Thứ Bảy, ngày 20 tháng 08 năm 2022
Vai trò lãnh đạo của Đảng – nhân tố quyết định thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 được dẫn dắt bởi thiên tài tư tưởng và tổ chức của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh, sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng cách mạng chân chính do Người sáng lập và rèn luyện đã đưa dân tộc Việt Nam tới kỷ nguyên độc lập, tự do, mở ra thời đại mới cho sự phát triển của dân tộc ta. Đó là Thời đại Hồ Chí...
18/08/2022
Vang mãi Bài ca Tháng Tám
Dân tộc Việt Nam đã làm nên cách mạng Tháng Tám và đó là một cuộc cách mạng làm thay đổi vận mệnh của các nước thuộc địa, thay đổi tính chất của thời đại.
17/08/2022
Vang mãi Bài ca Tháng Tám
17/08/2022
Dân tộc Việt Nam đã làm nên cách mạng Tháng Tám và đó là một cuộc cách mạng làm thay đổi vận mệnh của các nước thuộc...