Chủ Nhật, ngày 26 tháng 06 năm 2022

Toàn văn Nghị quyết lịch sử thứ ba của Hội nghị Trung ương 6 của Đảng Cộng sản Trung Quốc

Ngày phát hành: 28/11/2021 Lượt xem 2961Lời nói đầu
Từ khi thành lập năm 1921 đến nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) luôn coi việc mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân, tìm cách phục hưng dân tộc Trung Hoa làm sứ mệnh ban đầu của mình, luôn kiên trì lý tưởng chủ nghĩa cộng sản và niềm tin vào chủ nghĩa xã hội, đoàn kết dẫn dắt nhân dân các dân tộc trên cả nước không ngừng phấn đấu cho độc lập dân tộc, giải phóng nhân dân, thực hiện đất nước giàu mạnh và nhân dân hạnh phúc, đã đi qua chặng đường vẻ vang 100 năm.
100 năm qua, Đảng lãnh đạo nhân dân chiến đấu gian khổ, với ý chí kiên cường, đã làm nên những thành tựu vĩ đại của cuộc cách mạng chủ nghĩa dân chủ mới; tự lực cánh sinh, nỗ lực vươn lên, làm nên những thành tựu vĩ đại trong công cuộc cách mạng và xây dựng chủ nghĩa xã hội; giải phóng tư tưởng, làm nên những thành tựu vĩ đại trong công cuộc cải cách mở cửa và xây dựng hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa; tự tin tự cường, kế thừa sáng tạo, làm nên những thành tựu to lớn về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới. Trong 100 năm phấn đấu, Đảng và nhân dân đã viết nên bản trường ca hùng tráng nhất trong lịch sử mấy nghìn năm của dân tộc Trung Hoa.
Tổng kết những thành tựu to lớn và kinh nghiệm lịch sử trong 100 năm phấn đấu của Đảng là nhu cầu để mở ra chặng đường mới xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa hiện đại hóa toàn diện trong điều kiện lịch sử 100 năm xây dựng đảng; là nhu cầu để tăng cường ý thức chính trị, ý thức đại cục, ý thức hạt nhân, ý thức noi gương, kiên định sự tự tin về con đường, tự tin về lý luận, tự tin về chế độ và tự tin về văn hóa, kiên quyết bảo vệ địa vị của Tổng Bí thư Tập Cận Bình là hạt nhân của Trung ương Đảng và toàn đảng, kiên quyết bảo vệ quyền uy và sự lãnh đạo thống nhất tập trung của Trung ương Đảng, đảm bảo toàn đảng cùng tiến bước; là nhu cầu để thúc đẩy đảng tự cách mạng, nâng cao bản lĩnh đấu tranh và năng lực đối phó với các rủi ro và thách thức của toàn đảng, duy trì sức sống của Đảng, đoàn kết và dẫn dắt nhân dân các dân tộc trên cả nước tiếp tục phấn đấu để thực hiện Giấc mộng Trung Hoa – sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa. Toàn đảng phải kiên trì quan niệm duy vật lịch sử và quan niệm đúng đắn về lịch sử đảng, để từ trong 100 năm phấn đấu của Đảng nhìn rõ vì sao chúng ta lại có thể thành công trong quá khứ và hiểu rõ làm thế nào để chúng ta có thể tiếp tục thành công trong tương lai, từ đó thực hiện một cách kiên định và tự giác hơn sứ mệnh ban đầu, kiên trì và phát triển tốt hơn chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới.
“Nghị quyết về một số vấn đề lịch sử” được thông qua tại Hội nghị trung ương 7 khóa VI năm 1945 và “Nghị quyết về một số vấn đề lịch sử của Đảng kể từ khi thành lập nước đến nay” được thông qua tại Hội nghị trung ương 6 khóa XI năm 1981 đã tổng kết một cách thực sự cầu thị những sự kiện lịch sử trọng đại và những bài học kinh nghiệm quan trọng của Đảng, đã thống nhất tư tưởng và hành động của toàn Đảng trong các thời khắc lịch sử quan trọng, đã phát huy vai trò dẫn dắt quan trọng đối với việc thúc đẩy sự nghiệp của Đảng và nhân dân, những phân tích và kết luận cơ bản của hai nghị quyết này vẫn được áp dụng cho đến nay.

I. Giành thắng lợi vĩ đại trong cuộc cách mạng chủ nghĩa dân chủ mới

Trong thời kỳ cuộc cách mạng chủ nghĩa dân chủ mới, nhiệm vụ chính mà Đảng phải đối diện là chống chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa phong kiến, chủ nghĩa tư bản quan liêu, giành độc lập dân tộc, giải phóng nhân dân, tạo điều kiện xã hội cơ bản cho việc thực hiện cuộc phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa.
Dân tộc Trung Hoa là dân tộc cổ xưa và vĩ đại trên thế giới, đã tạo ra nền văn minh rực rỡ với hơn 5.000 năm lịch sử, có những đóng góp không thể phai mờ cho nền văn minh và tiến bộ của nhân loại. Sau Chiến tranh nha phiến năm 1840, do các cường quốc phương Tây xâm lược và chế độ phong kiến thối nát, nên Trung Quốc từng bước trở thành xã hội nửa thuộc địa, nửa phong kiến, đất nước bị sỉ nhục, nhân dân lầm than, nền văn minh bị vấy bẩn, dân tộc Trung Hoa gặp kiếp nạn chưa từng có. Để cứu dân tộc trong lúc lâm nguy, nhân dân Trung Quốc đã vùng dậy đấu tranh, các chí sĩ yêu nước đã đi nhiều nơi để kêu gọi và tiến hành các cuộc đấu tranh hào hùng. Các phong trào như Thái Bình Thiên Quốc, Dương Vụ, Mậu Tuất biến pháp, Nghĩa Hòa Đoàn liên tiếp nổi lên, các phương án cứu nước liên tục được đưa ra, nhưng đều kết thúc trong thất bại. Cuộc Cách mạng Tân Hợi do Tôn Trung Sơn lãnh đạo đã lật đổ ách thống trị của chế độ quân chủ chuyên chế tồn tại trong mấy nghìn năm ở Trung Quốc, nhưng vẫn chưa thể thay đổi được tính chất xã hội nửa thuộc địa, nửa phong kiến và số phận bi thảm của người dân Trung Quốc. Trung Quốc rất cần có tư tưởng mới để dẫn dắt phong trào cứu quốc, rất cần có một tổ chức mới để hội tụ các lực lượng cách mạng.
Sự bùng nổ của Cách mạng Tháng Mười Nga đã mang chủ nghĩa Mác-Lênin đến với Trung Quốc. Phong trào Ngũ Tứ đã thúc đẩy sự truyền bá của chủ nghĩa Mác ở Trung Quốc. Trước sự giác ngộ của nhân dân Trung Quốc và dân tộc Trung Hoa, cũng như sự kết hợp chặt chẽ giữa chủ nghĩa Marx-Lenin và phong trào công nhân Trung Quốc, tháng 7/1921 ĐCSTQ chính thức ra đời. Trung Quốc đã sinh ra Đảng Cộng sản, đây là sự thay đổi lớn chưa từng có, diện mạo của cách mạng Trung Quốc thay đổi hoàn toàn từ thời điểm này.
Đảng nhận thức sâu sắc được rằng mâu thuẫn chính của xã hội Trung Quốc trong thời cận đại là mâu thuẫn giữa chủ nghĩa đế quốc và dân tộc Trung Hoa, mâu thuẫn giữa chủ nghĩa phong kiến và quần chúng nhân dân. Muốn thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa thì phải tiến hành cuộc đấu tranh chống đế quốc, chống phong kiến.
Trong thời kỳ Đảng mới thành lập và cuộc Đại cách mạng, Đảng đã xây dựng cương lĩnh cách mạng dân chủ, phát động phong trào công nhân, phong trào thanh niên, phong trào nông dân, phong trào phụ nữ, thúc đẩy và hỗ trợ Quốc dân đảng cải tổ và thành lập quân đội cách mạng quốc dân, lãnh đạo cả nước thực hiện cuộc đấu tranh vĩ đại chống đế quốc, chống phong kiến, làm dấy lên cao trào đại cách mạng. Năm 1927, nhóm phản động trong Quốc dân đảng đã phản bội cách mạng, thảm sát tàn khốc những người Cộng sản và nhân dân cách mạng. Do tư tưởng hữu khuynh trong nội bộ Đảng với đại diện là Trần Độc Tú đã phát triển sai lầm thành chủ nghĩa cơ hội hữu khuynh và chiếm vị thế thống trị trong cơ quan lãnh đạo của Đảng, nên Đảng và nhân dân không thể tổ chức cuộc kháng chiến hiệu quả, khiến cuộc Đại cách mạng thất bại nặng nề trước sự tấn công bất ngờ của kẻ địch hùng mạnh.
 Trong thời kỳ chiến tranh cách mạng ruộng đất, từ hiện thực tàn khốc, Đảng nhận thức được rằng nếu không có lực lượng vũ trang cách mạng thì không thể chiến thắng được lực lượng chống cách mạng có vũ trang, không thể giành chiến thắng cho cách mạng của Trung Quốc, không thể thay đổi được vận mệnh của người dân Trung Quốc và dân tộc Trung Hoa, do đó phải chống lại lực lượng chống cách mạng bằng lực lượng cách mạng có vũ trang. Cuộc khởi nghĩa Nam Xương đã nổ phát súng đầu tiên vũ trang chống lại bè lũ phản động Quốc dân đảng, đánh dấu sự mở đầu của việc ĐCSTQ độc lập lãnh đạo cuộc chiến tranh cách mạng, thành lập quân đội nhân dân và giành lấy chính quyền bằng vũ trang. Hội nghị bất thường của Trung ương ĐCSTQ được tổ chức vào ngày 7/8/1921 đã xác định phương châm thực hiện cuộc cách mạng ruộng đất và khởi nghĩa vũ trang. Đảng đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa mùa Thu, khởi nghĩa Quảng Châu và nhiều cuộc khởi nghĩa tại các nơi khác nhau, nhưng do lực lượng của ta và địch chênh lệch quá lớn, nên các cuộc khởi nghĩa này phần lớn đều thất bại. Thực tế đã chứng minh trong điều kiện khách quan khi đó, những người Cộng sản Trung Quốc không thể giành thắng lợi cách mạng trên cả nước thông qua việc chiếm lĩnh trước các thành phố trung tâm như cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga, vì vậy Đảng cần phải nhanh chóng tìm được con đường cách mạng phù hợp với tình hình đất nước của Trung Quốc.
Chuyển từ tấn công các thành phố lớn sang tiến quân vào nông thôn là khởi điểm mới có ý nghĩa quyết định của cách mạng Trung Quốc. Đồng chí Mao Trạch Đông lãnh đạo quân và dân thành lập căn cứ địa cách mạng nông thôn đầu tiên ở Tỉnh Cương Sơn, Đảng lãnh đạo nhân dân đánh đổ cường hào, chia ruộng đất. Hội nghị Cổ Điền đã xác lập nguyên tắc xây dựng Đảng bằng tư tưởng, xây dựng quân đội bằng chính trị. Cùng với đà phát triển của cuộc đấu tranh, Đảng đã thành lập căn cứ địa cách mạng trung ương và các căn cứ địa như Tương Ngạc Tây, Hải Lục Phong, Ngạc Dự Hoản, Quỳnh Nha, Mẫn Chiết Cán, Tương Ngạc Cán, Tương Cán, Tả Hữu Giang, Xuyên Thiểm, Thiểm Cam, Tương Ngạc Xuyên Kiềm... Đảng cũng đã phát triển các tổ chức đảng và cách mạng khác trong các khu vực do Quốc dân đảng kiểm soát, triển khai các cuộc đấu tranh cách mạng của quần chúng. Tuy nhiên, do sự lãnh đạo sai lầm của chủ nghĩa giáo điều “tả” khuynh do Vương Minh đứng đầu trong đảng, căn cứ địa cách mạng trung ương đã thất thủ trong chiến dịch vây quét lần thứ 5 của Quốc dân đảng, Hồng quân buộc phải tiến hành cuộc di chuyển chiến lược và đã chuyển đến vùng Thiểm Bắc sau khi trải qua cuộc Trường Chinh đầy gian khổ. Sai lầm của đường lối “tả” khuynh đã gây tổn thất vô cùng to lớn cho các căn cứ địa cách mạng và lực lượng cách mạng trong các khu vực do Quốc dân đảng kiểm soát.
Tháng 1/1935, Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị Tuân Nghĩa trên hành trình Trường Chinh, trên thực tế đã xác lập địa vị lãnh đạo của đồng chí Mao Trạch Đông trong Trung ương Đảng và Hồng quân, bắt đầu xác lập địa vị lãnh đạo của đường lối đúng đắn chủ nghĩa Marx với đại diện chính là đồng chí Mao Trạch Đông trong Trung ương Đảng, bắt đầu hình thành tập thể lãnh đạo trung ương thế hệ thứ nhất của Đảng với hạt nhân là đồng chí Mao Trạch Đông, đã mở ra giai đoạn mới để Đảng độc lập tự chủ giải quyết những vấn đề thực tế của cách mạng Trung Quốc, đã cứu Đảng, cứu Hồng quân và cứu cách mạng Trung Quốc vào những thời điểm nguy nan nhất; hơn nữa, từ đó về sau đã khiến Đảng có thể chiến thắng chủ nghĩa bè phái của Trương Quốc Đào, hoàn thành thắng lợi cuộc Trường Chinh và mở ra cục diện mới cho cách mạng Trung Quốc. Đây là bước ngoặt liên quan đến sự sống còn trong lịch sử của Đảng.
Trong thời kỳ kháng chiến chống Nhật, sau sự kiện Mãn Châu diễn ra vào ngày 18/9/1931, mâu thuẫn dân tộc giữa Trung Quốc và Nhật Bản dần vượt qua mâu thuẫn giai cấp trong nước để trở thành mâu thuẫn chính. Khi đế quốc Nhật xâm lược và Trung Quốc phải đối diện với cuộc khủng hoảng dân tộc nghiêm trọng chưa từng có, Đảng trước tiên giương cao ngọn cờ vũ trang kháng chiến chống Nhật, triển khai rộng rãi phong trào chống Nhật cứu nước, thúc đẩy việc giải quyết hoà bình sự kiện Tây An, đã phát huy vai trò lịch sử quan trọng đối với việc thúc đẩy Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản một lần nữa hợp tác để đoàn kết chống Nhật. Sau sự kiện Lư Câu Kiều xảy ra vào ngày 7/7/1937, Đảng thực hiện chính sách mặt trận thống nhất dân tộc chống Nhật đúng đắn, kiên trì đường lối kháng chiến toàn diện, đề xuất và thực thi phương châm chiến lược chung là kháng chiến lâu dài và các chiến lược chiến thuật chiến tranh nhân dân; mở các chiến trường và căn cứ địa chống Nhật trong lòng địch, lãnh đạo Bát Lộ Quân, Tân Tứ Quân, Liên quân chống Nhật Đông Bắc và các lực lượng vũ trang nhân dân chống Nhật khác chiến đấu anh dũng, trở thành trụ cột vững chắc trong cuộc kháng chiến của toàn dân cho đến khi cuộc kháng chiến chống Nhật của nhân dân Trung Quốc giành được thắng lợi cuối cùng. Đây là cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc giành thắng lợi hoàn toàn đầu tiên mà nhân dân Trung Quốc chống lại kẻ thù ngoại xâm kể từ thời cận đại, cũng là bộ phận cấu thành quan trọng làm nên chiến thắng của thế giới trong cuộc chiến tranh chống phát xít.
Trong thời kỳ chiến tranh giải phóng, đối diện với cuộc nội chiến toàn diện do Quốc dân đảng phát động, Đảng lãnh đạo quân và dân từng bước chuyển từ phòng thủ tích cực sang tấn công chiến lược, giành chiến thắng trong ba chiến dịch lớn là chiến dịch Liêu Thẩm, chiến dịch Hoài Hải và chiến dịch Bình Tân, cũng như chiến dịch Độ Giang, tiến quân vào Trung Nam, Tây Bắc và Tây Nam, tiêu diệt 8 triệu quân Quốc dân đảng, lật đổ chính quyền Quốc dân đảng, lật đổ “ba ngọn núi” lớn là chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa phong kiến và chủ nghĩa tư bản quan liêu. Được sự ủng hộ của nhân dân, quân đội nhân dân do Đảng lãnh đạo đã chiến đấu ngoan cường với kẻ địch vô cùng tàn ác với khí thế chưa từng có, lập nên chiến công lịch sử khi giành thắng lợi trong cuộc cách mạng chủ nghĩa dân chủ mới.
Trong cuộc đấu tranh cách mạng, những người Cộng sản Trung Quốc với đại diện chính là đồng chí Mao Trạch Đông đã kết hợp nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Marx-Lenin với thực tế cụ thể của Trung Quốc, đưa ra khái quát lý luận đối với một loạt kinh nghiệm sáng tạo độc đáo được tích lũy qua sự tìm tòi gian khổ và hy sinh to lớn; đã mở ra con đường cách mạng đúng đắn lấy nông thôn bao vây thành thị, giành lấy chính quyền bằng vũ trang, sáng lập tư tưởng Mao Trạch Đông, chỉ ra phương hướng đúng đắn để giành chiến thắng trong cuộc cách mạng chủ nghĩa dân chủ mới.
Trong cuộc đấu tranh cách mạng, Đảng luôn nêu cao tinh thần xây dựng đảng vĩ đại - kiên trì chân lý, giữ vững lý tưởng, thực hiện ý nguyện ban đầu, đảm nhận sứ mệnh, không sợ hy sinh, đấu tranh anh dũng, trung thành với Đảng, không phụ lòng mong mỏi của nhân dân, thực thi và thúc đẩy công trình vĩ đại xây dựng Đảng; đề ra nguyên tắc coi trọng việc xây dựng Đảng từ tư tưởng, kiên trì chế độ tập trung dân chủ, kiên trì ba tác phong lớn tốt đẹp là lý luận gắn với thực tế, có mối liên hệ mật thiết với nhân dân, phê bình và tự phê bình; hình thành ba bảo bối lớn là mặt trận thống nhất, đấu tranh vũ trang và xây dựng Đảng; nỗ lực xây dựng chính đảng chủ nghĩa Marx trên phạm vi cả nước, mang tính quần chúng rộng rãi, hoàn toàn vững chắc về tư tưởng, chính trị và tổ chức. Đảng đã tiến hành chỉnh đốn tác phong trong toàn đảng kể từ năm 1942, phong trào giáo dục tư tưởng chủ nghĩa Marx này đã đạt được những kết quả to lớn. Việc Đảng xây dựng “Nghị quyết về một số vấn đề lịch sử” đã khiến nhận thức của toàn đảng đối với những vấn đề cơ bản của cách mạng Trung Quốc đạt được sự nhất trí. Đại hội đại biểu toàn quốc ĐCSTQ khóa VII đã vạch ra đường lối, phương châm và chính sách đúng đắn cho nước Trung Quốc mới xây dựng chủ nghĩa dân chủ mới, khiến toàn đảng đạt được sự thống nhất và đoàn kết chưa từng có về tư tưởng, chính trị và tổ chức.
Trải qua 28 năm phấn đấu ngoan cường, dưới sự hợp tác tích cực của các đảng phái dân chủ và các nhân sĩ dân chủ không đảng phái, Đảng đã lãnh đạo nhân dân tuyên bố thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa vào ngày 1/10/1949; thực hiện độc lập dân tộc, giải phóng nhân dân, kết thúc hoàn toàn lịch sử nửa thuộc địa, nửa phong kiến của nước Trung Quốc cũ; kết thúc hoàn toàn lịch sử một số ít kẻ bóc lột thống trị đông đảo người dân lao động, kết thúc hoàn toàn cục diện không đoàn kết của nước Trung Quốc cũ, kết thúc hoàn toàn các hiệp ước không bình đẳng mà các cường quốc áp đặt cho Trung Quốc và mọi đặc quyền của chủ nghĩa đế quốc tại Trung Quốc; đã thực hiện bước nhảy vọt vĩ đại của Trung Quốc từ nền chính trị chuyên chế phong kiến kéo dài trong mấy nghìn năm sang nền dân chủ nhân dân, cũng làm thay đổi mạnh mẽ cục diện chính trị của thế giới, khuyến khích các dân tộc và nhân dân bị áp bức trên toàn thế giới đấu tranh giải phóng dân tộc.
Thực tiễn đã chứng minh lịch sử và nhân dân đã chọn ĐCSTQ, không có sự lãnh đạo của ĐCSTQ thì không thể thực hiện độc lập dân tộc, giải phóng nhân dân. Với sự phấn đấu anh dũng và ngoan cường, ĐCSTQ và nhân dân Trung Quốc trịnh trọng tuyên bố với thế giới rằng nhân dân Trung Quốc đã đứng lên từ đây, thời đại dân tộc Trung Hoa để cho nước khác bắt nạt đã không trở lại, sự phát triển của Trung Quốc đã mở ra kỷ nguyên mới từ đây.

