Thứ Sáu, ngày 05 tháng 06 năm 2020

Đổi mới và hoàn thiện mô hình tổ chức hệ thống chính trị ở Hải Dương theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII

Ngày phát hành: 28/11/2019 Lượt xem 699

 

1. Thực trạng công tác đổi mới và hoàn thiện mô hình hệ thống chính trị ở Hải Dương theo tinh thần Nghị quyết TW 6 khóa XII

Hải Dương là tỉnh nằm ở khu vực trung tâm Đồng bằng sông Hồng, diện tích đất tự nhiên 1.656 km2; dân số trên 1,8 triệu người. Trong những năm qua kinh tế của tỉnh duy trì được tốc độ tăng trưởng khá cao; các lĩnh vực văn hóa, xã hội có bước phát triển toàn diện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn ổn định; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng thực hiện có hiệu quả.

Thực trạng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị của tỉnh Hải Dương tại thời điểm trước khi Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII được ban hành, như sau:  Số đơn vị hành chính cấp huyện: 12 huyện, thành phố; cấp xã: 265 xã, phường, thị trấn; số thôn, khu dân cư: 1.469; Đảng bộ tỉnh có 16 đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc; có 786  tổ chức cơ sở đảng với tổng số 104.972 đảng viên; Số lượng cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc cấp ủy: ở cấp tỉnh có 06 cơ quan, gồm 30 đầu mối trực thuộc; ở cấp huyện có tổng số 60 cơ quan; Hội đồng nhân dân tỉnh có Văn phòng Hội đồng nhân dân (HĐND) và 03 ban; HĐND cấp huyện có tổng số 24 ban (mỗi đơn vị cấp huyện có 02 ban); Số lượng cơ quan chuyên môn và tương đương thuộc UBND tỉnh có 19 cơ quan, gồm 138 đầu mối trực thuộc; UBND cấp huyện có tổng số 144 phòng và tương đương; Số lượng cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội: ở cấp tỉnh có 06 cơ quan, gồm 32 đầu mối trực thuộc; ở cấp huyện có 72 tổng số cơ quan;  Số lượng đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh: 05 đơn vị; trực thuộc các sở: 203 đơn vị; trực thuộc UBND cấp huyện: 890 đơn vị. Ban quản lý dự án thuộc sở có 02 đơn vị; thuộc cấp huyện có 02 đơn vị.

Nhìn chung các tổ chức trong hệ thống chính trị của tỉnh thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; từng bước đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Hải Dương còn có những bất cập, hạn chế đó là:

- Tổ chức bộ máy các cơ quan đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp nhìn chung chưa thực sự tinh gọn; chức năng, nhiệm vụ một số bộ phận thuộc cơ quan tham mưu cho cấp ủy, MTTQ và các đoàn thể còn có sự  trùng lặp.

- Tổ chức bộ máy một số cơ quan khối chính quyền còn cồng kềnh có chỗ chưa phù hợp; cơ cấu bên trong các sở, ngành còn nhiều đầu mối, chức năng nhiệm vụ có sự chồng chéo.

- Quản lý tổ chức bộ máy của các đơn vị sự nghiệp còn hạn chế. Số lượng đơn vị sự nghiệp công lập nhiều, chức năng, nhiệm vụ còn có sự chồng chéo ở một số lĩnh vực; biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách lớn. Hiệu quả hoạt động của một số đơn vị chưa cao. Một số đơn vị sự nghiệp thuộc sở, ngành chưa được rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp; phần lớn các đơn vị vẫn mang nặng tư tưởng dựa vào vào biên chế nhà nước giao và kinh phí nhà nước cấp.

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực thuộc sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố có nhiệm vụ đã phân cấp nhưng khi giải quyết công việc cụ thể còn chồng chéo.

- Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn chưa tinh gọn, có điểm bất hợp lý, chi phí lớn, hiệu quả chưa cao. Một số chi bộ có đông đảng viên; thôn, khu dân cư có nhiều chi bộ vẫn gặp khó khăn trong hoạt động. Một số thôn, KDC có số dân đông nên việc tổ chức triển khai các hoạt động trên địa bàn gặp nhiều khó khăn, hiệu quả hạn chế. Việc bố trí người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn khu dân cư còn bất hợp lý, chưa thực hiện tốt việc phân công kiêm nhiệm nên số lượng người nhiều, thu nhập của cán bộ thấp….

Việc thực hiện thí điểm mô hình bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND ở cấp xã chưa được đánh giá tổng kết cụ thể và rút kinh nghiệm để chỉ đạo chung.

