không còn mang bản chất giai cấp công nhân Việt Nam và bị biến chất về chính trị. Chúng ta cần nhận diện đúng mục đích chính trị phản động và thâm độc đó, không để Quân đội ta mắc mưu các thế lực thù địch mà “không trung thành với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”. Vì vậy, thường xuyên chăm lo xây dựng Quân đội thực sự là một đội quân cách mạng, là công cụ bạo lực vũ trang, lực lượng chính trị tin cậy và luôn luôn trung thành bảo vệ mục tiêu lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Thứ ba, nhận diện về phương thức tác động của các thế lực thù địch theo kịch bản làm cho “Quân đội không cần thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”

Trước hết, thực hiện thủ đoạn lấy tư tưởng là khâu đột phá gây mơ hồ về mục tiêu lý tưởng chiến đấu của Quân đội, với các luận điểm rất đa dạng và biến hóa: “quân đội là trung lập”, “quân đội đứng ngoài chính trị”, “quân đội không cần tham gia chính trị”. Hai là, “phủ nhận bản chất giai cấp công nhân của quân đội”. Ba là, phủ nhận chức năng, nhiệm vụ giai cấp của Quân đội; đề cao “tính nhân dân, tính dân tộc của quân đội”. Bốn là, sử dụng con đường vòng là kích động truyền bá lối sống thực dụng, chạy theo đồng tiền, buông thả, thờ ơ với chính trị để làm suy thoái về đạo đức, lối sống dẫn đến suy thoái về tư tưởng chính trị và phai nhạt về mục tiêu lý tưởng trong đội ngũ cán bộ, chiến sĩ. Năm là, sử dụng một số hình thức khác như đưa ra kiến nghị với Đảng, với Quân ủy Trung ương, với Tổng cục Chính trị để sửa đổi một số văn bản, chế độ mà lâu nay đã trở thành nét đẹp trong truyền thống của Quân đội ta. Đã có ý kiến kiến nghị rằng: Lời thề thứ nhất trong mười Lời thề danh dự của quân nhân chỉ cần diễn đạt gọn lại là “Hy sinh tất cả vì Tổ quốc Việt Nam”, nên bỏ ba cụm từ “dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam”, “phấn đấu thực hiện một nước Việt Nam hòa bình, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội” và cụm từ “độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội”… Hoặc đưa ra đề xuất rằng trong Quân đội chỉ cần thực hiện “công tác chính trị”, chứ không cần thực hiện “công tác đảng” và “dân sự hóa quân đội” nên không cần xác định Đảng lãnh đạo “tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt” đối với Quân đội…

 

Thứ tư, nhận diện về đối tượng tác động và lực lượng tiến hành quan điểm sai trái “Quân đội không thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”

Về đối tượng mà các thế lực thù địch lựa chọn để tác động làm phai nhạt, xa rời mục tiêu: “Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội” của Quân đội ta là tập trung vào lực lượng thanh niên quân đội. Bởi lẽ, chúng nhận định rằng đội ngũ cán bộ, sĩ quan cao cấp của Quân đội là những người được trải nghiệm qua thực tiễn nên có bản lĩnh chính trị vững vàng nên khó làm chuyển hóa về chính trị. Trái lại, lực lượng thanh niên quân đội là những thế hệ trẻ nhưng là nguồn kế cận thay thế đội ngũ cán bộ cao cấp trong tương lai, nếu tác động làm phai nhạt lý tưởng chiến đấu ở đối tượng thanh niên quân đội thì dễ chuyển hóa hơn. Đó cũng là con đường, biện pháp thực hiện hiệu quả phương châm “dùng cộng sản con lật đổ cộng sản cha”.