II. Hoàn thành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa và đẩy mạnh xây dựng chủ nghĩa xã hội
Trong thời kỳ cách mạng và xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ chính của Đảng là thực hiện sự chuyển đổi từ chủ nghĩa dân chủ mới sang chủ nghĩa xã hội, tiến hành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh xây dựng chủ nghĩa xã hội, đặt tiền đề chính trị và nền tảng chế độ cơ bản cho việc thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa.
Sau khi nước Trung Quốc mới thành lập, Đảng đã lãnh đạo nhân dân vượt qua một loạt thách thức cam go về chính trị, kinh tế, quân sự..., quét sạch lực lượng vũ trang và thổ phỉ còn sót lại của bọn phản động Quốc Dân đảng, giải phóng Tây Tạng trong hoà bình, thực hiện thống nhất hoàn toàn Trung Quốc đại lục; ổn định vật giá, thống nhất công tác kinh tế-tài chính, hoàn thành cải cách ruộng đất, tiến hành cải cách dân chủ trên các phương diện của xã hội, thực hiện nam nữ bình quyền, trấn áp các tổ chức phản cách mạng, triển khai phong trào “Tam phản” và “Ngũ phản”, gột rửa những bùn nhơ mà chế độ cũ để lại, diện mạo xã hội “thay da đổi thịt”. Chí nguyện quân Nhân dân Trung Quốc hùng dũng hiên ngang vượt qua sông Áp Lục, sát cánh cùng nhân dân và quân đội Triều Tiên chiến đấu và chiến thắng quân địch lớn mạnh được “vũ trang đến tận răng”, thể hiện thanh danh của đất nước, oai phong của quân đội và khí phách của nhân dân Trung Quốc, giành thắng lợi vĩ đại trong cuộc chiến tranh viện Triều chống Mỹ, bảo vệ an ninh của nước Trung Quốc mới, nêu bật vị thế nước lớn của nước Trung Quốc mới. Nước Trung Quốc mới đã đứng vững trước môi trường trong nước và quốc tế phức tạp, rối ren.
Đảng lãnh đạo xây dựng và củng cố chính quyền nhà nước chuyên chính dân chủ nhân dân với nền tảng là liên minh công nông và do giai cấp công nhân lãnh đạo, đã tạo điều kiện cho sự phát triển nhanh chóng của đất nước. Năm 1949, Phiên họp toàn thể lần thứ nhất của Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc đã xây dựng “Cương lĩnh chung Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc”. Năm 1953, Đảng chính thức đề ra đường lối chung trong thời kỳ quá độ, cụ thể là trong một thời kỳ tương đối dài từng bước thực hiện công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa đất nước, từng bước thực hiện cải tạo xã hội chủ nghĩa nhà nước đối với các ngành nông nghiệp, thủ công nghiệp, công thương nghiệp tư bản chủ nghĩa. Năm 1954, Hội nghị lần thứ nhất Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc khóa I được triệu tập và đã thông qua “Hiến pháp nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa”. Năm 1956, Trung Quốc về cơ bản đã hoàn thành việc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với chế độ tư hữu tư liệu sản xuất, về cơ bản thực hiện chế độ công hữu tư liệu sản xuất và phân phối theo sức lao động, thiết lập chế độ kinh tế xã hội chủ nghĩa. Đảng lãnh đạo thiết lập chế độ đại hội đại biểu nhân dân, chế độ hợp tác đa đảng và hiệp thương chính trị do Đảng Cộng sản lãnh đạo, chế độ khu tự trị dân tộc, cung cấp sự đảm bảo về chế độ cho quyền làm chủ của nhân dân. Đảng lãnh đạo thực hiện và củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc trên cả nước, hình thành và phát triển quan hệ dân tộc xã hội chủ nghĩa bình đẳng và tương trợ lẫn nhau giữa các dân tộc, thực hiện và củng cố khối đoàn kết công nhân, nông dân, phần tử tri thức và các giai tầng xã hội khác, tăng cường và mở rộng mặt trận thống nhất rộng khắp. Sự xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa đã đặt nền tảng quan trọng cho mọi tiến bộ và phát triển của Trung Quốc.
Căn cứ theo tình hình đất nước sau khi cơ bản hoàn thành cải tạo xã hội chủ nghĩa, Đại hội VIII đã nêu rõ mâu thuẫn chính trong nước đã không còn là mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân với giai cấp tư sản, mà là mâu thuẫn giữa nhu cầu của nhân dân về sự phát triển nhanh chóng kinh tế và văn hóa với hiện trạng kinh tế và văn hóa không thể đáp ứng nhu cầu của nhân dân, nhiệm vụ chính của nhân dân trên cả nước là tập trung sức lực để phát triển năng lực sản xuất của xã hội, thực hiện công nghiệp hoá đất nước, từng bước đáp ứng nhu cầu vật chất và văn hoá ngày càng tăng của nhân dân. Đảng đề xuất nỗ lực từng bước xây dựng Trung Quốc thành một cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại hoá về nông nghiệp, công nghiệp, quốc phòng và khoa học-công nghệ, lãnh đạo nhân dân triển khai xây dựng chủ nghĩa xã hội quy mô lớn toàn diện. Trải qua mấy kỳ quy hoạch 5 năm, Trung Quốc đã xây dựng được hệ thống công nghiệp và hệ thống kinh tế quốc dân độc lập và tương đối hoàn chỉnh, điều kiện sản xuất nông nghiệp thay đổi rõ rệt, sự nghiệp giáo dục, khoa học, văn hoá, y tế, thể thao có bước phát triển lớn. Các công nghệ mũi nhọn trong lĩnh vực quốc phòng như bom nguyên tử, bom khinh khí, tên lửa và vệ tinh nhân tạo… liên tục có bước đột phá, nền công nghiệp quốc phòng từng bước phát triển từ con số không. Quân giải phóng nhân dân không ngừng lớn mạnh và được nâng cao, từ lục quân phát triển thành lực lượng quân đội tổng hợp gồm hải quân, không quân và các binh chủng kỹ thuật khác, đã hậu thuẫn vững chắc cho việc củng cố chính quyền nhân dân non trẻ, xác lập vị thế nước lớn của Trung Quốc và bảo vệ sự tôn nghiêm của dân tộc Trung Hoa.
Đảng kiên trì chính sách ngoại giao hoà bình độc lập, tự chủ; đề xướng và tuân thủ 5 nguyên tắc chung sống hoà bình; kiên định bảo vệ độc lập, chủ quyền và sự tôn nghiêm quốc gia; ủng hộ và viện trợ sự nghiệp giải phóng dân tộc bị áp bức, sự nghiệp xây dựng của các quốc gia mới giành độc lập và cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân các nước trên thế giới; phản đối chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa bá quyền, chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa chủng tộc; chấm dứt hoàn toàn nền ngoại giao bị lăng nhục của nước Trung Quốc cũ. Đảng xem xét thời thế để điều chỉnh chiến lược ngoại giao, thúc đẩy khôi phục mọi quyền lợi hợp pháp của Trung Quốc tại Liên hợp quốc, mở ra cục diện mới cho công tác đối ngoại, thúc đẩy hình thành cục diện cộng đồng quốc tế kiên trì nguyên tắc “Một Trung Quốc”. Đảng đề ra chiến lược phân chia ba thế giới, nghiêm túc đưa ra cam kết rằng Trung Quốc vĩnh viễn không xưng bá, nhận được sự tôn trọng và tán dương của cộng đồng quốc tế đặc biệt là đông đảo các nước đang phát triển.
 Đảng đã dự đoán được những thách thức mới phải đối mặt trong công tác lãnh đạo trên cả nước, ngay từ Hội nghị trung ương 2 khóa VII diễn ra trước khi cuộc chiến tranh giải phóng giành thắng lợi trên toàn quốc, đã đề ra với toàn Đảng việc nhất thiết phải tiếp tục duy trì tác phong khiêm tốn, thận trọng, không kiêu ngạo, không nôn nóng, nhất thiết phải tiếp tục duy trì tác phong phấn đấu gian khổ. Sau khi nước Trung Quốc mới thành lập, Đảng nhắc lại đề tài quan trọng về xây dựng Đảng trong giai đoạn cầm quyền, tăng cường xây dựng Đảng và củng cố sự lãnh đạo của Đảng từ các mặt tư tưởng, tổ chức và tác phong. Tăng cường học tập lý luận và bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ, nâng cao trình độ lãnh đạo của Đảng, yêu cầu toàn Đảng đặc biệt là cán bộ cấp cao tăng cường tính tự giác trong việc gìn giữ khối đoàn kết, thống nhất của Đảng. Đảng triển khai chỉnh đốn tác phong và kỷ luật trong Ðảng, tăng cường giáo dục trong Đảng, chấn chỉnh các tổ chức Đảng cơ sở, nâng cao điều kiện của đảng viên, phản đối chủ nghĩa quan liêu, chủ nghĩa mệnh lệnh và tham ô lãng phí. Đảng cảnh giác cao độ và hết sức đề phòng sự biến chất, hư hỏng của cán bộ và đảng viên, kiên quyết trừng trị tham nhũng. Những biện pháp quan trọng này làm tăng tính trong sạch và đoàn kết của Đảng, gắn bó mật thiết Đảng với quần chúng nhân dân, tích lũy được những kinh nghiệm bước đầu cho xây dựng Đảng cầm quyền.
Trong thời kỳ này đồng chí Mao Trạch Đông đề xuất “kết hợp lần thứ 2” các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Marx-Lenin với thực tế cụ thể của Trung Quốc, những người Cộng sản Trung Quốc mà đại diện chính là đồng chí Mao Trạch Đông kết hợp với thực tế mới đã làm phong phú và phát triển tư tưởng Mao Trạch Đông, đề ra một loạt tư tưởng quan trọng về xây dựng xã hội chủ nghĩa, bao gồm xã hội xã hội chủ nghĩa là một giai đoạn lịch sử rất dài, phân biệt rõ ràng và xử lý đúng đắn mâu thuẫn giữa địch và ta, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, xử lý đúng đắn 10 mối quan hệ lớn trong xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Trung Quốc, mở ra con đường công nghiệp hóa phù hợp với tình hình Trung Quốc, tôn trọng quy luật giá trị, thực hiện phương châm “cùng tồn tại lâu dài, giám sát lẫn nhau” trong quan hệ giữa Đảng Cộng sản với các đảng phái dân chủ, thực hiện phương châm “Trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng” trong công tác khoa học và văn hoá... Những thành quả lý luận mang tính sáng tạo này đến nay vẫn có ý nghĩa chỉ đạo quan trọng.
Tư tưởng Mao Trạch Đông là sự vận dụng và phát triển một cách sáng tạo chủ nghĩa Marx-Lenin vào Trung Quốc, là nguyên tắc lý luận và tổng kết kinh nghiệm đúng đắn công cuộc cách mạng và xây dựng của Trung Quốc đã được thực tiễn chứng minh, là bước nhảy vọt mang tính lịch sử đầu tiên trong công cuộc Trung Quốc hoá chủ nghĩa Marx. Linh hồn sống của tư tưởng Mao Trạch Đông xuyên suốt lập trường, quan điểm và phương pháp của các bộ phận cấu thành, thể hiện trên ba phương diện cơ bản là thực sự cầu thị, đường lối quần chúng và độc lập tự chủ, cung cấp chỉ dẫn khoa học cho công cuộc phát triển sự nghiệp của Đảng và nhân dân.
Đáng tiếc là đường lối đúng đắn hình thành tại Đại hội VIII không hoàn toàn được kiên trì, các sai lầm như phong trào “Đại nhảy vọt”, phong trào công xã nhân dân lần lượt xuất hiện, cuộc đấu tranh chống hữu khuynh cũng bị mở rộng nghiêm trọng. Đối diện với môi trường bên ngoài phức tạp và gay gắt lúc bấy giờ, Đảng vô cùng quan tâm việc củng cố chính quyền xã hội chủ nghĩa, vì vậy đã nỗ lực về nhiều mặt. Tuy nhiên, sai lầm của đồng chí Mao Trạch Đông về lý luận và thực tiễn trong cuộc đấu tranh giai cấp xã hội xã hội chủ nghĩa đã diễn biến ngày càng nghiêm trọng, Trung ương Đảng chưa kịp thời sửa chữa những sai lầm này. Đồng chí Mao Trạch Đông đưa ra đánh giá hoàn toàn sai lệch đối với tình hình giai cấp và tình hình chính trị của đất nước lúc đó, đã phát động và lãnh đạo cuộc “Đại cách mạng văn hoá”. Hai tập đoàn phản cách mạng Lâm Bưu và Giang Thanh lợi dụng sai lầm của đồng chí Mao Trạch Đông đã tiến hành hàng loạt các hoạt động tội ác hại nước hại dân, gây nên 10 năm hỗn loạn, khiến Đảng, nhà nước và nhân dân chịu những trắc trở và thiệt hại nghiêm trọng nhất kể từ khi nước Trung Quốc mới thành lập, bài học cực kỳ đau đớn. Tháng 10/1976, thực hiện ý chí của Đảng và nhân dân. Bộ Chính trị đã đập tan “bè lũ bốn tên”, kết thúc thảm họa “Đại cách mạng văn hóa”.
Từ khi nước Trung Quốc mới thành lập cho đến trước khi thực hiện cách mở cửa, Đảng lãnh đạo nhân dân hoàn thành cách mạng xã hội chủ nghĩa, tiêu diệt mọi chế độ bóc lột, thực hiện cuộc cải cách xã hội rộng khắp và sâu sắc nhất trong lịch sử dân tộc Trung Hoa, đưa Trung Quốc từ một nước lớn phương Đông nghèo nàn, lạc hậu và đông dân nhảy vọt lên xã hội xã hội chủ nghĩa. Tuy trải qua nhiều trắc trở trong quá trình tìm tòi, nhưng thành quả lý luận mang tính sáng tạo và thành tựu to lớn mà Đảng giành được trong cuộc cách mạng và xây dựng chủ nghĩa xã hội đã cung cấp kinh nghiệm quý báu, sự chuẩn bị về lý luận và cơ sở vật chất cho việc mở ra chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới.
Với sự phấn đấu ngoan cường và anh dũng, ĐCSTQ và nhân dân Trung Quốc đã trịnh trọng tuyên bố với thế giới rằng nhân dân Trung Quốc không những giỏi phá vỡ một thế giới cũ, mà còn giỏi xây dựng một thế giới mới, chỉ có chủ nghĩa xã hội mới cứu được Trung Quốc, chỉ có chủ nghĩa xã hội mới phát triển được Trung Quốc.

III. Tiến hành cải cách mở cửa và xây dựng hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa
Trong thời kỳ mới cải cách mở cửa và xây dựng hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa, nhiệm vụ đặt ra cho Đảng là tiếp tục tìm kiếm con đường đúng đắn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Trung Quốc, giải phóng và phát triển sức sản xuất của xã hội, đưa người dân thoát khỏi nghèo đói và nhanh chóng đi lên giàu có, cung cấp sự bảo đảm về thể chế tràn đầy sức sống mới và điều kiện vật chất cho việc đẩy nhanh phát triển nhằm thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa.
Sau khi cuộc “Đại cách mạng văn hoá” kết thúc, đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng là Đảng và nhà nước sẽ đi về đâu, Đảng nhận thức sâu sắc được rằng chỉ có cải cách mở cửa mới là lối thoát duy nhất, nếu không sự nghiệp hiện đại hoá và chủ nghĩa xã hội của Trung Quốc sẽ bị chôn vùi. Tháng 12/1978, Đảng triệu tập Hội nghị trung ương 3 khóa XI, quyết tâm chấm dứt “cương lĩnh chính trị đấu tranh giai cấp”, thực hiện chuyển dịch chiến lược trọng tâm công tác của Đảng và nhà nước, mở ra thời kỳ mới cải cách mở cửa và xây dựng hiện đại hoá xã hội chủ nghĩa, thực hiện bước chuyển vĩ đại có ý nghĩa sâu rộng trong lịch sử của Đảng kể từ khi thành lập nước Trung Quốc mới. Đảng đã đưa ra quyết sách quan trọng phủ định hoàn toàn “Đại cách mạng văn hóa”. Hơn 40 năm qua, Đảng trước sau như một kiên trì các đường lối, phương châm và chính sách được xác lập tại hội nghị trung ương lần này.
Sau Hội nghị trung ương 3 khóa XI, những người cộng sản Trung Quốc với đại diện chính là đồng chí Đặng Tiểu Bình đã đoàn kết và dẫn dắt toàn đảng và nhân dân các dân tộc trên cả nước tổng kết sâu sắc những kinh nghiệm trên cả phương diện tích cực và tiêu cực kể từ khi nước Trung Quốc mới được thành lập, xoay quanh vấn đề căn bản - chủ nghĩa xã hội là gì, xây dựng chủ nghĩa xã hội như thế nào, học hỏi kinh nghiệm lịch sử của chủ nghĩa xã hội thế giới, đã sáng lập lý luận Đặng Tiểu Bình, giải phóng tư tưởng, thực sự cầu thị, đưa ra quyết sách mang tính lịch sử về việc chuyển trọng tâm công tác của Đảng và nhà nước sang xây dựng kinh tế, thực hiện cải cách mở cửa; vạch rõ bản chất của chủ nghĩa xã hội, xác lập đường lối cơ bản trong giai đoạn đầu của chủ nghĩa xã hội, đề xuất đi theo con đường của mình, xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc; giải đáp một cách khoa học hàng loạt vấn đề cơ bản trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, thực hiện chiến lược phát triển ba bước và cơ bản thực hiện hiện đại hoá xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ 21, đặt nền móng thành công cho chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.
    Sau Hội nghị trung ương 4 khóa XIII, những người Cộng sản Trung Quốc với đại diện chính là đồng chí Giang Trạch Dân đã đoàn kết, dẫn dắt toàn đảng và nhân dân các dân tộc trên cả nước kiên trì đi theo đường lối và lý luận cơ bản của Đảng; làm sâu sắc hơn nhận thức về chủ nghĩa xã hội là gì, xây dựng chủ nghĩa xã hội như thế nào, xây dựng đảng theo mô hình nào và làm thế nào để xây dựng đảng; hình thành tư tưởng quan trọng “ba đại diện”; bảo vệ chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trước những thử thách cam go từ sự phức tạp của tình hình trong và ngoài nước cũng như những biến động nghiêm trọng của chủ nghĩa xã hội trên thế giới; xác lập mục tiêu cải cách và khuôn khổ cơ bản của thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa; xác lập chế độ kinh tế cơ bản lấy chế độ công hữu làm chủ đạo, kinh tế nhiều thành phần sở hữu cùng phát triển và cơ chế phân phối lấy phân phối theo sức lao động làm chủ đạo, nhiều hình thức phân phối cùng tồn tại trong giai đoạn đầu của chủ nghĩa xã hội; mở ra cục diện mới cho cải cách và mở cửa toàn diện; thúc đẩy công trình vĩ đại mới về xây dựng Đảng, thành công đưa chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc bước vào thế kỷ 21.
    Sau Đại hội XVI, những người cộng sản Trung Quốc với đại diện chính là đồng chí Hồ Cẩm Đào, đã đoàn kết dẫn dắt toàn đảng, nhân dân các dân tộc toàn quốc thúc đẩy đổi mới thực tiễn, đổi mới lý luận, đổi mới cơ chế trong tiến trình xây dựng toàn diện xã hội khá giả, nhận thức sâu sắc và trả lời những câu hỏi quan trọng như thực hiện phát triển theo mô hình nào, làm thế nào để phát triển… trong tình hình mới, hình thành quan niệm phát triển một cách khoa học, nắm lấy thời kỳ cơ hội chiến lược quan trọng, tập trung tinh lực vào xây dựng, đoàn kết đồng lòng vì sự nghiệp phát triển, nhấn mạnh kiên trì lấy con người làm gốc, phối hợp toàn diện phát triển bền vững, ra sức đảm bảo và cải thiện đời sống nhân dân, thúc đẩy công bằng chính nghĩa xã hội, thúc đẩy xây dựng năng lực cầm quyền và tính tiên tiến của đảng, kiên trì và phát triển chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thành công trong tình hình mới.
    Để thúc đẩy cải cách mở cửa, đảng tiếp tục xác lập lại đường lối tư tưởng, chính trị và tổ chức của chủ nghĩa Marx, phủ định triệt để phương châm sai lầm của “hai phàm là”, nhận định đúng đắn địa vị lịch sử của đồng chí Mao Trạch Đông và hệ thống khoa học của tư tưởng Mao Trạch Đông. Đảng nêu rõ mâu thuẫn chủ yếu của xã hội nước ta là mâu thuẫn giữa nhu cầu văn hóa vật chất của nhân dân ngày càng gia tăng với sản xuất xã hội lạc hậu, giải quyết mâu thuẫn chủ yếu này là nhiệm vụ trung tâm của chúng ta, đưa ra mục tiêu xã hội khá giả. Đảng đã khôi phục và xây dựng nhiều chính sách đúng đắn trong công tác trên các lĩnh vực, điều chỉnh kinh tế quốc dân. Đảng lãnh đạo triển khai toàn diện sửa chữa sai lầm, trở lại đúng đắn trên các lĩnh vực tư tưởng, chính trị, tổ chức…, sửa sai rất nhiều các vụ án oan, án giả, án sai và điều chỉnh quan hệ xã hội. Đảng xây dựng “Nghị quyết về một số vấn đề lịch sử của đảng từ khi thành lập nước đến nay”, đánh dấu việc sửa chữa sai lầm, trở lại đúng đắn của đảng về tư tưởng chỉ đạo đã hoàn thành thắng lợi.
    Đảng nhận thức sâu sắc việc mở ra cục diện mới cải cách mở cửa và hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa phải lấy sáng tạo lý luận để dẫn dắt phát triển sự nghiệp. Đồng chí Đặng Tiểu Bình nêu rõ một đảng, một nước, một dân tộc, nếu tất cả xuất phát từ chủ nghĩa giáo điều, tư tưởng cứng nhắc, mê tín lan rộng, thì không thể tiến lên, sức sống ngừng lại, thì sẽ mất đảng, mất nước. Đảng lãnh đạo và ủng hộ triển khai cuộc thảo luận lớn về vấn đề tiêu chuẩn chân lý, kiên trì và phát triển chủ nghĩa Marx xuất phát từ thực tiễn mới và đặc trưng của thời đại, đã trả lời một cách khoa học hàng loạt vấn đề cơ bản như con đường phát triển, giai đoạn phát triển, nhiệm vụ căn bản, động lực phát triển, chiến lược phát triển, đảm bảo chính trị, thống nhất tổ quốc, chiến lược ngoại giao và quốc tế, lực lượng lãnh đạo và lực lượng quần chúng… của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, hình thành hệ thống lý luận chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, thực hiện bước nhảy vọt mới Trung Quốc hóa chủ nghĩa Mác.
    Đại hội XII, Đại hội XIII, Đại hội XIV, Đại hội XV, Đại hội XVI, Đại hội XVII, căn cứ vào sự thay đổi và phát triển tình hình quốc tế và trong nước, xuất phát từ yêu cầu mới phát triển của nước ta, Đảng đã triển khai toàn diện xuyên suốt thúc đẩy cải cách mở cửa và xây dựng hiện đại hóa chủ nghĩa xã hội, triệu tập nhiều hội nghị trung ương triển khai nghiên cứu chuyên đề về công tác quan trọng cải cách phát triển ổn định. Cải cách của nước ta trước tiên được đột phá từ thực hiện khoán sản phẩm đến các hộ gia đình ở nông thôn, từng bước chuyển sang cải cách và triển khai toàn diện thể chế kinh tế thành phố, xác lập phương hướng cải cách của kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, phát huy rộng lớn hơn vai trò nền tảng của thị trường trong phân phối nguồn lực, kiên trì và hoàn thiện cơ chế kinh tế và cơ chế phân phối cơ bản. Đảng đã kiên quyết thúc đẩy cải cách thể chế kinh tế, đồng thời tiến hành cải cách thể chế trên các lĩnh vực như chính trị, văn hóa, xã hội…, thúc đẩy cải cách cơ chế xây dựng đảng, không ngừng hình thành và phát triển cơ chế và thể chế phù hợp với tình hình Trung Quốc đương đại, tràn đầy sức sống. Đảng xác lập mở cửa đối ngoại là quốc sách cơ bản, từ thành lập các đặc khu kinh tế như Thâm Quyến, phát triển mở cửa Phố Đông, thúc đẩy thành phố ven biển, ven sông, ven biên giới, ven tuyến đường và thành phố trung tâm nội địa mở cửa đối ngoại đến gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO), từ “thu hút đầu tư nước ngoài” đến thực hiện đầu tư “ra nước ngoài”, sử dụng đầy đủ hai thị trường, hai nguồn lực lớn ở trong nước và quốc tế. Trải qua quá trình thúc đẩy cải cách mở cửa bền vững, nước ta đã thực hiện sự chuyển biến lịch sử từ thể chế kinh tế kế hoạch tập trung cao sang thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa tràn đầy sức sống, từ khép kín và bán khép kín sang mở cửa toàn diện.
    Để đẩy nhanh hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa, đảng lãnh đạo nhân dân xây dựng kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, giành được hàng loạt thành tựu quan trọng. Đảng kiên trì lấy xây dựng kinh tế làm trung tâm, kiên trì phát triển là chân lý cơ bản, đề xuất khoa học công nghệ là lực lượng sản xuất hàng đầu, thực hiện những chiến lược lớn như lấy khoa học và giáo dục chấn hưng đất nước, phát triển bền vững, cường quốc nhân tài…, phát triển mạnh khu vực miền Tây, chấn hưng cơ sở công nghiệp cũ như khu vực Đông Bắc, thúc đẩy sự trỗi dậy của khu vực miền Trung, ủng hộ sự đi trước phát triển ở khu vực phía Đông, thúc đẩy phát triển hài hòa giữa thành phố và nông thôn, giữa các khu vực, thúc đẩy cải cách và phát triển doanh nghiệp nhà nước, khuyến khích và hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân, nhanh chóng thay đổi phương thức phát triển kinh tế, tăng cường bảo vệ môi trường sinh thái, thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh và bền vững, sức mạnh tổng hợp của đất nước đã tăng vọt. Đảng kiên trì sự thống nhất hữu cơ đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, quản lý đất nước bằng pháp luật, phát triển chính trị dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng văn minh chính trị xã hội chủ nghĩa, tích cực thúc đẩy ổn thỏa cải cách thể chế chính trị, kiên trì sự kết hợp giữa quản lý đất nước bằng pháp luật với quản lý đất nước bằng đạo đức, xây dựng hiến pháp mới, xây dựng nhà nước pháp trị xã hội chủ nghĩa, hình thành hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, tôn trọng và đảm bảo nhân quyền, củng cố và phát triển Mặt trận yêu nước thống nhất rộng lớn nhất. Đảng đã tăng cường giáo dục về lý tưởng và niềm tin, thúc đẩy xây dựng hệ thống giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội, xây dựng nền văn minh tinh thần xã hội chủ nghĩa, phát triển văn hóa tiên tiến xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy văn hóa xã hội chủ nghĩa phát triển phồn vinh. Đảng đẩy nhanh xây dựng xã hội lấy cải thiện đời sống nhân dân làm trọng điểm, cải thiện đời sống nhân dân, xóa bỏ thuế nông nghiệp, không ngừng thực hiện tuổi đi học được đến trường, lao động có thu nhập, ốm đau được chữa bệnh, tuổi già được chăm sóc, mọi người có nhà ở, thực hiện xã hội hài hòa ổn định. Đảng nêu rõ mục tiêu tổng quát xây dựng quân đội cách mạng hùng mạnh, hiện đại và chính quy, xác định điểm cơ bản của sẵn sàng đấu tranh quân sự là giành chiến thắng trong chiến tranh cục bộ trong điều kiện tin học hóa, thúc đẩy cuộc cải cách quân sự đặc sắc Trung Quốc, đi theo con đường xây dựng quân đội tinh nhuệ đặc sắc Trung Quốc.
    Trước tình hình quốc tế có nhiều biến đổi, Đảng kiên trì bốn nguyên tắc cơ bản, kiên quyết loại bỏ việc gây rối, bình tĩnh ứng phó với một loạt rủi ro và thách thức liên quan đến toàn cục ổn định phát triển cải cách của nước ta. Từ cuối những năm 1980 đến đầu những năm 1990, Liên Xô tan rã, Đông Âu có sự thay đổi lớn. Do sự hỗ trợ và kích động của các thế lực thù địch chống cộng sản và chống chủ nghĩa xã hội, bầu không khí trong nước và thế giới khiến nước ta đã xảy ra sóng gió chính trị nghiêm trọng vào mùa Xuân và mùa Hè năm 1989. Đảng và chính phủ dựa vào người dân, giương cao ngọn cờ chống bạo loạn, bảo vệ chính quyền quốc gia xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích căn bản của nhân dân. Đảng đã lãnh đạo nhân dân ứng phó thành công với những rủi ro kinh tế như khủng hoảng tài chính châu Á, khủng hoảng tài chính quốc tế…, tổ chức thành công Olympic và Paralympic Bắc Kinh năm 2008, chiến thắng các thảm họa tự nhiên như lũ lụt nghiêm trọng ở lưu vực sông Trường Giang, Nộn Giang, Tùng Hoa…, động đất lớn ở Vấn Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên…, chiến thắng dịch SARS, thể hiện năng lực của Đảng chống lại rủi ro và chèo lái cục diện phức tạp.
    Đảng coi sự nghiệp lớn thống nhất đất nước là trách nhiệm lịch sử lớn lao, đã nỗ lực không mệt mỏi vì sự nghiệp này. Đồng chí Đặng Tiểu Bình đưa ra ý tưởng khoa học mang tính sáng tạo “Một nước, hai chế độ”, mở ra con đường mới để thống nhất đất nước bằng phương thức hòa bình. Trải qua công tác và đấu tranh gian khổ, chính phủ nước ta lần lượt thu hồi lại chủ quyền đối với Hong Kong và Macau, tẩy sạch nỗi nhục trăm năm của dân tộc Trung Hoa. Sau khi Hong Kong và Macau trở về với tổ quốc, chính quyền trung ương nghiêm túc làm việc theo Hiến pháp và Luật cơ bản đặc khu, duy trì ổn định phồn vinh của Hong Kong và Macau trong thời gian dài. Đảng đã nắm chắc đại cục giải quyết vấn đề Đài Loan, xác lập phương châm cơ bản “thống nhất hòa bình, một nước hai chế độ”, thúc đẩy hai bờ đạt được Nhận thức chung năm 1992 về nguyên tắc một Trung Quốc, thúc đẩy hai bờ hiệp thương đàm phán, thực hiện toàn diện và trực tiếp “tam thông” hai chiều, mở ra giao lưu chính đảng giữa hai bờ; đã xây dựng luật quốc gia chống ly khai, kiên quyết ngăn chặn thế lực đòi Đài Loan độc lập, thúc đẩy thống nhất tổ quốc, làm thất bại mưu đồ tạo ra “hai nước Trung Quốc”, “một Trung Quốc, một Đài Loan”, “Đài Loan độc lập”.
    Đảng đã nhận định một cách khoa học đặc trưng thời đại và tình hình quốc tế, đề xuất hòa bình và phát triển là chủ đề của thời đại hiện nay. Đảng kiên trì bảo vệ tôn chỉ chính sách ngoại giao bảo vệ hòa bình thế giới, cùng phát triển, điều chỉnh quan hệ với các nước lớn chủ yếu, phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị với các nước xung quanh, đi sâu hợp tác hữu nghị với đông đảo các nước đang phát triển, tích cực tham gia công việc khu vực và quốc tế, xây dựng cục diện mới của quan hệ đối ngoại toàn diện với nhiều cấp độ. Đảng tích cực thúc đẩy đa cực hóa thế giới và dân chủ hóa quan hệ quốc tế, thúc đẩy toàn cầu hóa kinh tế phát triển theo phương hướng có lợi cho sự phồn vinh chung, giương cao ngọn cờ phản đối chủ nghĩa bá quyền và chính trị cường quyền, kiên định bảo vệ lợi ích của đông đảo các nước đang phát triển, thúc đẩy xây dựng trật tự kinh tế chính trị quốc tế mới công bằng hợp lý, thúc đẩy hòa bình lâu dài, phồn vinh chung của thế giới.
    Đảng luôn nhấn mạnh, để quản lý đất nước, trước hết phải quản lý đảng; quản lý công việc của đảng phải nghiêm khắc, tập trung nắm chắc việc xây dựng đảng, mở ra và xúc tiến công trình vĩ đại mới xây dựng đảng. Đảng xây dựng một số quy tắc về sinh hoạt chính trị trong nội bộ đảng, kiện toàn cơ chế tập trung dân chủ, phát huy dân chủ trong nội bộ đảng, thực hiện bình thường hóa sinh hoạt chính trị trong nội bộ đảng; có kế hoạch, có bước đi chỉnh đốn đảng, ra sức giải quyết vấn đề trong nội bộ đảng như tư tưởng, tác phong và tổ chức không thống nhất; tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ theo phương châm cách mạng hóa, trẻ hóa, tri thức hóa, chuyên nghiệp hóa, cố gắng lựa chọn và đề bạt cán bộ trung niên và thanh niên, thúc đẩy sự chuyển giao thế hệ giữa già và trẻ trong đội ngũ cán bộ. Xung quanh hai chủ đề lịch sử lớn là giải quyết tốt việc nâng cao trình độ lãnh đạo và cầm quyền của đảng, nâng cao năng lực chống tham nhũng và phòng chống rủi ro, đảng đã lấy xây dựng năng lực cầm quyền và tính tiên tiến làm phương hướng chính, lần lượt đưa ra quyết định về các vấn đề quan trọng như tăng cường mối quan hệ giữa đảng với quần chúng nhân dân, tăng cường và cải tiến xây dựng tác phong của Đảng, tăng cường xây dựng năng lực cầm quyền của Đảng..., tổ chức triển khai hoạt động giáo dục mang tính tập trung như hoạt động giáo dục “chú trọng học tập”, “chú trọng chính trị”, “chú trọng tác phong”, học tập tư tưởng quan trọng “ba đại diện”, duy trì các hoạt động giáo dục về tính tiên tiến của đảng viên cộng sản, học tập thực hiện quan niệm phát triển khoa học... Đảng nâng việc xây dựng phẩm chất liêm chính của Đảng, đấu tranh chống tham nhũng lên tầm cao liên quan đến sự tồn vong của Đảng và nhà nước, xúc tiến xây dựng hệ thống thi hành kỷ luật và phòng chống tham nhũng.
    Nhân kỷ niệm 40 năm cải cách mở cửa, Trung ương Đảng đã tổ chức long trọng lễ kỷ niệm, đồng chí Tập Cận Bình đã có bài phát biểu quan trọng, tổng kết toàn diện thành tựu vĩ đại và kinh nghiệm quý báu đã giành được trong 40 năm cải cách mở cửa, nhấn mạnh cải cách mở cửa là sự thức tỉnh vĩ đại của đảng, là cuộc cách mạng vĩ đại của nhân dân Trung Quốc và lịch sử phát triển dân tộc Trung Hoa, phát đi lời kêu gọi vĩ đại tiến hành cải cách mở cửa đến cùng. Thành tựu vĩ đại của xây dựng cải cách mở cửa và hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa được thế giới ghi nhận, nước ta đã thực hiện đột phá lịch sử từ tình trạng lực lượng sản xuất khá lạc hậu trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, thực hiện bước nhảy vọt lịch sử từ ăn không đủ no tiến đến nhìn chung khá giả và đang tiến tới khá giả toàn diện, thúc đẩy bước nhảy vọt vĩ đại của dân tộc Trung Hoa từ đứng lên đến giàu lên.
    Với sự phấn đấu anh dũng ngoan cường, ĐCSTQ và nhân dân Trung Quốc trịnh trọng tuyên bố trước thế giới rằng cải cách mở cửa là biện pháp then chốt quyết định tiền đồ và vận mệnh của Trung Quốc đương đại; con đường xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc là con đường đúng đắn để dẫn dắt sự phát triển phồn vinh của Trung Quốc, Trung Quốc đã mạnh bước tiến kịp thời đại.

