Thứ Năm, ngày 21 tháng 01 năm 2021

Thông tin lịch nghiệm thu cấp quốc gia đề tài khoa học

Ngày phát hành: 19/09/2020 Lượt xem 271

Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức nghiệm thu cấp quốc gia đề tài: " Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lện chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011)- Những vấn đề lý luận và thực tiễn qua 10 năm thực hiện"

Mã số đề tài: KX.04.33/16-20

Chủ nhiệm đề tài: GS.TS Tạ Ngọc Tấn

Cơ quan chủ trì đề tài: Hội đồng Lý luận Trung ương
Thời gian : 8 giờ 30 thứ ba, ngày 22 - 9 - 2020.

Địa điểm :Hội trường tầng 2 Hội đồng Lý luận Trung ương, số 3 Nguyễn Cảnh Chân, Hà Nội

Kính mời các nhà khoa học, các nhà quản lý, các chuyên gia và cá nhân quan tâm sắp xếp thời gian đến dự.

Tin Liên quan

Góp ý về nội dung bài viết