- Số người hưởng lương từ ngân sách nhà nước tăng lên nhiều so với năm 2011; trong đó, tổng số người hưởng lương từ ngân sách nhà nước ở khối đơn vị sự nghiệp năm 2016 tăng trên 30% so với năm 2011.

- Thực hiện tinh giản biên chế công chức,viên chức chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Việc xây dựng và phê duyệt đề án vị trí việc, cơ cấu ngạch công chức nhìn chung còn chậm.

 Quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, Tỉnh ủy Hải Dương và các cấp ủy đảng trong tỉnh đã thống nhất nhận thức việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là yêu cầu cấp thiết hiện nay và là một trong những nhiệm vụ trọng tâm có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII và chỉ đạo thực hiện với quyết tâm chính trị cao, quyết liệt, sáng tạo.

 

 

Sau 02 năm triển khai thực hiện Nghị quyết bước đầu đã đạt được một số kết quả tích cực, đó là:

(1) Chấm dứt hoạt động của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh, chuyển các tổ chức cơ sở đảng về trực thuộc đảng bộ các huyện thành phố (giảm 01 đầu mối đảng bộ trực thuộc cấp tỉnh); giảm 06 đơn vị cấp phòng trực thuộc các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy.

(2) 12/12 huyện, thành phố hoàn thành việc sắp xếp trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện; 02/12 huyện thực hiện hợp nhất văn phòng cấp ủy với văn phòng hội đồng nhân dân và văn phòng ủy ban nhân dân cấp huyện; 9/12 đơn vị cấp huyện bố trí trưởng ban dân vận cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban MTTQ; 04/12 huyện bố trí trưởng ban tổ chức cấp ủy đồng thời là trưởng phòng nội vụ cấp huyện; 03/12 huyện thực bố trí chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp ủy đồng thời là chánh thanh tra cấp huyện; 17 đảng bộ xã thực hiện mô hình bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã .

(3) Tập trung rà soát sắp xếp, cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. Đến nay, đã sắp xếp từ 193 đơn vị thành 84 đơn vị, giảm 109 đơn vị; trong đó:  Lĩnh vực giáo dục và đào tạo, sắp xếp 94 đơn vị thành 49 đơn vị, giảm 45 đơn vị; lĩnh vực y tế, sắp xếp 40 đơn vị thành 13 đơn vị, giảm 27 đơn vị; lĩnh vực xây dựng, sắp xếp 02 đơn vị thành 01 đơn vị, giảm 01 đơn vị; lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, sắp xếp 36 đơn vị thành 12 đơn vị, giảm 24 đơn vị; lĩnh vực khoa học và công nghệ, sắp xếp 04 đơn vị thành 02 đơn vị, giảm 02 đơn vị; lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, sắp xếp 08 đơn vị thành 03 đơn vị, giảm 05 đơn vị; lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội, sắp xếp 06 đơn vị thành 03 đơn vị, giảm 03 đơn vị; đối với các lĩnh vực khác: Sắp xếp 02 đơn vị thành 01 đơn vị, chuyển 02 đơn vị sự nghiệp ngành giao thông vận tải sang mô hình doanh nghiệp, giảm 03 đơn vị.

(4) Chỉ đạo quyết liệt việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị xã, phường, thị trấn. Đến nay, giảm 307 cán bộ, công chức cấp xã (giảm được 6,1%); thực hiện việc bố trí bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu dân cư ở 895/1.339 thôn, khu dân cư, đạt tỷ lệ 66,84%. Toàn tỉnh đã giảm được 4.105 người hoạt động không chuyên trách (giảm được 28,84%); trong đó cấp xã giảm 1.507 người (giảm 29,50%); thôn, khu dân cư giảm 2.598 người (giảm 28,69%).

(5) Tập trung chỉ đạo sáp nhập, chia tách các thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh; đến nay, toàn tỉnh giảm 122 thôn, khu dân cư do sáp nhập thôn, khu dân cư không đảm bảo tiêu chí về diện tích và dân số. Chỉ đạo sắp xếp thực hiện các đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đến nay, giảm được 01 xã (năm 2018 đã sáp nhập xã Kênh Giang với xã Văn Đức ở thành phố Chí Linh), hết năm 2019 sẽ hoàn thành sắp xếp 53 xã, thị trấn thành 24 xã, thị trấn, giảm 29 xã, thị trấn (đã hoàn thiện Đề án trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê duyệt)

(6) Hoàn thành dự thảo Đề án sắp xếp lại tổ chức, bộ máy, đổi mới hoạt động của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh theo hướng chuyển giao tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh về Bệnh viện đa khoa tỉnh.