IV. Mở ra thời đại mới chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc
Từ Đại hội XVIII đến nay, chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc bước vào thời đại mới. Nhiệm vụ chính mà Đảng phải đối diện là thực hiện mục tiêu phấn đấu 100 năm thứ nhất, khởi động chặng đường mới để thực hiện mục tiêu phấn đấu 100 năm thứ hai, tiếp tục hướng tới mục tiêu to lớn – thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa.
Ban chấp hành trung ương đảng với hạt nhân là đồng chí Tập Cận Bình dã quy hoạch tổng thể và nắm chắc toàn cục chiến lược phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa và cục diện thay đổi chưa từng có trên thế giới trong 100 năm qua, nhấn mạnh thời đại mới chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc là thời đại kế thừa người đi trước, mở lối cho người đi sau, tiếp tục giành thắng lợi vĩ đại của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong điều kiện lịch sử mới; là thời đại quyết định thắng lợi việc hoàn thành xây dựng xã hội khá giả toàn diện, tiến tới xây dựng cường quốc hiện đại hóa chủ nghĩa xã hội toàn diện; là thời đại các dân tộc trên cả nước đoàn kết phấn đấu, không ngừng tạo ra cuộc sống tươi đẹp, từng bước thực hiện sự thịnh vượng chung của toàn thể nhân dân, là thời đại toàn thể con cháu dân tộc Trung Hoa đồng tâm hiệp lực, ra sức phấn đấu thực hiện Giấc mộng Trung Hoa – cuộc phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa; là thời đại Trung Quốc không ngừng cống hiến nhiều hơn cho nhân loại. Thời đại mới chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc là sự định vị lịch sử mới cho quá trình phát triển của Trung Quốc.    
Những đảng viên Đảng cộng sản Trung Quốc với đại diện chính là đồng chí Tập Cận Bình đã kiên trì kết hợp nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Marx-Lenin với thực tế cụ thể của Trung Quốc, kết hợp với nền văn hóa truyền thống ưu tú Trung Hoa, kiên trì tư tưởng Mao Trạch Đông, lý luận Đặng Tiểu Bình, học thuyết quan trọng “ba đại diện”, quan điểm phát triển khoa học, tổng kết sâu sắc và vận dụng đầy đủ những kinh nghiệm lịch sử từ khi thành lập đảng đến nay, sáng tạo tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới, xác định rõ đặc trưng cơ bản nhất của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc là do ĐCSTQ lãnh đạo, ưu thế lớn nhất của chế độ chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc là do ĐCSTQ lãnh đạo. ĐCSTQ là lực lượng lãnh đạo chính trị tối cao, toàn đảng cần phải tăng cường “bốn ý thức”, kiên định “bốn tự tin”, thực hiện tốt “hai bảo vệ”; xác định rõ nhiệm vụ chính của việc kiên trì và phát triển chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc là thực hiện hiện đại hóa chủ nghĩa xã hội và sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa, trên cơ sở hoàn thành xây dựng xã hội khá giả toàn diện, chia làm hai bước để xây dựng cường quốc chủ nghĩa xã hội hiện đại giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa và tươi đẹp vào giữa thế kỷ 21, thúc đẩy sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa bằng sự hiện đại hóa theo kiểu Trung Quốc; xác định rõ mâu thuẫn chính trong xã hội Trung Quốc thời đại mới là mâu thuẫn giữa nhu cầu ngày càng tăng của nhân dân về cuộc sống tốt đẹp và sự phát triển không đồng đều, không đầy đủ, cần phải kiên trì tư duy phát triển lấy nhân dân làm trung tâm, phát triển dân chủ của nhân dân xuyên suốt toàn bộ quá trình, thúc đẩy phát triển toàn diện con người, sự thịnh vượng chung của toàn thể nhân dân giành được tiến triển mang tính thực chất rõ rệt hơn; xác định rõ bố cục tổng thể của sự nghiệp chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc là “năm trong một” bao gồm xây dựng kinh tế, xây dựng chính trị, xây dựng văn hóa, xây dựng xã hội và xây dựng văn minh sinh thái, bố cục chiến lược là bốn toàn diện bao gồm xây dựng nhà nước hiện đại hóa chủ nghĩa xã hội toàn diện, đi sâu cải cách toàn diện, quản lý đất nước theo pháp luật toàn diện, quản lý đảng nghiêm minh toàn diện; xác định rõ mục tiêu tổng thể của việc đi sâu cải cách toàn diện là hoàn thiện và phát triển chế độ chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, thúc đẩy hiện đại hóa hệ thống quản trị và năng lực quản trị đất nước; xác định rõ mục tiêu tổng thể của việc thúc đẩy quản trị đất nước theo pháp luật toàn diện là xây dựng hệ thống pháp trị chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, xây dựng nhà nước pháp trị chủ nghĩa xã hội; xác định rõ cần phải kiên trì và hoàn thiện chế độ kinh tế cơ bản chủ nghĩa xã hội, để thị trường phát huy vai trò mang tính quyết định trong việc phân bổ nguồn lực, phát huy tốt hơn vai trò của chính phủ, nắm bắt các giai đoạn phát triển mới, quán triệt quan niệm phát triển mới đổi mới, hài hòa, xanh, cởi mở, chia sẻ, đẩy nhanh việc xây dựng cục diện phát triển mới với chủ thể là vòng tuần hoàn trong nước, vòng tuần hoàn trong nước và quốc tế tương tác và thúc đẩy lẫn nhau, thúc đẩy phát triển chất lượng cao, quy hoạch tổng thể phát triển và an ninh; xác định rõ mục tiêu quân đội hùng mạnh trong thời đại mới là xây dựng một quân đội nhân dân nghe theo sự chỉ huy của Đảng, có năng lực chiến đấu và chiến thắng, tác phong tốt, xây dựng quân đội nhân dân thành quân đội hàng đầu thế giới; xác định rõ ngoại giao nước lớn đặc sắc Trung Quốc phải phục vụ cho sự phục hưng dân tộc, thúc đẩy tiến bộ nhân loại, thúc đẩy xây dựng quan hệ quốc tế kiểu mới, thúc đẩy xây dựng cộng đồng chung vận mệnh nhân loại; xác định rõ phương châm chiến lược của quản lý đảng nghiêm minh toàn diện, đưa ra yêu cầu tổng thể xây dựng đảng trong thời đại mới, thúc đẩy toàn diện xây dựng chính trị, tư tưởng, tổ chức, tác phong và kỷ luật của Đảng, lồng ghép vào trong quá trình xây dựng chế độ, thúc đẩy cuộc đấu tranh chống tham nhũng đi vào chiều sâu, thực hiện trách nhiệm chính trị quản lý đảng và chỉnh đốn đảng, dẫn dắt cuộc cách mạng xã hội vĩ đại bằng tự mình cách mạng. Những tư tưởng chiến lược và quan niệm đổi mới này là thành quả quan trọng về những nhận thức sâu sắc và đổi mới lý luận của Đảng đối với quy luật xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.
Đồng chí Tập Cận Bình đã xem xét sâu sắc và đưa ra nhận định khoa học đối với một loạt vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến sự phát triển của Đảng và nhà nước trong thời đại mới, đưa ra một loạt quan điểm, tư tưởng và chiến lược mới về quản trị đất nước mang tính sáng tạo về các vấn đề thời đại quan trọng như làm thế nào để kiên trì và phát triển chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới, kiên trì và phát triển chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc ra sao, xây dựng cường quốc chủ nghĩa xã hội hiện đại như thế nào, xây dựng cường quốc chủ nghĩa xã hội hiện đại ra sao, xây dựng chính đảng chủ nghĩa Marx-Lenin cầm quyền lâu dài như thế nào và xây dựng chính đảng chủ nghĩa Marx-Lenin cầm quyền lâu dài ra sao…, là người sáng lập chủ yếu của tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới. Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới là chủ nghĩa Marx-Lenin Trung Quốc đương đại, chủ nghĩa Marx-Lenin của thế kỷ 21, là tinh hoa thời đại của văn hóa Trung Hoa và tinh thần Trung Quốc, thực hiện bước nhảy vọt mới trong việc Trung Quốc hóa chủ nghĩa Marx-Lenin. Đảng xác lập địa vị hạt nhân của đồng chí Tập Cận Bình trong Ban Chấp hành Trung ương đảng và trong toàn đảng, xác lập địa vị lãnh đạo của tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới đã phản ánh nguyện vọng chung của toàn đảng, toàn quân và toàn dân, có ý nghĩa mang tính quyết định đối với sự nghiệp của Đảng và nhà nước trong thời đại mới, thúc đẩy tiến trình lịch sử phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa.   
Sau cải cách mở cửa, sự nghiệp của Đảng và nhà nước đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đặt cơ sở vững chắc, tạo ra điều kiện có lợi cho việc phát triển chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới. Đồng thời, Đảng nhận thức một cách tỉnh táo được rằng sự thay đổi của môi trường bên ngoài mang đến nhiều rủi ro và thách thức mới, cải cách, phát triển và ổn định trong nước đối diện với không ít mâu thuẫn và vấn đề sâu xa tích tụ trong thời gian dài chưa giải quyết, cũng như những mâu thuẫn và vấn đề mới xuất hiện, việc buông lỏng quản lý và chỉnh đốn đảng trong một thời gian đã khiến hiện tượng tham nhũng tiêu cực trong Đảng xuất hiện tràn lan, môi trường chính trị xuất hiện các vấn đề nghiêm trọng, quan hệ giữa Đảng và quần chúng, giữa cán bộ với nhân dân bị tổn hại, năng lực đổi mới sáng tạo, gắn kết và chiến đấu của Đảng bị suy yếu, công tác quản lý đất nước của Đảng đối diện với thử thách nghiêm trọng.   
Ban Chấp hành Trung ương với hạt nhân là đồng chí Tập Cận Bình dựa trên tinh thần chủ động lịch sử vĩ đại, dũng khí chính trị to lớn, trách nhiệm cao đã quy định tổng thể cả cục diện trong nước và quốc tế, quán triệt lý luận cơ bản, đường lối cơ bản, phương châm cơ bản của Đảng, dẫn dắt cuộc đấu tranh vĩ đại, công trình vĩ đại, sự nghiệp vĩ đại và giấc mộng vĩ đại, kiên trì quan điểm cơ bản của công tác tiến lên trong ổn định; ban hành một loạt phương châm chính sách quan trọng, đưa ra một loạt biện pháp quan trọng, thúc đẩy một loạt công tác quan trọng, chiến thắng một loạt rủi ro và thách thức nghiêm trọng, giải quyết các vấn đề khó khăn muốn giải quyết lâu nay nhưng chưa giải quyết được, hoàn thành nhiều việc lớn trước đây muốn thực hiện nhưng chưa thể hoàn thành, thúc đẩy sự nghiệp của Đảng và đất nước đạt được những thành tựu mang tính lịch sử, có những thay đổi mang tính lịch sử.    

 1. Kiên trì sự lãnh đạo toàn diện của Đảng
Sau cải cách mở cửa, Đảng đã liên tục nỗ lực để tăng cường và hoàn thiện sự lãnh đạo của Đảng, cung cấp sự bảo đảm chính trị căn bản cho việc phát triển sự nghiệp của Đảng và nhà nước. Đồng thời, trong Đảng cũng tồn tại không ít vấn đề nhận thức mơ hồ, hành động yếu ớt đối với việc kiên trì sự lãnh đạo của Đảng, tồn tại không ít vấn đề như suy yếu, phù phiếm, mờ nhạt, dửng dưng trong quá trình thực hiện sự lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là việc không triển khai thực hiện mạnh mẽ các quyết sách quan trọng của Ban Chấp hành Trung ương, có nơi trên có chính sách, dưới có đối sách, thậm chí là nói một đằng làm một nẻo. Ban Chấp hành Trung ương với hạt nhân là đồng chí Tập Cận Bình đã nêu rõ rằng sự lãnh đạo của Đảng là ngọn nguồn, huyết mạch của Đảng và nhà nước, là sợi dây gắn kết lợi ích, vận mệnh của nhân dân các dân tộc trên cả nước, toàn đảng phải tự giác duy trì sự thống nhất cao độ với Ban Chấp hành Trung ương về tư tưởng, chính trị và hành động, nâng cao trình độ cầm quyền khoa học, cầm quyền dân chủ, cầm quyền theo pháp luật, nâng cao năng lực nắm bắt phương hướng, tính toán đại cục, xác định chính sách, thúc đẩy cải cách, đảm bảo phát huy đầy đủ vai trò lãnh đạo hạt nhân dẫn dắt toàn cục, điều phối các bên của đảng.      
Đảng xác định rõ, sự lãnh đạo của đảng là toàn diện, hệ thống, tổng thể, bảo đảm sự đoàn kết thống nhất của Đảng là sinh mệnh của Đảng; sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Ban Chấp hành Trung ương là nguyên tắc tối cao của Đảng, tăng cường và bảo vệ sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Ban Chấp hành Trung ương là trách nhiệm chính trị chung của toàn đảng, kiên trì sự lãnh đạo của Đảng trước hết cần phải xác định rõ ràng quan điểm lập trường chính trị, bảo đảm toàn đảng phục tùng Ban Chấp hành Trung ương. Hội nghị trung ương 6 khóa XVIII đã thông qua một số nguyên tắc về đời sống chính trị trong đảng dưới tình hình mới, Ban Chấp hành Trung ương cũng đã ban hành một số quy định của Bộ Chính trị về việc tăng cường và bảo vệ sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Ban Chấp hành Trung ương, nắm vững kỷ luật chính trị và nguyên tắc chính trị của Đảng, ngăn chặn và chống chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa rã đám, chủ nghĩa tự do, chủ nghĩa bản vị, chủ nghĩa dĩ hòa vi quý…, phát triển văn hóa chính trị trong đảng tích cực và lành mạnh, thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái chính trị trong sạch và trung thực. Ban chấp hành trung ương đã yêu cầu các cán bộ lãnh đạo của Đảng nâng cao năng lực phán đoán chính trị, năng lực nhận thức chính trị, năng lực thực thi chính trị, ghi nhớ trọng trách mang lại cuốc sống hạnh phúc cho nhân dân trung thành với Đảng, nghe theo chỉ huy của Đảng và tận tâm với Đảng. Đảng kiện toàn hệ thống chế độ lãnh đạo của Đảng, hoàn thiện các chế độ như Đảng lãnh đạo Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội), Chính phủ, Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân (Chính hiệp), cơ quan thanh tra, cơ quan xét xử, cơ quan kiểm sát, lực lượng vũ trang, đoàn thể nhân dân, đơn vị sự nghiệp kinh doanh, tổ chức tự quản mang tính quần chúng cơ sở, tổ chức xã hội…, đảm bảo phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong các loại hình tổ chức. Đảng kiên trì nguyên tắc tập trung dân chủ, thiết lập và kiện toàn thể chế lãnh đạo của Đảng đối với các công tác quan trọng, tăng cường vai trò và chức năng của cơ quan điều phối quyết sách của Ban Chấp hành Trung ương, hoàn thiện cơ chế thúc đẩy thực hiện các quyết sách quan trọng của Ban Chấp hành Trung ương, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo thỉnh thị với Ban Chấp hành Trung ương, tăng cường giám sát chính trị, đi sâu thị sát chính trị, điều tra xử lý những vấn đề đi ngược lại đường lối, phương châm và chính sách của Đảng, phá hoại sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Đảng, loại bỏ những phần tử hai mặt, bảo đảm toàn đảng duy trì sự thống nhất cao với Ban Chấp hành Trung ương về lập trường chính trị, phương hướng chính trị, nguyên tắc chính trị và đường lối chính trị.
Từ Đại hội XVIII đến nay, quyền uy và sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Ban chấp hành trung ương được bảo đảm mạnh mẽ, hệ thống và chế độ lãnh đạo của Đảng không ngừng hoàn thiện, phương thức lãnh đạo của Đảng cũng khoa học hơn, toàn đảng thống nhất hơn về tư tưởng, đoàn kết hơn về chính trị, thống nhất hơn về hành động, năng lực lãnh đạo chính trị, năng lực dẫn dắt tư tưởng, năng lực tổ chức quần chúng và năng lực kêu gọi xã hội của Đảng tăng lên rõ rệt.


