Chủ Nhật, ngày 10 tháng 12 năm 2023

Tăng cường vai trò của báo chí Quân đội trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày phát hành: 09/06/2022 Lượt xem 1286

      

 

Chủ thuyết tuyên truyền chống phá hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa của phương Tây có câu: Khi bạn nói dối đủ lớn và đủ nhiều thì đám đông tin đó là sự thật. Suốt mấy chục năm qua, thủ đoạn này được phương Tây và các thế lực thù địch ráo riết và triệt để sử dụng nhằm chống phá hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa, trong đó Việt Nam là một trọng tâm. Đây là chiêu bài không mới, nhưng lại chưa bao giờ cũ và đặc biệt nguy hiểm. Bằng chiến lược “diễn biến hòa bình”, mũi nhọn mà các thế lực thù địch chống phá Việt Nam chủ công là trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa. Mục đích của họ là chống phá nền tảng tư tưởng của chế độ nhà nước ta, đó là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm làm cho hệ tư tưởng ấy không còn sức sống, từ đó phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là âm mưu, thủ đoạn hết sức tinh vi và nguy hiểm.

 

Chưa bao giờ cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có tính thời sự, cấp thiết như hiện nay. Vì bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ tầm vóc, bản chất cách mạng, khoa học, nhân văn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ Cương lĩnh, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, làm cho hệ tư tưởng của Đảng thấm sâu vào đời sống chính trị, tinh thần của xã hội. Tuy nhiên, khẳng định được bản chất khoa học cách mạng, tầm vóc và giá trị ý nghĩa của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh tình hình hiện nay là vấn đề cần đầu tư chiều sâu, bằng tầm nhìn khoa học biện chứng.

 

Trong lĩnh vực đấu tranh này, báo chí Quân đội như một binh đoàn chủ lực có vai trò quan trọng. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới là một “cuộc chiến thời bình” và là “cuộc chiến” của những người cầm bút. Bởi lẽ, trong bối cảnh hiện nay, việc chống phá của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội chính trị nhằm gây ảnh hưởng đến một bộ phận không nhỏ đảng viên và nhân dân, nhằm làm tan rã niềm tin, hoang mang trong tư tưởng, gây hoài nghi về mục tiêu và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

 

Là đơn vị chủ công trong hệ thống báo chí quân đội, từ nhiều năm qua, Báo Quân đội nhân dân luôn xác định đây là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là “cuộc chiến trong thời bình” của cán bộ, phóng viên tòa soạn. Báo Quân đội nhân dân là cơ quan của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, tiếng nói của lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam. Cùng với sự lớn mạnh của báo chí Việt Nam và báo chí quân đội, những năm qua, Báo Quân đội nhân dân đã có sự phát triển không ngừng cả về quy mô, lực lượng, loại hình báo chí, ứng dụng công nghệ tiên tiến và xu hướng làm báo hiện đại. Báo Quân đội nhân dân đã được Chính phủ quy hoạch là 1 trong 6 cơ quan báo chí chủ lực của đất nước, phát triển theo mô hình cơ quan truyền thông đa phương tiện, định hướng dư luận xã hội. Hiện nay, Báo Quân đội nhân dân đã có các xuất bản phẩm, gồm: Báo Quân đội nhân dân hằng ngày, Báo Quân đội nhân dân Cuối tuần, Nguyệt san Sự kiện và Nhân chứng, Báo Quân đội nhân dân Điện tử đa ngôn ngữ (tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Lào, tiếng Khmer) và đa loại hình (audio, video).

 

Cùng với làm tốt công tác tuyên truyền về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Báo Quân đội nhân dân luôn quán triệt, thực hiện tốt chủ trương, định hướng của Đảng về công tác đấu tranh chống các quan điểm sai trái, phản động, góp phần bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, đồng thời góp phần làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; qua đó giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam, làm cho hệ tư tưởng Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước chi phối và thấm sâu vào đời sống tinh thần của xã hội.

 

Nhìn lại lịch sử, ngay trong số báo đầu tiên xuất bản vào ngày 20/10/1950 tại Khau Diều (Định Hóa - Thái Nguyên), Báo Quân đội nhân dân đã có phóng sự, tác phẩm chính luận về bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ Nhà nước và nhân dân như: “Đánh thắng và bảo vệ mùa màng”, “Chống bệnh hủ hóa”v.v.. Đặc biệt những năm gần đây, Báo Quân đội nhân dân luôn xung kích trên mặt trận này. Cùng với việc mở các chuyên mục về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các quan điểm, tư tưởng, việc làm sai trái, báo đã mở và duy trì liên tục hai chuyên mục là “Làm thất bại chiến lược diễn biến hòa bình” và “Phòng, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa”, trực diện đấu tranh với các thế lực thù địch, phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân.