(7) Thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/3/2019.

(8) Kết quả tinh giảm biên chế (đến 31/12/2018) so với biên chế được giao năm 2015:

 - Khối đảng, MTTQ, đoàn thể: Giảm là 88 chỉ tiêu. Từ 1.310 chỉ tiêu giảm còn 1.222 chỉ tiêu (giảm 6,71%).

-  Cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện: Giảm 300 chỉ tiêu. Từ 2.219 chỉ tiêu giảm còn 1.919 chỉ tiêu (giảm 11,1%).

- Các đơn vị sự nghiệp công lập: Giảm 2.378 chỉ tiêu. Từ 34.589 chỉ tiêu giảm còn 32.211 chỉ tiêu (giảm 7,0%).

-  Cán bộ, công chức cấp xã giảm 307 người. Từ 5.065 chỉ tiêu giảm còn  4.758 chỉ tiêu (giảm 6,1%).

  Những kết quả bước đầu nêu trên đã góp phần từng bước tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII ở tỉnh Hải Dương còn những hạn chế, khó khăn, vướng mắc đó là:

(1) Việc triển khai thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn có một số chỉ tiêu như bố trí bí thư cấp uỷ đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã, bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu dân cư ở một số địa phương, kết quả còn hạn chế.

(2) Việc tinh giản biên chế mới chủ yếu thực hiện được đối với những người có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi hoặc sức khỏe yếu; việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức chưa quyết liệt nên việc tinh giản biên chế đối với người không hoàn thành nhiệm vụ còn hạn chế.

(3) Khi triển khai thực hiện thí điểm một số mô hình mới về tổ chức bộ máy thì việc xây dựng chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, cơ chế hoạt động của các mô hình được hình thành do hợp nhất các cơ quan có nhiệm vụ tương đồng còn có nội dung chưa rõ; còn gặp khó khăn, lúng túng trong việc bố trí, sắp xếp, thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức dôi dư.

 (4) Việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế tác động trực tiếp đến quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức của hệ thống chính trị, có tác động không nhỏ đến tư tưởng của nhiều người, tạo rào cản trong quá trình triển khai thực hiện.

 

 

2. Định hướng tiếp tục đổi mới và hoàn thiện mô hình tổ chức hệ thống chính trị tỉnh Hải Dương trong thời gian tới

Thực tiễn đổi mới và hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở Hải Dương đã khẳng định, Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII phù hợp với yêu cầu của thực tiễn khách quan, góp phần xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, nhất trí cao.

Cũng từ thực tiễn chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII đã đặt ra một số vấn đề cần quan tâm nghiên cứu, đó là: Tính đồng bộ, liên thông giữa các quy định của đảng với các quy định của nhà nước, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội về thiết kế tổ chức bộ máy, xây dựng chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác, công tác cán bộ, chế độ công vụ và chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức… bộc lộ những bất cập trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy gây khó khăn cho việc hợp nhất các cơ quan có chức năng, nhiệm vụ tương đồng, nhất là giữa các cơ quan đảng với cơ quan nhà nước; việc tinh giản biên chế là rất trúng và đúng, cần đẩy mạnh quyết liệt hơn nữa, tuy nhiên chưa có cơ chế, chính sách đủ mạnh để thu hút được nguồn nhân lực có chất lượng cao, đặc biệt là những những người có đức, có tài năng vào làm việc ở các cơ quan trong hệ thống chính trị, vì vậy có thể dẫn tới bị hẫng hụt về nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý kế cận trong tương lai.

Qua lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương rút ra một số kinh nghiệm bước đầu:

Một là, cần làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Trung ương và kế hoạch của các cấp uỷ, chính quyền các cấp thực hiện Nghị quyết, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động trong việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đặc biệt cấn làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhất là những chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy

Hai là, việc sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế là nhiệm vụ rất quan trọng, khó khăn phức tạp cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt. Ban Thường vụ Tỉnh ủy phải lãnh đạo tập trung, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, có lộ trình, bước đi vững chắc, đi đôi với thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát.

Ba là, việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên cần gắn với xác định rõ hơn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác và đổi mới phương thức lãnh đạo, cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, xiết chặt kỷ cương, kỷ luật có như vậy mới đáp ứng được yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động 

Bốn là, những việc đã rõ thì Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện ngay, đồng thời mạnh dạn làm thí điểm những mô hình mới về sắp xếp tổ chức bộ máy; vừa làm vừa rút kinh nghiệm, từng bước hoàn thiện, không cầu toàn, không nóng vội nhưng kiên quyết trong chỉ đạo thực hiện, tránh tư tưởng ngại khó. Vừa làm vừa nghiên cứu, đánh giá kịp thời phát hiện bất cập ban hành các quy định, hướng dẫn để tháo gỡ khó khăn.