2. Quản lý đảng nghiêm minh toàn diện
Sau cải cách mở cửa, Đảng kiên trì đảng phải quản lý đảng, quản lý đảng nghiêm minh, việc thúc đẩy xây dựng đảng đạt được những thành tựu đáng kể. Đồng thời, do có thời điểm xuất hiện vấn đề quản lý đảng không mạnh mẽ, quản lý đảng không nghiêm minh, nên một số đảng viên cán bộ xuất hiện khủng hoảng nghiêm trọng về lòng tin chính trị, việc lựa chọn và sử dụng cán bộ ở một số địa phương và bộ ngành không minh bạch, chủ nghĩa hình thức, chủ nghĩa quan liêu, chủ nghĩa hưởng thụ và phong cách xa hoa lãng phí thịnh hành, tư tưởng đặc quyền và hiện tượng đặc quyền tồn tại tương đối phổ biến. Đặc biệt là tình trạng đề bạt người thân, bài xích người ngoài, lôi bè kéo cánh, vu cáo nặc danh, bịa đặt tin đồn, mua chuộc lòng người, lôi kéo phiếu bầu, hứa hẹn bổ nhiệm, một người làm quan cả họ được nhờ, làm theo ý mình, ngấm ngầm chống đối, bộ máy hoạt động cồng kềnh thiếu hiệu quả, bàn luận tiêu cực về trung ương…, các vấn đề chính trị và kinh tế đan xen phức tạp, mức độ tham nhũng thực sự rất đáng báo động. Những vấn đề này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh và uy tín của Đảng, làm tổn hại nghiêm trọng quan hệ giữa cán bộ đảng viên với quần chúng, gây ra sự bất mãn và phẫn nộ mạnh mẽ của đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Đồng chí Tập Cận Bình nhấn mạnh muốn rèn sắt thì bản thân mình phải rắn rỏi, để thực hiện tốt các vấn đề của Trung Quốc, mấu chốt nằm ở Đảng, Đảng phải quản lý đảng, quản lý đảng nghiêm minh toàn diện. Cần phải lấy việc tăng cường xây dựng năng lực cầm quyền lâu dài, xây dựng tính tiên tiến và tính trong sạch của Đảng làm đường lối chính, lấy việc xây dựng chính trị của Đảng làm cương lĩnh, lấy kiên định lý tưởng, niềm tin và tôn chỉ làm nền tảng, lấy việc huy động tính tích cực, tính chủ động, tính sáng tạo của toàn đảng làm trọng tâm, không ngừng nâng cao chất lượng xây dựng của Đảng, xây dựng Đảng thành đảng cầm quyền chủ nghĩa Marx-Lenin luôn đi đầu thời đại, được nhân dân yêu mến ủng hộ, dám tự mình làm cách mạng, vượt qua các sóng gió thử thách và tràn đầy sức sống. Đảng luôn tỉnh táo và kiên định trên con đường của mình, kiên trì quan điểm cơ bản nghiêm minh, làm nổi bật “thiểu số then chốt”, thực hiện trách nhiệm chủ thể và trách nhiệm giám sát, tăng cường giám sát, thực hiện kỷ luật và trách nhiệm giải trình, đưa quản lý đảng nghiêm minh toàn diện vào trong mọi mặt của công tác xây dựng đảng. Ban Chấp hành Trung ương triệu tập hội nghị công tác xây dựng đảng trong các lĩnh vực để đưa ra những bố trí mạnh mẽ, thúc đẩy việc xây dựng đảng tiến bộ toàn diện.
Ban Chấp hành Trung ương nhấn mạnh ĐCSTQ xuất thân từ nhân dân, có nguồn gốc từ nhân dân, phục vụ nhân dân, một khi tách khỏi quần chúng sẽ mất đi sự sống, do đó, việc quản lý đảng nghiêm minh toàn diện cần phải bắt đầu từ vấn đề tác phong được quần chúng nhân dân phản ánh mạnh mẽ.
Ban Chấp hành Trung ương giải quyết vấn đề bằng việc xây dựng và thực hiện 8 quy định của Ban Chấp hành Trung ương, kiên trì bắt đầu từ Bộ Chính trị, từ cán bộ lãnh đạo, thay đổi tác phong làm việc từ trên xuống dưới. Hàng năm, Bộ Chính trị đều triệu tập hội nghị dân chủ, lắng nghe báo cáo về tình hình thực hiện 8 quy định, tổ chức phê bình và tự phê bình. Ban Chấp hành Trung ương phát huy vai trò chỉ đạo, kiên trì chấn chỉnh “bốn tác phong”, phản đối tư tưởng đặc quyền và hiện tượng đặc quyền, mạnh tay xử lý những hành vi không lành mạnh như dùng công quỹ để tặng quà, ăn uống, du lịch, xa hoa lãng phí…, giải quyết những vấn đề nổi cộm được quần chúng phản ánh mạnh mẽ, gây thiệt hại cho lợi ích của quần chúng, thúc đẩy các biện pháp giảm nhẹ gánh nặng cho cơ sở, kêu gọi tiết kiệm, phản đối phô trương lãng phí, ngăn chặn một số hành vi tiêu cực mà trước đây được cho là không thể ngăn chặn, chấn chỉnh một số căn bệnh cố hữu chưa thể xóa bỏ trong nhiều năm, tác phong đảng, tác phong chính trị và bầu không khí xã hội đón nhận một làn gió hoàn toàn mới.       
Đảng luôn nhấn mạnh toàn đảng phải kiên định lý tưởng và niềm tin, hệ thống tổ chức nghiêm ngặt, kỷ luật và quy tắc phải nghiêm minh. Niềm tin chủ nghĩa Marx-Lenin, lý tưởng cao đẹp của chủ nghĩa cộng sản, lý tưởng chung chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc không những là trụ đỡ tinh thần và linh hồn chính trị của những người cộng sản Trung Quốc, mà còn là nền tảng tư tưởng để duy trì sự đoàn kết thống nhất của Đảng. Ban Chấp hành Trung ương nhấn mạnh lý tưởng và niềm tin là “xương sống” tinh thần của những người cộng sản, nếu những người cộng sản không có lý tưởng và niềm tin thì chắc chắn sẽ dẫn đến biến chất về chính trị, tham lam về kinh tế, suy đồi về đạo đức, thối nát về cuộc sống. Đảng kiên trì xây dựng đảng bằng tư tưởng và quản lý đảng bằng chế độ, lần lượt triển khai các hoạt động giáo dục và thực hành về đường lối quần chúng của Đảng, giáo dục chuyên đề về “nghiêm khắc tu dưỡng bản thân, nghiêm khắc sử dụng quyền hạn, nghiêm khắc tự chấp hành kỷ cương kỷ luật, làm việc phải thực chất, khởi nghiệp phải thực tế, làm người phải trung thực”, giáo dục và học tập “điều lệ đảng và các quy định của Đảng, học tập các bài phát biểu, làm người đảng viên đạt tiêu chuẩn”, giáo dục chủ đề “không quên ý nguyện ban đầu, khắc ghi sứ mệnh”, giáo dục học tập lịch sử đảng… Sử dụng lý luận đổi mới sáng tạo của Đảng để trang bị cho toàn đảng, thúc đẩy xây dựng chính đảng theo mô hình học tập, giáo dục và dẫn dắt đông đảo đảng viên, cán bộ, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo cải cách triệt để, củng cố nền tảng cơ bản về tư tưởng, xây dựng vững chắc nền tảng niềm tin, giữ vững bánh lái tư tưởng, gìn giữ bản sắc chính trị của người cộng sản, dựng thẳng “cột sống” tinh thần của người cộng sản. Đảng đưa ra và quán triệt đường lối tổ chức của Đảng trong thời đại mới, xác định rõ tiêu chuẩn của người cán bộ tốt trong thời đại mới là kiên định niềm tin, vì nhân dân phục vụ, tận tâm cống hiến, dám chịu trách nhiệm, liêm khiết trong sạch; nêu bật yêu cầu tố chất chính trị, xây dựng định hướng dùng người chính xác, kiên trì tài đức vẹn toàn, lấy đức làm trọng, kiên trì sự đoàn kết rộng rãi, bổ nhiệm người tài đức, kiên trì sự nghiệp là trên hết, công bằng chính trực, kiên trì không chỉ dựa vào phiếu bầu, điểm số, tổng giá trị sản xuất, độ tuổi, không tuyển dụng đại trà, tràn lan, tăng cường vai trò lãnh đạo và giám sát của tổ chức đảng, chấn chỉnh hành vi tiêu cực trong việc chọn người và dùng người. Đảng yêu cầu cán bộ lãnh đạo các cấp phải giải quyết tốt vấn đề thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan, trân trọng quyền lực, quản lý tốt quyền lực, sử dụng thận trọng quyền lực, tự giác chấp nhận sự giám sát trong mọi mặt, luôn chia sẻ nỗi lo lắng của Đảng, cống hiến cho đất nước, mang lại hạnh phúc cho nhân dân. Đảng kiên trì nguyên tắc Đảng quản lý nhân tài, thực hiện chính sách nhân tài tích cực hơn, cởi mở hơn, hiệu quả hơn, tăng cường thực hiện chiến lược cường quốc nhân tài trong thời đại mới, đẩy nhanh việc xây dựng trung tâm nhân tài và điểm cao về đổi mới sáng tạo quan trọng của thế giới, hội tụ và sử dụng các tài năng trên thế giới. Đảng liên tục kiện toàn hệ thống tổ chức, với trọng điểm là nâng cao năng lực tổ chức, tăng cường chức năng chính trị và chức năng tổ chức của tổ chức đảng, xây dựng định hướng rõ ràng để nắm bắt cơ sở, thúc đẩy sự bao trùm của tổ chức đảng và công tác đảng. Đảng kiên trì pháp luật nghiêm minh, thực thi thông suốt kỷ luật kỷ cương, sử dụng tốt “bốn hình thức” giám sát kỷ luật, tăng cường kỷ luật chính trị và kỷ luật tổ chức, thúc đẩy kỷ luật kỷ cương nghiêm minh toàn diện. Đảng kiên trì quản lý đảng theo quy định, tuân thủ nghiêm khắc điều lệ đảng, hình thành hệ thống pháp quy trong đảng tương đối hoàn thiện, thực thi chế độ nghiêm khắc, mức độ khoa học hóa, chế độ hóa, quy phạm hóa về xây dựng đảng được nâng cao rõ rệt.
Ban Chấp hành Trung ương nhấn mạnh tham nhũng là mối đe dọa lớn nhất cho sự cầm quyền lâu dài của đảng, chống tham nhũng là một cuộc đấu tranh chính trị quan trọng không thể thất bại, không xử lý hàng trăm nghìn phần tử tham nhũng thì sẽ đắc tội với 1,4 tỷ nhân dân, phải nhốt quyền lực vào trong chiếc lồng cơ chế, thiết lập quyền lực, quy phạm quyền lực, hạn chế quyền lực và giám sát quyền lực theo pháp luật, kỷ luật kỷ cương. Đảng kiên trì thúc đẩy toàn đảng không dám tham nhũng, không thể tham nhũng và không muốn tham nhũng, trừng phạt răn đe, ràng buộc cơ chế, nâng cao giác ngộ, đảm bảo quyền lực được Đảng và nhân dân giao phó luôn được sử dụng để mang lại hạnh phúc cho nhân dân. Kiên trì không có vùng cấm, bao phủ toàn bộ, không khoan nhượng, kiên trì coi trọng kiềm chế, tăng cường gây sức ép răn đe lâu dài, kiên trì điều tra cả người đưa lẫn người nhận hối lộ, kiên trì quyết tâm có án phải điều tra, có tham nhũng phải trừng phạt, dùng liều thuốc mạnh để chữa bệnh, răn đe chấn chỉnh, kiên quyết “đả hổ”, “diệt ruồi”, “săn cáo” bằng dũng khí “cạo xương trị độc”, không nhân nhượng. Kiên quyết chấn chỉnh vấn đề tham nhũng bên cạnh quần chúng, tăng cường truy đuổi và truy thu tang vật quốc tế, thanh trừ tất cả những phần tử tham nhũng. Đảng tập trung vào các vụ án tham nhũng đan xen phức tạp giữa vấn đề chính trị và vấn đề kinh tế, ngăn chặn việc hình thành các nhóm lợi ích trong đảng, điều tra xử lý các vụ án vi phạm pháp luật và kỷ luật nghiêm trọng như Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai, Tôn Chính Tài, Lệnh Kế Hoạch… Đảng lãnh đạo hoàn thiện hệ thống giám sát đảng và nhà nước, thúc đẩy thành lập Ủy ban giám sát nhà nước và Ủy ban giám sát các cấp ở địa phương, xây dựng cục diện liên kết kiểm tra giám sát từ trên xuống dưới, xây dựng cơ chế điều phối thông suốt các loại hình giám sát, lấy giám sát trong đảng làm vai trò chủ đạo, tăng cường sự ràng buộc và giám sát đối với quá trình vận hành quyền lực.   
Từ Đại hội XVIII đến nay, trải qua quá trình đấu tranh kiên quyết, vai trò dẫn dắt chính trị và bảo đảm chính trị của quản lý đảng nghiêm minh toàn diện được phát huy đầy đủ, năng lực tự trong sạch, tự hoàn thiện, tự đổi mới, tự nâng cao của Đảng tăng lên rõ rệt, tình trạng buông lỏng quản lý và chỉnh đốn trong Đảng cơ bản đã thay đổi, cuộc đấu tranh chống tham nhũng đạt được thắng lợi mang tính áp đảo và củng cố toàn diện, xóa bỏ những hiểm họa nghiêm trọng tồn tại trong đảng, nhà nước, quân đội, Đảng đã trở nên kiên cường hơn trong quá trình tôi luyện cách mạng.

3. Xây dựng kinh tế
Sau cải cách mở cửa, đảng luôn coi xây dựng kinh tế là trọng tâm, lãnh đạo nhân dân chăm chỉ lao động, tạo ra kỳ tích kinh tế phát triển nhanh chóng, sức mạnh kinh tế của đất nước tăng mạnh. Đồng thời, do một số địa phương và bộ ngành tồn tại các vấn đề như theo đuổi một cách phiến diện quy mô và tốc độ, phương thức phát triển chiều rộng…, cộng thêm ảnh hưởng do nền kinh tế thế giới tiếp tục ảm đạm sau cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế, những mâu thuẫn mang tính cơ cấu và thể chế của nền kinh tế liên tục tích tụ, vấn đề phát triển không đồng đều, không hài hòa, không bền vững đặc biệt nổi cộm. Ban Chấp hành Trung ương nhấn mạnh sự phát triển kinh tế của Trung Quốc đã bước vào trạng thái bình thường mới, chuyển từ giai đoạn tăng trưởng tốc độ cao sang giai đoạn phát triển chất lượng cao. Do đó, trước cục diện phức tạp “đan xen ba thời kỳ” bao gồm thời kỳ thay đổi tốc độ tăng trưởng, thời kỳ khó khăn tạm thời do điều chỉnh cơ cấu, thời kỳ loại bỏ dần các chính sách kích thích trước đó, mô hình phát triển truyền thống khó có thể tiếp tục. Ban Chấp hành Trung ương nhấn mạnh quán triệt quan niệm phát triển mới là sự thay đổi sâu sắc trong toàn bộ quá trình phát triển của đất nước, không thể chỉ đánh giá bằng tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP), cần phải thực hiện sự phát triển có chất lượng cao mà đổi mới sáng tạo trở thành động lực đầu tiên, hài hòa trở thành đặc điểm nội sinh, xanh trở thành hình thức phổ biến, mở cửa trở thành con đường tất yếu, chia sẻ trở thành mục đích cơ bản, thúc đẩy sự thay đổi về chất lượng, hiệu quả, động lực của phát triển kinh tế.   
Đảng tăng cường hoạch định chiến lược và sự lãnh đạo thống nhất đối với công tác kinh tế, hoàn thiện thể chế và cơ chế đảng lãnh đạo công tác kinh tế. Hội nghị trung ương 5 khóa XVIII, Đại hội XIX, Hội nghị trung ương 5 khóa XIX và các Hội nghị công tác kinh tế trung ương đều tập trung đưa ra các biện pháp phát triển đất nước, đưa ra các quyết sách quan trọng như kiên trì lấy phát triển chất lượng cao làm chủ đề, lấy cải cách cơ cấu theo hướng trọng cung làm dòng chính, xây dựng hệ thống kinh tế hiện đại hóa, nắm chắc trọng điểm chiến lược mở rộng nhu cầu trong nước, thực hiện tốt ba cuộc chiến công kiên là phòng ngừa và hóa giải những rủi ro lớn, xóa đói giảm nghèo, phòng chống và xử lý ô nhiễm. Đảng không dao động trong việc củng cố và phát triển nền kinh tế nhà nước, khuyến khích, hỗ trợ và dẫn dắt sự phát triển của nền kinh tế ngoài nhà nước, ủng hộ vốn nhà nước và doanh nghiệp nhà nước mạnh hơn, tốt hơn và lớn hơn, thiết lập chế độ doanh nghiệp hiện đại đặc sắc Trung Quốc, tăng cường năng lực cạnh tranh, năng lực đổi mới sáng tạo, năng lực kiểm soát, sức ảnh hưởng và năng lực phòng chống rủi ro của khu vực kinh tế nhà nước; xây dựng mối quan hệ thân thiện và trong sạch giữa chính quyền với doanh nghiệp, thúc đẩy khu vực kinh tế ngoài nhà nước phát triển lành mạnh và doanh nhân khu vực kinh tế ngoài nhà nước phát triển lành mạnh. Đảng kiên trì thực hiện chiến lược phát triển thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Xác định tự lực tự cường về khoa học công nghệ là trụ cột chiến lược cho sự phát triển của đất nước, kiện toàn thể chế toàn quốc kiểu mới, tăng cường sức mạnh khoa học công nghệ chiến lược quốc gia, tăng cường nghiên cứu cơ bản, thúc đẩy đột phá và tự chủ sáng tạo trong các công nghệ cốt lõi then chốt, tăng cường sáng tạo, bảo vệ và vận dụng quyền sở hữu trí tuệ, đẩy nhanh việc xây dựng quốc gia đổi mới sáng tạo và cường quốc khoa học công nghệ của thế giới. Thực hiện toàn diện cải cách kết cấu theo hướng trọng cung, thúc đẩy giảm dư thừa sản lượng, giảm tồn kho, giảm tỷ lệ đòn bẩy nợ, giảm chi phí vốn, bù đắp cho các khu vực khó khăn, thực hiện các yêu cầu củng cố, tăng cường, nâng cao, thông suốt, thúc đẩy việc xây dựng cường quốc sản xuất chế tạo, đẩy nhanh việc phát triển hệ thống sản xuất công nghiệp hiện đại, tăng cường nền kinh tế thực, phát triển nền kinh tế số. Hoàn thiện cơ chế quản lý nền kinh tế vĩ mô, đổi mới đường lối và phương thức điều tiết vĩ mô, tăng cường tính chủ động của chính sách vĩ mô, thực hiện chính sách tài khóa tích cực và chính sách tiền tệ ổn định, kiên trì thúc đẩy quá trình tinh giản cơ quan chính phủ, trao quyền quản lý kinh doanh cho doanh nghiệp, đổi mới và tăng cường chức năng quản lý, chuyển đổi chức năng của chính phủ để giảm sự can thiệp của chính phủ với thị trường, bảo đảm an ninh lương thực, an ninh năng lượng, an ninh chuỗi sản xuất và chuỗi cung ứng, kiên trì tài chính là để phục vụ nền kinh tế thực, tăng cường giám sát tài chính toàn diện, phòng ngừa và hóa giải rủi ro trên lĩnh vực kinh tế và tài chính, tăng cường quy chế giám sát thị trường và chống độc quyền, ngăn chặn dòng vốn mở rộng không có trật tự, bảo vệ trật tự thị trường, kích thích sức sống của các chủ thể thị trường đặc biệt là khu vực doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, bảo vệ quyền lợi của đông đảo người lao động và người tiêu dùng. Đảng thực hiện chiến lược phát triển hài hòa khu vực, thúc đẩy phát triển nhịp nhàng Bắc Kinh-Thiên Tân-Hà Bắc, phát triển vành đai kinh tế sông Trường Giang, xây dựng Vùng vịnh lớn Quảng Đông-Hong Kong-Macau, phát triển hội nhập đồng bằng sông Trường Giang, bảo vệ hệ sinh thái và phát triển chất lượng cao lưu vực Hoàng Hà, xây dựng khu mới Hùng An chất lượng cao, tiêu chuẩn cao, thúc đẩy hình thành cục diện mới đại khai phá miền Tây, thúc đẩy chấn hưng vùng Đông Bắc đạt được đột phá mới, thúc đẩy sự phát triển chất lượng cao của khu vực Trung bộ, khuyến khích khu vực phía Tây đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa, hỗ trợ các khu vực căn cứ cách mạng cũ, khu vực dân tộc, khu vực biên giới, khu vực khó khăn cải thiện điều kiện sản xuất và sinh sống. Thúc đẩy đô thị hóa kiểu mới lấy con người làm trung tâm, tăng cường quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị. Đảng luôn coi việc giải quyết vấn đề “tam nông” là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công tác toàn đảng, thực hiện chiến lược chấn hưng nông thôn, đẩy nhanh hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn, kiên trì cất trữ lương thực trong đất, cất trữ lương thực bằng công nghệ, thực hiện cơ chế bảo vệ đất canh tác nghiêm ngặt nhất, thúc đẩy tự lực tự cường về công nghệ giống, tự chủ kiểm soát nguồn giống, đảm bảo người Trung Quốc luôn có đủ lương thực.
Từ Đại hội XVIII đến nay, tính cân bằng, tính hài hòa và tính bền vững trong quá trình phát triển kinh tế của Trung Quốc được tăng cường đáng kể, GDP vượt ngưỡng 100.000 tỷ nhân dân tệ, GDP bình quân đầu người vượt 10.000 USD, sức mạnh kinh tế, sức mạnh khoa học công nghệ, sức mạnh tổng hợp của đất nước bước lên tầm cao mới, nền kinh tế Trung Quốc đang tiến lên con đường phát triển chất lượng cao hơn, hiệu quả cao hơn, công bằng hơn, bền vững hơn và an toàn hơn.

4. Về đi sâu cải cách mở cửa toàn diện

Sau Hội nghị Trung ương 3 khóa XI của Đảng, cải cách mở cửa ở nước ta đi qua chặng đường hào hùng, gặt hái thành tựu được thế giới ghi nhận. Cùng với sự phát triển của thực tiễn, một số vấn đề về thể chế, cơ chế cốt lõi và rào cản cố kết lợi ích ngày càng bộc lộ, tiến trình cải cách bước vào thời kỳ đầy cam go, thử thách. Trung ương Đảng nhận thức sâu sắc rằng, thực tiễn phát triển là không có giới hạn, giải phóng tư tưởng là không có giới hạn, cải cách mở cửa cũng không có giới hạn, cải cách chỉ có thể tiếp diễn, chứ không có kết thúc, dậm chân tại chỗ và thụt lùi là không có lối thoát, cần phải thúc đẩy sâu sắc cải cách toàn diện với dũng khí chính trị và trí tuệ lớn hơn, dám làm việc khó, dám vượt hiểm nguy, tạo đột phá trong xây dựng cơ chế, chú trọng tính liên quan và tính kết nối trong cải cách, thúc đẩy cải cách thông qua thực tế, tích cực phá bỏ những hạn chế, khiếm khuyết trong thể chế, cơ chế.

Hội nghị Trung ương 3 khóa XVIII của Đảng đã đặt ra cải cách cơ chế xây dựng thể chế kinh tế, thể chế chính trị, thể chế văn hóa, thể chế xã hội, thể chế văn minh sinh thái, quốc phòng và quân đội và xây dựng Đảng, xác định mục tiêu chung đi sâu cải cách toàn diện, trọng điểm chiến lược, thứ tự ưu tiên, phương hướng đột phá chính, cơ chế công tác, phương thức thúc đẩy và thời gian biểu, lộ trình. Hội nghị Trung ương 3 khóa XI của đảng có ý nghĩa thời đại, mở ra thời kỳ mới cải cách mở cửa và xây dựng hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa (XHCN). Hội nghị Trung ương 3 khóa XVIII của Đảng cũng có ý nghĩa thời đại, thực hiện chuyển đổi cải cách, chuyển đổi từ tìm tòi cục bộ sang tích hợp hệ thống, sâu sắc toàn diện, mở ra cục diện cho mới cải cách mở cửa của nước ta.

Đảng kiên trì phương hướng cải cách đúng đắn, lấy thúc đẩy công bằng chính nghĩa xã hội, tăng thêm phúc lợi cho nhân dân làm điểm xuất phát và điểm tựa, nêu bật định hướng vấn đề, tập trung từng bước giải phóng tư tưởng, giải phóng và phát triển sức sản xuất xã hội, giải phóng và tăng cường sức sống xã hội, tăng cường thiết kế thượng tầng và hoạch định tổng thể, tăng cường tính hệ thống, tính tổng thể, tính nhịp nhàng của cải cách, khơi dậy tinh thần sáng tạo của nhân dân, thúc đẩy cải cách các lĩnh vực quan trọng, các khâu then chốt một cách thực tế và sâu sắc. Đảng thúc đẩy cải cách toàn diện, tạo nhiều điểm đột phá, nhanh chóng và bền vững, có chiều sâu, từ chỗ tạo nền móng vững, rường cột chắc chắn để thúc đẩy toàn diện, tạo thế thuận lợi, tiến đến tích hợp hệ thống, nhịp nhàng hiệu quả cao, tạo lập khung cơ chế có nền tảng vững chắc trên các lĩnh vực, thực hiện những bước cải cách, xây dựng lại mang tính lịch sử, cấu trúc lại mang tính hệ thống và mang tính tổng thể trên nhiều lĩnh vực.

Trung ương Đảng nhận thức sâu sắc rằng mở cửa mang lại tiến bộ, đóng cửa ắt sẽ lạc hậu; phát triển của nước ta muốn giành được ưu thế, có sự chủ động, đến được tương lai, cần phải thuận theo toàn cầu hóa kinh tế, dựa vào ưu thế quy mô siêu lớn của thị trường nước ta, thực hiện chiến lược mở cửa tích cực, chủ động hơn. Nước ta kiên trì cùng bàn bạc, cùng xây dựng, cùng chia sẻ, thúc đẩy cùng xây dựng “Vành đai, Con đường” phát triển chất lượng cao, xúc tiến một loạt dự án hợp tác phát triển kinh tế, cải thiện dân sinh liên quan của các nước dọc tuyến “Vành đai và Con đường”, xây dựng con đường hòa bình, con đường phồn vinh, con đường mở cửa, con đường xanh, con đường sáng tạo, con đường văn minh, để việc cùng xây dựng “Vành đai, con đường” trở thành sản phẩm chung của quốc tế, được diễn đàn hợp tác quốc tế và được thế giới hoan nghênh. Nước ta kiên trì mở cửa, đối nội và đối ngoại thúc đẩy lẫn nhau, kết hợp tốt hơn giữa “thu hút đến” và “đi ra ngoài”, thúc đẩy tự do hóa, thuận tiện hóa thương mại và đầu tư, xây dựng mạng lưới khu vực thương mại tự do tiêu chuẩn cao hướng ra toàn cầu, xây dựng Khu vực thương mại tự do thí điểm và Cảng thương mại tự do Hải Nam, thúc đẩy mở cửa loại hình cơ chế như quy tắc, quy chế, quản lý, tiêu chuẩn..., hình thành cục diện mở cửa đối ngoại với phạm vi lớn hơn, lĩnh vực rộng hơn, tầng nấc sâu hơn, xây dựng hệ thống kinh tế theo loại hình mở cửa cùng có lợi, cùng thắng, đa dạng cân bằng, an toàn hiệu quả cao, không ngừng tăng cường ưu thế mới của Trung Quốc trong hợp tác và cạnh tranh kinh tế quốc tế.

