Thứ Sáu, ngày 19 tháng 04 năm 2024

Toàn văn Báo cáo công tác Chính phủ Trung Quốc năm 2024 (Phần 3 )

Ngày phát hành: 08/03/2024 Lượt xem 377III. Nhiệm vụ công tác chính phủ năm 2024


Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã triển khai toàn diện công tác năm nay, chúng ta phải đi sâu quán triệt thực hiện, nắm chắc mâu thuẫn chủ yếu, ra sức tháo gỡ nút thắt hạn chế, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ.


(1) Tích cực thúc đẩy xây dựng hệ thống ngành nghề hiện đại, đẩy nhanh phát triển lực lượng sản xuất mới về chất. Phát huy đầy đủ vai trò chủ đạo của đổi mới sáng tạo, thúc đẩy đổi mới ngành nghề bằng sáng tạo khoa học công nghệ, nhanh chóng đẩy mạnh công nghiệp hóa kiểu mới, nâng cao năng suất với toàn bộ yếu tố tổng hợp, không ngừng tạo ra ưu thế mới, động lực mới cho sự phát triển, thúc đẩy lực lượng sản xuất xã hội có bước nhảy vọt mới. 


Thúc đẩy nâng cấp cải thiện chuỗi ngành nghề và chuỗi cung ứng. Duy trì vận hành ổn định ngành công nghiệp. Thực hiện chương trình hành động phát triển với chất lượng cao chuỗi sản xuất trọng điểm của ngành chế tạo, ra sức khắc phục điểm yếu, phát huy điểm mạnh, tạo ra phiên bản mới, tăng cường tính bền vững và khả năng cạnh tranh của chuỗi ngành nghề, chuỗi cung ứng. Thực hiện công trình cải tạo, nâng cấp công nghệ trong ngành chế tạo, xây dựng nhóm ngành chế tạo tiên tiến và lớn mạnh, thành lập khu vực mẫu công nghiệp hóa kiểu mới quốc gia, thúc đẩy chuyển đổi mô hình mũi nhọn hóa, trí tuệ nhân tạo hóa, xanh hóa. Đẩy nhanh phát triển ngành dịch vụ mang tính sản xuất hiện đại. Thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ “công nghệ cao mới” SRDI (Chuyên biệt, Cải tiến, Khác biệt, Đổi mới). Tăng cường định hướng tiêu chuẩn và trụ cột chất lượng, xây dựng nhiều hơn nữa thương hiệu “Made in China” có tầm ảnh hưởng quốc tế.


Tích cực xây dựng ngành nghề mới nổi và ngành nghề tương lai. Thực thi công trình đổi mới sáng tạo ngành nghề, hoàn thiện hệ sinh thái ngành nghề, mở rộng các kịch bản ứng dụng, thúc đẩy phát triển cụm tích hợp ngành sản xuất mới nổi mang tính chiến lược. Củng cố và mở rộng lợi thế hàng đầu của những ngành nghề như ô tô chạy bằng năng lượng mới kết nối mạng thông minh…, đẩy nhanh sự phát triển của những ngành năng lượng hydro mới nổi hàng đầu, vật liệu mới, thuốc mới…, tích cực tạo ra những động lực tăng trưởng mới như sản xuất chế phẩm sinh học, hàng không vũ trụ với mục đích thương mại, nền kinh tế tầm thấp (nghĩa là nền kinh tế đề cập đến các ngành công nghiệp tập trung vào các phương tiện bay dân dụng và không người lái, bao gồm sản xuất, hoạt động bay ở độ cao thấp và các dịch vụ tích hợp - ND), xây dựng quy hoạch phát triển ngành nghề tương lai, mở ra đường đua mới cho công nghệ lượng tử, khoa học đời sống…, xây dựng một tổ hợp khu vực dẫn dắt ngành nghề tương lai. Khuyến khích phát triển đầu tư khởi nghiệp, đầu tư cổ phiếu, nâng cấp cải thiện chức năng của các quỹ đầu tư ngành nghề. Tăng cường bố cục quy hoạch tổng thể và định hướng đầu tư ngành nghề trọng điểm để ngăn chặn tình trạng dư thừa năng lực sản xuất và xây dựng trùng lặp ở trình độ thấp.


