Chủ Nhật, ngày 04 tháng 12 năm 2022

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng trong tình hình hiện nay

Ngày phát hành: 11/11/2021 Lượt xem 7901

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn kêu gọi mọi người phải cương quyết đấu tranh để loại bỏ tệ quan liêu, tham nhũng.

 

1. Chủ trương tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) được Đảng ta đặt ra từ Hội nghị Trung ương 3 khóa X, với mục tiêu “ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí”. Cùng với nhiều quan điểm, chủ trương và giải pháp mới, có tính đột phá về công tác PCTN, Nghị quyết Trung ương 3 khóa X khẳng định quan điểm “Đảng lãnh đạo chặt chẽ công tác PCTN”.([1]) Sau 10 năm thực hiện, ngày 26/12/2016, Bộ Chính trị ban hành Kết luận về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 Khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí (Kết luận số 10-KL/TW), trong đó tiếp tục khẳng định mục tiêu chung của PCTN là “ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng”.

 

Phiên họp thứ 20 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ảnh Thu Huyền)

 

Qua gần 15 năm thực hiện Nghị quyết, nhất là kể từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN (Ban Chỉ đạo) trực thuộc Bộ Chính trị, do đồng chí Tổng Bí thư làm Trưởng ban (tháng 02/2013) đến nay, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, công tác PCTN đã có bước tiến mạnh, đạt nhiều kết quả rõ rệt, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Nổi bật là: 1) Công tác điều tra, truy tố, xét xử được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đúng quan điểm chỉ đạo của Đảng "đúng quy định của pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, tạo bước đột phá trong công tác PCTN, từng bước hình thành cơ chế răn đe để "không dám tham nhũng"; 2) Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán được tăng cường, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh nhiều sai phạm, góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy Nhà nước; 3) Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội, PCTN, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được đẩy mạnh, từng bước hình thành cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để “không thể tham nhũng”; 4) Công tác cán bộ, cải cách hành chính, công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ và các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực; 5) Công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về PCTN có nhiều đổi mới, vai trò tích cực của các cơ quan truyền thông, báo chí trong PCTN ngày càng được khẳng định và phát huy; 6) Vai trò, trách nhiệm của các cơ quan và đại biểu dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp và nhân dân trong PCTN ngày càng phát huy hiệu quả thiết thực; 7) Chú trọng kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chức năng PCTN; 8) Hợp tác quốc tế về PCTN được tăng cường, đạt kết quả tích cực; hoạt động PCTN từng bước được mở rộng ra khu vực ngoài nhà nước;... Tham nhũng từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, có chiều hướng thuyên giảm”.([2])

Kết quả trên khẳng định chủ trương tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với yêu cầu thực tiễn ở Việt Nam; đồng thời góp phần củng cố nhận thức lý luận về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN. Đấu tranh PCTN phải được đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng để huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia, để không thế lực nào có thể can thiệp, chi phối, cản trở.

 

2. Không chủ quan, thoả mãn với những gì đã đạt được, công tác PCTN luôn được xác định là cuộc đấu tranh vô cùng khó khăn, phức tạp, lâu dài; là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị. Bởi lẽ, đúc rút cả ở tầm quốc gia và quốc tế đều cho thấy, tham nhũng là “khuyết tật bẩm sinh” của quyền lực; thời đại nào, chế độ nào, quốc gia nào cũng có, không thể xóa tận gốc tham nhũng trong một thời gian ngắn([3]). Ở Việt Nam thời gian tới, cùng với sự phát triển của đất nước và quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng, hành vi tham nhũng sẽ ngày càng tinh vi, phức tạp, khó lường hơn; tham nhũng vẫn là một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ ta.([4])

Trước tình hình trên, cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN theo các nội dung và phương thức, như sau:

Một là, tiếp tục hoàn thiện, bổ sung đầy đủ chủ trương, quan điểm và các chính sách lớn về PCTN.

 Đây là nội dung lãnh đạo có tầm quan trọng hàng đầu, bởi những tư tưởng, quan điểm, quyết sách, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng về PCTN là những vấn đề có tính chất nền tảng, có ý nghĩa định hướng, dẫn dắt toàn bộ hoạt động PCTN của hệ thống chính trị.