Kể từ Đại hội XVIII đến nay, Đảng không ngừng thúc đẩy cải cách toàn diện cả về chiều sâu và bề rộng, chế độ XHCN đặc sắc Trung Quốc càng thêm chín muồi, càng định hình rõ hơn, trình độ hiện đại hóa hệ thống quản trị và năng lực quản trị của nhà nước không ngừng được nâng cao, sự nghiệp của Đảng và Nhà nước toát lên sức sống mới.

 5. Về xây dựng chính trị

Sau khi cải cách mở cửa, Đảng lãnh đạo nhân dân kiên trì con đường phát triển chính trị XHCN đặc sắc Trung Quốc, phát triển dân chủ XHCN, đạt được bước tiến to lớn. Từ những thành công, thất bại trong phát triển chính trị cả trong và ngoài nước, Đảng nhận thức sâu sắc rằng kiên định tự tin của chế độ XHCN đặc sắc Trung Quốc trước tiên phải kiên định sự tự tin đối với chế độ chính trị XHCN đặc sắc Trung Quốc, xây dựng nền chính trị dân chủ XHCN, phát triển văn minh chính trị XHCN, cần phải làm cho chế độ chính trị XHCN đặc sắc Trung Quốc ăn sâu bén rễ vào xã hội Trung Quốc, việc sao chép rập khuôn chế độ chính trị nước khác sẽ thất bại, thậm chí sẽ chôn vùi tiền đồ, vận mệnh của đất nước. Cần phải kiên trì sự thống nhất hữu cơ giữa Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ và nhà nước quản lý theo pháp luật, tích cực phát triển dân chủ nhân dân trong cả quá trình, kiện toàn hệ thống cơ chế nhân dân làm chủ toàn diện, rộng rãi, kết nối hữu cơ, xây dựng kênh dân chủ đa dạng, thông suốt, có trật tự, làm phong phú các hình thức dân chủ, mở rộng sự tham gia chính trị có trật tự của đông đảo nhân dân trong các giai cấp tầng lớp xã hội, lĩnh vực, làm cho các mặt cơ chế và quản lý nhà nước thể hiện tốt hơn ý chí của nhân dân, đảm bảo quyền và lợi ích của nhân dân, khơi dậy sáng tạo của nhân dân. Cần phải cảnh giác và đề phòng ảnh hưởng, nguy hại từ các luồng tư tưởng chính trị như cái gọi là “chính trị lập hiến”, đa đảng thay nhau cầm quyền, “tam quyền phân lập” của phương Tây.

Hội nghị Trung ương 4 khoá XIX chú trọng việc cầm quyền lâu dài của Đảng và ổn định lâu dài của nhà nước, quy hoạch bức tranh tổng thể đối với việc kiên trì và hoàn thiện chế độ XHCN đặc sắc Trung Quốc, thúc đẩy hiện đại hóa hệ thống quản trị và năng lực quản trị của nhà nước, bố trí trọng điểm, cơ chế căn bản và trọng yếu để duy trì chế độ XHCN đặc sắc Trung Quốc. Trung ương Đảng nhấn mạnh, cần phải kiên trì vài trò làm chủ của nhân dân, đảm bảo nhân dân thực hiện bầu cử dân chủ, hiệp thương dân chủ, quyết sách dân chủ, quản lý dân chủ, giám sát dân chủ theo pháp luật. Đảng kiên trì và hoàn thiện chế độ đại hội đại biểu nhân dân, ủng hộ và đảm bảo để nhân dân thi hành quyền lực của nhà nước thông qua đại hội đại biểu nhân dân, ủng hộ và đảm bảo đại hội đại biểu nhân dân thi hành quyền lập pháp, quyền giám sát, quyền quyết định, quyền bổ nhiệm và bãi nhiệm theo pháp luật, dứt khoát điều tra xử lý những hành vi hối lộ bầu cử, bảo vệ uy tín và sự tôn nghiêm của chế độ đại hội đại biểu nhân dân, phát huy vai trò chế độ chính trị căn bản của chế độ đại hội đại biểu nhân dân.

Đảng kiên trì và hoàn thiện chế độ hợp tác đa đảng và hiệp thương chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, hoàn thiện các chế độ như các đảng phái dân chủ thực hiện giám sát chuyên môn về tình hình bố trí, quán triệt, thực hiện các quyết sách quan trọng, trực tiếp nêu ý kiến với Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, tăng cường xây dựng chế độ cơ cấu hiệp thương chuyên môn của Chính hiệp, thúc đẩy hiệp thương dân chủ XHCN phát triển rộng rãi, nhiều tầng nấc, chế độ hóa, hình thành hệ thống hiệp thương dân chủ đặc sắc Trung Quốc. Đảng kiên trì củng cố chính quyền cơ sở, hoàn thiện chế độ dân chủ ở cơ sở, hoàn thiện chế độ công khai các công việc, đảm bảo quyền được biết, quyền được tham gia, quyền phát biểu và quyền giám sát của nhân dân. Dựa trên nguyên tắc kiên trì sự lãnh đạo toàn diện của đảng, kiên trì coi nhân dân làm trung tâm, kiên trì ưu hóa, nhịp nhàng, hiệu quả cao, kiên trì quản lý toàn diện đất nước theo pháp luật, đi sâu cải cách toàn diện cơ quan Đảng và nhà nước, thực hiện cấu trúc lại tính hệ thống, chỉnh thể chức năng của các cơ quan Đảng và nhà nước. Đảng kiên trì và hoàn thiện chế độ khu tự trị dân tộc, kiên định đi theo con đường đúng đắn giải quyết vấn đề dân tộc mang đặc sắc Trung Quốc, kiên trì coi việc củng cố vững chắc ý thức cộng đồng dân tộc Trung Hoa làm sợi chỉ xuyên suốt trong công tác dân tộc của Đảng, xây dựng phương châm sách lược của Đảng trong quản lý Tây Tạng, Tân Cương thời đại mới, củng cố và phát triển quan hệ dân tộc XHCN bình đẳng, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, hài hòa, thúc đẩy các dân tộc cùng đoàn kết phấn đấu, phát triển thịnh vượng. Đảng kiên trì phương châm cơ bản trong công tác tôn giáo, kiên trì định hướng Trung Quốc hóa tôn giáo của nước ta, tích cực dẫn dắt tôn giáo thích ứng với xã hội XHCN. Hoàn thiện cục diện công tác mặt trận thống nhất lớn, cố gắng tìm kiếm ''ước số chung'' lớn nhất, tạo sự đồng lòng lớn nhất, hội tụ sức mạnh to lớn thực để hiện sự phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa. Đảng tăng cường tính chính trị, tiên tiến, quần chúng trong việc thúc đẩy sáng tạo cải cách công tác đoàn thể, phát huy tốt hơn vai trò đoàn thể nhân dân và tổ chức quần chúng như công đoàn, đoàn thanh niên cộng sản, Hội liên hiệp phụ nữ... Chúng ta coi việc đảm bảo quyền sống, quyền phát triển của nhân dân ở vị trí hàng đầu trong thúc đẩy sự nghiệp nhân quyền phát triển toàn diện.

Kể từ Đại hội XVIII đến nay, chế độ hóa, quy phạm hoá, trình tự hóa chính trị dân chủ XHCN ở nước ta được thúc đẩy toàn diện, tính ưu việt của chế độ chính trị XHCN đặc sắc Trung Quốc được phát huy tốt hơn, cục diện chính trị sinh động, ổn định, củng cố và phát triển sự đoàn kết.

6. Về quản lý đất nước theo pháp luật

Sau khi cải cách mở cửa, Đảng kiên trì quản lý đất nước theo pháp luật, không ngừng thúc đẩy xây dựng chế độ pháp luật XHCN. Đồng thời, các vấn đề như có luật mà không tuân thủ, thi hành pháp luật không nghiêm, xét xử không công bằng, vi phạm pháp luật không bị truy cứu..., tồn tại nghiêm trọng, tham nhũng trong lĩnh vực tư pháp vẫn xảy ra, một số nhân viên hành pháp, tư pháp vì lợi ích riêng mà bất chấp pháp luật, thậm chí bao che cho tội phạm, làm tổn hại nghiêm trọng uy tín của pháp luật, ảnh hưởng nghiêm trọng tới công bằng xã hội. Đảng nhận thức sâu sắc rằng quyền lực là ''con dao hai lưỡi'', thi hành quyền lực theo pháp luật, pháp quy có thể mang lại hạnh phúc cho nhân dân, nếu thi hành mà vi phạm pháp pháp quy ắt sẽ tổn hại đến nhà nước và người dân. Trung ương Đảng nhấn mạnh, nếu pháp luật nghiêm thì quốc gia thịnh, pháp luật suy thì quốc gia loạn; quản lý đất nước toàn diện theo pháp luật là nhu cầu về bản chất và đảm bảo quan trọng của CNXH đặc sắc Trung Quốc, là một cuộc cách mạng sâu sắc về quản lý đất nước; kiên trì quản lý đất nước theo pháp luật, trước hết phải kiên trì quản lý đất nước theo Hiến pháp, kiên trì lãnh đạo theo pháp luật trước hết phải kiên trì lãnh đạo theo Hiến pháp. Cần phải kiên trì đường lối pháp quyền XHCN đặc sắc Trung Quốc, quán triệt lý luận pháp quyền XHCN đặc sắc Trung Quốc, kiên trì cùng thúc đẩy quản lý đất nước theo pháp luật, lãnh đạo theo pháp luật, quản lý hành chính nhà nước theo pháp luật, kiên trì xây dựng nhất thể hóa nhà nước pháp quyền, chính phủ pháp quyền, xã hội pháp quyền, tăng cường toàn diện ý thức và năng lực tôn trọng pháp luật, học tập pháp luật, tuân thủ pháp luật, sử dụng pháp luật của toàn xã hội.

Hội nghị Trung ương 4 khóa XVIII và Hội nghị Trung ương về công tác quản lý đất nước toàn diện theo pháp luật của Đảng nghiên cứu chuyên đề về vấn đề quản lý đất nước theo pháp luật toàn diện, đã đưa ra thiết kế thượng tầng và bố trí quan trọng về xây dựng pháp luật một cách khoa học, chấp hành pháp luật nghiêm minh, thực hiện tư pháp công bằng, toàn dân tuân thủ pháp luật, hoạch định việc thúc đẩy xây dựng hệ thống quy phạm pháp luật, hệ thống thực thi pháp quyền, hệ thống giám sát pháp quyền, hệ thống đảm bảo pháp quyền và hệ thống pháp quy trong Đảng.

Đảng nhấn mạnh cơ sở rộng rãi nhất và sâu sắc nhất trong quản lý đất nước theo pháp luật toàn diện là nhân dân, cần phải thể hiện lợi ích của nhân dân, phản ánh nguyện vọng của nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích của nhân dân, tăng thêm phúc lợi cho nhân dân trong các lĩnh vực và cả quá trình quản lý đất nước toàn diện theo pháp luật, đảm bảo và thúc đẩy công bằng, chính nghĩa xã hội, cố gắng để quần chúng nhân dân đều cảm nhận được sự công bằng, chính nghĩa trong mỗi cơ chế pháp luật, mỗi quyết định hành pháp, mỗi vụ án được xét xử. Đảng lãnh đạo kiện toàn thể chế cơ chế bảo đảm Hiến pháp được thực thi toàn diện, xây dựng chế độ tuyên thệ trước Hiến pháp, tôn vinh tinh thần pháp quyền XHCN, nâng cao năng lực thi hành chức trách theo pháp luật của cơ quan nhà nước, nâng cao năng lực áp dụng tư duy pháp quyền và phương thức pháp quyền trong giải quyết vấn đề, thúc đẩy cán bộ lãnh đạo các cấp phát triển, tăng cường ý thức pháp quyền của toàn xã hội. Thông qua Hiến pháp sửa đổi, đặt ra các bộ luật như luật Dân sự, luật đầu tư nước ngoài, luật an ninh quốc gia, luật giám sát, sửa đổi luật xây dựng pháp luật, luật quốc phòng, luật bảo vệ môi trường, tăng cường xây dựng pháp luật trong các lĩnh vực trọng điểm, lĩnh vực mới nổi, lĩnh vực có yếu tố nước ngoài, đẩy nhanh hoàn thiện hệ thống pháp luật XHCN đặc sắc Trung Quốc coi Hiến pháp làm hạt nhân. Đảng lãnh đạo sâu sắc cải cách thể chế tư pháp với trọng điểm là cơ chế trách nhiệm tư pháp, thúc đẩy sâu sắc cải cách toàn diện lĩnh vực chính trị và pháp luật, tăng cường giám sát và ràng buộc đối với các hoạt động hành pháp, tư pháp, triển khai chấn chỉnh giáo dục đội ngũ chính trị và pháp luật, uốn nắn các vụ án oan sai theo pháp luật, trừng trị nghiêm khắc vụ việc tham nhũng trong hành pháp, tư pháp, đảm bảo công bằng, liêm khiết, hiệu quả cao, uy tín của cơ quan hành pháp, tư pháp.

Kể từ sau Đại hội XVIII, hệ thống pháp quyền XHCN đặc sắc Trung Quốc không ngừng được kiện toàn, việc xây dựng pháp quyền đã có bước đi vững chắc, vai trò đảm bảo củng cố căn bản, ổn định dự báo, lợi ích lâu dài của pháp luật được tiếp tục phát huy, năng lực sử dụng pháp luật để lãnh đạo và quản lý đất nước của Đảng được tăng cường rõ rệt.

7. Về xây dựng văn hóa

Sau khi cải cách mở cửa, Đảng kiên trì nắm chắc văn minh vật chất và văn minh tinh thần, thúc đẩy văn hóa XHCN phát triển phồn vinh, đã khơi dậy tinh thần dân tộc, tụ hội sức mạnh dân tộc. Trong khi đó, những luồng tư tưởng sai lầm như chủ nghĩa đồng tiền, chủ nghĩa hưởng lạc, chủ nghĩa cá nhân cực đoan và chủ nghĩa nghi ngờ lịch sử đôi lúc xuất hiện, dư luận mạng xã hội thực hư lẫn lộn, một số cán bộ lãnh đạo lập trường chính trị mơ hồ, thiếu tinh thần đấu tranh, ảnh hưởng nghiêm trọng tới tư tưởng của người dân và môi trường dư luận xã hội. Đảng nắm bắt chính xác xu hướng tư tưởng văn hóa cọ xát lẫn nhau trong phạm vi thế giới, quan niệm tư tưởng xã hội nước ta thay đổi sâu sắc, nhấn mạnh công tác ý thức hệ là công tác tạo lòng tin quốc gia, linh hồn dân tộc, tự tin về văn hóa là sự tự tin mang tính cơ sở, rộng rãi và sâu sắc hơn, là sức mạnh cơ bản nhất, sâu sắc nhất và bền vững nhất trong quá trình phát triển của một quốc gia, dân tộc, không có sự tự tin cao với văn hóa, không có sự thịnh vượng của văn hóa thì không có sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa. Cần phải kiên trì định hướng công tác coi nhân dân là trung tâm, giương cao ngọn cờ, hội tụ lòng dân, đào tạo con người mới, chấn hưng văn hóa, phát triển hình ảnh, nắm chắc quyền lãnh đạo công tác ý thức hệ, xây dựng ý thức hệ XHCN có sức gắn kết và dẫn dắt mạnh mẽ, xây dựng cường quốc văn hóa XHCN, khơi dậy sức sáng tạo đổi mới văn hóa của toàn dân tộc, hun đúc tốt hơn tinh thần Trung Quốc, giá trị Trung Quốc, sức mạnh Trung Quốc, củng cố nền tảng tư tưởng chung đoàn kết phấn đấu của toàn Đảng và nhân dân các dân tộc trong cả nước.

Đảng dốc sức giải quyết vấn đề suy yếu sự lãnh đạo của Đảng trong lĩnh vực ý thức hệ, thay cũ đổi mới, gạn đục khơi trong, sắp xếp lại nhiều vấn đề mang tính định hướng, chiến lược trong lĩnh vực ý thức hệ, xác lập và kiên trì chế độ căn bản, mang tính chỉ đạo của chủ nghĩa Marx trong lĩnh vực ý thức hệ, kiện toàn cơ chế trách nhiệm trong công tác ý thức hệ, thúc đẩy toàn Đảng nắm bắt công tác tuyên truyền tư tưởng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, dám chịu trách nhiệm và làm hết trách nhiệm trong công tác tuyên truyền tư tưởng, mạnh dạn nắm bắt, quản lý, dám đấu tranh, dứt khoát phản đối và tẩy chay các quan điểm sai lầm. Đảng bắt tay tăng cường công tác tuyên truyền tư tưởng từ việc uốn nắn chỉnh sửa tận gốc, triệu tập hội nghị công tác tuyên truyền tư tưởng toàn quốc, lần lượt tổ chức các cuộc tọa đàm về công tác văn hóa nghệ thuật, công tác báo chí dư luận của Đảng, công tác an ninh mạng và tin học hóa, công tác khoa học xã hội, triết học và hội nghị công tác chính trị tư tưởng ở các trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc, trình bày rõ nguyên tắc lập trường về một loạt vấn đề mang tính căn bản, làm rõ đúng sai trong lý luận, hiệu chỉnh định hướng công tác, lĩnh vực văn hóa tư tưởng không ngừng phát triển theo hướng tốt đẹp và tích cực. Bằng lý luận sáng tạo của Đảng, thúc đẩy việc vũ trang cho toàn Đảng, giáo dục nhân dân, chỉ đạo thực tiễn, đi sâu nghiên cứu và xây dựng lý luận chủ nghĩa Marx, thúc đẩy xây dựng hệ thống bộ môn khoa học, học thuật và khoa học xã hội triết học mang đặc sắc Trung Quốc. Coi trọng cao độ việc xây dựng và sáng tạo biện pháp tuyên truyền, thúc đẩy phát triển các phương tiện truyền thông hội tụ, nâng cao sức truyền bá, dẫn dắt, ảnh hưởng và tín nhiệm của dư luận báo chí. Trung ương Đảng chỉ rõ không vượt qua được thách thức từ mạng xã hội thì không thể vượt qua thách thức cầm quyền lâu dài. Đảng coi mạng xã hội là mặt trận chính, là chiến trường chính, là tuyến đầu trong đấu tranh ý thức hệ, thúc đẩy kiện toàn thể chế lãnh đạo và quản lý mạng xã hội, kiên trì quản lý mạng xã hội theo pháp luật, tạo không gian mạng mạng xã hội trong sạch, lành mạnh.

Đảng kiên trì dẫn dắt xây dựng văn hóa bằng giá trị quan cốt lõi XHCN, chú trọng việc bồi dưỡng, vun đắp bằng văn hóa tiên tiến, văn hóa cách mạng XHCN, văn hóa truyền thống ưu tú Trung Hoa, triển khai rộng rãi giáo dục tuyên truyền về CNXH đặc sắc Trung Quốc và ''Giấc mộng Trung Hoa'', thúc đẩy bình thường hóa, cơ chế hóa giáo dục lý tưởng và niềm tin, hoàn thiện hệ thống công tác chính trị tư tưởng, xây dựng kiện toàn cơ chế biểu dương, vinh danh những đóng góp to lớn cho Đảng và nhà nước, đặt ra Ngày tưởng niệm liệt sĩ, tạo dựng văn minh tinh thần mang tính quần chúng sâu sắc, xây dựng trung tâm thực tiễn văn minh thời đại mới, thúc đẩy xây dựng nước lớn về học tập. Đảng thúc đẩy học tập lịch sử Đảng, lịch sử nước Trung Quốc mới, lịch sử cải cách mở cửa, lịch sử phát triển CNXH, hoàn thành xây dựng Bảo tàng Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc, triển khai các hoạt động chào mừng 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, 70 năm thành lập nước CHND Trung Hoa, 90 năm thành lập quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, 40 năm cải cách mở cửa và kỷ niệm 70 năm cuộc kháng chiến chống Nhật của nhân dân Trung Quốc và chiến tranh chống phát-xít của thế giới giành thắng lợi, 70 năm Quân tình nguyện Trung Quốc ra nước ngoài chiến đấu giúp Triều Tiên chống Mỹ, đã thể hiện mạnh mẽ ý Đảng, lòng dân, uy thế quốc gia, quân đội, phát huy năng lượng tích cực trong toàn xã hội. Đảng kiên trì đặt hiệu quả xã hội lên hàng đầu, sự thống nhất giữa hiệu quả xã hội và hiệu quả kinh tế, thúc đẩy sự nghiệp văn hóa và ngành nghề văn hóa phát triển toàn diện, làm phong phú sáng tạo văn học nghệ thuật, hoàn thiện hệ thống văn hóa phục vụ công chúng, cung cấp món ăn tinh thần nhiều hơn, tốt hơn cho nhân dân.

Trung ương Đảng nhấn mạnh văn hóa truyền thống ưu tú Trung Hoa là thế mạnh nổi bật của dân tộc Trung Hoa, là nền tảng cho chúng ta đứng vững trong cạnh tranh giữa các nền văn hóa thế giới, cần phải kết hợp giữa kế thừa và phát huy tốt điều kiện thời đại mới. Chúng ta thực thi kết quả kế thừa và phát triển văn hóa truyền thống ưu tú Trung Hoa, thúc đẩy chuyển hóa mang tính sáng tạo, phát triển đổi mới văn hóa truyền thống ưu tú Trung Hoa, tăng cường ý thức bảo vệ cổ vật trong toàn xã hội, nâng cao mức độ bảo tồn di sản văn hóa. Đẩy nhanh xây dựng năng lực truyền bá quốc tế, tuyên truyền tích cực, hiệu quả với thế giới câu chuyện Trung Quốc, câu chuyện Đảng Cộng sản Trung Quốc, truyền bá hiệu quả tiếng nói Trung Quốc, thúc đẩy giao lưu, cùng học tập lẫn nhau giữa các nền văn minh nhân loại, nâng cao rõ rệt sức mạnh mềm văn hóa quốc gia, sức ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa.

Kể từ Đại hội XVIII đến nay, tình hình trong lĩnh vực ý thức hệ của nước ta có sự chuyển biến mang tính toàn cục và căn bản, sự tin tưởng với văn hóa của toàn Đảng và nhân dân các dân tộc cả nước tăng lên rõ rệt, sức gắn kết và sức cuốn hút trong toàn xã hội được nâng cao mạnh mẽ, tạo nên sự đảm bảo tư tưởng kiên cường và sức mạnh tinh thần lớn mạnh cho việc mở ra cục diện mới sự nghiệp của Đảng và nhà nước trong thời đại mới.

 8. Về xây dựng xã hội

Sau khi cải cách mở cửa, đời sống của người dân nước ta được cải thiện rõ rệt, quản trị xã hội có bước cải tiến rất lớn. Bên cạnh đó, cùng với sự phát triển của thời đại và tiến bộ xã hội, nguyện vọng cuộc sống tốt đẹp của nhân dân ngày càng mạnh mẽ, đòi hỏi về trên các mặt như dân chủ, pháp quyền, công bằng, chính nghĩa, an toàn, môi trường... ngày một gia tăng. Trung ương Đảng nhấn mạnh, nguyện vọng hướng tới cuộc sống tốt đẹp của nhân dân chính là mục tiêu phấn đấu của Đảng, nâng cao phúc lợi, an sinh xã hội là yêu cầu bản chất của việc chúng ta kiên trì chủ trương Đảng thành lập, lãnh đạo vì dân, để nhân dân có cuộc sống tốt đẹp là điểm xuất phát, điểm tựa nguyện vọng công việc của Đảng, bù đắp yếu kém trong an sinh xã hội, giải quyết tốt những vấn đề cấp thiết, nỗi lo và nguyện vọng của quần chúng nhân dân là nhiệm vụ cấp bách trong xây dựng xã hội. Cần phải tăng cường xây dựng xã hội coi đảm bảo và cải thiện dân sinh là trọng điểm, nỗ lực cố gắng, lượng sức mà làm, làm từng việc một, không ngừng nghỉ, tiếp tục dốc sức để đảm bảo trẻ em được chăm sóc, người dân được đến trường, lao động có công ăn việc làm, người bệnh được khám chữa, người già được nuôi dưỡng, người dân có nhà ở, người yếu thế được hỗ trợ, tăng cường và đổi mới quản trị xã hội, bảo đảm đầy đủ, bền vững hơn để người dân có cảm giác thụ hưởng, hạnh phúc, an toàn.

