Chủ Nhật, ngày 26 tháng 05 năm 2024

Vai trò của báo chí trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ​

Ngày phát hành: 20/09/2022 Lượt xem 3180

 

Hơn 90 năm qua, báo chí cách mạng Việt Nam luôn luôn là công cụ đắc lực để tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Mình, cương lĩnh, đường lối của Đảng và là vũ khí sắc bén để đấu tranh chống lại cái xấu. Trong giai đoạn hiện nay, báo chí nước ta còn có sứ mệnh quan trọng được khẳng định trong Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”. Báo cáo Chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhấn mạnh: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biển hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Ngay từ khi ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; xác định đây là cuộc đấu tranh liên tục, bền bỉ, lâu dài và là một trong những nhiệm vụ xuyên suốt quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam cũng như thành công của công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

 

Hiện nay, các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội chính trị ra sức xuyên tạc, chống phá nhằm loại bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng ta - chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - ra khỏi đời sống tinh thần của xã hội. Chúng công kích những bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác-Lênin, tập trung vào những nguyên lý cơ bản và những luận điểm chính trị then chốt. Chúng tấn công chủ nghĩa Mác-Lênin cả về lý luận và thực tiễn; đối lập chủ nghĩa Mác-Lênin với tư tưởng Hồ Chí Minh; xuyên tạc, bóp méo tư tưởng Hồ Chí Minh. Các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị thường xuyên xuyên tạc, chống phá đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quá trình tổ chức thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Chúng triệt để lợi dụng và khoét sâu vào những thiết sót, khuyết điểm của chúng ta trong tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật để chống phá; xuyên tạc sự thật, bôi nhọ một số đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó, chúng còn trực tiếp tấn công vào nền báo chí cách mạng Việt Nam, với chiêu bài “tự do báo chí”, “tự do ngôn luận”. Chúng vu cáo Đảng và Nhà nước ta “vi phạm quyền tự do báo chí”, “vi phạm quyền tự do ngôn luận”, âm mưu “phi chính trị hóa” báo chí nước ta, tách rời báo chí khỏi sự lãnh đạo của Đảng, làm cho báo chí mất phương hướng chính trị, mất tính chiến đấu. Sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội chính trị là hết sức thâm độc, nguy hiểm. Vì vậy, nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch có vai trò đặc biệt quan trọng, đó là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò tiên phong, chủ công của các cơ quan báo chí nước ta.

 

Trong thời gian qua, với lực lượng nhà báo hùng hậu và sự đa dạng, phong phú về loại hình, báo chí cách mạng nước ta đã thể hiện rõ vai trò xung kích, đi tiên phong trong mặt trận tư tưởng, văn hóa, đã và đang đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; thể hiện rõ vai trò xung kích trong đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nhiều tờ báo đã đấu tranh kịp thời, sắc bén, vạch rõ và làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch xuyên tạc, chống phá nền tảng tư tưởng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ.

 

Nhiều cơ quan báo chí, đặc biệt là hệ thống cơ quan báo, tạp chí của Đảng đã tăng cường truyền thông các nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phổ biến, tuyên truyền kịp thời, rộng rãi chủ trương, quan điểm chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng và công tác xây dựng Đảng, gắn với nhận diện và đấu tranh phòng, chống sự suy thoái, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời, tuyên truyền, truyền bá các giá trị đạo đức, văn hóa, lối sống tốt đẹp của con người Việt Nam, những tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Các cơ quan báo chí đã quán triệt, thực hiện nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thông tin của Đảng, Nhà nước, bám sát mục tiêu giữ vững ổn định chính trị, tạo sự đồng thuận của xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ; thông tin kịp thời, trung thực, toàn diện đời sống chính trị, kinh tế, xã hội trong nước và quốc tế; trong đó, thông tin, tuyên truyền về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được quan tâm, đầu tư bài bản với các chuyên trang, chuyên mục, chương trình, tuyến bài sâu sắc, chất lượng, phong phú.

