Thứ Bảy, ngày 20 tháng 07 năm 2024

Hội thảo “Một số vấn đề lý luận, thực tiễn đặt ra trên một số lĩnh vực giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, phục vụ xây dựng văn kiện Đại hội XIV của Đảng”

Ngày phát hành: 27/12/2023 Lượt xem 2042

Chiều 26-12, tại Thành phố Đà Nẵng, Hội thảo “Một số vấn đề lý luận, thực tiễn đặt ra trên một số lĩnh vực giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, phục vụ xây dựng văn kiện Đại hội XIV của Đảng” do Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Thành ủy Đà Nẵng đã được tổ chức. 

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; GS.TS Nguyễn Quang Thuấn, thành viên Ban Chủ nhiệm Chương trình KX.04/21-25, Trưởng Tiểu ban Kinh tế, Hội đồng Lý luận Trung ương; Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đồng chủ trì hội thảo.

 

Các đồng chí chủ trì hội thảo. Ảnh: NGỌC PHÚ

 

Tập trung làm rõ những vấn đề đặt ra từ thực tiễn

 

Phát biểu khai mạc hội thảo, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, việc xây dựng Báo cáo tổng kết lý luận và thực tiễn 40 năm đổi mới và dự thảo Văn kiện Chính trị Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Đảng có ý nghĩa rất quan trọng.

 

Vì vậy, tại hội thảo, các đại biểu cần tập trung đánh giá những kết quả đạt được qua 40 năm đổi mới, kết quả nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII của Đảng từ thực tiễn Đà Nẵng để đóng góp cho dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Trong đó, cần bám sát phân tích tầm nhìn, những vấn đề mang tính nguyên tắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; phân tích vấn đề hoàn thiện thể chế. Bên cạnh đó, tập trung vào nhóm vấn đề “chấn hưng văn hóa”; phân tích xu hướng đổi mới, nhất là vấn đề già hóa dân số.

 

Về vấn đề quốc phòng, an ninh, đối ngoại, tập trung làm rõ những kết quả đạt được, nhấn mạnh vai trò “thế trận lòng dân”, vai trò của công an cơ sở. Về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, tập trung làm rõ 5 phương thức lãnh đạo, đồng thời phân tích, xem xét cần bổ sung thêm phương thức nào trong 5 phương thức hay không...

 

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng chuyển biến tích cực

 

Phát biểu chào mừng hội thảo, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng đã phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp trên các mặt công tác.

 

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện bài bản và đi vào chiều sâu. Theo đó, thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương gắn với quán triệt, triển khai kịp thời các chủ trương, văn bản mới trên địa bàn thành phố; tiến hành sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố bảo đảm yêu cầu và sát tình hình thực tiễn, nhất là sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14 và đang triển khai sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW.

Trong những năm qua, nhiều đề tài, hội thảo khoa học phục vụ nghiên cứu lý luận và làm cơ sở khoa học để ban hành các nghị quyết, kết luận, đề án chuyên đề của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy được chú trọng thực hiện có hiệu quả.

Qua đó, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã tổng kết thực tiễn, ban hành nhiều chủ trương, giải pháp mới như: Đề án số 03-ĐA/TU ngày 16-8-2022 về một số giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và chất lượng đội ngũ đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố đến năm 2030 và những năm tiếp theo;

Kết luận số 366-KL/TU ngày 24-3-2023 về công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên trên địa bàn thành phố, tạo đột phá về tỷ lệ kết nạp đảng viên mới; Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 27-10-2023 về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong tình hình hiện nay.

 

Tiếp tục khơi thông nguồn lực phát triển thành phố

 

Thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, kinh tế thành phố từng bước phục hồi sau Covid-19 nhưng vẫn đang chịu tác động lớn của các ảnh hưởng tiêu cực kinh tế thế giới. Hiện nay, kinh tế thành phố duy trì sự ổn định, một số ngành, lĩnh vực tăng trưởng khá, nhất là hoạt động dịch vụ, du lịch, xuất khẩu phần mềm.

 

Thành phố tiếp tục tập trung triển khai các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế với động lực là công nghệ cao, công nghiệp công nghệ thông tin gắn với xây dựng nền kinh tế số, xây dựng thành phố thông minh.

 

Nhờ đó, năm thứ tư liên tiếp, thành phố đạt Giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam; năm thứ ba liên tiếp xếp hạng Nhất chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh khối các tỉnh, thành phố và dẫn đầu cả 3 trụ cột chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; năm thứ hai nhận được danh hiệu “Thành phố hấp dẫn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”…

 

Hiện nay, thành phố đang tập trung chỉ đạo để nghiên cứu, xây dựng các cơ chế, chính sách nhằm phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo; tiếp tục tập trung tháo gỡ các hạn chế, vướng mắc để khơi thông các nguồn lực cho sự phát triển của thành phố; tập trung xây dựng thể chế làm nền tảng, cơ sở cho sự phát triển lâu dài của thành phố.

 

Các chính sách an sinh xã hội luôn được chú trọng triển khai thực hiện bảo đảm với nhiều chính sách vượt trội, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Vì vậy, hy vọng thực tiễn của thành phố Đà Nẵng cũng là một trong những cơ sở để tổng kết, đánh giá các đường lối, chủ trương đổi mới của Đảng trong thời gian qua.

 

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, hội thảo hôm nay diễn ra trong bối cảnh Đảng ta đang tiến hành tổng kết một số vấn đề lý luận thực tiễn 40 năm đổi mới đất nước nhằm nhận thức sâu sắc, toàn diện về quá trình đổi mới đất nước mà Đảng đã tổng kết qua nhiều kỳ đại hội.

 

Đồng thời, năm 2024 cũng là năm tăng tốc, bứt phá để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; là thời điểm các cấp ủy, tổ chức đảng từ Trung ương đến cơ sở bắt đầu chuẩn bị công tác xây dựng văn kiện đại hội nhiệm kỳ 2025-2030 tiến đến hoàn chỉnh văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

 

Điều đó cho thấy ý nghĩa quan trọng của hội thảo trong quá trình nghiên cứu, tổng kết thực tiễn để kiểm nghiệm, bổ sung những nội dung mới vào hệ thống lý luận của Đảng trong giai đoạn tới.

 

Đồng thời, hội thảo là cơ hội quý báu để thành phố Đà Nẵng nghiên cứu tiếp thu các cách thức, kinh nghiệm trong chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW; tham mưu sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội; xây dựng văn kiện Đại hội lần thứ XXIII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030 bảo đảm các yêu cầu và phù hợp với tình hình thành phố.

 

Theo Báo Đà Nẵng

Tin Liên quan

Góp ý về nội dung bài viết