Đảng nhận định sâu sắc rằng, cuộc sống có khá giả hay không, mấu chốt là nhìn vào người nông dân; chỉ có chiến thắng trong cuộc chiến thoát nghèo đầy cam go mới có thể bảo đảm xây dựng xã hội khá giả toàn diện, thực hiện mục tiêu 100 năm thứ nhất; cần phải áp dụng các biện pháp vượt trên thông thường trong thực thi chương trình cam go thoát nghèo với quyết tâm lớn hơn, tư duy chính xác hơn, biện pháp mạnh mẽ hơn. Đảng kiên trì thoát nghèo một cách phù hợp, đặt ra mục tiêu công tác là không phải lo ăn, lo mặc. Giáo dục phổ cập, y tế cơ bản, nhu cầu nhà ở được đảm bảo, thực thi cơ chế trách nhiệm theo kiểu “quân lệnh”, huy động sức mạnh toàn Đảng, toàn quốc, toàn xã hội, đồng tâm hiệp lực, ưu tiên những nơi khó khăn nhất, giải quyết những vấn đề nan giải nhất, thực hiện cuộc chiến cam go quy mô lớn nhất, cường độ mạnh nhất trong lịch sử nhân loại để thoát nghèo, hình thành tinh thần khắc phục thoát nghèo mạnh mẽ. Kể từ Đại hội XVIII đến nay, trên cả nước có 832 huyện nghèo, 128.000 thôn nghèo, gần 100 triệu người nghèo ở nông thôn đã thực hiện thoát nghèo, hoàn thành mục tiêu giảm nghèo của Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững của Liên hợp quốc trước 10 năm, giải quyết tình trạng bần cùng, tạo nên kỳ tích trong lịch sử giảm nghèo của nhân loại.

Năm 2020, đối diện với dịch COVID-19 bùng phát bất ngờ, Trung ương Đảng đưa ra quyết sách một cách quyết đoán, ứng phó bình tĩnh, kiên trì coi nhân dân là trên hết, tính mạng là trên hết, đề ra yêu cầu chung là kiên định niềm tin, chung lưng đấu cật, phòng chống và điều trị khoa học, áp dụng biện pháp chính xác, triển khai chiến tranh nhân dân, chiến tranh tổng hợp, chiến tranh đột kích trong phòng chống dịch bệnh, sắp xếp chặt chẽ, chu đáo trong cuộc chiến bảo vệ Vũ Hán, cuộc chiến bảo vệ Hồ Bắc, tập trung sức mạnh cả nước thực hiện cuộc cứu viện giành lại sự sống với quy mô chưa từng có, luôn luôn thận trọng nắm chắc phương châm “ngăn chặn từ bên ngoài, phòng chống tái bùng phát trong nước”, kiên trì kết hợp phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ ở mức cao nhất về an toàn tính mạng và sức khỏe của nhân dân, dẫn đầu thế giới trong việc kiểm soát dịch bệnh, khôi phục việc làm và sản xuất, khôi phục phát triển kinh tế-xã hội, thu được thành quả chiến lược to lớn trong cuộc chiến chống dịch, đã hun đúc tinh thần chống dịch vĩ đại.

Để đảm bảo và cải thiện dân sinh, Đảng kiên trì tư duy giữ vững ''vạch đỏ'', nêu bật trọng điểm, hoàn thiện chế độ, dẫn dắt đường lối dự báo, thúc đẩy hàng loạt biện pháp quan trọng về mặt phân phối thu nhập, việc làm, giáo dục, an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe y tế, đảm bảo nhà ở..., chú trọng xây dựng dân sinh mang tính ưu đãi rộng rãi, tính nền tảng, tính tối thiểu, thúc đẩy đồng đều hóa dịch vụ công cơ bản. Chúng ta cố gắng xây dựng hệ thống phân phối thu nhập thể hiện hiệu quả, thúc đẩy công bằng, điều tiết thu nhập quá mức, xóa sổ thu nhập trái phép, tăng thu nhập cho nhóm người có thu nhập thấp, mở rộng vững chắc nhóm người có thu nhập trung bình, thúc đẩy hình thành bố cục phân phối theo ''hình ô liu'', tăng trưởng thu nhập của cư dân cơ bản đồng bộ với tăng trưởng kinh tế, mức tăng thu nhập của cư dân nông thôn nhanh hơn cư dân thành thị. Thực thi chính sách ưu tiên việc làm, thúc đẩy thực hiện việc làm đầy đủ hơn, chất lượng cao hơn. Quán triệt toàn diện phương châm giáo dục của Đảng, ưu tiên phát triển sự nghiệp giáo dục, xác định rõ nhiệm vụ căn bản của giáo dục là đạo đức làm người, đào tạo người xây dựng và người kế thừa chủ nghĩa xã hội phát triển toàn diện đạo đức, trí tuệ, thể chất, mỹ thuật, lao động, đi sâu cải cách đổi mới giáo dục, dạy học, thúc đẩy công bằng và nâng cao chất lượng, thúc đẩy giáo dục nghĩa vụ phát triển cân bằng và nhất thể hóa giữa thành thị và nông thôn, thúc đẩy toàn diện giáo dục, dạy học bằng ngôn ngữ, chữ viết phổ thông quốc gia, quy định cơ cấu bồi dưỡng huấn luyện ngoại khóa, tích cực phát triển giáo dục hướng nghiệp, thúc đẩy giáo dục đại học và cao đẳng phát triển hàm lượng cao, thúc đẩy xây dựng cường quốc về giáo dục, làm tốt giáo dục mà nhân dân hài lòng. Nước ta xây dựng nên hệ thống an sinh xã hội quy mô lớn nhất thế giới, 1,2 tỷ người có bảo hiểm dưỡng lão cơ bản, 1,36 tỷ người có bảo hiểm y tế cơ bản. Thúc đẩy xây dựng toàn diện một Trung Quốc khỏe mạnh, kiên trì phương châm coi dự phòng là chính, đi sâu cải cách cơ chế y tế thuốc men, hướng trọng tâm công tác y tế chăm sóc sức khỏe xuống cơ sở, nguồn lực phục vụ cơ sở, thúc đẩy kịp thời việc hoàn thiện cơ chế phòng chống và kiểm soát dịch bệnh nghiêm trọng, kiện toàn hệ thống quản lý ứng phó khẩn cấp y tế công cộng quốc gia, thúc đẩy kế thừa và phát triển sáng tạo Trung y dược, kiện toàn hệ thống dịch vụ y tế công cộng có mức bao phủ toàn bộ thành thị và nông thôn. Đẩy mạnh xây dựng cường quốc về thể thao, triển khai rộng rãi hoạt động rèn luyện thân thể đối với toàn dân, đẩy mạnh tôn vinh tinh thần thể thao Trung Hoa. Tăng cường nghiên cứu chiến lược phát triển dân số, tích cực ứng phó nguy cơ dân số già hóa, đẩy nhanh xây dựng hệ thống dịch vụ dưỡng lão, điều chỉnh chính sách sinh sản, thúc đẩy dân số phát triển cân bằng, lâu dài. Chú trọng xây dựng nề nếp giáo dục gia đình, đảm bảo quyền lợi của phụ nữ và trẻ em. Đẩy nhanh phát triển sự nghiệp về người khuyết tật. Kiên trì chế độ nhà ở theo quan điểm ''làm nhà là để ở chứ không phải dùng để đầu cơ trục lợi'', đẩy nhanh xây dựng chế độ nguồn cung nhà ở bằng nhiều chủ thể thị trường, đảm bảo bằng nhiều kênh, thúc đẩy cả thuê lẫn mua, tăng cường đầu tư xây dựng nhà ở chính sách, điều kiện nhà ở của cư dân thành thị và nông dân được cải thiện rõ rệt.

Đảng tập trung vào việc duy trì đất nước ổn định lâu dài, nhân dân an cư lạc nghiệp, xây dựng Trung Quốc bình yên ở mức cao, hoàn thiện hệ thống quản trị xã hội, kiện toàn hệ thống quản trị ở cơ sở thành thị và nông thôn kết hợp ''tự trị, pháp trị, đức trị'' dưới sự lãnh đạo của tổ chức Đảng, thúc đẩy trọng tâm quản trị xã hội chuyển dịch xuống cơ sở, xây dựng chế độ quản trị xã hội cùng xây dựng, cùng quản trị, cùng chia sẻ, xây dựng cộng đồng quản trị xã hội sao cho mọi người đều có trách nhiệm, làm tròn trách nhiệm và cùng cùng chia sẻ. Tăng cường công tác phòng chống, giảm nhẹ, cứu trợ thiên tai và an toàn lao động, tăng cường xây dựng hệ thống và năng lực quản lý ứng phó khẩn cấp quốc gia. Kiên trì và phát triển “kinh nghiệm Phong Kiều” thời đại mới (kinh nghiệm hay về việc phát động quần chúng, tăng cường lãnh đạo đối với doanh nhân ở Phong Kiều, tỉnh Giang Tô từ những năm 1960), kiên trì quản trị mang tính hệ thống, quản trị theo pháp luật, quản trị tổng hợp, quản trị từ gốc, hoàn thiện chế độ tiếp dân, kiện toàn cơ chế tổng hợp dự phòng, hóa giải, xử lý mâu thuẫn và tranh chấp xã hội, tăng cường quản trị tổng hợp trị an xã hội, triển khai cuộc đấu tranh triệt phá thế lực xã hội đen, kiên quyết trừng trị những cán bộ, đảng viên dung túng, bao che, bảo kê cho thế lực xã hội đen, phòng ngừa và tấn công khủng bố bạo lực, tội phạm mạng kiểu mới, tội phạm xuyên biên giới.

Kể từ Đại hội XVIII đến nay, việc xây dựng xã hội của nước ta được tăng cường toàn diện, đời sống nhân dân được cải thiện toàn diện, trình độ xã hội hóa, pháp luật hóa, trí tuệ hóa, chuyên môn hóa trong quản trị xã hội được nâng cao ở phạm vi rộng hơn, đã phát triển cục diện tốt đẹp để nhân dân an cư lạc nghiệp, xã hội ổn định có trật tự, viết tiếp kỳ tích về một xã hội ổn định lâu dài.

9. Về xây dựng văn minh sinh thái

Sau khi cải cách mở cửa, Đảng ngày càng chú trọng bảo vệ môi trường sinh thái. Đồng thời, việc xây dựng văn minh sinh thái vẫn là một mảng yếu rõ rệt, các vấn đề như cạn kiệt tài nguyên có xu hướng căng thẳng, hệ thống sinh thái xấu đi... ngày càng nổi cộm, đặc biệt là các loại ô nhiễm môi trường, phá hoại sinh thái có xu hướng xảy ra thường xuyên, gây tổn hại quốc gia và nỗi đau dân sinh. Nếu không nhanh chóng xoay chuyển xu thế xấu đi của môi trường sinh thái chắc chắn sẽ phải trả giá vô cùng nặng nề. Trung ương Đảng nhấn mạnh xây dựng văn minh sinh thái là kế sách căn bản liên quan đến sự phát triển bền vững của dân tộc Trung Hoa, bảo vệ môi trường sinh thái chính là bảo vệ sức sản xuất, cải thiện môi trường sinh thái chính là phát triển sức sản xuất, quyết không hy sinh môi trường để đổi lấy tăng trưởng kinh tế nhất thời. Cần phải kiên trì quan điểm non xanh nước biếc chính là rừng vàng biển bạc, kiên trì bảo vệ và quản lý hệ thống núi, sông, rừng, đồng ruộng, hồ ao, đồng cỏ, sa mạc, môi trường sinh thái như đôi mắt của mình, đối xử với môi trường sinh thái như đối xử với sự sống, thúc đẩy phát triển xanh, tuần hoàn, carbon thấp một cách tự giác hơn, kiên trì con đường phát triển sản xuất văn minh, cuộc sống sung túc, sinh thái tốt đẹp.
Đảng dốc sức toàn diện từ tư tưởng, pháp luật, thể chế, tổ chức, tác phong, tăng cường bảo vệ môi trường sinh thái ở nhiều phương diện, xuyên suốt vùng miền và quá trình, thúc đẩy vạch ra giới hạn đỏ bảo vệ sinh thái, mức sàn chất lượng môi trường, mức trần sử dụng tài nguyên, triển khai một loạt công tác mang tính căn bản, tính sáng tạo, tính lâu dài. Đảng tổ chức thực thi chiến lược khu chức năng chủ thể, xây dựng kiện toàn các cơ chế như cơ chế quyền sở hữu tài sản tài nguyên thiên nhiên, cơ chế khai thác và bảo vệ không gian đất đai, cơ chế đánh giá sát hạch và cơ chế truy cứu trách nhiệm theo mục tiêu xây dựng văn minh sinh thái, cơ chế đền bù sinh thái, cơ chế người phụ trách hệ thống sông hồ, cơ chế cục trưởng kiểm lâm, cơ chế “Đảng và chính quyền cùng gánh vác trách nhiệm” và “một cương vị, hai trách nhiệm” trong bảo vệ môi trường..., xây dựng sửa đổi pháp luật và quy định liên quan. Tối ưu hóa quy trình khai thác và bảo vệ không gian đất đai, xây dựng hệ thống khu bảo tồn thiên nhiên lấy công viên quốc gia làm chủ thể, tiếp tục triển khai chiến dịch quy mô lớn phủ xanh đất đai, tăng cường bảo vệ sinh thái và quản lý hệ thống các con sông lớn và hồ ao, đất ngập nước cũng như vành đai bờ biển quan trọng, tăng cường bảo vệ và phục hồi hệ thống sinh thái, tăng cường bảo tồn tính đa dạng sinh học, thúc đẩy hình thành cấu trúc không gian, cơ cấu ngành nghề, phương thức sản xuất, sinh hoạt tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường. Đảng lãnh đạo tập trung sức lực đánh thắng cuộc chiến phòng chống và quản lý ô nhiễm, đi sâu thực thi ba chương trình hành động phòng chống và quản lý ô nhiễm không khí, nước, thổ nhưỡng, đánh thắng cuộc chiến bảo vệ trời xanh, nước biếc, đất sạch, triển khai chấn chỉnh và quản lý môi trường sống ở nông thôn, cấm hoàn toàn nhập khẩu “rác từ nước ngoài”. Triển khai giám sát, thanh tra Trung ương về bảo vệ môi trường sinh thái, kiên quyết điều tra và xử lý một loạt vụ án điển hình lớn về phá hoại môi trường sinh thái, giải quyết một loạt vấn đề môi trường nổi bật mà quần chúng nhân dân phản ánh mạnh mẽ. Nước ta tích cực tham gia quản trị môi trường và khí hậu toàn cầu, đưa ra cam kết nghiêm túc phấn đấu thực hiện lượng khí thải carbon đạt đỉnh trước năm 2030, trung hòa carbon trước năm 2060, thể hiện vai trò của một nước lớn có trách nhiệm.

Kể từ Đại hội Đảng XVIII đến nay, Trung ương Đảng nắm bắt xây dựng văn minh sinh thái với cường độ chưa từng có, tính tự giác và tính chủ động thúc đẩy phát triển xanh của toàn Đảng, toàn quốc tăng cường rõ rệt, việc xây dựng Trung Quốc tươi đẹp đã có bước tiến quan trọng, việc bảo vệ môi trường sinh thái của nước ta có sự thay đổi mang tính lịch sử, bước ngoặt và toàn cục.

10. Về xây dựng quốc phòng và quân đội
Sau khi cải cách mở cửa, trình độ cách mạng hóa, hiện đại hóa, chính quy hóa của quân đội nhân dân không ngừng được nâng cao, thực lực quốc phòng ngày càng được tăng cường, đã cung cấp đảm bảo an ninh đáng tin cậy cho việc cải cách, phát triển và ổn định của quốc gia. Trung ương Đảng nhấn mạnh xây dựng cường quốc cần phải xây dựng quân đội hùng mạnh, xây dựng quân đội hùng mạnh mới có thể đảm bảo an ninh quốc gia, cần phải xây dựng nền quốc phòng vững chắc và quân đội nhân dân lớn mạnh tương xứng với vị thế quốc tế phù hợp với lợi ích an ninh và phát triển quốc gia của nước ta.
Đảng đề ra mục tiêu xây dựng quân đội hùng mạnh thời đại mới, xác lập phương châm chiến lược quân sự thời đại mới, xây dựng chiến lược “ba bước đi” mới hiện đại hóa quốc phòng và quân đội để thực hiện các mục tiêu phấn đấu nhân kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập quân đội vào năm 2027, cơ bản thực hiện hiện đại hóa quốc phòng và quân đội vào năm 2035, hoàn thành xây dựng toàn diện quân đội hàng đầu thế giới vào giữa thế kỷ này, thúc đẩy xây dựng quân đội hùng mạnh bằng chính trị, bằng cải cách, bằng khoa học công nghệ và bằng nhân tài, quản lý quân đội theo pháp luật, đẩy nhanh hiện đại hóa lý luận quân sự, hiện đại hóa loại hình tổ chức quân đội, hiện đại hóa nhân viên quân sự, hiện đại hóa trang thiết bị vũ khí, đẩy nhanh phát triển hội tụ cơ giới hóa, tin học hóa, thông minh hóa, tăng cường toàn diện huấn luyện chuẩn bị chiến tranh, kiên trì đi theo con đường xây dựng quân đội hùng mạnh đặc sắc Trung Quốc.

Xây dựng quân đội nhân dân hùng mạnh trước hết phải kiên trì một cách không dao động nguyên tắc và chế độ căn bản về sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng đối với quân đội nhân dân, kiên trì quyền lãnh đạo và quyền chỉ huy tối cao đối với quân đội nhân dân thuộc về Trung ương Đảng và Quân ủy Trung ương, đi sâu quán triệt toàn diện cơ chế chịu trách nhiệm của Chủ tịch Quân ủy Trung ương. Từng có một giai đoạn, nổi cộm vấn đề về sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội nhân dân yếu đi, nếu không giải quyết triệt để, không những ảnh hưởng đến sức chiến đấu, mà còn liên quan đến nguyên tắc chính trị quan trọng Đảng chỉ huy quân đội. Trung ương Đảng và Quân ủy Trung ương nắm chặt quản lý quân đội nghiêm minh toàn diện, mạnh mẽ đưa ra quyết sách chấn chỉnh kỷ cương chính trị trong quân đội nhân dân, triệu tập hội nghị công tác chính trị toàn quân tại Cổ Điền, bố trí xây dựng quân đội bằng chính trị trong thời đại mới, khôi phục và phát huy truyền thống vẻ vang và tác phong tốt đẹp của Đảng và quân đội ta, với tinh thần chỉnh đốn tác phong thúc đẩy chấn chỉnh và huấn luyện chính trị, tăng cường toàn diện sự lãnh đạo của Đảng và xây dựng Đảng trong quân đội, đi sâu thúc đẩy xây dựng tác phong và liêm chính của Đảng cũng như đấu tranh chống tham nhũng trong quân đội, kiên quyết điều tra xử lý các vụ án vi phạm kỷ cương pháp luật nghiêm trọng như Quách Bá Hùng, Từ Tài Hậu, Phòng Phong Huy, Trương Dương… và loại bỏ triệt để những ảnh hưởng độc hại của họ, thúc đẩy sinh thái chính trị của quân đội nhân dân chuyển biến tốt căn bản.
Đảng đề ra chiến lược xây dựng quân đội hùng mạnh bằng cải cách, lãnh đạo triển khai cải cách quốc phòng và quân đội rộng rãi nhất, sâu sắc nhất kể từ khi thành lập nước Trung Quốc mới đến nay, cấu trúc lại thể chế lãnh đạo chỉ huy, hệ thống lực lượng quân sự hiện đại, chế độ chính sách quân sự của quân đội nhân dân, cắt giảm 300.000 quân nhân, hình thành cục diện mới Quân ủy Trung ương phụ trách chung, Chiến khu phụ trách chiến đấu, Quân chủng phụ trách xây dựng. Đối mặt với cuộc cách mạng quân sự mới của thế giới, nước ta thực thi chiến lược xây dựng quân đội hùng mạnh bằng khoa học công nghệ, xây dựng quân đội nhân dân loại hình sáng tạo, xây dựng hậu cần hiện đại hóa lớn mạnh, việc xây dựng khoa học công nghệ và trang thiết bị vũ khí quốc phòng đã đạt được tiến triển to lớn. Thực thi chiến lược xây dựng quân đội hùng mạnh bằng nhân tài, xác lập phương châm giáo dục quân sự thời đại mới, xác định rõ tiêu chuẩn cán bộ tốt trong quân đội, thúc đẩy xây dựng hệ thống đào tạo nhân tài quân sự kiểu mới “3 trong 1”, đào tạo quân nhân cách mạng thời đại mới có linh hồn, có bản lĩnh, có nhiệt huyết, có phẩm chất đạo đức, tôi luyện bộ đội tinh nhuệ có tín ngưỡng, niềm tin, kỷ luật và trách nhiệm sắt đá. Quán triệt chiến lược quản lý quân đội theo pháp luật, xây dựng hệ thống pháp trị quân sự đặc sắc Trung Quốc, đẩy nhanh sự chuyển đổi căn bản mô hình quản lý quân đội. Thúc đẩy xây dựng hệ thống quân nhân danh dự.

Đảng đề ra nhiệm vụ sứ mệnh quân đội nhân dân thời đại mới, sáng tạo chỉ đạo chiến lược quân sự, điều chỉnh tối ưu hóa bố cục chiến lược quân sự, tăng cường chức năng chiến lược tạo dựng xu thế, kiểm soát khủng hoảng, ngăn chặn chiến tranh, đánh thắng chiến tranh của quân đội nhân dân. Quân đội nhân dân nắm chặt sức chiến đấu - tiêu chuẩn căn bản duy nhất, nắm bắt định hướng căn bản có thể đánh trận và đánh thắng trận, phát triển sức mạnh chiến lược và sức chiến đấu trong lĩnh vực mới, phương tiện mới, tăng cường xây dựng hệ thống và năng lực chỉ huy tác chiến liên hợp, nỗ lực chấn chỉnh “tệ nạn tích lũy trong thời bình”, nắm bắt mạnh mẽ huấn luyện quân sự thực chiến, xây dựng lực lượng biên phòng trên bộ, trên biển, trên không hiện đại, lớn mạnh và vững chắc, triển khai đấu tranh quân sự kiên định và linh hoạt, ứng phó hữu hiệu sự khiêu khích quân sự từ bên ngoài, răn đe hành vi chia rẽ “Đài Loan độc lập”, thực hiện các nhiệm vụ quan trọng như đấu tranh biên phòng, bảo vệ quyền lợi trên biển, chống khủng bố, gìn giữ ổn định, cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống dịch bệnh, gìn giữ hoà bình và hộ tống tàu thuyền, viện trợ nhân đạo và hợp tác quân sự quốc tế…

Kể từ Đại hội Đảng XVIII đến nay, dưới sự lãnh đạo kiên cường của Đảng, quân đội nhân dân thực hiện tái cấu trúc mang tính tổng thể và cách mạng, chấn chỉnh lại hành trang để xuất phát, thực lực quốc phòng và thực lực kinh tế được nâng cao đồng bộ, đẩy nhanh xây dựng nhất thể hóa hệ thống và năng lực chiến lược quốc gia, xây dựng và kiện toàn thể chế đảm bảo quản lý quân nhân giải ngũ, động viên quốc phòng hiệu quả cao hơn, khối đoàn kết giữa quân đội và chính quyền, giữa quân đội và nhân dân được củng cố hơn nữa. Quân đội nhân dân kiên quyết thực hiện sứ mệnh nhiệm vụ thời đại mới, với tinh thần đấu tranh ngoan cường và hành động thực tế bảo vệ chủ quyền, an ninh, lợi ích phát triển của quốc gia.