Về sử dụng lực lượng thực hiện thủ đoạn kích động “Quân đội không thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”. Các thế lực thù địch trong thời gian qua đã kết hợp lực lượng bên ngoài nước với lực lượng bên trong nước để chống phá Quân đội, làm phai nhạt mục tiêu lý tưởng chiến đấu của Quân đội ta. Chú trọng xây dựng lực lượng cơ hội chính trị, “ngọn cờ cực đoan”; lôi kéo, mua chuộc một số ít cán bộ, sĩ quan, quân nhân bị tha hóa về phẩm chất (có cả cán bộ cấp cao đã nghỉ hưu) và trọng dụng lực lượng tri thức ở hải ngoại viết bài, đưa tin trên các trang mạng, blog, diễn đàn để “phi chính trị hóa” quân đội. Với chiêu trò đưa ra các luận điểm sai trái về khoa học, theo phương châm “đúng sai lẫn lộn”, “đổi trắng thay đen”, “phủ nhận quan điểm mácxít về vai trò, chức năng của quân đội cách mạng” để gây mơ hồ ảo tưởng về mục tiêu lý tưởng chiến đấu của Quân đội. Vì thế, chúng ta phải chủ động tiến công, sử dụng nhiều lực lượng, đa dạng các hình thức, sử dụng hiệu quả hơn nữa các phương tiện vào đấu tranh tư tưởng chính trị, nâng cao căn cứ khoa học để phản bác lại quan điểm sai trái, lấy cái đúng để phủ nhận cái sai và cái phi lý mang tính áp đặt, phản động về chính trị của các thế lực
thù địch…

 

Thứ năm, nhận diện về tác hại của quan điểm sai trái cho rằng “Quân đội không cần thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”

Những trò diễn thông qua con đường tư tưởng chính trị để các thế lực thù địch đưa ra những bài viết tuyên truyền những luận điểm sai trái “trắng đen, đúng sai lẫn lộn”, với các hình thức triệt để lợi dụng phương tiện công nghệ thông tin và các trang mạng xã hội. Theo đó, thu hút được đông đảo các thành phần xã hội quan tâm, trong đó có một bộ phận cán bộ, chiến sĩ. Nếu cán bộ, chiến sĩ quân đội không có bản lĩnh chính trị vững vàng, phân biệt rõ đúng sai mà bị kích động và nhận thức không đúng đắn về sự thống nhất giữa mục tiêu lý tưởng chiến đấu của Đảng Cộng sản Việt Nam với mục tiêu chiến đấu của Quân đội ta thì tác hại rất lớn. Tác hại đó không chỉ gây mơ hồ, ảo tưởng về nhận thức tư tưởng chính trị mà nguy hại hơn nữa là sẽ dẫn đến hành động lệch lạc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị nói chung và thực hiện các mục tiêu trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới hiện nay. Nếu cán bộ, chiến sĩ quân đội bị mắc mưu của các thế lực thù địch thì hệ quả là không thực hiện nhiệm vụ bảo vệ toàn diện các mục tiêu, trong đó có mục tiêu bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa... Khi mà Quân đội ta không trung thành với mục tiêu lý tưởng của Đảng, của giai cấp đã tổ chức ra và nuôi dưỡng, để bị mất phương hướng chính trị, sẽ bị lực lượng chính trị khác thao túng để lật đổ vai trò cầm quyền của Đảng, lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

 

Thứ sáu, giải pháp cơ bản để vô hiệu hóa thủ đoạn kích động “Quân đội không thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”

Thường xuyên giữ vững, tăng cường vai trò lãnh đạo và kiên định với mục tiêu lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch hiện nayĐánh giá của Đảng ta về nguy cơ: “Các thế lực thù địch tiếp tục tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước và đất nước ta”[1].Vì thế, chúng ta phải nâng cao cảnh giác để nhận diện và có giải pháp đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trong chiến lược “diễn biến hòa bình” là nhiệm vụ thường xuyên. Với cơ chế và là nguyên tắc lãnh đạo lực lượng vũ trang: “Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và sự nghiệp quốc phòng, an ninh”[2]. Bởi vì, có Đảng lãnh đạo mới có đường lối đúng, mới thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng. Chúng ta bảo vệ, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng nước ta, đối với lực lượng vũ trang thì còn tất cả và nếu Đảng ta không còn giữ quyền lãnh đạo xã hội thì mất tất cả.