Trên cơ sở xác định mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm “tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí,...”; kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ, triệt để hơn, hiệu quả hơn” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Đảng ta tiếp tục thực hiện các quan điểm, chủ trương, quyết sách về PCTN mà Nghị quyết Trung ương 3 Khóa X, Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 Khóa X, Chỉ thị số 50-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng;... đã đề ra, như: 1) Tiếp tục đẩy mạnh bốn trụ cột trong công cuộc đấu tranh PCTN (“không thế”, “không dám”, “không cần”, “không muốn” tham nhũng); 2) Phòng ngừa là cơ bản, lâu dài, phát hiện, xử lý là quan trọng, cấp bách và là khâu đột phá; kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa với chủ động phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời hành vi tham nhũng, lãng phí, bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, can thiệp, cản trở việc chống tham nhũng, lãng phí, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; 3) Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân; 4) Thực hiện đồng bộ các biện pháp chính trị, tư tưởng, tổ chức, hành chính, kinh tế, hình sự; 5) Đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện đồng bộ thể chế về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, quản lý kinh tế- xã hội và PCTN; kịp thời khắc phục những bất cập, bịt kín những “khoảng trống”, “kẽ hở” để “không thể tham nhũng”; 6) Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị và các biện pháp bảo đảm để công dân thực hiện đầy đủ quyền tiếp cận thông tin theo quy định của pháp luật; 7) Kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; 8) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử; 9) Tăng cường kiểm soát quyền lực để PCTN, nhất là trên các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng (quản lý đất đai, tài sản, ngân sách; trong việc xây dựng và ban hành chính sách, pháp luật; trong công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; trong hoạt động báo chí;...); 10) Đi đối với điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án những vụ án lớn, phải tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt hơn nữa trong phát hiện, xử lý tham nhũng ở địa phương, cơ sở; xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; 11) Nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng; có cơ chế giải quyết, xử lý nhanh các tài sản liên quan đến tham nhũng, bảo đảm lợi ích chính đáng của những chủ thể liên quan và xã hội; 12) Có cơ chế bảo vệ, khuyến khích người làm công tác PCTN, cũng như với người tố cáo, tích cực chống tham nhũng([5]);...

Mới đây, xuất phát từ yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn, Bộ Chính trị vừa quy định bổ sung chức năng cho Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, theo đó, ngoài chức năng, nhiệm vụ PCTN, Ban Chỉ đạo còn có chức năng, nhiệm vụ phòng, chống tiêu cực. Bởi, tiêu cực là nguồn gốc sinh ra tham nhũng, muốn PCTN hiệu quả, triệt để thì phải kết hợp với phòng, chống tiêu cực hiệu quả. Trong năm 2021, Ban Bí thư vừa ra Kết luận 05-KL/TW, ngày 03/6/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; sẽ tiến hành sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW với 08 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về PCTN, tiếp tục khẳng định tính đúng đắn của những chủ trương, chính sách đã ban hành và tiếp tục đề ra những chủ trương, chính sách mới về PCTN, tiêu cực cho phù hợp với tình hình hiện nay và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Bên cạnh việc ban hành các quyết sách về PCTN, Đảng ta cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về PCTN thành pháp luật của Nhà nước; tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN. Khắc phục cơ bản tình trạng chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết, pháp luật nói chung, về PCTN nói riêng vẫn là khâu yếu; tình trạng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước không thiếu, nhưng thực hiện không nghiêm, không hiệu quả.

 

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về PCTN, tiêu cực.

 Đây là một bộ phận quan trọng của công tác tư tưởng, là sự tiếp nối công tác lý luận, nhằm phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN, tiêu cực, góp phần đưa thông tin đầy đủ, đúng đắn về PCTN đến với đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Để công tác PCTN, tiêu cực được lan tỏa trong toàn xã hội, cần tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, giáo dục sâu rộng đến mọi cán bộ và người dân về ý nghĩa, mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp PCTN, tiêu cực theo tinh thần Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, các chủ trương, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về PCTN, tiêu cực; phải xây dựng cho được sự tự giác, thống nhất cao về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về PCTN, tiêu cực. Phải kiên trì giáo dục, rèn luyện đức tính liêm khiết, xây dựng văn hoá tiết kiệm, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; chủ động công khai, tuyên truyền có định hướng về PCTN, tiêu cực, nhất là về kết quả kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm; về khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, tiêu cực, sai phạm, kinh tế mà dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Chú trọng thông tin tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, khắc phục tình trạng thông tin một chiều, thông tin không chính xác, mang tính kích động, gây hoang mang; bảo vệ, khen thưởng, động viên những người dũng cảm đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; tôn vinh những cán bộ liêm chính; đồng thời tích cực đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, lợi dụng PCTN, tiêu cực để chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch; xử lý nghiêm khắc việc đưa tin sai sự thật, vu cáo, bịa đặt gây hậu quả xấu.

 

Ba là, củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác PCTN, tiêu cực.

