Chủ Nhật, ngày 25 tháng 02 năm 2024

Hội đồng Lý luận Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật sơ kết công tác phối hợp năm 2019 và triển khai nhiệm vụ phối hợp năm 2020

Ngày phát hành: 27/02/2020 Lượt xem 1373


Sáng 26-02-2020, Hội đồng Lý luận Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức hội nghị sơ kết Chương trình hợp tác giữa hai cơ quan năm 2019 và bàn kế hoạch phối hợp triển khai nhiệm vụ năm 2020. GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương và Quyền Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Phạm Chí Thành chủ trì buổi làm việc. 
Năm 2019, thực hiện chương trình phối hợp công tác được xác định, hai cơ quan đã xây dựng kế hoạch xuất bản sách tập trung vào các mảng sách chủ yếu gồm các đề tài thuộc Chương trình KX.04/16-20; các đề tài về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, về kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại; niên giám khoa học năm 2018; các kết quả hội thảo khoa học của Đảng Cộng sản Việt Nam với các đảng cộng sản và các đảng khác trên thế giới; sách của cá nhân các nhà khoa học của Hội đồng; v.v..(trong năm 2019, xuất bản được 17 đầu sách của Hội đồng Lý luận Trung ương) 
Hai cơ quan cũng đã phối hợp tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm chuyên gia, các hội nghị thông tin khoa học chuyên đề học tập Nghị quyết Trung ương 10, 11 khoá XII, tổ chức Hội thảo khoa học: “Giá trị lý luận cốt lõi của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong điều kiện mới hiện nay”. 
Hội đồng Lý luận Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã xây dựng cơ chế tạo điều kiện để Lãnh đạo hai cơ quan tham dự các kỳ họp của Hội đồng, tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế, các buổi tọa đàm khoa học do Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức, tham gia Đoàn công tác của Hội đồng đi nghiên cứu ở nước ngoài; trao đổi, báo cáo chuyên đề bồi dưỡng kiến thức chính trị, lý luận với tập thể cán bộ lãnh đạo, quản lý, biên tập viên của Nhà xuất bản. 
Phát biểu trao đổi tại buổi làm việc, các đại biểu đều cho rằng, năm 2019,  Chương trình hợp tác giữa Hội đồng Lý luận Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã được triển khai hiệu quả, thực chất và theo đúng kế hoạch đề ra. Công tác phối hợp xuất bản, hội thảo, tọa đàm, bồi dưỡng cán bộ giữa hai cơ quan đã được thực hiện hiệu quả, phù hợp với năng lực thực tế và nhu cầu của mỗi bên. Trong quá trình phối hợp công tác, Lãnh đạo hai cơ quan đã thường xuyên chia sẻ, trao đổi thông tin, bảo đảm tính thống nhất và sâu sát, chặt chẽ trong công tác chỉ đạo, điều hành. 
Năm 2020 là năm có nhiều sự kiện quan trọng, định hướng phối hợp xuất bản sách (do Hội đồng Lý luận Trung ương cung cấp bản thảo) tập trung vào các mảng sách chủ yếu như:  Các kết quả nghiên cứu mới liên quan đến quá trình triển khai tổ chức thực hiện và từng bước tổng kết thực tiễn đổi mới, tổng kết 30 năm thực hiện Cương lĩnh, trọng tâm là 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (2011-2020), phục vụ đại hội đại biểu đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; các kết quả hội thảo khoa học của Đảng Cộng sản Việt Nam với các đảng cộng sản và các đảng khác trên thế giới; các chuyên đề đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận; Niên giám khoa học 2020...

 


Phát biểu kết luận buổi làm việc, GS.TS Phùng Hữu Phú nhấn mạnh, để việc phối hợp năm 2020 đạt kết quả tốt hơn, Lãnh đạo hai cơ quan cần chỉ đạo cụ thể hóa kế hoạch phối hợp theo từng quý, nhằm thúc đẩy tiến độ và bảo đảm chất lượng các hoạt động hợp tác theo đúng kế hoạch được phê duyệt.
Các đơn vị đầu mối và cá nhân giúp việc Lãnh đạo hai cơ quan trong việc triển khai các kế hoạch hợp tác cần thường xuyên trao đổi thông tin để kịp thời tham mưu, báo cáo lãnh đạo hai cơ quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy các hoạt động hợp tác theo hướng bảo đảm chất lượng và hiệu quả.
Trong quá trình triển khai các kế hoạch hợp tác đã được thống nhất, hai bên cần phát huy tính chủ động, tích cực, phát huy tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên.

 

 

Cũng trong chương trình làm việc, đã diễn ra Lễ trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xuất bản sách chính trị, lý luận và pháp luật của Đảng và Nhà nước cho một số đồng chí lãnh đạo và cán bộ của Hội đồng Lý luận Trung ương./.

 

PV


Tin Liên quan

Góp ý về nội dung bài viết