 

Phát huy vai trò chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Quân ủy Trung ương, Ban Chỉ đạo 35, cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng đối với các cấp ủy đảng trực thuộc, thường xuyên nắm chắc và nhận diện đúng bản chất, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch vô hiệu hóa Quân đội ta về chính trị. Các mũi tấn công của các thế lực thù địch để vô hiệu hóa vai trò của Quân đội ta, có cả trực tiếp và gián tiếp và có mức độ ảnh hưởng không ngang bằng nhau. Trong đó, đòn đánh của các thế lực thù địch vào mục tiêu lý tưởng chiến đấu của Quân đội ta là đánh vào cái gốc của chính trị, đây là tiêu chí căn bản để phân biệt khác nhau giữa quân đội cách mạng khác với quân đội tư sản. Để vô hiệu hóa âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch làm biến chất về chính trị Quân đội ta, cần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nhiều lực lượng xã hội. Trong đó, phát huy vai trò chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Quân ủy Trung ương, Ban Chỉ đạo 35, cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng đối với các cấp ủy đảng trực thuộc, thường xuyên nắm chắc và nhận diện đúng bản chất, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch vô hiệu hóa Quân đội ta về chính trị. Mỗi cấp ủy đảng ở các đơn vị cơ sở phải tăng cường lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ đấu tranh tư tưởng chính trị, chỉ đạo Lực lượng 47 hoạt động có nền nếp và có chất lượng góp phần vô hiệu hóa các quan điểm sai trái trên không gian mạng để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng… vô hiệu hóa âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” Quân đội ta.

 

Nâng cao tính khoa học trong tổ chức hoạt động đấu tranh làm thất bại quan điểm sai trái “Quân đội không thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội” của các thế lực thù địch. Về lý luận, phải chỉ rõ quân đội ra đời gắn liền với sự ra đời của nhà nước do yêu cầu của cuộc đấu tranh giai cấp, nên bất cứ quân đội nào cũng mang bản chất và phục vụ mục tiêu lý tưởng chiến đấu của giai cấp sinh ra. V.I.Lênin đã phê phán sự che giấu bản chất giai cấp của quân đội mà các học giả tư sản thường tuyên truyền: “Không lôi kéo quân đội vào chính trị - đó là khẩu hiệu của bọn tôi tớ giả nhân giả nghĩa của giai cấp tư sản và của chế độ Nga hoàng, bọn này trên thực tế bao giờ cũng đã lôi kéo quân đội vào chính trị phản động”[3]. Công khai bản chất giai cấp công nhân của lực lượng vũ trang cách mạng, V.I.Lênin đề ra nguyên tắc xây dựng Hồng quân và Công an Xô viết là phải đặt dưới sự lãnh đạo, phải thực hiện mục tiêu lý tưởng chiến đấu của Đảng Bônsêvich Nga (Đảng Cộng sản Liên Xô). Thực tế đã diễn ra là sau thắng lợi của Cách mạng tháng Mười năm 1917, nước Nga đã bị 14 nước đế quốc bao vây nhằm bóp chết chính quyền Xô viết non trẻ. Do chuẩn bị kỹ lưỡng về tư tưởng tổ chức nên đầu năm 1922, V.I.Lênin ký sắc lệnh thành lập Hồng quân Liên Xô để làm lực lượng nòng cốt cho toàn dân tham gia bảo vệ thành quả cách mạng, mục tiêu chính trị của Đảng và của giai cấp vô sản Nga là “Giữ vững độc lập chủ quyền và chế độ xã hội chủ nghĩa”. Bởi vì: “Kể từ ngày 25 tháng Mười năm 1917, chúng ta là những người chủ trương bảo vệ Tổ quốc… bảo vệ chủ nghĩa xã hội…”[4].

