Thứ Bảy, ngày 18 tháng 09 năm 2021

Nghiệm thu nghiệm thu cấp quốc gia đề tài khoa học KX.04.33/16-20

Ngày phát hành: 23/09/2020 Lượt xem 717

 

Ngày 22-9-2020, Hội đồng Lý luận Trung ương đã tổ chức nghiệm thu cấp quốc gia đề tài: " Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lện chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) - Những vấn đề lý luận và thực tiễn qua 10 năm thực hiện", Mã số: KX.04.33/16-20, do GS.TS Tạ Ngọc Tấn làm Chủ nhiệm.

Dự nghiệm thu có đại diện lãnh đạo Hội đồng Lý luận Trung ương, đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ. PGS.TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia HCM làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

 

 

 

Đề tài: “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011) - Những vấn đề lý luận và thực tiễn qua 10 năm thực hiện” là một trong những đề tài thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 "Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2016-2020", mã số KX.04/16-20 được triển khai nhằm góp phần làm rõ những cơ sở lý luận, thực tiễn phục vụ  cho việc xây dựng các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.  

Mục tiêu tổng quát của đề tài nhằm đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập, nguyên nhân qua 10 năm thực hiện Cương lĩnh năm 2011; xác định những vấn đề đặt ra, đặc biệt là lý luận về mục tiêu, mô hình, đặc trưng và con đường xây dựng CNXH ở nước ta; những định hướng phát triển lớn. Kiến nghị những vấn đề về lý luận - thực tiễn góp phần phục vụ xây dựng văn kiện Đại hội XIII của Đảng cũng như những giải pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi Cương lĩnh của Đảng trong giai đoạn mới.

Mục tiêu cụ thể: Bám sát nội dung của Cương lĩnh năm 2011 để đánh giá những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân trong việc thực hiện các nội dung của Cương lĩnh cả về lý luận và thực tiễn thực hiện; xác định những vướng mắc, những vấn đề đặt ra. Trên cơ sở đó đề xuất giải pháp tiếp tục thực hiện thành công Cương lĩnh của Đảng; kiến nghị với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư những vấn đề bổ sung, phát triển lý luận và giải pháp qua 10 năm thực hiện Cương lĩnh, phục vụ xây dựng văn kiện Đại hội XIII của Đảng và những định hướng, chủ trương lớn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cương lĩnh.

Để thực hiện được các mục tiêu đề ra, phạm vi nghiên cứu của đề tài được xác định rõ, đó là những nội dung cơ bản được đề cập trong Cương lĩnh, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cụ thể hóa Cương lĩnh và tình hình tổ chức thực hiện Cương lĩnh trong 10 năm từ 2011 đến 2020. Tập trung vào những vấn đề lý luận và thực tiễn về mô hình và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.

Trên cơ sở đánh giá khách quan, nghiêm túc toàn diện kết quả nghiên cứu của đề tài thể hiện qua các sản phẩm, cũng như những đóng góp trực tiếp của đề tài vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Hội đồng nghiệm thu cấp quốc gia đã thống nhất cao nghiệm thu đề tài ở mức xuất sắc.

 

P.V

 

Tin Liên quan

Góp ý về nội dung bài viết