Thứ Tư, ngày 19 tháng 06 năm 2024

Hội thảo khoa học “Lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam trước đổi mới

Ngày phát hành: 02/08/2022 Lượt xem 5794

 

Vừa qua, tại Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban Chủ nhiệm Đề tài KX.04.02/21-25  thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học lý luận giai đoạn 2021 - 2025, mã số KX.04/21-25 đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trước đổi mới”.

Tham dự Hội thảo có GS. TS. Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, các đồng chí Thường trực Hội đồng và đông đảo các nhà khoa học, các nhà hoạt động thực tiễn, các chuyên gia của nhiều cơ quan khoa học.

Phát biểu đề dẫn, Thượng tướng, PGS. TS. Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ nhiệm Đề tài nêu rõ mục đích, yêu cầu của hội thảo và nhấn mạnh một số nội dung cần tập trung thảo luận, đó là: Hệ thống quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam thời kỳ trước đổi mới về bản chất, đặc trưng, mục tiêu, động lực của CNXH ở Việt Nam, cũng như về con đường, biện pháp xây dựng CNXH ở Việt Nam.

 

 

Các tham luận và ý kiến trao đổi tại Hội thảo đã khẳng định, làm rõ những giá trị vững bền của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam thời kỳ trước đổi mới về CNXH và con đường đi lên CNXH, đồng thời cũng chỉ ra những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, phát triển cho phù hợp với thực tiễn thế giới và thời đại, đặc biệt là thực tiễn Việt Nam trong đổi mới và hội nhập quốc tế đang biến đổi vô cùng nhanh chóng./.

 

P.V

Tin Liên quan

Góp ý về nội dung bài viết