 

Chỉ tính từ đầu năm 2012 đến nay, Báo Quân đội nhân dân đã đăng tải hơn 1.000 bài viết trực tiếp đấu tranh phê phán, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, tập trung vào những chủ đề, vấn đề: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phân tích, lý giải kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước; quyết tâm đổi mới tư duy, phát triển lý luận của Đảng ta; quyết tâm của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; quyết tâm bảo vệ chủ quyền, biển, đảo của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta; tạo sự đồng thuận và xây dựng lòng tin của nhân dân đối với Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bảo vệ những thành quả cách mạng, nền văn hóa và những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Bảo vệ sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng, xây dựng Quân đội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; bảo vệ hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ… Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam; chống các biểu hiện lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để nói xấu chế độ; phê phán các biểu hiện coi thường những giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc; đấu tranh với các biểu hiện lợi dụng danh nghĩa phản biện xã hội để chống lại chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, lợi dụng những mặt trái, mặt tiêu cực của xã hội để đả kích, phê phán chế độ; đấu tranh phê phán, phản bác những biểu hiện xuyên tạc, bôi nhọ lịch sử cách mạng, lịch sử đất nước. Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

 

Các bài đăng tải trong chuyên mục “Làm thất bại chiến lược diễn biến hòa bình” và “Phòng, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa” trên Báo Quân đội nhân dân hằng ngày đều được đăng lại trên Báo Quân đội nhân dân điện tử đã thu hút hàng chục nghìn lượt người truy cập, quan tâm, chia sẻ, bình luận và nhiều cơ quan báo chí, nhiều trang thông tin tuyên giáo điện tử của các tỉnh, thành phố, bộ, ban, ngành, đoàn thể trong cả nước đã dẫn nguồn, đăng lại toàn văn, từ đó tạo thêm sức lan tỏa rất tích cực những bài viết của hai chuyên mục này trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. 

Cũng bắt đầu từ 15/3/2021, Báo Quân đội nhân dân điện tử - một ấn phẩm của Báo Quân đội nhân dân chính thức khởi đăng, phát sóng chương trình “Bản tin 35 online”. Đây là bản tin chuyên đề phát sóng hằng tuần nhằm tuyên truyền, phản ánh, cập nhật các thông tin của các cơ quan báo chí, cơ quan chức năng triển khai thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới theo Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị và các thông tin về đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”.

 Đặc biệt, ngày 26/4/2021, Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Ngân hàng Thương mại Cổ phần quân đội tổ chức phát động cuộc thi báo chí với chủ đề “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”. Cuộc thi viết nhận được sự hưởng ứng tích cực của các chuyên gia, các nhà nghiên cứu lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh hàng đầu trong và ngoài Quân đội.

 

Để tiếp tục cuộc đấu tranh trên mặt trận không tiếng súng gay go, quyết liệt này, Ban biên tập cùng đội ngũ cán bộ, phóng viên Báo Quân đội nhân dân xác định, muốn đấu tranh, phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thì báo chí quân đội nói chung, Báo Quân đội nhân dân nói riêng cần phải chuẩn bị đầy đủ về nhân lực, trí tuệ và thực hiện tốt phương châm 6 chữ: “Chủ động, chính xác, thuyết phục”.

 

Chủ động: Đó là cần bám sát các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng cục Chính trị, Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan chức năng cấp trên về công tác tuyên truyền, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong công tác tuyên truyền, cần thực hiện phương châm kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, giữa khẳng định những giá trị cơ bản của Đảng, chế độ với việc kịp thời nhận diện, kiên quyết vạch trần và đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Báo phải luôn luôn chủ động dự báo được các tình huống để xây dựng kế hoạch tin, bài đấu tranh, phản bác với phương châm đi trước, đón đầu trong các thời điểm, tình huống không để bị động, bất ngờ. Song song với đó, báo luôn bám sát các diễn biến của tình hình thế giới và trong nước, mọi mặt của đời sống xã hội, nhất là trước sự phát triển rất nhanh của internet và mạng xã hội để kịp thời phản ứng với mọi sự chống phá của kẻ thù, mọi quan điểm, luận điệu sai trái được đưa ra.