Đi sâu thúc đẩy phát triển sáng tạo kinh tế số. Xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển nền kinh tế số có chất lượng cao, tích cực thúc đẩy ngành nghề hóa kỹ thuật số, số hóa ngành nghề, thúc đẩy tăng cường tích hợp giữa kỹ thuật số và kinh tế thực. Tăng cường ứng dụng nghiên cứu và phát triển dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo…, mở rộng hoạt động “trí tuệ nhân tạo+ (AI+)”, xây dựng cụm công nghiệp kỹ thuật số có khả năng cạnh tranh trên trường quốc tế. Thực hiện chuyển đổi mô hình kỹ thuật số trong ngành chế tạo, đẩy nhanh ứng dụng quy mô hóa kết nối mạng công nghiệp, thúc đẩy số hóa ngành dịch vụ, xây dựng thành phố thông minh và làng kỹ thuật số. Đi sâu triển khai hành động đặc biệt trao quyền kỹ thuật số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hỗ trợ các doanh nghiệp lớn thể hiện khả năng đổi mới sáng tạo, tăng số lượng việc làm, cạnh tranh quốc tế. Kiện toàn cơ chế nền tảng kỹ thuật số, tích cực thúc đẩy mở cửa khai thác dữ liệu và lưu thông sử dụng. Xây dựng cơ sở hạ tầng số đi trước phù hợp và đẩy nhanh việc hình thành hệ thống máy tính tích hợp trên toàn quốc. Chúng ta phải đổi mới công nghệ số hóa sâu rộng, trao quyền phát triển kinh tế, làm phong phú đời sống nhân dân và nâng cao trình độ hiện đại hóa quản lý xã hội.


(2) Đi sâu thực hiện chiến lược phát triển đất nước bằng khoa học và giáo dục, tăng cường nền tảng cho phát triển chất lượng cao. Kiên trì thúc đẩy kế hoạch tổng thể liên kết xây dựng cường quốc giáo dục, cường quốc khoa học công nghệ và cường quốc nhân tài, triển khai liên kết chuỗi sáng tạo, chuỗi ngành nghề, chuỗi tài chính và chuỗi nhân tài, đi sâu cải cách toàn diện nhân tài trong lĩnh vực giáo dục và công nghệ, tạo động lực mạnh mẽ cho xây dựng hiện đại hóa.


Tăng cường xây dựng hệ thống giáo dục chất lượng cao. Quán triệt toàn diện phương châm giáo dục của Đảng, thường xuyên coi phát triển chất lượng cao là con đường sống còn của các cấp và các loại hình giáo dục. Thiết lập và triển khai cương lĩnh quy hoạch xây dựng cường quốc giáo dục. Thực hiện nhiệm vụ căn bản tăng cường giáo dục đạo đức, thúc đẩy xây dựng liên kết đào tạo chính trị tư tưởng cho các trường đại học, trung học và tiểu học. Mở rộng và nâng cao chất lượng giáo dục cơ sở, nhanh chóng phát triển cân bằng, nâng cao chất lượng giáo dục bắt buộc và thống nhất giữa thành thị và nông thôn, cải thiện điều kiện vận hành các trường nội trú ở nông thôn, tiếp tục tăng cường chính sách “giảm kép” (giảm sức ép làm bài tập về nhà và học thêm sau giờ học đối với học sinh tiểu học và trung học, giảm chi tiêu của các gia đình cho việc học thêm đắt đỏ và cải thiện giáo dục bắt buộc -ND), thúc đẩy phát triển đồng đều giáo dục mầm non, tăng cường xây dựng trường trung học phổ thông ở cấp huyện. 


Làm tốt công tác giáo dục đặc thù và giáo dục thường xuyên, dẫn dắt phát triển tiêu chuẩn hóa giáo dục dân lập, ra sức nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Thực hiện thí điểm cải cách toàn diện giáo dục đại học, cải cách cơ cấu chuyên ngành môn học và cơ cấu nguồn lực, nhanh chóng xây dựng các trường đại học và ngành học có ưu thế mang đặc sắc Trung Quốc hàng đầu thế giới, tăng cường thực lực giáo dục các trường cao đẳng, đại học khu vực miền Trung và miền Tây. Tích cực phát triển đào tạo kỹ thuật số. Phát huy tinh thần của các nhà giáo dục, xây dựng đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp và có chất lượng cao. Chúng ta phải thường xuyên phát triển ưu tiên giáo dục, đẩy nhanh hiện đại hóa giáo dục, tạo nguồn hạnh phúc cho nhân dân, xây dựng vững chắc nền móng quốc gia hùng cường.