 

Các cơ quan báo chí đã tích cực thông tin, tuyên truyền về lý luận chính trị, khẳng định tính đúng đắn, khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; khẳng định vai trò lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lịch sử đấu tranh cách mạng cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong sự nghiệp đổi mới. Đã có nhiều bài viết đề cập đề cập sâu sắc, luận giải thấu đáo với sức thuyết phục khoa học cao giúp tăng cường, củng cố niềm tin khoa học cho người đọc, người nghe, làm cho hệ tư tưởng của Đảng, lý tưởng xã hội chủ nghĩa giữ vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần của xã hội, tạo hiệu ứng lan tỏa trong nhân dân.

 

Nhiều tờ báo đã tập hợp được các nhà khoa học, nhà lý luận, hoạt động thực tiễn có uy tín tham gia tọa đàm, hội thảo, viết bài phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Một số báo, đài đã tổ chức tốt các diễn đàn trực tuyển, luận đàm khoa học, thông qua đó định hướng chính trị tư tưởng và nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về các vấn đề “nóng”, nhận rõ các quan điểm sai trái, thù địch, các thông tin xấu, độc và những vấn đề mà dư luận quan tâm. Nhiều cơ quan, báo chí đã phát huy hiệu quả hoạt động của các trang, nhóm, blog, kênh Youtube, tài khoản mạng xã hội,… chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các thông tin xấu, độc. Việc ngăn chặn, giám sát, triệt phá các thông tin xuyên tạc, xấu, độc từ các báo, đài, các kênh báo mạng trong và ngoài nước được các cơ quan chức năng và cơ quan báo chí nước ta quan tâm xử lý ngăn chặn, triệt phá kịp thời, xử phạt nghiêm các vi phạm trong hoạt động báo chí.

 

Báo chí cách mạng nước ta đã đóng vai trò rất quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thực sự là vũ khí sắc bén trong lĩnh vực này, là diễn đàn tin cậy của nhân dân, góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác, tình yêu quê hương, đất nước, củng cố lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào chế độ, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo động lực mãnh mẽ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Báo chí đã chủ động phê phán, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc về tình hình đất nước cũng như các chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển đất nước; chỉ rõ, vạch trần âm mưu của các thế lực thù địch nhằm lôi kéo, kích động người dân tụ tập, khiếu kiện đông người. Một số tạp chí cùng các cơ quan báo chính trị chủ lực và một số báo thuộc bộ, ngành, tổ chức xã hội đã tập trung luận giải làm rõ nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn về vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, khẳng định những chính sách nhân văn, có lý, có tình, tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo, bảo đảm quyền con

người của Đảng Cộng sản Việt nam và Nhà nước ta; vạch rõ âm mưu, thủ đoạn, chiêu trò của các thế lực thù địch lợi dụng mạng xã hội, báo chí nước ngoài để gây nhiễu loạn thông tin, gây ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam; phân tích, chứng minh và khẳng định cơ sở pháp luật đúng đắn của Việt Nam - một quốc gia có chủ quyền - trong việc khởi tố, bắt tạm giam, xét xử một số cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam. Với nội dung phong phú, phân tích, lập luận sắc bén, dẫn chứng, số liệu cụ thể, thuyết phục, các bài viết trên báo chí về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, đã tạo hiệu ứng tốt trong thông tin, tuyên truyền, được cán bộ, đảng viên và quần chúng đông đảo nhân dân đón nhận, lan tỏa.

 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác thông tin, tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch còn nhiều thách thức, hạn chế. Trong một số thời điểm, một số vụ việc chưa được như mong muốn; tính dự báo còn hạn chế, phân tích, luận giải, xử lý thông tin đôi lúc chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Một số cơ quan báo chí chưa quan tâm đúng mức, xem nhẹ, xao nhãng trong thông tin, tuyên truyền đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch; nội dung đấu tranh còn nghèo nàn hoặc không có. Cá biệt có cơ quan báo chí còn thiếu nhạy cảm chính trị, đăng thông tin không phù hợp để các thế lực thù địch lợi dụng, kích động, chống phá.

