Thứ Ba, ngày 21 tháng 03 năm 2023

Hội thảo khoa học về đề tài: “Mối quan hệ giữa độc lập tự chủ và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế đối với nước ta hiện nay: Thực trạng, vấn đề và giải pháp”

Ngày phát hành: 28/12/2018 Lượt xem 1266


 

Ngày 26-12-2018, tại Hà Nội Ban Chủ nhiệm Chương trình KX.04/16-20 và Đề tài KX.04.23/16-20 đã phối hợp tổ chức hội thảo trao đổi về Dự thảo Báo cáo tổng hợp đề tài: “Mối quan hệ giữa độc lập tự chủ và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế đối với nước ta hiện nay: Thực trạng, vấn đề và giải pháp” do GS.TS Vũ Văn Hiền, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm Chủ nhiệm. GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ nhiệm Chương trình KX.04/16-20 chủ trì hội thảo.

Đề tài khoa học cấp nhà nước “Mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế đối với nước ta hiện nay: Thực trạng, vấn đề đặt ra và định hướng chính sách”, mã số KX.04.23/16-20 được thực hiện với mục tiêu đặt ra: “Cung cấp những luận cứ khoa học cho việc xử lý mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế đối với nước ta, nêu bật tình hình mới, những vấn đề đặt ra và đề xuất định hướng chính sách để xử lý mối quan hệ đó trong thời gian tới”.

Với các tiếp cận khoa học, nguyên tắc và phương châm nghiên cứu xuất phát từ thực tiễn, bám sát thực tiễn đất nước, nghiên cứu dự báo xu hướng phát triển của đất nước, những diễn biến của khu vực và thế giới tác động đến việc bảo vệ độc lập, tự chủ của đất nước trong hội nhập quốc tế, đề tài đã tập trung nghiên cứu một cách cơ bản, toàn diện thực tiễn xử lý mối quan hệ này, tìm ra những điểm nghẽn, những vấn đề đặt ra cần giải quyết để đưa ra những định hướng chính sách xử lý tốt mối quan hệ này trong thời gian tới.

Đề tài được triển khai nghiêm túc và kết quả nghiên cứu đã thể hiện trong 3 chương với những nội dung chính yếu sau.

Chương 1 của đề tài đề cập đến một số vấn đề lý luận – thực tiễn về mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế. Trọng tâm của chương I có hai nội dung chủ yếu:(1) làm rõ các khái niệm cơ bản có liên quan đến chủ đề; xác định bản chất, nội hạm mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế; (2) đưa ra những lĩnh vực chính yếu cần quan tâm và những hướng trọng tâm để xử lý mối quan hệ này một cách hài hòa, hiệu quả.

Chương 2 của đề tài đề cập đến quá trình nhận thức và thực trạng xử lý mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế ở Việt Nam hiện nay trên lĩnh vực: kinh tế, chính trị, đối ngoại,văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh.

Chương 3 của đề tài phân tích bối cảnh mới, những vấn đề đặt ra, định hướng chính sách để xử lý tốt mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và chủ động tích cực hợp tác quốc tế đối với nước ta trong thời gian tới:(1) về dự báo tình hình thế giới đến năm 2030; (2) Xác định những vấn đề đặt ra từ các yếu tố quốc tế và trong nước đối với việc xử lý mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế của nước ta trong thời gian tới; (3)  Định hướng chính sách nhằm giải quyết tốt mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế đối với nước ta trong thời gian tới.

Tại hội thảo, với hơn 10 ý kiến nhận xét, trao đổi thẳng thắn, tâm huyết, từ nhiều góc độ khác nhau, các nhà khoa học, nhà quản lý đã tập trung đóng góp vào các nội dung:

Thứ nhất, về cách tiếp cận đề tài, phương pháp nghiên cứu và triển khai.

Thứ hai, về bố cục, tính logic, tính khoa học, mục tiêu của đề tài.

Thứ ba, về cách trình bày, độ tin cậy của các số liệu, dẫn chứng.

Những đóng góp của các nhà khoa học tại hội thảo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để giúp Ban Chủ nhiệm đề tài bổ sung, sửa chữa, hoàn thiện bản Báo cáo hướng tới việc trình bày với Ban Chủ nhiệm Chương trình để có thể nghiệm thu cấp cơ sở trong thời gian tới./.

P.V

 

Tin Liên quan

Góp ý về nội dung bài viết