11. Về bảo vệ an ninh quốc gia
Sau khi cải cách mở cửa, Đảng coi trọng cao độ xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa phát triển, cải cách và ổn định, coi bảo vệ an ninh quốc gia và ổn định xã hội là một công tác mang tính nền tảng của Đảng và nhà nước, đã tạo môi trường an ninh tốt đẹp cho công cuộc cải cách mở cửa và xây dựng hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa. Bước vào thời đại mới, nước ta đối mặt với tình hình an ninh quốc gia nghiêm trọng hơn, sức ép từ bên ngoài chưa từng có, mối đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống đan xen lẫn nhau, các sự kiện “thiên nga đen” (ám chỉ các sự kiện bất ngờ có hậu quả nghiêm trọng), “ tê giác xám” (ám chỉ mối đe dọa hiển nhiên nhưng bị phớt lờ) thỉnh thoảng xuất hiện. Năng lực bảo vệ an ninh quốc gia của nước ta thiếu hụt so với yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ, khả năng ứng phó các loại rủi ro lớn không mạnh, cơ chế sắp xếp điều phối bảo vệ an ninh quốc gia chưa kiện toàn. Trung ương Đảng nhấn mạnh quốc thái dân an là nguyện vọng cơ bản nhất, phổ biến nhất của quần chúng nhân dân. Cần phải kiên trì tư duy về điểm giới hạn cuối cùng, luôn đề cao cảnh giác nguy cơ có thể xảy ra, lo trước tính sau, kiên trì lợi ích quốc gia trên hết, lấy an toàn của nhân dân làm tôn chỉ, an ninh chính trị làm căn bản, an ninh kinh tế làm cơ sở, lấy an ninh quân sự, khoa học công nghệ, văn hóa, xã hội làm đảm bảo, lấy thúc đẩy an ninh quốc tế làm chỗ dựa, lên kế hoạch phát triển và an ninh, mở cửa và an ninh, lên kế hoạch an ninh truyền thống và phi truyền thống, an ninh nước mình và an ninh chung, bảo vệ an ninh quốc gia và xây dựng an ninh quốc gia.
Đồng chí Tập Cận Bình nhấn mạnh đảm bảo an ninh quốc gia là việc lớn hàng đầu, đề ra quan điểm an ninh quốc gia tổng thể, bao gồm nhiều lĩnh vực như chính trị, quân sự, lãnh thổ, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ, mạng Internet, sinh thái, tài nguyên, hạt nhân, lợi ích ở nước ngoài, không gian vũ trụ, biển sâu, địa cực, sinh học…, yêu cầu toàn Đảng tăng cường tinh thần đấu tranh, nâng cao bản lĩnh đấu tranh, thực hiện trách nhiệm lãnh đạo và trách nhiệm công tác, đề phòng và hóa giải các loại rủi ro. Trung ương Đảng nhận thức sâu sắc rằng trước các hoạt động bao vây, chèn ép, quấy nhiễu, lật đổ đến từ bên ngoài, cần phải phát huy tinh thần không tin tà đạo, không sợ ma quỷ, đấu tranh đến cùng với mọi thế lực mưu toan lật đổ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc và chế độ xã hội chủ nghĩa nước ta, có ý đồ làm trì hoãn thậm chí cắt đứt tiến trình phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa, một mực nhường nhịn chỉ có thể đổi lại sự bắt nạt “được đằng chân lân đằng đầu”, nhẫn nhục cầu toàn chỉ có thể dẫn đến tình cảnh nhục nhã hơn.
Đảng dốc sức thúc đẩy xây dựng hệ thống và năng lực an ninh quốc gia, thành lập Hội đồng an ninh quốc gia Trung ương, hoàn thiện thể chế lãnh đạo an ninh quốc gia tập trung thống nhất, hiệu quả cao, uy tín, hoàn thiện hệ thống pháp trị, hệ thống chiến lược và hệ thống chính sách về an ninh quốc gia, xây dựng cơ chế điều phối và cơ chế quản lý ứng phó khẩn cấp trong công tác an ninh quốc gia. Đảng lồng ghép phát triển an ninh vào các lĩnh vực và cả quá trình phát triển quốc gia, chú trọng đề phòng và hóa giải rủi ro lớn ảnh hưởng đến tiến trình hiện đại hóa của nước ta, kiên định bảo vệ an ninh chính quyền quốc gia, an ninh chế độ, an ninh ý thức hệ, tăng cường tuyên truyền giáo dục an ninh quốc gia và giáo dục quốc phòng toàn dân, củng cố tuyến phòng thủ toàn dân về an ninh quốc gia, thúc đẩy chấn hưng và làm giàu cho người dân biên giới, ổn định và củng cố biên giới, đề phòng chặt chẽ và tấn công nghiêm khắc các hoạt động thâm nhập, phá hoại, lật đổ, chia rẽ của thế lực thù địch, trụ vững và chống lại sự chèn ép, kiềm chế cực đoan từ bên ngoài, triển khai các cuộc đấu tranh liên quan đến Hong Kong, Đài Loan, Tân Cương, Tây Tạng, biển…, đẩy nhanh xây dựng cường quốc về biển, bảo vệ hữu hiệu an ninh quốc gia.
Kể từ Đại hội Đảng XVIII đến nay, an ninh quốc gia được tăng cường toàn diện, vượt qua được những thử thách rủi ro và thách thức đến từ các mặt chính trị, kinh tế, ý thức hệ, thiên nhiên…, đã cung cấp đảm bảo mạnh mẽ cho sự phát triển thịnh vượng, ổn định lâu dài của Đảng và nhà nước.

12. Về kiên trì “Một nước, hai chế độ” và thúc đẩy thống nhất tổ quốc

Sau khi trở về với tổ quốc, Hong Kong và Macau hội nhập trở lại vào hệ thống quản lý quốc gia, đi trên con đường rộng lớn bổ sung ưu thế cùng phát triển với nội địa của tổ quốc, thực tiễn “Một nước, hai chế độ” đã thu được thành công được thế giới ghi nhận. Trong khi đó, từng có thời kỳ bị tác động bởi các nhân tố phức tạp trong và ngoài nước, hoạt động “chống Trung Quốc, gây rối loạn Hong Kong” diễn ra điên cuồng, tình hình Hong Kong từng xuất hiện cục diện cam go.

Trung ương Đảng nhấn mạnh cần phải quán triệt phương châm “Một nước, hai chế độ” một cách toàn diện chính xác, kiên định quán triệt và hoàn thiện hệ thống chế độ “Một nước hai chế độ”, kiên trì quản lý Hong Kong và Macau theo pháp luật, bảo vệ trật tự chế độ dân chủ của Đặc khu hành chính được Hiến pháp và Luật cơ bản xác định, thực hiện quyền quản lý toàn diện của Trung ương đối với Đặc khu hành chính, kiên định thực hiện “người yêu nước quản lý Hong Kong”, “người yêu nước quản lý Macau”.

Trung ương Đảng xem xét tình hình thực tế đưa ra quyết sách quan trọng về kiện toàn quyền quản lý toàn diện của Trung ương đối với Đặc khu hành chính theo Hiến pháp và Luật Cơ bản, hoàn thiện các cơ chế và chế độ thực thi liên quan của khu hành chính đặc biệt với Hiến pháp và Luật Cơ bản, thúc đẩy xây dựng kiện toàn chế độ pháp luật và cơ chế thi hành bảo vệ an ninh quốc gia của khu hành chính đặc biệt, xây dựng “Luật Bảo vệ an ninh quốc gia Khu Hành chính đặc biệt Hong Kong nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”, hoàn thiện chế độ bầu cử của Đặc khu hành chính Hong Kong, thực hiện nguyên tắc “người yêu nước quản lý Hong Kong”, ủng hộ Đặc khu hành chính Hong Kong hoàn thiện chế độ tuyên thệ của công chức. Chính phủ nhân dân Trung ương thành lập cơ quan bảo vệ an ninh quốc gia tại Đặc khu hành chính Hong Kong theo pháp luật, Đặc khu hành chính Hong Kong thành lập Hội đồng bảo vệ an ninh quốc gia theo pháp luật. Trung ương kiên định ủng hộ Đặc khu hành chính Hong Kong chặn đứng bạo loạn, khôi phục trật tự theo pháp luật, ủng hộ Trưởng Đặc khu và chính quyền Đặc khu điều hành chính sách theo pháp luật, kiên quyết phòng ngừa và ngăn chặn các thế lực bên ngoài can thiệp vào công việc của Hong Kong, Macau, trừng trị nghiêm khắc các hoạt động chia rẽ, lật đổ, thâm nhập, phá hoại. Ủng hộ toàn diện Hong Kong, Macau hội nhập tốt hơn vào tình hình phát triển của đất nước, xây dựng chất lượng cao khu Vịnh lớn Quảng Đông-Hong Kong-Macau, ủng hộ Hong Kong, Macau phát triển kinh tế, cải thiện dân sinh, tăng cường ý thức quốc gia và tinh thần yêu nước của đồng bào Hong Kong, Macau. Một loạt biện pháp “trị cả ngọn lẫn gốc” này đã thúc đẩy tình hình Hong Kong thực hiện bước chuyển quan trọng từ hỗn loạn đến ổn định, đã đặt nền tảng vững chắc cho việc thúc đẩy quản lý Hong Kong, Macau theo pháp luật, thúc đẩy thực tiễn “Một nước, hai chế độ” tiến xa vững chắc.

Giải quyết vấn đề Đài Loan, thực hiện hoàn toàn thống nhất Tổ quốc là nhiệm vụ lịch sử không bao giờ thay đổi của Đảng, là nguyện vọng chung của toàn thể người dân Trung Quốc, là yêu cầu tất yếu để thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa. Đảng nắm bắt sự thay đổi thời đại của quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan, làm phong phú và phát triển lý luận thống nhất đất nước và phương châm chính sách đối với Đài Loan, thúc đẩy quan hệ hai bờ eo biển phát triển theo hướng đúng đắn. Đồng chí Tập Cận Bình đề ra một loạt quan điểm quan trọng, chủ trương chính sách quan trọng đối với công tác Đài Loan, hình thành sách lược chung giải quyết vấn đề Đài Loan trong thời đại mới. Trung Quốc thúc đẩy thực hiện cuộc gặp đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo hai bờ eo biển, đối thoại trực tiếp giữa các nhà lãnh đạo hai bờ kể từ năm 1949. Đảng giữ quan niệm “hai bờ là người thân một nhà”, thúc đẩy phát triển hòa bình quan hệ hai bờ, đưa ra một loạt chính sách mang lại lợi ích cho đông đảo đồng bào Đài Loan, tăng cường giao lưu hợp tác kinh tế văn hóa hai bờ eo biển. Kể từ năm 2016 đến nay, nhà đương cục Đài Loan ráo riết tiến hành các hoạt động chia rẽ ủng hộ “Đài Loan độc lập”, khiến xu hướng phát triển hòa bình của quan hệ hai bờ bị tác động nghiêm trọng. Trung Quốc kiên trì nguyên tắc một nước Trung Quốc và “Nhận thức chung năm 1992”, kiên quyết phản đối hành vi chia rẽ “Đài Loan độc lập”, kiên quyết phản đối sự can thiệp của thế lực bên ngoài, nắm vững quyền chủ đạo và quyền chủ động trong quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan. Thời và thế thống nhất hoàn toàn Tổ quốc trước sau như một đứng về phía ta.
Thực tiễn chứng minh có sự lãnh đạo kiên cường của Đảng Cộng sản Trung Quốc, sự ủng hộ mạnh mẽ của Tổ quốc vĩ đại và sự đồng tâm hiệp lực của nhân dân các dân tộc trong cả nước, trong đó có đồng bào ở Đặc khu hành chính Hong Kong, Macau và đồng bào Đài Loan, chắc chắn có thể duy trì được sự phồn vinh ổn định lâu dài của Hong Kong, Macau, nhất định có thể thực hiện thống nhất hoàn toàn Tổ quốc.

13. Về công tác ngoại giao

Sau khi cải cách mở cửa, Đảng kiên trì chính sách ngoại giao hòa bình độc lập tự chủ, đã tạo môi trường bên ngoài tốt đẹp để nước ta phát triển, đóng góp to lớn vào sự nghiệp tiến bộ của loài người. Bước vào thời đại mới, sự cân bằng quyền lực quốc tế có điều chỉnh sâu sắc, mối đe dọa của chủ nghĩa đơn phương, chủ nghĩa bảo hộ, chủ nghĩa bá quyền, chính trị cường quyền đối với hoà bình và phát triển của thế giới tăng lên, xu thế đảo ngược toàn cầu hóa gia tăng, thế giới bước vào thời kỳ thay đổi bấp bênh. Trung ương Đảng nhấn mạnh, trước tình hình quốc tế phức tạp gay gắt và rủi ro thách thức bên ngoài chưa từng có, cần phải lên kế hoạch đối với tình hình trong nước và quốc tế, kiện toàn cơ chế thể chế lãnh đạo của toàn Đảng đối với công tác đối ngoại, tăng cường thiết kế thượng tầng đối với công tác đối ngoại, đưa ra quy hoạch chiến lược đối với ngoại giao nước lớn đặc sắc Trung Quốc, thúc đẩy xây dựng quan hệ quốc tế kiểu mới, thúc đẩy xây dựng cộng đồng chung vận mệnh nhân loại, phát huy giá trị chung của toàn nhân loại về hòa bình, phát triển, công bằng, chính nghĩa, dân chủ, tự do, dẫn dắt trào lưu tiến bộ của nhân loại.
Đảng nắm bắt tình hình chung của công tác ngoại giao thời đại mới, bám sát đường lối chính là phục vụ sự phục hưng dân tộc, thúc đẩy sự tiến bộ của nhân loại, giương cao ngọn cờ hòa bình, phát triển, hợp tác, cùng thắng, thúc đẩy và hoàn thiện bố cục ngoại giao đa phương hóa, đa dạng hóa, đa tầng nấc, đa diện, tích cực phát triển quan hệ đối tác toàn cầu. Chúng ta định ra sách lược quan hệ nước lớn, thúc đẩy điều hòa và hợp tác giữa các nước lớn. Đưa quan hệ với các nước láng giềng đi vào chiều sâu theo quan niệm “thân, thành, huệ, dung” (thân thiện, chân thành, cùng có lợi, khoan dung) và phương châm ngoại giao với các nước xung quanh là thân thiện với láng giềng, làm đối tác với láng giềng, ổn định chỗ dựa chiến lược láng giềng, tạo dựng cộng đồng chung vận mệnh láng giềng. Tuân thủ quan niệm về đạo nghĩa và lợi ích đúng đắn cũng như quan niệm về mối quan hệ chân thực, thân thiện và chân thành để tăng cường đoàn kết và hợp tác với nhiều nước đang phát triển, cơ chế hợp tác tổng thể đạt được sự bao trùm. Đảng duy trì liên lạc thường xuyên với hơn 500 chính đảng và tổ chức chính trị trên thế giới nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ trao đổi và hợp tác giữa các đảng phái. Thích ứng với tình hình mới “đi ra nước ngoài” ngày càng mở rộng, không ngừng hoàn thiện hệ thống bảo vệ lợi ích ở nước ngoài, ứng phó mạnh mẽ với hàng loạt thách thức rủi ro lợi ích ở nước ngoài.

Nước ta tích cực tham gia cải cách và xây dựng hệ thống quản trị toàn cầu, bảo vệ hệ thống quốc tế lấy Liên hợp quốc làm trọng tâm, trật tự quốc tế lấy luật pháp quốc tế làm nền tảng, nguyên tắc cơ bản của quan hệ quốc tế lấy tôn chỉ và nguyên tắc Hiến chương Liên hợp quốc làm cơ sở, bảo vệ và thực hành chủ nghĩa đa phương thật sự, kiên quyết phản đối chủ nghĩa đơn phương, chủ nghĩa bảo hộ, chủ nghĩa bá quyền, chính trị cường quyền, tích cực thúc đẩy toàn cầu hóa kinh tế phát triển theo hướng cởi mở, bao dung, ưu đãi phổ quát, cân bằng, cùng thắng. Nước ta tham gia mang tính xây dựng tìm giải pháp chính trị cho các điểm nóng quốc tế và khu vực, phát huy vai trò tích cực trong các lĩnh vực biến đổi khí hậu, giảm nghèo, chống khủng bố, an ninh mạng và bảo vệ an ninh khu vực. Nước ta triển khai hợp tác quốc tế phòng chống dịch COVID-19, khởi xướng hành động nhân đạo khẩn cấp toàn cầu quy mô lớn nhất kể từ khi thành lập nước Trung Quốc mới đến nay, cung cấp viện trợ vật tư, hỗ trợ y tế, viện trợ và hợp tác vaccine cho đông đảo các nước, đặc biệt là các nước đang phát triển, thể hiện hình ảnh một nước lớn có trách nhiệm.
Qua nỗ lực bền bỉ, nền ngoại giao nước lớn đặc sắc Trung Quốc được thúc đẩy toàn diện, xây dựng cộng đồng chung vận mệnh nhân loại trở thành ngọn cờ tươi sáng dẫn dắt trào lưu thời đại và phương hướng tiến lên của nhân loại, ngoại giao Trung Quốc mở ra cục diện mới trong sự biến đổi lớn của thế giới và biến nguy cơ thành cơ hội trong tình hình rối ren trên thế giới, tầm ảnh hưởng, sức hiệu triệu, sức tạo dựng quốc tế của nước ta được nâng cao rõ rệt.

Tóm lại, kể từ Đại hội XVIII đến nay, Trung ương Đảng với đồng chí Tập Cận Bình làm hạt nhân lãnh đạo toàn Đảng, toàn quân, nhân dân các dân tộc trong cả nước vượt khó tiến lên, thực hiện đúng thời hạn mục tiêu hoàn thành xây dựng thành công xã hội khá giả toàn diện, sự nghiệp của Đảng và nhà nước giành được thành tựu mang tính lịch sử và thay đổi mang tính lịch sử, thể hiện sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, ý Đảng, lòng quân và lòng dân được gắn kết phấn chấn hơn bao giờ hết, đã cung cấp đảm bảo chế độ hoàn thiện hơn, nền tảng vật chất vững chắc hơn, sức mạnh tinh thần chủ động hơn cho sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa. Với sự phấn đấu anh dũng và ngoan cường, Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc trịnh trọng tuyên bố với thế giới rằng dân tộc Trung Hoa đã thực hiện được bước nhảy vọt vĩ đại từ đứng lên, giàu lên đến mạnh lên.

 

V. Ý nghĩa lịch sử của quá trình phấn đấu 100 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc
Trong 100 năm qua, Đảng luôn thực hiện sứ mệnh ban đầu, đoàn kết dẫn dắt nhân dân các dân tộc trên cả nước vẽ nên bức tranh tráng lệ trong lịch sử phát triển nhân loại, sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa thể hiện tương lai tươi sáng chưa từng có.

1. Quá trình phấn đấu 100 năm của Đảng đã làm thay đổi căn bản vận mệnh và tiền đồ của nhân dân Trung Quốc. Sau thời kỳ cận đại, nhân dân Trung Quốc bị áp bức bởi ba thế lực lớn, bị các thế lực phương Tây sỉ nhục là “con bệnh Đông Á”. Trong 100 năm qua, Đảng lãnh đạo nhân dân trải qua cuộc đấu tranh vĩ đại hào hùng, người dân Trung Quốc đã giải quyết triệt để số mệnh bị bắt nạt, bị áp bức, bị nô dịch, trở thành chủ nhân của đất nước, xã hội và vận mệnh của mình, dân chủ nhân dân không ngừng được phát triển, hơn 1,4 tỷ dân thực hiện khá giả toàn diện, cuộc sống tốt đẹp của người dân Trung Quốc dần trở thành hiện thực. Ngày nay, người dân Trung Quốc ngày càng tự tin, tự lập, tự cường hơn, tăng cường mạnh mẽ chí khí, dũng khí, khí phách, nguồn năng lượng to lớn được tích tụ trong tiến trình lịch sử được phát ra, toát lên tinh thần chủ động lịch sử, tinh thần sáng tạo lịch sử chưa từng có, viết tiếp trang sử hào hùng sự phát triển của Trung Quốc trong thời kỳ mới.

2. Quá trình phấn đấu 100 năm của Đảng đã mở ra con đường đúng đắn để thực hiện phục hưng dân tộc Trung Hoa vĩ đại. Sau thời kỳ cận đại, dân tộc Trung Hoa từng sáng tạo nền văn minh xán lạn đã gặp khủng hoảng trầm trọng làm cho nền văn minh khó có thể tiếp tục, thể hiện cảnh tượng suy tàn trước thế giới. Trong 100 năm qua, Đảng đã lãnh đạo nhân dân phấn đấu bền bỉ, không ngừng vươn lên, mở ra thành công con đường đúng đắn để phục hưng dân tộc Trung Hoa vĩ đại. Trung Quốc từ chỗ chia năm xẻ bảy, phân chia đến thống nhất cao, dân tộc đoàn kết, từ nghèo nàn lạc hậu đến khá giả toàn diện, phát triển giàu mạnh, từ chỗ bị bắt nạt, sỉ nhục đến độc lập tự chủ, kiên định tự tin, chỉ trong mấy chục năm đã hoàn thành quá trình công nghiệp hóa mà các quốc gia phát triển phải mất mấy trăm năm, lập nên hai kỳ tích lớn về kinh tế phát triển nhanh và xã hội ổn định lâu dài. Đến nay, dân tộc Trung Hoa đã thể hiện sự phát triển mạnh mẽ trước thế giới, đứng sừng sững ở phía Đông.

3. Quá trình phấn đấu 100 năm của Đảng đã thể hiện sức sống mạnh mẽ của chủ nghĩa Mác. Chủ nghĩa Mác đã vạch ra quy luật phát triển của xã hội loài người, là chân lý khoa học trong nhận biết thế giới, cải tạo thế giới. Đồng thời, kiên trì và phát triển chủ nghĩa Mác, từ lý luận đến thực tiễn đều đòi hỏi sự nỗ lực to lớn, đầy thách thức của những người theo chủ nghĩa Mác trên toàn thế giới. Trong 100 năm qua, Đảng kiên trì phất cao ngọn cờ chủ nghĩa Mác, không ngừng thúc đẩy chủ nghĩa Mác Trung Quốc hóa, thời đại hóa, tiếp thu mọi thành quả văn minh ưu tú của nhân loại, sử dụng lí luận khoa học chủ nghĩa Mác Trung Quốc hóa để dẫn dắt thực tiễn. Tính khoa học và tính chân lý của chủ nghĩa Mác được kiểm nghiệm đầy đủ tại Trung Quốc, tính nhân dân và tính thực tiễn của chủ nghĩa Mác được quán triệt đầy đủ tại Trung Quốc, tính cởi mở và tính thời đại của chủ nghĩa Mác được thể hiện đầy đủ tại Trung Quốc. Việc gắn chủ nghĩa Mác với Trung Quốc hóa, thời đại hóa đã liên tục đạt được thành công, giúp cho chủ nghĩa Mác thể hiện hình ảnh hoàn toàn mới trước thế giới, điều này đã dẫn đến sự thay đổi lớn của diễn tiến lịch sử và sự cạnh tranh của hai chế độ xã hội, hai hình thái ý thức xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa trên phạm vi thế giới theo hướng có lợi cho chủ nghĩa xã hội.

4. Quá trình phấn đấu 100 năm của Đảng đã ảnh hưởng sâu sắc tiến trình lịch sử của thế giới. Sự nghiệp của Đảng và nhân dân là bộ phận cấu thành quan trọng của sự nghiệp tiến bộ loài người. Trong 100 năm qua, Đảng vừa mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân Trung Quốc, mưu cầu phục hưng dân tộc Trung Hoa vĩ đại, đồng thời cũng vừa mưu cầu tiến bộ cho nhân loại, mưu cầu thế giới đại đồng, với sự phấn đấu không ngừng đã làm thay đổi sâu sắc xu thế và cục diện phát triển của thế giới. Đảng lãnh đạo nhân dân thành công đi lên con đường hiện đại hóa mô hình Trung Quốc, sáng tạo hình thái văn minh nhân loại mới, mở rộng con đường đi lên hiện đại hóa cho các nước đang phát triển, cung cấp sự lựa chọn hoàn toàn mới cho những quốc gia và dân tộc trên thế giới vừa muốn đẩy nhanh quá trình phát triển, vừa mong duy trì tính độc lập. Đảng thúc đẩy xây dựng cộng đồng chung vận mệnh nhân loại, đã đóng góp trí tuệ, phương án, sức mạnh của Trung Quốc vào việc giải quyết vấn đề quan trọng của nhân loại, xây dựng thế giới hoà bình lâu dài, an ninh chung, cùng nhau phát triển, cởi mở bao trùm, sạch đẹp.

5. Quá trình phấn đấu 100 năm của Đảng đã tôi luyện Đảng Cộng sản Trung Quốc đi đầu thời đại. Khi mới thành lập, Đảng chỉ có hơn 50 đảng viên, đến nay đã trở thành Đảng cầm quyền lớn nhất thế giới với hơn 95 triệu đảng viên, lãnh đạo một nước lớn với hơn 1,4 tỷ dân, có sức ảnh hưởng lớn trên toàn cầu. Trong 100 năm qua, Đảng kiên trì tính chất tôn chỉ, kiên trì lý tưởng niềm tin, kiên trì sứ mệnh và nguyện ước ban đầu, dám tự cách mạng, trong quá trình đấu tranh gian khổ đã vượt qua mọi khó khăn thách thức, có những hy sinh mất mát to lớn, tôi luyện phẩm chất chính trị trong sáng, hình thành hệ tinh thần với nguồn gốc tinh thần xây dựng Đảng vĩ đại, duy trì tính tiên tiến và tính trong sạch của Đảng, năng lực cầm quyền và trình độ lãnh đạo của Đảng không ngừng được nâng cao, lãnh đạo nhân dân Trung Quốc quyết tâm hướng tới phục hưng dân tộc Trung Hoa vĩ đại trên con đường xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, xứng đáng là chính đảng vĩ đại, quang vinh, đúng đắn.


VI. Kinh nghiệm lịch sử của quá trình phấn đấu 100 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc
Trong 100 năm qua, Đảng lãnh đạo nhân dân tiến hành phấn đấu vĩ đại, tạo đột phá trong quá trình phát triển, vươn lên trong khó khăn, nâng cao trong tổng kết, tích lũy được kinh nghiệm lịch sử quý báu.

1. Kiên trì sự lãnh đạo của Đảng.

 Đảng Cộng sản Trung Quốc là lực lượng nòng cốt lãnh đạo sự nghiệp của chúng ta. Sở dĩ nhân dân Trung Quốc và dân tộc Trung Hoa có thể xoay chuyển vận mệnh lịch sử sau thời kỳ cận đại, giành được thành tựu to lớn như ngày hôm nay, điều căn bản nhất là có sự lãnh đạo kiên cường của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Lịch sử và hiện thực đã chứng minh không có Đảng Cộng sản Trung Quốc thì không có nước Trung Quốc mới, không thực hiện được phục hưng dân tộc Trung Hoa vĩ đại. Quản trị tốt chính đảng lớn nhất và đất nước với dân số đông nhất trên thế giới này, cần phải kiên trì sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, đặc biệt là sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Trung ương Đảng, kiên trì tập trung dân chủ, đảm bảo Đảng luôn nắm chắc toàn diện, phối hợp với các bên. Chỉ cần chúng ta kiên trì không dao động sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, kiên quyết bảo vệ hạt nhân của Đảng và uy tín của Trung ương Đảng, phát huy đầy đủ ưu thế chính trị lãnh đạo của Đảng, thực hiện sự lãnh đạo của Đảng trong các lĩnh vực, các mặt, các khâu của sự nghiệp của Đảng và đất nước, nhất định có thể đảm bảo toàn Đảng, toàn quân, nhân dân các dân tộc trên cả nước đoàn kết nhất trí tiến về phía trước.