 

Hiện nay, đất nước ta đang đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi; song cũng không ít khó khăn, thách thức. Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị tiếp tục đẩy mạnh chống phá. Chúng lợi dụng sự phát triển của Internet, mạng xã hội để có những hoạt động chống phá tinh vi, xảo quyệt, thâm độc hơn. Điều đó đặt ra những yêu cầu mới về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, trong đó có nhiệm vụ, giải pháp về công tác thông tin, tuyên truyền trên báo chí. Để phát huy hơn nữa vai trò của các cơ quan báo chí, nâng cao hiệu quả thông tin, tuyên truyền về mảng đề tài quan trọng này, hệ thống báo chí nước ta cũng như đội ngũ nhà báo cần tiếp tục nỗ lực, quyết tâm cao, phát huy vai trò là vũ khí sắc bén trong sự nghiệp xây dựng và bảo vê Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau đây:

 

Một là, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí.

 

Các cơ quan báo chí cần xác định rõ công tác thông tin, tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, là một trong những nhiệm vụ hàng đầu trong công tác thông tin, tuyên truyền. Trong đó, cần tập trung phản ánh việc vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tích cực tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thành tựu của đất nước trong 36 năm đổi mới; bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

 

Hai là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đổi với báo chí.

 

Tăng cường chỉ đạo, quán triệt sâu sắc cho các cơ quan báo chí từ trung ương đến địa phương tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo Nghị quyết số 35 của Bộ chính trị khóa XII và theo định hướng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Báo chí là một loại hình truyền thông có tốc độ phát triển nhanh, mạnh nên Đảng cần có sự chỉ đạo thường xuyên, kịp thời, sát thực đối với các cơ quan báo chí trong từng giai đoạn cụ thể. Đảng, Nhà nước cần quan tâm, tạo điều kiện về môi trường làm việc hiện đại, năng động, bảo đảm cho các hoạt động báo chí diễn ra thuận lợi trên tinh thần tự do, dân chủ, sáng tạo. Các cơ quan, bộ, ngành có liên quan cần định hướng tốt công tác tuyên truyền; quản lý tốt thông tin, nhất là những thông tin trên mạng xã hội, Internet. Xử lý nghiêm những trường hợp đi ngược lại tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí, xâm phạm và làm ảnh hưởng đến lợi ích của quốc gia, dân tộc; đến uy tín, hình ảnh của Đảng, Nhà nước, chế độ, cơ quan, đoàn thể.

 

Cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí cần xây dựng, rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản chỉ đạo, văn bản quy phạm pháp luật về báo chí chặt chẽ, phù hợp và đáp ứng yêu cầu của thực tiễn hội nhập quốc tế và sự phát triển của truyền thông số, ứng dụng khoa học, công nghệ mới trong hoạt động quản lý báo chí theo hướng hiện đại hóa.

 

Ba là, nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, làm cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội. Xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đẩy lùi các thông tin xấu, độc, tiêu cực, các quan điểm sai trái, thù địch. Mở rộng và nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục định kỳ, các tuyến bài đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác có sức thuyết phục khoa học các quan điểm sai trái, thù địch.

 

Bn là, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan báo chí, nhất là trách nhiệm trong việc quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị quan trọng. Nâng cao chất lượng đội ngũ phóng viên, biên tập viên cả về chính trị, tư tưởng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp. Quan tâm, coi trọng xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Đảng, đoàn thể trong các cơ quan báo chí. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của mỗi nhà báo trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Mỗi nhà báo cần phải tu dưỡng đạo đức cách mạng, trau dồi tư tưởng, nghiệp vụ và văn hóa; chú trọng học tập chính trị, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính trị, pháp luật của Nhà nước và những diễn biến về tình hình kinh tế, chính sách, xã hội, văn hóa ở trong và ngoài nước; đi sâu vào thực tế, đi sâu vào quần chúng lao động. Từ đó, có những thông tin chính xác, kịp thời, định hướng dư luận, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ.