Muốn thành công trong cuộc đấu tranh này, chúng ta phải chủ động chuẩn bị đầy đủ mọi mặt. Cũng như một đội quân trên chiến trường, muốn chiến thắng chúng ta phải có một binh chủng báo chí mạnh, đó là những cây viết, những ngòi bút sắc sảo, có bút lực tinh thông, bản lĩnh vực vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Từ nhiều năm qua, Báo Quân đội nhân dân đã xây dựng được các cây bút chính luận sắc sảo. Cùng với đội ngũ phóng viên của Báo, Báo Quân đội nhân dân đã có nhiều cộng tác viên là các chuyên gia, nhà khoa học, nhà lý luận, nhà quản lý tham gia. Báo thường xuyên tổ chức các hội nghị cộng tác viên lý luận để thảo luận, bàn bạc, xây dựng kế hoạch, phương hướng tổ chức đấu tranh cho hiệu quả.

 

Chính xác: Đây thực chất là cuộc đấu tranh về tư tưởng, chính trị, lý luận. Do vậy, muốn phê phán, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch thì phải nhận diện chính xác các loại quan điểm ấy, thế nào là quan điểm sai trái, thù địch; thế nào là ý kiến trái chiều khác với quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Điều này rất quan trọng vì nó cho thấy thực chất đâu là kẻ thù của chúng ta, đâu chỉ là nhận thức sai trái trong những thời điểm, những hoàn cảnh cụ thể. Không phải bất cứ ai có quan điểm, suy nghĩ khác với quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước, các cơ quan chức năng đều coi là đối tượng cần phải phản bác. Nếu làm như thế, vô hình trung, chúng ta lại đẩy họ sang một thái cực khác. Với những người có hành vi sai trái cần phân định rõ đúng, sai; sai đến đâu thì pháp luật xử lý đến đó. Trên thực tế, có những quan điểm sai trái của ngay chính những người đang là đồng nghiệp, đồng đội, là những cá nhân đang hoặc đã công tác trong hệ thống công quyền nhà nước. Quan điểm, việc làm sai trái của họ có thể chỉ do nhận thức chứ không phải đó là âm mưu thủ đoạn chống phá chế độ. Riêng đối với các thế lực thù địch thì việc đấu tranh, phản bác của chúng ta là không khoan nhượng, thực sự là cuộc đấu tranh một mất một còn. Mũi nhọn phải chĩa thẳng vào các thế lực thù địch, dù núp bóng hay công khai lộ diện. Trong đấu tranh với các thế lực thù địch, các bài viết luôn bảo đảm chặt chẽ, chính xác, không để xảy ra sai sót về chính trị. Quá trình chuẩn bị tư liệu công phu, đầy đủ, lấy từ các nguồn thông tin chính thống, cơ quan chức năng có thẩm quyền và các chuyên gia, nhà quản lý có uy tín.

 

Thuyết phục: Đây là một cuộc đấu tranh ai thắng ai, bởi thế nó không thể chỉ là sự giương súng, rút gươm mà cần sự thuyết phục. Bởi là cuộc đấu tranh về tư tưởng, chính trị, lý luận nên vũ khí quan trọng nhất phải là lý luận. Lý luận, đặc biệt là lý luận chính trị phải dựa trên lập trường của giai cấp công nhân, và đấu tranh lý luận là một mặt trận quan trọng trong những cuộc đấu tranh giai cấp. Nền tảng của công tác lý luận của chúng ta là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, công tác lý luận còn được tổng kết đúc rút từ thực tiễn. Chính thực tiễn cùng với sự đổi mới không ngừng trong tư duy lý luận là điều kiện và cơ sở để công tác lý luận phát triển và những vấn đề lý luận ngày càng được làm giàu thêm. Những điều này phải được vận dụng, thể hiện qua từng bài viết. Dân gian có câu: “Nói phải củ cải cũng nghe”. Các bài viết không chỉ để các thế lực chống đối, thù địch đọc và nghe, phải tâm phục, khẩu phục mà bài viết còn là để giáo dục, thuyết phục đông đảo quần chúng, bạn đọc nhận rõ bộ mặt thật, quan điểm sai trái, thù địch ấy. Từ đó trang bị cho họ vũ khí đấu tranh chống lại quan điểm sai trái. Bởi thế, trong mỗi bài viết, những luận điểm, vấn đề nêu ra phải nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, phải có các số liệu, sự việc, dẫn chứng để chứng minh. Bài viết sử dụng lựa chọn ngôn ngữ, văn phong mạch lạc, phù hợp với thể loại chính luận. Thông tin các con số, số liệu bảo đảm chính xác; lập luận bằng những chứng cứ chắc chắn; lý lẽ đấu tranh phản bác rõ ràng, sắc sảo, đanh thép; xâu chuỗi các vấn đề một cách hợp lý nhằm tăng sức thuyết phục cho bài viết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, phản động./.

 

Thiếu tướng ĐOÀN XUÂN BỘ
Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân

 

Tin Liên quan

Góp ý về nội dung bài viết