2. Kiên trì người dân trên hết.

Cội nguồn, huyết mạch và sức mạnh của Đảng là ở nhân dân, nhân dân là sức mạnh lớn nhất của Đảng cầm quyền và phát triển đất nước. Lòng dân là chính trị lớn nhất, chính nghĩa là sức mạnh mạnh nhất. Ưu thế chính trị lớn nhất của Đảng là duy trì mối liên hệ chặt chẽ với quần chúng, nguy hiểm lớn nhất sau khi Đảng cầm quyền là xa rời quần chúng. Đảng đại diện cho lợi ích căn bản của đại đa số người dân Trung Quốc, không có bất kỳ lợi ích đặc biệt nào, không đại diện cho lợi ích của bất kỳ nhóm lợi ích nào, đoàn thể quyền lực nào, tầng lớp đặc quyền nào, đây là điều căn bản để Đảng tồn tại vững mạnh. Chỉ cần chúng ta luôn kiên trì tôn chỉ căn bản, toàn tâm toàn lực phục vụ nhân dân, kiên trì đường lối quần chúng của Đảng, luôn khắc ghi quốc gia là nhân dân, nhân dân là quốc gia, kiên trì tất cả vì nhân dân, tất cả dựa vào nhân dân, kiên trì cầm quyền vì nhân dân, dựa vào nhân dân cầm quyền, kiên trì phát triển vì nhân dân, phát triển dựa vào nhân dân, người dân được hưởng thụ thành quả phát triển, kiên định đi theo con đường toàn thể nhân dân cùng giàu có, nhất định có thể lãnh đạo nhân dân giành thắng lợi mới lớn hơn của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, mọi ý đồ nhằm chia rẽ Đảng Cộng sản Trung Quốc với nhân dân Trung Quốc sẽ mãi mãi thất bại.

3. Kiên trì sáng tạo lý luận.

Chủ nghĩa Mác là tư tưởng chỉ đạo căn bản thành lập Đảng, thành lập nước, phát triển Đảng, phát triển đất nước. Lý luận chủ nghĩa Mác không phải là giáo điều mà là kim chỉ nam hành động, cần phải phát triển cùng với sự phát triển của thực tiễn, cần phải gắn với tình hình Trung Quốc mới có thể ăn sâu bén rễ, gắn với đất nước mới có thể đi vào lòng người. Sở dĩ Đảng có thể lãnh đạo nhân dân hoàn thành nhiệm vụ khó khăn mà các lực lượng chính trị khác của Trung Quốc không thể hoàn thành được qua nhiều lần tìm tòi, trắc trở, mở mang, điều căn bản là kiên trì giải phóng tư tưởng, thực sự cầu thị, phát triển cùng thời đại, làm việc thiết thực, kiên trì kết hợp nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác với thực tế cụ thể của Trung Quốc, kết hợp với văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa, kiên trì thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất kiểm nghiệm chân lý, kiên trì tất cả xuất phát từ thực tế, trả lời kịp thời câu hỏi của thời đại, câu hỏi của nhân dân, không ngừng gắn chủ nghĩa Mác với tình hình Trung Quốc, gắn với thời đại. Đồng chí Tập Cận Bình nêu rõ, sự thay đổi xã hội vĩ đại của Trung Quốc đương đại không phải là sự tiếp diễn đơn giản của bản gốc văn hóa lịch sử Trung Quốc, không phải là rập khuôn đơn giản theo chủ nghĩa Mác, không phải là phiên bản lặp lại thực tiễn chủ nghĩa xã hội nước khác, cũng không phải là phiên bản sao chép sự phát triển hiện đại hóa của nước ngoài. Chỉ cần chúng ta dám kết hợp thực tiễn mới không ngừng thúc đẩy sáng tạo lý luận, giỏi áp dụng lý luận mới, chỉ đạo thực tiễn mới, nhất định có thể làm cho chủ nghĩa Mác thể hiện sức mạnh chân lý ngày càng to lớn hơn, thuyết phục hơn tại Trung Quốc.

4. Kiên trì độc lập tự chủ.

Độc lập tự chủ là hồn của tinh thần dân tộc Trung Hoa, là nguyên tắc quan trọng thành lập Đảng, thành lập nước của chúng ta. Đi theo con đường của mình là kết luận lịch sử rút ra trong quá trình phấn đấu 100 năm của Đảng. Đảng luôn kiên trì độc lập tự chủ mở mang con đường phát triển, kiên trì đặt sự phát triển của đất nước và dân tộc vào trung tâm, kiên trì công việc của Trung Quốc cần phải do người dân Trung Quốc tự làm chủ, tự xử lý. Trong lịch sử loài người, không có một dân tộc, một quốc gia nào có thể thực hiện sự lớn mạnh và phát triển khi dựa vào các thế lực bên ngoài, rập khuôn mô hình nước ngoài, bám theo nước khác để phát triển. Kết quả của cách làm này không thất bại thì cũng trở thành chư hầu của nước khác. Chỉ cần chúng ta kiên trì độc lập tự chủ, tự lực cánh sinh, vừa khiêm tốn học hỏi tham khảo kinh nghiệm bổ ích của nước ngoài, đồng thời vừa kiên định lòng tự tôn dân tộc và sự tự tin, không tin vào điều sai trái, không sợ áp lực, nhất định có thể nắm chắc vận mệnh phát triển của Trung Quốc.

5. Kiên trì con đường Trung Quốc.

Phương hướng quyết định con đường, con đường quyết định vận mệnh. Trong quá trình phấn đấu 100 năm, Đảng luôn kiên trì xuất phát từ tình hình thực tế của đất nước, tìm tòi và hình thành con đường đúng đắn phù hợp với thực tế của Trung Quốc. Con đường xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc là con đường rộng mở, mang lại cuộc sống tốt đẹp cho nhân dân, thực hiện phục hưng dân tộc Trung Hoa vĩ đại. Đứng trên đất nước Trung Hoa, kế thừa văn minh Trung Hoa, đi theo con đường đúng đắn phù hợp tình hình thực tế của Trung Quốc, Đảng và nhân dân có vũ đài rộng lớn, có bề dày lịch sử, có ý chí vươn lên mạnh mẽ. Chỉ cần chúng ta không đóng cửa cứng nhắc, kiên định không đổi, kiên định đi theo con đường xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, thì nhất định có thể xây dựng nước ta thành cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa, tươi đẹp.

6. Kiên trì hoài bão lớn lao.

Đảng luôn quan tâm tiền đồ vận mệnh của nhân loại với tầm nhìn thế giới, nhận thức và xử lý đúng đắn quan hệ với thế giới bên ngoài trên cơ sở xu thế lớn phát triển nhân loại, cục diện lớn thay đổi thế giới và lịch sử phát triển của Trung Quốc, kiên trì mở cửa, không bế quan, kiên trì cùng có lợi cùng thắng, không tiến hành trò chơi có tổng bằng không, kiên trì ủng hộ lẽ phải, bảo vệ chính nghĩa, đứng về phía lịch sử đúng đắn, đứng về phía tiến bộ nhân loại. Chỉ cần chúng ta kiên trì con đường phát triển hòa bình, vừa thông qua bảo vệ hòa bình thế giới để phát triển bản thân, vừa thông qua phát triển bản thân để bảo vệ hòa bình thế giới, cùng phát triển với các lực lượng tiến bộ trên thế giới, không dựa vào người khác, không cướp đoạt của người khác, không xưng bá, thì nhất định có thể không ngừng đóng góp trí tuệ và sức mạnh cho tiến bộ và văn minh của nhân loại, cùng nhân dân các nước trên thế giới thúc đẩy bánh xe lịch sử tiến lên.

7. Kiên trì mở mang đổi mới sáng tạo.

Đổi mới sáng tạo là động lực không ngừng cho sự phát triển và tiến bộ của một quốc gia, một dân tộc. Càng là sự nghiệp vĩ đại, càng đầy dẫy khó khăn trở ngại, càng cần phấn đấu gian khổ, càng cần mở mang đổi mới sáng tạo. Đảng lãnh đạo nhân dân vượt mọi chông gai, tìm tòi đầy gian nan, nỗ lực mở mang, vươn lên đi trước, không ngừng thúc đẩy đổi mới sáng tạo lý luận, đổi mới sáng tạo thực tiễn, đổi mới sáng tạo thể chế, đổi mới sáng tạo văn hóa và đổi mới sáng tạo các lĩnh vực khác, dám là người tiên phong, mở ra con đường mà các thế hệ đi trước chưa từng đi, bất cứ khó khăn trở ngại nào cũng không cản được bước tiến của đảng và nhân dân. Chỉ cần chúng ta thuận theo dòng chảy thời đại, đáp ứng yêu cầu của nhân dân, dũng cảm thúc đẩy cải cách, nhìn nhận chính xác những thay đổi, ứng biến khoa học, chủ động tìm kiếm thay đổi, không bao giờ cứng nhắc, không bao giờ trì trệ thì chắc chắn chúng ta sẽ sáng tạo ra nhiều hơn những kỳ tích khiến thế giới kinh ngạc.

8. Kiên trì và dám đấu tranh.

Dám đấu tranh, dám thắng lợi là sức mạnh tinh thần to lớn bất khả chiến bại của đảng và nhân dân. Tất cả những thành tựu mà đảng và nhân dân đạt được là thông qua quá trình phấn đấu không ngừng, chứ không phải từ trên trời rơi xuống hay do người khác ban ơn. Đảng ra đời trong bối cảnh “loạn trong họa ngoài”, lớn lên trong trải qua gian khổ, mạnh lên trong đấu tranh khắc phục gian nan, vì dân, vì nước, vì dân tộc, vì niềm tin lý tưởng, dù kẻ thù có mạnh đến đâu, đường đi khó khăn đến mấy, thách thức khắc nghiệt thế nào, Đảng không bao giờ sợ hãi, không bao giờ lùi bước, không sợ hy sinh, kiên định đi tiếp. Chỉ cần chúng ta nắm bắt được đặc điểm lịch sử của cuộc đấu tranh vĩ đại mới, nắm chắc và tận dụng tốt thời cơ lịch sử, tận dụng tốt lợi thế, chủ động trong cuộc chơi, nêu cao tinh thần đấu tranh, tăng cường bản lĩnh chiến đấu, đoàn kết ý chí và sức mạnh của toàn Đảng và nhân dân cả nước, thì nhất định có thể chiến thắng mọi nguy cơ, thách thức có thể hoặc chưa thể lường trước.

9. Kiên trì mặt trận thống nhất.

Đoàn kết là sức mạnh. Xây dựng một mặt trận thống nhất rộng lớn nhất là “bảo bối” quan trọng để Đảng đánh thắng kẻ thù, đồng thời cũng là “bảo bối” quan trọng để Đảng cầm quyền, chấn hưng đất nước. Đảng luôn kiên trì thực hiện khối đại đoàn kết, đoàn kết mọi lực lượng có thể đoàn kết, huy động mọi nhân tố tích cực có thể huy động được, thúc đẩy sự hài hòa các mối quan hệ chính đảng, quan hệ dân tộc, quan hệ tôn giáo, quan hệ giai cấp, quan hệ đồng bào trong và ngoài nước, hội tụ tối đa sức mạnh đấu tranh chung. Chỉ cần chúng ta không ngừng củng cố và phát triển khối đại đoàn kết các dân tộc, khối đại đoàn kết toàn dân trong nước, khối đại đoàn kết con cháu toàn dân tộc Trung Hoa, hun đúc ý thức cộng đồng chung dân tộc Trung Hoa, hình thành cục diện sinh động tập trung trí tuệ và sức mạnh con cháu dân tộc Trung Hoa, thì nhất định sẽ hội tụ được sức mạnh to lớn để thực hiện công cuộc phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa.

10. Kiên trì tự cách mạng.

Dũng cảm tự cách mạng là tiêu chí nổi bật phân biệt Đảng Cộng sản Trung Quốc với các chính đảng khác. Tinh thần tự cách mạng là trụ cột vững chắc để Đảng duy trì sức sống thanh xuân. Chính đảng chủ nghĩa Marx tiên tiến không phải trời sinh, mà được tôi luyện qua quá trình tự cách mạng liên tục mới có được. Trải qua một thế kỷ thăng trầm, sức sống của Đảng đã sung mãn hơn, bí quyết nằm ở chỗ luôn kiên trì chân lý và sửa chữa sai lầm. Sự vĩ đại của Đảng không phải ở chỗ không phạm sai lầm, mà ở chỗ không bao giờ “né tránh nan y”, tích cực thực hiện phê bình và tự phê bình, dám đối mặt trực tiếp với vấn đề, dũng cảm tự cách mạng. Chỉ cần chúng ta không ngừng loại bỏ mọi nhân tố làm tổn hại đến tính tiên tiến và tính thuần khiết của Đảng, không ngừng loại bỏ mọi mầm bệnh ăn mòn cơ thể khỏe mạnh của Đảng, thì chắc chắn có thể bảo đảm Đảng không bị biến chất, đổi màu, đổi vị, và đảm bảo rằng Đảng mãi là hạt nhân lãnh đạo kiên cường trong tiến trình lịch sử kiên trì và phát triển chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới.
Mười phương diện trên là kinh nghiệm quý báu được tích lũy từ thực tiễn lâu dài, là của cải tinh thần do Đảng và nhân dân cùng sáng tạo ra, cần phải được trân trọng, kiên trì lâu dài, đồng thời không ngừng làm phong phú và phát triển trong thực tiễn thời đại mới.


VII. Đảng Cộng sản Trung Quốc trong thời kỳ mới
Không quên tâm nguyện ban đầu, luôn theo đuổi con đường đã chọn. Đảng Cộng sản Trung Quốc đặt chí hướng trong sự nghiệp vĩ đại nghìn năm của dân tộc Trung Hoa, và đã có 100 năm “thanh xuân đầy sức sống”. Trong 100 năm qua, Đảng đã đem đến cho nhân dân và lịch sử một câu trả lời xuất sắc. Giờ đây, Đảng đoàn kết và dẫn dắt nhân dân Trung Quốc bước trên con đường mới thực hiện mục tiêu phấn đấu “100 năm” thứ hai. Thời đại là người ra đề thi, chúng ta là người làm bài thi, và người dân là người chấm thi. Chúng ta phải tiếp tục đạt điểm cao trong các kỳ thi và thể hiện những khí chất mới, hành động mới trong hành trình mới của thời đại mới.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đưa ra một sắp xếp chiến lược gồm hai giai đoạn để đạt được mục tiêu phấn đấu “100 năm” lần thứ hai. Từ năm 2020 đến năm 2035 cơ bản thực hiện hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa, từ năm 2035 đến giữa thế kỷ này xây dựng Trung Quốc trở thành một cường quốc hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa. Khi đó, văn minh vật chất, văn minh chính trị, văn minh tinh thần, văn minh xã hội, văn minh sinh thái của Trung Quốc sẽ được nâng cao toàn diện, hệ thống quản trị và năng lực quản trị đất nước được hiện đại hóa, trở thành nước hàng đầu về sức mạnh tổng hợp quốc gia và sức ảnh hưởng quốc tế, và về cơ bản sẽ đạt được sự thịnh vượng chung cho toàn thể nhân dân. Người dân Trung Quốc sẽ được hưởng cuộc sống hạnh phúc và an khang hơn, và dân tộc Trung Hoa sẽ ngẩng cao đầu hơn đứng trong khu rừng các dân tộc thế giới.

Ngày nay, chúng ta đang ở gần hơn, tự tin hơn và có khả năng đạt được mục tiêu phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa hơn bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử. Đồng thời, toàn Đảng phải tỉnh táo nhận thức rằng công cuộc phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa không hề nhẹ nhàng dễ dàng, chỉ cần đánh trống khua chiêng là có thể thực hiện, mà vẫn còn nhiều rủi ro, thách thức có thể lường và khó lường trên chặng đường phía trước; cần phải tỉnh táo nhận thức được rằng Trung Quốc còn ở giai đoạn đầu của chủ nghĩa xã hội trong một thời gian dài, vẫn là nước đang phát triển lớn nhất trên thế giới, mâu thuẫn chủ yếu của xã hội là mâu thuẫn giữa nhu cầu sinh hoạt tốt đẹp ngày càng cao của nhân dân với sự phát triển không đầy đủ, thiếu cân đối. Toàn Đảng phải nhớ kỹ câu hỏi căn bản là Đảng Cộng sản Trung Quốc là cái gì và phải làm gì, nắm bắt xu thế phát triển chung của lịch sử, kiên định niềm tin lý tưởng, khắc sâu sứ mệnh ý nguyện ban đầu, luôn khiêm tốn thận trọng, không kiêu ngạo hay bốc đồng, phấn đấu gian khổ, khơi dậy sức mạnh phấn đấu từ những thắng lợi vĩ đại, rút ra bài học lịch sử từ những chặng đường khó khăn, không đầu hàng trước bất cứ hiểm nguy nào, không do dự trước bất cứ can thiệp nào, không được phạm sai lầm mang tính lật đổ trong các vấn đề mang tính căn bản. Nỗ lực thực hiện các mục tiêu đã đề ra với sự kiên định không lay chuyển, không ngừng thúc đẩy phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa với nhận thức tỉnh táo “càng gần đến đích, khó khăn càng lớn”.

Toàn Đảng phải kiên trì chủ nghĩa Marx-Lenin, Tư tưởng Mao Trạch Đông, Lý luận Đặng Tiểu Bình, Thuyết tư tưởng quan trọng “ba đại diện" và Quan điểm phát triển khoa học, quán triệt toàn diện Tư tưởng của Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc trong thời đại mới, dùng lập trường, quan điểm và phương pháp của chủ nghĩa Marx để quan sát thời đại, nắm bắt thời đại và dẫn dắt thời đại, không ngừng làm sâu sắc nhận thức về quy luật cầm quyền của Đảng Cộng sản, về quy luật xây dựng chủ nghĩa xã hội, về quy luật phát triển xã hội loài người. Cần phải kiên trì lý luận cơ bản, đường lối cơ bản và chiến lược cơ bản của Đảng, tăng cường “bốn nhận thức”, kiên định “bốn tự tin”, làm tốt “hai bảo vệ”, kiên trì quan niệm chế độ, thúc đẩy đồng bộ bố cục tổng thể “năm trong một”, thúc đẩy nhịp nhàng bố cục chiến lược “bốn toàn diện”; đặt vị trí vào giai đoạn phát triển mới, quán triệt quan điểm phát triển mới, xây dựng bố cục phát triển mới, thúc đẩy phát triển chất lượng cao, đi sâu cải cách và mở cửa toàn diện, thúc đẩy thịnh vượng chung, thúc đẩy tự lực tự cường khoa học và công nghệ, phát triển dân chủ nhân dân, bảo đảm nhân dân làm chủ đất nước, kiên trì quản lý đất nước theo pháp luật toàn diện, kiên trì hệ thống giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa, kiên trì bảo vệ và cải thiện sinh kế của người dân trong phát triển, kiên trì sự chung sống hài hòa giữa con người và thiên nhiên, đồng bộ phát triển và an ninh, đẩy nhanh hiện đại hóa quốc phòng và quân đội, phối hợp thúc đẩy dân giàu, nước mạnh, Trung Quốc tươi đẹp.

Toàn Đảng phải luôn giữ vững mối quan hệ gắn bó máu thịt với quần chúng nhân dân, giữ vững lập trường với nhân dân, kiên trì vị trí chủ thể của nhân dân, tôn trọng tinh thần tiên phong của nhân dân, hiện thực tư duy phát triển lấy nhân dân làm trung tâm, bảo vệ công bằng xã hội, nỗ lực giải quyết vấn đề phát triển không đầy đủ, thiếu cân đối và các vấn đề quần chúng nhân dân mong chờ cấp bách, không ngừng thực hiện tốt, bảo vệ tốt, phát triển tốt lợi ích căn bản của nhân dân, đoàn kết, lãnh đạo nhân dân các dân tộc trên cả nước không ngừng phấn đấu vì cuộc sống tốt đẹp hơn.

Toàn Đảng phải khắc ghi, sinh ra trong hoạn nạn, chết trong an lạc, luôn suy nghĩ sâu xa, khi an bình vẫn sẵn sàng cho nguy hiểm, tiếp tục đẩy mạnh công trình vĩ đại mới về xây dựng Đảng trong thời đại mới, kiên trì quản lý nghiêm Đảng một cách toàn diện, kiên quyết thúc đẩy xây dựng phong cách Đảng, chính quyền trong sạch và cuộc đấu tranh chống tham nhũng, dũng cảm đối mặt với các cuộc khảo nghiệm mà Đảng phải đối mặt về cầm quyền lâu dài, cải cách mở cửa, kinh tế thị trường, môi trường bên ngoài; kiên quyết chiến thắng các nguy cơ về sa sút tinh thần, thiếu năng lực, xa rời quần chúng, tham nhũng tiêu cực. Phải giữ vững chí khí anh hùng, càng gian nguy càng tiến lên, dám đấu tranh, giỏi đấu tranh, gặp núi mở đường, gặp sông bắc cầu, làm cho được, “khó khăn không dừng bước”, “áp bức không khuất phục”, thúc đẩy con thuyền sự nghiệp xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc vượt sóng tiến về phía trước.

Phát triển sự nghiệp của Đảng và nhân dân đòi hỏi sự phấn đấu không ngừng của các thế hệ những người Cộng sản Trung Quốc, phải làm tốt kế hoạch cơ bản cho những người kế tiếp. Phải kiên trì giáo dục người dân bằng Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới, đoàn kết nhân dân bằng niềm tin lý tưởng của Đảng, bồi dưỡng người dân bằng giá trị quan cốt lõi xã hội chủ nghĩa, cổ vũ nhân dân bằng sứ mệnh lịch sử phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa, đào tạo và tạo ra một loạt những người kế tiếp đủ sức cáng đáng trọng trách của thời đại. Cần không ngừng bồi dưỡng, lựa chọn những cán bộ có chuyên môn phẩm chất tốt có đủ năng lực gánh vác trọng trách với tài đức vẹn toàn, trung thành liêm khiết, nhất là cán bộ trẻ ưu tú; giáo dục, hướng dẫn đảng viên, cán bộ tự giác làm người kiên định tin tưởng, người trung thành thực hiện Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới; khắc ghi đạo lý “không đàm ngộ quốc, thực can hưng bang” (nói suông chỉ làm hại đất nước, làm thực mới giúp ích quốc gia), xây dựng tình cảm quốc gia không phụ lòng người dân, theo đuổi cảnh giới tư tưởng cao cả, tăng cường bản lĩnh gánh vác trọng trách. Cần không ngừng kết nạp Đảng những nhân tố tiên tiến trên mọi lĩnh vực, nhất là những thanh niên ưu tú; giáo dục, hướng dẫn đảng viên trẻ luôn lấy cờ Đảng làm ngọn cờ, lấy phương hướng của Đảng làm phương hướng, lấy ý chí của Đảng làm ý chí, tiếp nối mạch máu đỏ của Đảng, nêu cao truyền thống tốt đẹp của Đảng, trải qua mưa gió, trải nghiệm thế giới, tôi luyện xương cốt, trưởng thành tài năng trong đấu tranh. Cần không ngừng bồi dưỡng tạo ra những nhân tài ưu tú có tinh thần yêu nước, dũng cảm đổi mới sáng tạo; cần trân quý tài năng, cẩn thận bồi dưỡng tài năng, tinh tế sử dụng tài năng, tập hợp những nhân tài ưu tú trên các lĩnh vực vào cuộc đấu tranh vĩ đại của Đảng và nhân dân.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn quân và nhân dân các dân tộc trên cả nước đoàn kết chặt chẽ hơn nữa xung quanh Trung ương Đảng với đồng chí Tập Cận Bình làm hạt nhân, quán triệt toàn diện Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới, giương cao mạnh mẽ tinh thần xây dựng Đảng vĩ đại, và không quên sự huy hoàng gian khổ của ngày hôm qua, xứng đáng với sứ mệnh hôm nay, không phụ những ước mơ vĩ đại của ngày mai, học hỏi từ lịch sử, kiến tạo tương lai, làm việc chăm chỉ và dũng cảm tiến lên phía trước, không ngừng phấn đấu để thực hiện mục tiêu phấn đấu “100 năm” thứ hai và thực hiện giấc mộng Trung Quốc về sự phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa. Chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc đã giành được những thắng lợi vĩ đại và vẻ vang trong 100 năm qua, nhất định sẽ giành được nhiều thắng lợi vĩ đại và vẻ vang hơn nữa trên chặng đường mới trong thời đại mới!./.

 

Theo TTXVN

 

 

 

Tin Liên quan

Góp ý về nội dung bài viết