 

Năm là, đối mới nội dụng và hình thức tuyên truyền, nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 

Tăng cường số lượng, chất lượng các chương trình, bài viết tuyên truyền, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Mỗi chương trình, bài viết phải có cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn chắc chắn, luận điểm, luận cứ sâu sắc, mang tính thời sự và có giá trị định hướng về nhận thức, tư tưởng đối với người đọc, sao cho mỗi tác phẩm báo chí thực sự là một công cụ tăng cường nhận thức, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, đất nước, chế độ. Trong tuyên truyền, đấu tranh cần có trọng tâm, trọng điểm, kết hợp giữa “xây” và “chống”; trong đó “xây” là cơ bản, lâu dài, “chống” là cấp bách, thường xuyên, quyết liệt. Chủ động lan tỏa thông tin tích cực trên báo chí và Internet; quyết liệt đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch để báo chí cách mạng thực sự là vũ khí sắc bén trong sự nghiệp “phò chính trừ tà” bảo vệ chính nghĩa, đồng hành với lẽ phải, lên án cái xấu, cái ác, chống lại những nhận thức, hành động sai trái, phi nghĩa.

 

Các cơ quan báo chí cần tổ chức lực lượng trực tiếp đấu tranh phản bác các quan điểm, tư tưởng sai trái, các thông tin xấu, độc bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng trên báo chí, trên các phương tiện thông tin đại chúng khác (Internet, mạng xã hội,…) góp phần giữ vững trận địa tư tưởng, tổ chức, củng cố và phát huy tốt vai trò của các lực lượng trực tiếp viết bài đấu tranh, đội ngũ cộng tác viên,…đủ mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ lý luận và năng lực đấu tranh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời, có cơ chế, chính sách phù hợp để động viên, khuyến khích và bảo vệ lực lượng này trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

 

u là, quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, xây dựng đội ngũ nhà báo và các cơ quan báo chí thực sự vững mạnh.

 

Quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất cho các cơ quan báo chí, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ hiện đại để đổi mới nội dung, hình thức thể hiện trên báo chí. Chú trọng xây dựng các sản phẩm báo chí hiện đại, đa phương tiện, có hình thức đẹp, bắt mắt để thu hút độc giả.

Các cơ quan báo chí cần tập trung đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý báo chí, phóng viên, biên tập viên có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức trong sáng và tinh thông nghiệp vụ để nâng cao hiệu quả tuyên truyền. Họ phải thực sự chuyên tâm “rèn bút, luyện nghề” với tâm thế “bút sắc, lòng trong, tâm sáng”, “phò chính, trừ tà”, đấu tranh không khoan

nhượng với những luận điệu sai trái, xuyên tạc, thù địch. Những phẩm chất cần có của đội ngũ nhà báo cần được quan tâm bồi dưỡng, đó là: niềm tin vào lẽ phải, vào chính nghĩa, vào tiền đồ, tương lai tốt đẹp của dân tộc, vào sức mạnh của đất nước, vào đường lối, quan điểm của Đảng; kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và sự nghiệp đổi mới đất nước; tinh thần phấn đấu vì nước, vì dân với trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân cao, đạo đức cách mạng và đạo đức nghề nghiệp trong sáng. Những yêu cầu cơ bản về năng lực cần được quan tâm bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ nhà báo, đó là: Nắm vững yêu cầu, nhiệm vụ đấu tranh chống lại những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị; giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ báo chí; có kiến thức về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, quản lý nhà nước và pháp luật cần thiết; có đủ trình độ đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Cùng với việc quan tâm, phát triển nguồn cộng tác viên dồi dào, chất lượng; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, lý luận,… các cơ quan báo chí cần đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trong chính cơ quan của mình, hình thành một bộ phận phóng viên, biên tập viên chuyên trách, có năng lực tác nghiệp nhạy bén, để kịp thời, thường xuyên có thông tin, bài viết sâu sắc có sức thuyết phục trong tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan

điểm sai trái, thù địch./.

 

Đi tá, PGS.TS Bùi Đình Bôn*

 

* Nguyên Thư ký khoa học - Hội đồng Lý luận Trung ương.

Tin Liên quan

Góp ý về nội dung bài viết