Thúc đẩy nhanh chóng tự lực, tự cường về khoa học công nghệ trình độ cao. Phát huy đầy đủ ưu thế của chế độ nhà nước kiểu mới, nâng cao toàn diện năng lực tự chủ sáng tạo. Tăng cường bố cục hệ thống nghiên cứu cơ sở, hỗ trợ ổn định lâu dài một số cơ sở sáng tạo, đội ngũ có ưu thế và phương hướng trọng điểm, tăng cường năng lực sáng tạo ban đầu. 


Định hướng đúng theo nhu cầu chiến lược quan trọng và nhu cầu phát triển ngành nghề của đất nước, triển khai thực hiện nhóm dự án công nghệ quan trọng. Tích hợp lực lượng công nghệ chiến lược quốc gia và nguồn lực sáng tạo của xã hội, thúc đẩy giải quyết phối hợp công nghệ cốt lõi then chốt, tăng cường nghiên cứu công nghệ đột phá và công nghệ mũi nhọn. Hoàn thiện cơ chế quản lý vận hành Phòng thí nghiệm quốc gia, phát huy vai trò tác động đến trung tâm đổi mới sáng tạo công nghệ khu vực và quốc tế. Nhanh chóng sắp xếp hệ thống hóa cơ sở hạ tầng công nghệ quan trọng, thúc đẩy xây dựng cơ chế công nghệ chung và hệ thống thí nghiệm quy mô nhỏ. Tăng cường địa vị chủ thể đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ của doanh nghiệp, khuyến khích doanh nghiệp tăng cường đầu tư vào đổi mới sáng tạo, tăng cường kết hợp giữa công nghiệp, nghiên cứu khoa học và ứng dụng, hỗ trợ doanh nghiệp có thực lực dẫn dắt thực hiện nhiệm vụ quan trọng. Tăng cường ứng dụng nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ dân sinh như y tế, chăm sóc người cao tuổi… Nhanh chóng hình thành cơ chế nền tảng trong hỗ trợ sáng tạo toàn diện, đi sâu cải cách hoạt động đánh giá khoa học và công nghệ, giải thưởng khoa học và công nghệ, dự án nghiên cứu khoa học và cơ chế quản lý kinh phí, kiện toàn cơ chế đấu thầu rộng rãi để chọn ra dự án xuất sắc nhất. Tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, xây dựng giải pháp chính sách thúc đẩy chuyển hóa thành quả công nghệ. Triển khai rộng rãi việc phổ cập khoa học. Nuôi dưỡng nét văn hóa sáng tạo, phát huy tinh thần nhà khoa học, tu dưỡng phong cách nghiên cứu khoa học tốt. Mở rộng hợp tác giao lưu công nghệ quốc tế, xây dựng môi trường sáng tạo cởi mở có khả năng cạnh tranh trên toàn thế giới.  


Bồi dưỡng và sử dụng hợp lý nhân tài về mọi mặt. Thực hiện chính sách nhân tài tích cực hơn, cởi mở hơn, hiệu quả hơn. Xúc tiến xây dựng cơ chế nhân tài có trình độ cao và cơ chế thu hút tập hợp nhân tài, có bố cục hợp lý và phát triển hài hòa lĩnh vực nhân tài. Đẩy nhanh xây dựng lực lượng nhân tài chiến lược quốc gia, nỗ lực đào tạo đội ngũ nhân tài đổi mới sáng tạo hàng đầu về công nghệ, hoàn thiện cơ chế phát hiện và bồi dưỡng những tài năng sáng tạo hàng đầu, xây dựng cơ chế đào tạo nhân tài nghiên cứu cơ bản, thành lập đội ngũ các kỹ sư xuất sắc và nhân tài có tay nghề cao, tăng cường hỗ trợ tài năng khoa học và công nghệ trẻ. Tích cực tổ chức giao lưu với nhân tài quốc tế. Đẩy nhanh xây dựng hệ thống đánh giá nhân tài theo định hướng giá trị, năng lực và đóng góp sáng tạo, cải thiện cơ chế đảm bảo cuộc sống, công việc và khen thưởng. Chúng ta phải tiếp tục ra sức cải thiện môi trường phát triển nhân tài, hình thành môi trường tốt để mọi người có thể phát huy tối đa tài năng và thể hiện khả năng của mình.