 

Vận dụng sáng tạo tư tưởng của V.I.Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam, ngay từ năm 1930, trong Chánh cương vắn tắt của Đảng, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã yêu cầu phải “Tổ chức ra quân đội công nông”. Và trong suốt quá trình tổ chức xây dựng, lãnh đạo, giáo dục Quân đội ta, Người luôn nhắc nhở: “Quân đội ta có sức mạnh vô địch, vì nó là một quân đội nhân dân do Đảng ta xây dựng, Đảng ta lãnh đạo và giáo dục”[5]; do đó, “Phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong quân đội. Phải tăng cường giáo dục chính trị để nâng cao giác ngộ xã hội chủ nghĩa cho toàn quân”[6].

Trải qua các giai đoạn xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam đã chứng minh: Quân đội luôn là lực lượng chính trị trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Quân đội thực hiện mục tiêu chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, đó là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Ở Liên Xô, trong thời kỳ Goócbachốp cầm quyền đã không quan tâm giáo dục chính trị và giữ vững mục tiêu lý tưởng chiến đấu của quân đội, bị mắc mưu các thế lực thù địch “phi chính trị hóa” quân đội nên khi chính biến xảy ra từ ngày 19 đến ngày 21/8/1991, thì quân đội bị mất phương hướng chính trị…

 

Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, làm thất bại quan điểm sai trái “Quân đội không thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội” của các thế lực thù địch. Các thế lực thù địch sử dụng đòn đánh làm suy yếu Quân đội về chính trị thì ta phải có giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, trực tiếp là giáo dục sâu sắc về mục tiêu lý tưởng chiến đấu của Quân đội. Nội dung giáo dục chính trị nói chung, mục tiêu lý tưởng chiến đấu của Quân đội nói riêng ở mỗi đơn vị phải phù hợp với mỗi đối tượng quân nhân, bảo đảm những nội hàm của mục tiêu “Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội” trong mỗi giai đoạn cụ thể, đặc biệt bám sát tinh thần mà Đại hội XIII của Đảng đã chỉ ra.

 

Mặt khác, cùng với nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, phải thực hiện tốt công tác quản lý chính trị nội bộ, ngăn chặn và đập tan các hoạt động chiến tranh tâm lý, tình báo của các thế lực thù địch. Chú trọng công tác dân vận, kết nghĩa với tổ chức chính trị xã hội địa phương, có cơ chế phối hợp hoạt động đấu tranh phản bác, vạch trần các luận điểm sai trái, phản động trên lĩnh vực tư tưởng chính trị, nhất là âm mưu kích động “phi chính trị hóa” quân đội, “Quân đội không thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”…

 

Quân đội nhân dân Việt Nam luôn luôn là công cụ, là lực lượng chính trị trung thành với mục tiêu lý tưởng “Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội” của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì thế, không có một thế lực thù địch nào có thể làm thay đổi bản chất, mục tiêu chính trị của Quân đội nhân dân Việt Nam - một đội quân khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Trong giai đoạn hiện nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Quân đội ta mãi mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ và luôn luôn là lực lượng chính trị tin cậy cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện khát vọng xây dựng nước Việt Nam phồn vinh, nhân dân hạnh phúc./.

 
Đại tá, PGS. TS LƯU NGỌC KHẢI*
 

* Viện Khoa học xã hội và nhân văn quân sự, Học viện Chính trị.

[1] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập I, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tr.108.

[2] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập I, Sđd, tr.160-161.

[3]V.I.Lênin toàn tập,Tập 12, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005, tr.136.

[4]V.I.Lênin toàn tập, Tập 36,Sđd, tr.102.

[5] Hồ Chí Minh toàn tập,Tập l4, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tr. 435.

[6] Hồ Chí Minh toàn tập,Tập l1, Sđd, tr. 365.

Tin Liên quan

Góp ý về nội dung bài viết