Chủ Nhật, ngày 01 tháng 08 năm 2021

Tọa đàm khoa học " Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao: Ý nghĩa, thực trạng, vấn đề và giải pháp "

Ngày phát hành: 26/06/2020 Lượt xem 280


Tiếp tục làm rõ và bổ sung những căn cứ lý luận, thực tiễn về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao nhất là trong bối cảnh Cách mạng  công nghiệp 4.0  phục vụ hoàn thiện Dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, sáng 25- 6 - 2020, Tiểu ban Văn hóa-Xã hội- Con người Hội đồng Lý luận Trung ương đã tổ chức tọa đàm khoa học về chủ đề " Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao: Ý nghĩa, thực trạng, vấn đề và giải pháp".

Tham dự tọa đàm là các nhà khoa học ở nhiều cơ quan khoa học, bộ, ngành Trung ương. GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Trưởng Tiểu ban Văn hóa-Xã hội-Con người của Hội đồng chủ trì. Sau phát biểu đề dẫn của GS.TS Tạ Ngọc Tấn, các đại biểu dự tọa đàm đã tập trung phát biểu, trao đổi sâu vào các vấn đề:

      - Thực trạng về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở nước ta thời gian qua và định hướng các nhiệm vụ, giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0; 

      - Thực trạng nguồn nhân lực chất lượng cao trong hệ thống doanh nghiệp hiện nay. Đề xuất các cơ chế, chính sách, giải pháp khắc phục trong giai đoạn mới.

       - Những điểm nghẽn về thể chế và giải pháp khắc phục trong thực hiện chủ trương đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong bối cảnh mới;

        - Những đột phá cần có để phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục đại học nhằm góp phần đào tạo được nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phát triển nhanh, bền vững trong thời kỳ mới ;

         Nhiều ý kiến đề cập sâu tới khái niệm, tiêu chí đánh giá, xếp hạng, giải pháp đột phá về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Từ nhiều góc nhìn khác nhau, có so sánh, đối chiếu kinh nghiệm, kết quả phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của một số nước trong khu vực và thế giới, các nhà khoa học đã tìm ra nhiều điểm đồng trong đề xuất, kiến nghị về những giải pháp nhằm tạo chuyển biến thật sự về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng đòi hỏi phát triển của đất nước trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

        Bên cạnh các đề xuất về tháo gỡ những nút thắt thể chế trong các lĩnh vực đào tạo, sử dụng, đãi ngộ; tạo dựng thể chế phát triển.v.v., các đại biểu đều nhấn mạnh tới sự cần thiết phải khai thác tốt nguồn tài nguyên mềm, đó là ý chí, ý thức, khát vọng dân tộc, truyền thống hiếu học, sức mạnh cộng đồng. Ngoài ra, còn một nhân tố rất quan trọng, có ý nghĩa then chốt không thể xem nhẹ, đó là việc xây dựng quyết tâm chính trị của các cấp lãnh đạo. Muốn có được nguồn nhân lực chất lượng cao sánh tầm quốc tế thì những chủ trương, chính sách đúng phải được vận dụng trở thành đòn xeo cho sự phát triển, thành một quan tâm chính trị của lãnh đạo./.

 

Một số hình ảnh buổi tọa đàm

 

PV

 

Tin Liên quan

Góp ý về nội dung bài viết