  Đấu tranh PCTN, tiêu cực là cuộc đấu tranh liên quan đến nội bộ, trong chính bản thân mỗi con người, cán bộ, liên quan đến lợi ích của tổ chức, cá nhân. Đây là cuộc đấu tranh với những chủ thể đặc biệt; quá trình đấu tranh dễ bị chi phối, tác động theo nhiều cách khác nhau. Do vậy, cần phải có các thiết chế đặc biệt và yêu cầu đặc biệt đối với đội ngũ cán bộ làm công tác PCTN. Mô hình và hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo, Thành viên Ban Chỉ đạo, Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo và các cơ quan, đơn vị có chức năng PCTN thời gian qua đã chứng minh quyết định đúng đắn của Đảng trong chỉ đạo xây dựng tổ chức, bộ máy và đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ PCTN.

Trong thời gian tới, để PCTN, tiêu cực đạt hiệu quả cao hơn, cần tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy, tăng thẩm quyền, bổ sung chức năng, nhiệm vụ đối với các cơ quan, đơn vị có chức năng PCTN, tiêu cực và các cơ quan tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN, tiêu cực. Theo tinh thần trên, đổi mới mô hình tổ chức cơ quan chuyên trách chống tham nhũng, tiêu cực cũng đã được Ban Nội chính Trung ương xúc tiến nghiên cứu để trình Bộ Chính trị trong năm 2021. Cùng với việc kiện toàn tổ chức phải tích cực đổi mới phương thức hoạt động, ứng dụng khoa học công nghệ, tăng cường phương tiện làm việc; có cơ chế ngăn ngừa, xử lý nghiêm các hành vi can thiệp, tác động không đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước vào hoạt động của các cơ quan này. Đặc biệt, phải xây dựng, củng cố, nâng cao phẩm chất đội ngũ cán bộ làm công tác PCTN, tiêu cực, bảo đảm có bản lĩnh vững vàng, liêm chính, trong sạch; không chịu bất cứ sức ép không trong sáng nào của tổ chức, cá nhân; không bị bất cứ sự cám dỗ, mua chuộc nào của những kẻ phạm tội. Có chính sách đãi ngộ hợp lý, tạo động lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan, đơn vị trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đấu tranh PCTN, tiêu cực nỗ lực phấn đấu, toàn tâm, toàn ý với công việc, gắn với chú trọng PCTN, tiêu cực ngay trong các cơ quan PCTN, tiêu cực.([6])

Mặt khác, để nâng cao hiệu quả công tác PCTN cần phải huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, nhất là vai trò nòng cốt, hạt nhân của các tổ chức Đảng và đảng viên. Công tác PCTN không thể thu được kết quả như mong muốn nếu chỉ có các cơ quan chuyên trách chống tham nhũng thực hiện. Làm tốt điều này sẽ góp phần khắc phục tình trạng “vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên thờ ơ, ngại đấu tranh với biểu hiện tiêu cực, tham nhũng trong nội bộ; công tác tự phát hiện tham nhũng trong nội bộ tổ chức đảng vẫn là khâu yếu” mà Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII trình Đại hội 13 của Đảng đã nêu rõ.

 

Bốn là, lãnh đạo bằng nêu gương, phát huy vai trò của người đứng đầu.

 Trong PCTN, lãnh đạo bằng nêu gương trước hết thể hiện ở sự gương mẫu, tiên phong của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện chủ trương, chính sách, các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN, tiêu cực. Thực tiễn đã kiểm chứng, ở đâu cán bộ, đảng viên gương mẫu, người đứng đầu trong sạch, không tham nhũng, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, nói đi đôi với làm thì ở đó tham nhũng rất ít xảy ra và ngược lại nơi nào cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu, người đứng đầu có biểu hiện tham nhũng, buông lỏng, bao che cho tham nhũng, tiêu cực thì ở đó tham nhũng diễn ra nghiêm trọng và phức tạp. Phải thấm nhuần Lời dạy của Bác Hồ “một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”.([7])

Thời gian tới, cần tập trung xây dựng cho được sự tự giác, thống nhất cao về ý chí và hành động, giữa lời nói và việc làm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong PCTN, tiêu cực, trước hết là sự gương mẫu, không tham nhũng, tiêu cực, quyết liệt PCTN, tiêu cực của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương; chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực và các hành vi bao che, dung túng, cản trở việc chống tham nhũng, tiêu cực ngay trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương mình; lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; kiên quyết đấu tranh, loại bỏ tư tưởng lo ngại việc đẩy mạnh PCTN, tiêu cực sẽ “làm chậm sự phát triển”, làm “hạn chế sức sáng tạo, dám nghĩ, dám làm”, “nhụt chí”, “làm cầm chừng”, “phòng thủ” trong một bộ phận cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước về PCTN; đảng viên phải gương mẫu hơn quần chúng, cán bộ phải gương mẫu hơn nhân viên, cán bộ giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu. Thực hiện nghiêm chủ trương "Lấy kết quả công tác PCTN là thước đo đánh giá phẩm chất, năng lực, trách nhiệm và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu” mà Chỉ thị 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng đã đề ra.

