Thứ Tư, ngày 19 tháng 06 năm 2019
Những xu thế mới của công nghệ trong giáo dục
(18/06/2019)
Tiếp cận giáo dục, dạy học thông minh được nhắc đến từ những năm đầu thế kỉ XXI và ngày càng được nghiên cứu và phát triển theo các mô hình đa dạng, trong đó nhấn mạnh đến sự chuyển đổi từ cách dạy học truyền thống sang một phương thức mới theo tiếp cận công nghệ với các mô hình dạy học phi truyền thống.
Giáo duc trong tương lai ở Việt Nam
(13/06/2019)
Khi nói đến giáo dục trong tương lai, tức là nói đến giáo dục trong một thời kì mà công nghệ thông tin xâm nhập rất mạnh vào giáo dục.
Mô hình phát triển của một số nước Tây Bắc Âu (phần 2)
(08/06/2019)
Bài học từ các nước Tây Bắc Âu cho thấy, phát triển nền kinh tế  không thể thể chỉ dựa vào các nguồn lực tài chính công. Việc huy động các nguồn lực xã hội, trong đó có khu vực kinh tế tư nhân, có ý nghĩa vô cùng quan trọng nhằm tạo ra những động lực mới cho sự phát triển của nền kinh tế.
Mô hình phát triển của một số nước Tây Bắc Âu (phần 1)
(07/06/2019)
Mô hình phát triển của hầu hết các nước Tây Bắc Âu đều mang đặc trưng của nền kinh tế thị trường, trong đó các nhà nước phúc lợi đóng vai trò rất quan trọng nhằm bảo đảm cho nhu cầu của từng cá nhân trong xã hội, cung cấp đầy đủ những quyền cơ bản của con người và ổn định nền kinh tế.
Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và tác động đến Việt Nam
(02/06/2019)
Trong thời đại ngày nay, mọi hoạt động diễn ra trong thế giới thực được sự hỗ trợ ngày càng mạnh mẽ bởi các hoạt động trên không gian số, giúp thế giới trở nên ngày một hiệu quả và thông minh hơn. Những đột phá công nghệ trong CMCN 4.0 đang làm thay đổi những nền tảng phát triển kinh tế và xã hội như sở hữu, qui mô sản xuất, các khâu trung gian,...
Tổng quan kết quả nghiên cứu và kinh nghiệm phát triển các thành phần kinh tế
(29/05/2019)
Lý thuyết kinh tế và thực tiễn trên thế giới có những cách tiếp cận khác nhau về cấu trúc một nền kinh tế. Hai cách tiếp cận phổ biến là chia cấu trúc kinh tế theo hình thức sở hữu , tức các thành phần kinh tế  và theo khu vực kinh tế, không phân biệt theo hình thức sở hữu. Nhưng các cách tiếp cận đều có mối quan tâm chính là giải quyết bài toán...