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương định hướng cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cần đẩy mạnh việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, với các nhiệm vụ cụ thể, như sau:

(1) Tập trung chỉ đạo hoàn thành việc nhập các đơn vị hành chính cấp xã không đủ 50% tiêu chí về dân số và diện tích tự nhiên giai đoạn 2019 - 2020. Hoàn thành trong năm 2019.

(2) Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Kế hoạch số 112-KH/TU, ngày 28/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 34-KL/TW của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương. Tiến hành đánh giá kết quả thực hiện các mô hình làm điểm, nhân rộng những mô hình đã khẳng định hiệu quả trong thực tiễn.

(3)  Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định mới về tổ chức, bộ máy các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện, khẩn trương rà soát, sắp xếp lại các tổ chức bên trong các cơ quan theo hướng tinh gọn đầu mối, giảm số lượng, sắp xếp lại phòng, ban, chi cục, trung tâm, ban quản lý dự án và đơn vị sự nghiệp trực thuộc; đảm bảo các sở, ngành giảm số phòng, ban chuyên môn và tương đương theo quy định. Rà soát, sáp nhập chi cục, trung tâm thuộc sở, ngành có chức năng, nhiệm vụ tương đồng; giải thể phòng thanh tra - pháp chế thuộc các chi cục và chuyển chức năng, nhiệm vụ về thanh tra sở chuyên ngành đảm nhiệm. Rà soát, sáp nhập một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện theo tinh thần Nghị định của Chính phủ phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh.

- Rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy của cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội cấp tỉnh đảm bảo tinh gọn gắn với đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng tập trung cho cơ sở, khắc phục tình trạng hành chính hóa hoạt động, công chức hóa cán bộ

(4). Tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt hoàn thành các mục tiêu theo Đề án số 01- ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn; phấn đấu hoàn thành và vượt các mục tiêu đề ra, trong đó phấn đấu ít nhất 20% số xã, phường, thị trấn bố trí bí thư đảng ủy kiêm chủ tịch UBND, trên 90% bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu dân cư.

(5) Tiếp tục triển khai thực hiện việc sắp xếp, cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh theo Đề án số 03-ĐA/TU và Kế hoạch số 74-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Chỉ đạo thực hiện nghiêm lộ trình tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ. Tiến hành chuyển đổi một số đơn vị sự nghiệp kinh tế sang mô hình doanh nghiệp. Chỉ đạo rà soát, sắp xếp giảm các tổ chức phối hợp liên ngành, các ban chỉ đạo, ban quản lý dự án ở cấp tỉnh, cấp huyện.

 (6) Chỉ đạo rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới, bảo đảm thực hiện có hiệu quả nguyên tắc một cơ quan, tổ chức làm nhiều việc nhưng một việc chỉ giao cho một cơ quan, tổ chức chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính,  thực hiện phân cấp ủy quyền mạnh mẽ, hợp lý giữa các cấp chính quyền địa phương. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh; mở rộng và tổ chức thực hiện có hiệu quả mô hình cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở các cấp bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

(7) Chỉ đạo tiếp tục đổi mới, hoàn thiện mô hình tổ chức đảng trong các doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập để tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng và quản lý chặt chẽ đội ngũ đảng viên; đẩy mạnh xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài nhà nước.

(8) Tiếp tục thực hiện tốt việc tinh giản biên chế theo đúng tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015, Kết luận số 17-KL/TW ngày 11/9/2017 của Bộ Chính trị. Yêu cầu các cơ quan, các huyện ủy, thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt tinh giản biên chế trên cơ sở thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức hằng năm, quyết tâm tinh giản những người không hoàn thành nhiệm vụ theo quy định. Xác định kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế là tiêu chí để đánh giá, xếp loại hằng năm và cả nhiệm kỳ đối với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và các cá nhân có liên quan.

(9) Tiếp tục nghiên cứu có cơ chế, chính sách của tỉnh động viên, khuyến khích tạo điệu kiện hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghỉ công tác hoặc bố trí công tác khác do sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy./.

 

                                                                                        PV (Theo báo cáo của Tỉnh ủy Hải Dương tại Hội thảo “Mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị Việt Nam phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể trong giai đoạn mới”)

 


 

 

Tin Liên quan

Góp ý về nội dung bài viết