Năm là, lãnh đạo bằng kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN. Kiểm tra, giám sát vừa là phương thức, vừa là chức năng lãnh đạo của Đảng, đồng thời là giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả của Đảng nói chung, về PCTN, tiêu cực nói riêng. Thông qua kiểm tra, giám sát về PCTN, tiêu cực, chủ thể lãnh đạo có điều kiện bổ sung, hoàn thiện chủ trương, chính sách, chỉ đạo sửa đổi, hoàn thiện pháp luật về PCTN, tiêu cực; chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN, tiêu cực; kịp thời xử lý hành vi tham nhũng, tiêu cực và các sai phạm có liên quan đến công tác PCTN, tiêu cực.

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng sẽ tiếp tục tăng cường theo hướng tiến hành thường xuyên, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; tăng cường kiểm tra, giám sát những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, công tác cán bộ; chú trọng kiểm tra, giám sát cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và cán bộ được quy hoạch vào các vị trí lãnh đạo, quản lý; cán bộ, đảng viên có biểu hiện tham nhũng, nhiều đơn thư phản ánh, tố cáo tham nhũng, giàu nhanh, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kịp thời xử lý, điều chuyển, thay thế cán bộ lãnh đạo, quản lý khi có biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, uy tín thấp; xử lý nghiêm những cán bộ nhũng nhiễu, vòi vĩnh, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp, với phương châm kịp thời phát hiện, giải quyết từ sớm, ngăn chặn từ đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn”; đồng thời phát huy kết quả đạt được trong thực hiện các quy định về kỷ luật của Đảng "bảo đảm kịp thời, đồng bộ giữa kỷ luật của Đảng và kỷ luật của Nhà nước; kỷ luật của Đảng đi trước, tạo tiền đề, mở đường cho kỷ luật của Nhà nước, kỷ luật của đoàn thể và xử lý hình sự([8]) nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy nhà nước.

Trong xử lý vi phạm, cần thấm nhuần các quan điểm “Có vụ việc thì phải xác minh, làm rõ([9]); “Tích cực, khẩn trương, rõ đến đâu xử lý đến đó, không phân biệt người có hành vi tham nhũng, tiêu cực là ai, đã có dấu hiệu tội phạm phải khởi tố điều tra và đã kết luận có tội thì phải truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật([10]); vụ việc chưa đến mức xử lý hình sự thì phải xử lý kỷ luật nghiêm theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Quá trình xử lý phải xem xét, đánh giá thật khách quan, biện chứng, thận trọng, cân nhắc kỹ bối cảnh lịch sử tại thời điểm xảy ra sai phạm, làm rõ động cơ, mục đích sai phạm để phân biệt hành vi của những người dám nghĩ, dám làm, có động cơ trong sáng vì sự nghiệp đổi mới đất nước với hành vi của những người có động cơ tư lợi cá nhân để xử lý phù hợp; động viên, khuyến khích, bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn đi đầu, đổi mới, sáng tạo vì sự nghiệp chung của đất nước.

Với sự lãnh đạo chặt chẽ, toàn diện, trực tiếp, tập trung, thống nhất của Đảng, trong thời gian tới công tác PCTN, tiêu cực chắc chắn sẽ đạt kết quả cao hơn, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đã đề ra./.

 

TS. Võ Văn Dũng

 Ủy viên Trung ương Đảng,

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương,

Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực,

Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương.

  ([1]) Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 21/8/2006 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí.

 ([2]) Báo cáo tổng kết công tác PCTN giai đoạn 2013-2020, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới (Báo cáo số 238-BC/BCĐTW, ngày 22/12/2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN).

([3]) Phát biểu Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác PCTN giai đoạn 2013 - 2020, ngày 12/12/2020.

([4]) Xem tlđd: Báo cáo số 238-BC/BCĐTW.

([5]) Xem tlđd: Phát biểu Kết luận… tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác PCTN giai đoạn 2013-2020.

([6]) Xem tlđd: Phát biểu Kết luận… tại Hội nghị toàn quốc công tác PCTN giai đoạn 2013-2020.

([7]) Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 1, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội. 2011, tr. 284.

([8]) Xem tlđd: Báo cáo số 238-BC/BCĐTW.

([9]) Báo cáo về tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay, phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, trình bày tại Hội nghị toàn quốc về công tác PCTN, ngày 25/6/2018 (Báo cáo số 176-BC/BCĐTW, ngày 26/7/2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN).

([10]) Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

Tin Liên quan

Góp ý về nội dung bài viết