Chủ Nhật, ngày 04 tháng 12 năm 2022

Thông tin lịch nghiệm thu cấp quốc gia đề tài khoa học

Ngày phát hành: 28/11/2020 Lượt xem 1007
Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức nghiệm thu cấp quốc gia đề tài: "Những cơ sở lý luận, thực tiễn phục vụ cho việc xây dựng các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030"
 
Mã số đề tài: KX.04.29/16-20

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Trần Quốc Toản

Cơ quan chủ trì đề tài: Hội đồng Lý luận Trung ương
Thời gian: 14 giờ, thứ Hai, ngày 30 - 11 - 2020.

Địa điểm: Hội trường tầng 2 Hội đồng Lý luận Trung ương, số 3 Nguyễn Cảnh Chân, Hà Nội

Kính mời các nhà khoa học, các nhà quản lý, các chuyên gia và cá nhân quan tâm sắp xếp thời gian đến dự.Tin Liên quan

Góp ý về nội dung bài viết