Thứ Bảy, ngày 20 tháng 07 năm 2024

Góp ý dự thảo báo cáo tổng hợp nội dung 5: Các vấn đề quốc phòng, an ninh, đối ngoại

Ngày phát hành: 24/02/2024 Lượt xem 193

Chiều 22-2, Nhóm tổng kết 4, Ban Chỉ đạo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn công cuộc đổi mới theo định hướng Xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam, tổ chức Tọa đàm khoa học “Góp ý dự thảo báo cáo tổng hợp nội dung 5: Các vấn đề quốc phòng, an ninh, đối ngoại (lần 2)”.

 

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại tọa đàm.

 

Đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương dự. Các đồng chí: Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó trưởng nhóm 4; Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó trưởng nhóm 4 đồng chủ trì. Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; lãnh đạo Ban, bộ, ngành Trung ương, các nhà nghiên cứu, nhà khoa học...

 

Theo Quyết định số 103-QĐ/TW, ngày 7-4-2023 của Bộ Chính trị, Ban chỉ đạo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam được thành lập và phân thành 6 nhóm nghiên cứu. Ban Chỉ đạo đã xây dựng, ban hành Kế hoạch và đề cương chi tiết để tổ chức thực hiện. Nội dung nhiệm vụ của Nhóm 4 được Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng kết giao nghiên cứu tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 40 năm đổi mới trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại (QP, AN, ĐN).

 

Thời gian qua, Nhóm 4 đã tích cực triển khai thực hiện nhiều hoạt động, bảo đảm Tổng kết 40 năm đổi mới diễn ra đúng tiến độ và đạt kết quả tốt. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành cho biết: Nhóm đã tổ chức tiến hành nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm, khảo sát thực tế tại: Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và nhiều tỉnh, thành phố; Kế thừa, chắt lọc những kết quả của các lần Tổng kết 20 năm, 30 năm đổi mới, Tổng kết 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Tổng kết 20 năm thực hiện Hiến pháp năm 1992 và các báo cáo của các ban, bộ, ngành, địa phương, kết quả nghiên cứu các đề tài khoa học, kết quả nghiên cứu 6 chuyên đề để xây dựng dự thảo lần 1 “Báo cáo tổng hợp Nội dung 5: Các vấn đề QP, AN, ĐN”... Thông qua tọa đàm, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện Dự thảo báo cáo Tổng kết một số vấn đề lý luận, thực tiễn về QP, AN, ĐN qua 40 năm đổi mới, nhất là trong 10 năm gần đây.

 

Các ý kiến tham luận tại tọa đàm đã cơ bản thống nhất đánh giá cao Dự thảo lần 2 báo cáo tổng hợp các vấn đề QP, AN, ĐN qua 40 năm đổi mới. Với cách tiếp cận khách quan, khoa học, đại biểu tham luận tại tọa đàm đã đưa ra nhiều ý kiến, nhận định về các nội dung: Đánh giá bối cảnh quốc tế, trong nước tác động đến quá trình phát triển đường lối đổi mới về QP, AN, ĐN; quá trình phát triển nhận thức, chủ trương, đường lối, chính sách và giải pháp thực hiện đường lối đổi mới của Đảng về QP, AN, ĐN; thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm của 40 năm đổi mới về QP, AN, ĐN; dự báo những nhân tố tác động và định hướng mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới về QP, AN, ĐN đến năm 2030, tầm nhìn 2045 và những kiến nghị, đề xuất đối với Đảng, Nhà nước.

 

<a title=" class="imgtelerik" src="https://file3.qdnd.vn/data/images/0/2024/02/22/upload_2235/dsc_7391.jpg?dpi=150&quality=100&w=870" loading="lazy" style="background: 0px 0px; padding: 0px; list-style-type: none; list-style-image: initial; letter-spacing: 0px;">
Quang cảnh buổi tọa đàm.

Phát biểu kết luận tọa đàm, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, dự thảo lần này là kết quả tổng hợp nghiên cứu công phu, trách nhiệm của các chuyên gia, nhà khoa học của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ ngoại giao và Hội đồng Lý luận Trung ương. Tọa đàm thống nhất nhận định dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng, sự chung sức, đồng lòng, đoàn kết, nhất trí của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, sự nghiệp đổi mới trên lĩnh vực QP, AN, ĐN đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng cả về lý luận và thực tiễn, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; đặc biệt là bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ khi nước chưa nguy, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột: Đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại và hội nhập quốc tế…

 

Bên cạnh rút ra những thành tựu về mặt lý luận và thực tiễn của công tác QP, AN, ĐN gần 40 năm qua, dự thảo Báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, phân tích nguyên nhân của những hạn chế; đồng thời rút ra một số bài học kinh nghiệm cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ta trong thời gian tới.

 

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết đề nghị Tổ Thư ký Nhóm 4 nghiêm túc tiếp thu, chắt lọc, tổng hợp các ý kiến phát biểu, góp ý tại tọa đàm, cũng như các ý kiến góp ý bằng văn bản của các chuyên gia, nhà khoa học để bổ sung, hoàn thiện Báo cáo tổng hợp của Nhóm, phục vụ tốt nhất hoạt động Tổng kết 40 năm đổi mới, chuẩn bị cho các văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

 

Theo Báo Quân đội nhân dân

 

Tin Liên quan

Góp ý về nội dung bài viết