(3) Tập trung mở rộng nhu cầu trong nước và thúc đẩy vòng tuần hoàn kinh tế tích cực. Chiến lược mở rộng nhu cầu trong nước kết hợp hữu cơ với đi sâu cải cách cơ cấu theo hướng trọng cung, hoạch định tổng thể tốt hơn giữa tiêu dùng và đầu tư nhằm tăng cường vai trò thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 


Thúc đẩy tăng trưởng tiêu dùng ổn định. Thực hiện những chính sách toàn diện về các mặt tăng thu nhập, cải thiện nguồn cung, giảm bớt biện pháp kìm hãm. Xây dựng chính sách mở rộng tiêu dùng kiểu mới, thực hiện tiêu dùng kỹ thuật số, tiêu dùng xanh, khuyến khích tiêu dùng lành mạnh, tích cực xây dựng điểm tăng trưởng tiêu dùng mới như ngôi nhà thông minh, giải trí, du lịch, sự kiện thể thao và  sản phẩm nội địa thời thượng. Ổn định và mở rộng tiêu dùng truyền thống, khuyến khích và thúc đẩy đổi cũ lấy mới trong hàng tiêu dùng, gia tăng tiêu dùng với số lượng lớn các sản phẩm điện tử thông minh, ô tô sử dụng năng lượng mới và có kết nối mạng Internet. Thúc đẩy mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng những dịch vụ như chăm sóc người già, trẻ em, kinh tế gia đình…, hỗ trợ lực lượng xã hội cung cấp dịch vụ cộng đồng. Cải thiện môi trường tiêu dùng, triển khai hoạt động "Năm khuyến khích tiêu dùng", thực hiện "Hành động tiêu dùng an toàn" và tăng cường bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. 


Triển khai hệ cơ chế nghỉ phép có lương. Thực hiện các hoạt động nâng cao tiêu chuẩn, nhanh chóng xây dựng hệ thống tiêu chuẩn thích ứng với yêu cầu phát triển chất lượng cao, thúc đẩy chất lượng hàng hóa và dịch vụ không ngừng nâng cao, đáp ứng tốt hơn nhu cầu cải thiện cuộc sống của quần chúng nhân dân. 


Tích cực mở rộng đầu tư hiệu quả. Phát huy tốt hiệu ứng mở rộng thu hút đầu tư chính phủ, tập trung hỗ trợ đổi mới sáng tạo khoa học và công nghệ, cơ sở hạ tầng kiểu mới, tiết kiệm năng lượng và giảm lượng khí thải carbon, tăng cường khắc phục điểm yếu trong lĩnh vực còn mỏng yếu của kinh tế xã hội như đời sống nhân dân…, xúc tiến xây dựng cơ sở hạ tầng kiểm soát lũ lụt, thoát nước và chống thiên tai, thúc đẩy đổi mới thiết bị sản xuất, thiết bị dịch vụ và cải tiến kỹ thuật, nhanh chóng thực hiện dự án công trình quan trọng của Quy hoạch 5 năm lần thứ 14. Năm nay, ngân sách trung ương dự kiến đầu tư 700 tỷ nhân dân tệ. Mở rộng hợp lý các lĩnh vực đầu tư trái phiếu đặc biệt của chính quyền địa phương và phạm vi nguồn vốn được sử dụng, phân bổ hạn ngạch sẽ thiên về khu vực chuẩn bị đầy đủ dự án, hiệu quả đầu tư cao. Hoạch định tổng thể và sử dụng tốt các nguồn vốn, ngăn chặn đầu tư hiệu quả thấp và không có hiệu quả. Tăng cường cải cách cơ chế phê duyệt đầu tư. Tập trung ổn định và mở rộng đầu tư của tư nhân, thực hiện và hoàn thiện chính sách hỗ trợ, thực hiện cơ chế mới hợp tác về tài chính giữa chính phủ và xã hội, khuyến khích tư nhân đầu tư tiền xây dựng dự án quan trọng. Tăng cường tháo gỡ các rào cản, khiến đầu tư của tư nhân có thể tham gia, phát triển và đạt thành tựu ở nhiều lĩnh vực hơn.

(Còn tiếp)

Theo TTXVN

Tin Liên quan

Góp ý về nội dung bài viết